Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bincangkan sumbangan utama emile durkheim terhadap displin sosiologi

3,780 views

Published on

 • Be the first to comment

Bincangkan sumbangan utama emile durkheim terhadap displin sosiologi

 1. 1. SKAA 2033 TEORI ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGIAHLI KUMPULAN:1 GIAM YEE FERN A1320822 WAN NORFATIHA BINTI WAN AHMAD A1330493 FATIN SYAHIRAH BINTI UMAR A133335
 2. 2. Bincangkan sumbangan utama Emile Durkheimterhadap displin Sosiologi dan Antropologi Pemikiran dan sumbangan Durkheim kepada teori sosiologi; kajian objektif dan penggunaan fakta sosial; peraturan kaedah sosiologi; teori anomi dan kehidupan sosial masyarakat industri; sumbangan Durkheim kepada sosiologi dan antropologi kini.
 3. 3. Antropologi budaya, perilaku manusia dan ciri-ciri sosial yang membentuk budaya sesuatu masyarakat. Anthropos -manusia , logos – bidang kajian Kajian tentang manusia mula diperhatikan sejak tamadun bermula. Herodotus and Tacitus
 4. 4. Sosiologi Socio- masyarakat, logos- bidang kajian Mengkaji fungsi masyarakat yang termasuk asal-usulnya, pembangunan, organisasi dan kesan-kesannya. Dikaji sejak zaman Yunani Hanya diiktiraf sebagai cabang ilmu sains sosial pada abad ke-19.
 5. 5. Emile Durkheim Ahli sains sosial Perancis Lahir pada 15 April 1858 di Epinal, Perancis Ditakdir menjadi rabi tetapi telah melepaskan cita-citanya. Menganuti agama Kristian pada umur 13 tahun Leipzig, Marburg and Berlin untuk belajar sosiologi Pada tahun 1902, Durkheim dilantik sebagai pengerusi di sebuah Universiti Pendidkan, Sorbonne Memperkenalkan pengajian bidang sosiologi
 6. 6.  “Division of Labour in Society” pada tahun 1892 Tahun 1895, “The Rules of Sociological Method”. Tahun 1897, “Suicide” Tahun 1990, jurnal “LAnnee Sociologique Rounding Fathers seiring dengan Karl Marx dan Max Weber Kematian anaknya, Andre Durkheim pada tahun 1915 meninggalkan tamparan besar kepada beliau. Tahun 1917, Durkheim telah meninggal dunia di Perancis akibat diserang strok. Ahli sosiologi positvis Perancis dan dianugerahkan sebagai jurubina kepada sosiologi moden.
 7. 7. 1892 • “Division of Labour in Society”1895 • “The Rules of Sociological Method”.1897 • “Suicide”1990 • “LAnnee Sociologique”1915 • Kematian anaknya, Andre Durkheim1917 • meninggal dunia di Perancis akibat diserang strok.
 8. 8. Sumbangan Emile Durkheim dalam bidang Sosiologi1. Kajian Objektif2. Pengunaan Fakta Sosial3. Peraturan-peraturan Kaedah Sosiologi4. Teori Fungsionalis5. Teori Anomi6. Kehidupan Sosial Masyarakat Industri7. Sumbangan secara keseluruhan
 9. 9. Kajian Objektif Sosiologi adalah kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematik dengan mengunakan pemikiran (logikal). Ia bersifat kajian objektif kerana : 1. Empirikal 2. Teoritikal 3. Kumulatif 4. Non-etis Durkheim menyatakan bahawa objektif kajian sosiologi adalah fakta sosial yang memberikan landasan ke atas metodologi (kaedah) bagi sosiologi.
 10. 10.  Objektifkaedah saintifik yang hampir sama kepada sains tulen. Mengunakan kaedah penyelidikan yang boleh diukur dan bersifat empirikal. (penyelidikan kuantitatif / statistik) Ia perlu bersifat objektif supaya sesuatu penyelidikan itu tidak prejudis dan tiada yang bersifat penghakiman subjektif. Contohobjek kajian adalah masyarakat iaitu suatu kenyataan objektif di mana individu merupakan anggotanya. (populasi dan sample)
