Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jannica Schelin

436 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jannica Schelin

 1. 1. 2011-10-14Hållbart Resande och Mobility Management
 2. 2. Vad är Hållbart Resande? Mobility Management ”Arbetet med Hållbart Resande handlar om att påverka människors attityder och beteenden och påverka resandet innan resan påbörjats.”
 3. 3. Hållbart Resande en metodik Påverkan på attityder och beteende STRATEGI OCH MÅLDOKUMENT INTERN OCH EXTERN SAMVERKAN Skapa förutsättningar för Regleringar och hållbart resande styrmedel
 4. 4. Hur det började… Klimathandlingsplan 2004-2006 Klimatinvesteringsprogram (KLIMP) 2005-2008 • Nätverket för hållbara transporter Regionalt klimatinvesteringsprogram (KLIMP) 2006-2010 Klimatinvesteringsprogram (KLIMP) 2008-2012
 5. 5. Nätverket för hållbara transporter Agenda 21  Trafikverket Tekniska kontoret  Östgötatrafiken Planenheten  Svenska Biogas Kollektivtrafiken  E.ON Upphandlingsenheten Planeringskontoret Samverkan för mervärde
 6. 6. Processutvärdering Centralsamordning  Successivt integrera hållbarhetsaspekter i Från projekt till process ordinarie verksamheterna. – hållbarhet i ständigt fokus vid planering och konkreta åtgärder – tydligare politiska signaler och tuffare politiker – hållbarhetsutbildning av chefer – tydligare styrdokument med fokus på hållbarhet – mer intern kommunikation, mindre extern – kommunikationsstrategi för ökad delaktighet i samhällsplanering
 7. 7. Processutvärdering Lösningen är varken enkel eller momentan. Det kommer att fordras ett medvetet arbete med att ständigt synliggöra hållbarhetsaspekter vid visionsarbete, vid planeringsfrågor och vid konkreta åtgärder. Ett ständigt pågående samtal där hållbarhet blir det raster som alla frågor ska filtreras igenom.
 8. 8. Framgångsfaktorer för HR Erfarenheter från Den Goda Staden Strategi och plan Samråd och samarbete Genomförandet Långsiktighet Uppföljning
 9. 9. Integrering Påverka planeringen av staden och gatorna så att de hållbara transportslagen gynnas och det är enkelt att göra hållbara färdmedelsval. Störst effekt nås när samhällsplanering och Hållbart Resande kombineras till ett integrerat koncept och planeringen präglas av ett helhetsperspektiv. På så sätt skapas goda förutsättningar för att bygga upp ett hållbart transportsystem med minskade problem såsom trängsel, buller, utsläpp och trafiksäkerhet.
 10. 10. Hållbart Resande i Norrköping Från projekt till process. 2009 ordinarie verksamhet. Samverkan mellan kommunstyrelsens kontor, stadsbyggnadskontoret, tekniska kontoret och Trafikverket.
 11. 11. VisionVision för Norrköping - Det goda livet 2030- Omställning till ett hållbart samhälle och satsningpå miljöanpassade transporter, förnybar energi ochenergieffektivisering Gemensam Klimatvision Linköping-Norrköping - All kommunal planering sker klimatmedvetet, med fokus på att minska utsläppen av växthusgaser och anpassa samhället till framtida klimatförändringar - Öka klimatengagemanget och kommunicera klimatfrågan med medarbetare, förtroendevalda, boende och verksamma i kommunen
 12. 12. Program Energiplan Program för välfärd och hållbar utveckling Miljöprogram – Leva i Norrköping Översiktplan Gemensam ÖP för Linköping och Norrköping
 13. 13. Mätbara resultat Program och planer Riktlinjer – styr beteenden och upphandling Bilpool Kampanjer - allmänheten Utbildningstillfällen – handläggare och chefer Planera för Hållbart Resande – Idéskrift från DGS
 14. 14. ”Tack för en mycket bra föreställning! Jag har aldrig tidigare hört så många positiva kommentarer från barnen!”Kommentar i enkät om Pojken & Piraten
 15. 15. Skolresplaner Mål Den långsiktiga målsättningen är att alla grundskolor i kommunen arbetar aktivt med skolresplaner år 2020. Mål för pilotprojektet: Minska antalet skjutsande föräldrar i bil utanför de deltagande skolorna med 10 % till år 2012.
 16. 16. Den Goda Staden skapa arenor för diskussion  Trafikverket och erfarenhetsutbyte om  Boverket stadsutveckling och transporter.  SKL skapa förståelse för vad ett  Norrköpings kommun attraktivt och hållbart  Jönköpings kommun samhälle innebär.  Uppsala genom samarbete i konkreta projekt utveckla kunskap och erfarenhet för att runda hinder och svårigheter.
 17. 17. Den Goda Staden• Hållbart Resande i praktiken •Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus •Ingår i TRAST
 18. 18. Planera för Hållbart Resande Hållbart Resande och fysisk planering Hållbart Resande och trafikplanering Hållbart Resande och stadsutveckling Hållbart Resande och kollektivtrafik Hållbart Resande under byggskeden Hållbart Resande till arbetsplatser och skola Hållbart Resande och ITS Hållbart Resande och upphandlingen
 19. 19. Fyrstegsprincipen Steg 1. Åtgärder som påverkar behovet av transporter och val av transportsätt Steg 2. Åtgärder som ger effektivare nyttjandet av befintligt vägnät och fordon Steg 3. Begränsade ombyggnadsåtgärder Steg 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder

×