 11. 11. Pengunaan Fakta Sosial  Di pengaruhi oleh tokoh seperti Montesquieu, Rosseau, Comte, Tocquueville, Spencer, dan Marx.  Durkheim mencipta konsep dalam sosiologi yang disebut sebagai fakta sosial (social facts).  Fakta sosial bermaksud pekara yang kita belajar yang mewujudkan realiti.  Fakta sosial terbahagi kepada 2 :1. fakta sosial material2. Fakta non material.  Terdapat 4 jenis teori yang tergabung di dalam fakta sosial : 1. Teori strukutur fungsionalisme 2. Teori konflik 3. Teori sistem 4. Teori sosiologi makro
 12. 12.  Dalam buku Rules of Sociological Method, Durkheim menulis: “Fakta sosial adalah setiap cara berfikir, bertindak, baik tetap atau tidak, yang boleh menjadi pengaruh atau halangan luaran bagi seorang individu atau dalam mewujudkan kesedaran untuk kumpulan” Durkheim menyatakan proses pembelajaran dan sosialisasi adalah proses membina, mengagihkan tugasan, dan harapan yang harus dicapai dalam sesebuah masyarakat. Cth: peraturan sekolah
 13. 13.  Ritzer 2000:73 menyatakan Durkheim mengkaji masyarakat mengunakan fakta sosial di mana ia termasuk di dalamnya struktur sosial, norma kebudayaan dan nilai sosial kepada pelaku sosial. Ciri2 fakta sosial :  1. Gejala sosial bersifat eksternal terhadap individu  2. Fakta sosial itu memaksa individu  3. Fakta sosial itu umum dan tersebar meluas dalam sesebuah masyarakat
 14. 14. Peraturan Kaedah Sosiologi(The Rules of SociologicalMethod ) (French: Les Règles de la Méthode Sociologique) Merupakan karya Durkheim yang paling terkenal dalam membicarakan asas di dalam sosiologi iaitu positivis sains sosial. Dihasilkan pada 1895. Sekaligus menjadi asas kepada penubuhan Jabatan Sosiologi yang pertama di Eropah iaitu di Universiti Bordeaux.
 15. 15.  Kaedah sosiologikal yang bersifat saintifik.2 tesis utama yang penting : a. merupakan objek khusus kajian yangberbeza dengan subjek lain iaitu berupa fakta-faktasosial b. bersifat empirikal iaitu sesuatu penyelidikanitu boleh dikaji melalui kaedah saintifik yang tidakbersifat berat sebelah dan peribadi bagi seseorangpenyelidik.
 16. 16. Teori Fungsionalis Durkheim melihat masyarakat modern sebagai keseluruhan organ yang mempunyai realiti tersendiri. Keseluruhan ini mempunyai keperluan atau fungsi2 tertentu yang harus dipenuhi oleh bahagian2 yang menjadi anggotanya supaya dapat berfungsi secara normal. Sekiranya keperluan atau fungsi ini tidak dipenuhi maka akan berkembang suatu keadaan yang bersifat “patologis”. Contoh : EKONOMI Keadaan patologis ini akhirnya akan diatasi dengan sendirinya sehingga keadaan normal kembali dapat dipertahankan. Para fungsionalis menyebut keadaan normal sebagai equilibrium atau suatu sistem yang seimbang. Sedangkan keadaan patologis menunjukkan keadaan yang ketidakseimbangan atau perubahan sosial.
 17. 17. “THE DIVISION OF LABOUR” Sementara itu,analisis Durkheim mengenai teori fungsional tertumpu kepada 3 andaian asas yang dikemukan di dalam hasil kerjanya iaitu:1. Durkheim pula melihat setiap sistem mesti dipenuhi dari segi fungsi asasnya, keperluan secara keseluruhan.2. Kekerapan penggunaan fahaman "keperluan fungsi" adalah disokong oleh konsep Durkheim terhadap sistem sosial sebagai "normal" dan "phatologikal".3. Apabila kita menggambarkan sistem sebagai normal dan patologikal - berfungsi- implikasi tambahan adalah sistem tersebut mempunyai persamaan yang mana fungsi yang normal berlaku.
 18. 18. HUBUNGAN SOSIAL (Kehidupan Sosial masyarakat industri) SOLIDARITI SOLIDARITI MEKANIK ORGANIK SOLIDARITI YANG MUNCUL  SOLIDARITI YANG PADA MASYARAKAT YANG MENGIKAT MASYARAKAT MASIH SEDERHANA DAN YANG SUDAH KOMPLEKS TERIKAT OLEH DAN TELAH MENGENALI KESEDARAN KOLEKTIF PEMBAHAGIAN KERJA SERTA BELUM KENAL YANG TERATUR DAN ADANYA PEMBAHAGIAN MEREKA SALING KERJA DI ANTARA PARA BERGANTUNG ANTARA ANGGOTA KELOMPOK. SATU SAMA LAIN. mich_wan_fatin
 19. 19. TEORI ANOMI ANOMI berasal daripada bahasa Yunani : a – “ tanpa “ dan nomos – “ hukum “ atau “ peraturan “ Istilah anomi diperkenalkan oleh Durkheim bertujuan untuk menggambarkan keadaan kacau / tanpa peraturan Terdapat dua jenis anomi : 1. Anomi kekacauan pada individu 2. Anomi kekacauan pada masyarakat mich_wan_fatin
 20. 20. 20Sambungan… Anomi Kekacauan Pada Individu  Durkheim menggunakan istilah ini dalam bukunya “SUICIDE” untuk menghuraikan sebab2 bunuh diri untuk menggambarkan keadaan kekacauan dalam diri individu.  Berlaku disebabkan kekurangan atau tiada nilai2 dalam diri dan hala tuju.  Anomi umumnya terjadi apabila masyarakat disekitarnya mengalami perubahan2 yang besar dalam situasi2 tertentu, teori2 dan nilai2 yang dipraktikkan dalam kehidupan seharian.  Durkheim juga memberi pandangan bahawa agama2 tradisional memberi nilai2 bersama dan nilai2 ini tidak dimiliki oleh individu yang mengalami anomi. mich_wan_fatin
 21. 21. 21Sambungan… Menurut beliau juga pembahagian kerja yang banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat modern sejak REVOLUSI INDUSTRI menyebabkan individu mengejar tujuan2 untuk kepentingan diri mereka. mich_wan_fatin
 22. 22. 22 Sambungan… Anomi Kekacauan Pada Masyarakat  Kata “anomy” telah digunakan untuk masyarakat atau kelompok manusia di dalam suatu masyarakat yang mengalami kekacauan kerana tidak adanya aturan2 yang diakui bersama.  Anomi dalam masyarkat ini bermaksud tiada aturan, struktur dan organisasi atau ketidakpedulin dan pelanggaran hukum. mich_wan_fatin
 23. 23. Sumbangan Durkheim kepada Sosiologi dan Antropologi secara keseluruhan
 24. 24. sosiologi sebagai Fakulti Sosiologi sains dan sebagai Eropah yang subjek kokurikulum pertama di dalam akademik Perancis Pelopor SosiologiContohnya, stratifikasi moden sosial, keagamaan, undang-undang, pendidikan, devian/lencongan, memperkenalkan jenayah, bunuh diri, dan menerbit anomie/perasaan kertas kerja yang hilang arah, tidak terbilang.keagamaan/moraliti, ketuhanan, keduniaan dan sebagainya
 25. 25. keseluruhan adalah lebih Menyumbang besar danberbeza daripada dalam agama =jumlah bahagian- konsep masyarakat, bahagian suci dan kecilnya atau bersifatkekaburan norma keduniaan Tradisi-tradisi Durkheim diasaskan secara sosiologikal, kadang-kala kriminologikal
 26. 26. memperluaskanperspektif dalam disiplin sosiologi dengan meningkatkan bidang sains kepada tahap yang lain yang baru seperti biologi, astronomi Penyelidikan atau ekonomi Empirikal dan Saintifik penaksiran data empirik
 27. 27. ideologi makro- tidak sosiologikalmengabungk daripada an disiplin mikro antropologidan sosiologi Membezakan sains sosial daripada psikologi dan falsafah politik Politik: faktor-faktor fungsionalisme sosial budaya sosiologis yang banyak melalui konsep memberikan solidaritaspengaruh pada sosial, anomie pelaksanaan dan kesadaran sistem politik, kolektif
 28. 28. Kesimpulan Sebagai penutup, Emile Durkheimtelah dianggap sebagai Bapa SosiologiModern yang telah banyak menyumbangkepada pembangunan kursus sosiologi.Sumbangan beliau telah banyakmembawa perubahan kepada asassosiologi dan sekali gus menjadikan beliauseorang yang amat dikenali sebagaisarjana terulung.
 29. 29. Gambar

×