Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Essential phrases (english-slovak)

118 views

Published on

The document was created for the project Info4migrants. Project number: UK/13/LLP-LdV/TOI-615

Published in: Education
  • Be the first to comment

Essential phrases (english-slovak)

  1. 1. in Slovak Project number: UK/13/LLP-LdV/TOI-615 ESSENTIAL PHRASES Info4Migrants !
  2. 2. 2 In SlovakEssential Phrases Hello Welcome My name is Your name? Yes No Maybe Please Thank you Address Email Phone number Date of birth Married Single Children/Baby Signature You Me I Him Her Understand English Slovakian Ahoj Vitajte Volám sa Vaše meno? áno Nie Možná Prosim Dakujem Adresa Email Telefónne číslo Dátum narodenia ženatý slobodný Diet‘a Podpis Vy Mňa Ja Jeho Jej Porozumiet‘ Anglický Slovensky A-hoy Vit-eye-chi Vol-am-sa Vash-a-men-o A-no N-ye Mozh-ne Pros-im Yak-u-yem Address-a Eh-mel Tele-foni-chislo Datum-nerodinia Zhenati Slobodny Jet-chi Podpis Vee Mn-ya Ya Ye-ho Yey Pochopeet Ang-link-skee Slo-ven-ski ENGLISH SLOVAK PRONUNCIATION Greetings – Personal Details
  3. 3. 3 Essential PhrasesIn Slovak A little Practice Learn Man Woman Good Computer Driving licence School Primary Secondary School College Apprenticeship Training University Student Qualification Degree Certificate Employment Job First Trochu Prax Učit‘ sa Muž Žena Dobry Počítač Vodičský preukaz škola Základná Stredná Vysoká škola Učenie Výučba or Traing Univerzita Student Kvalifikácia Diplom or Stupen Certifikát Zamestnanie Práca Prvý Trochu Prax Uch-eet-sa Mush Jena Dobre Poch-i-tach Vod-isky ore-ukaz Shkola Zakladna Stredna Vysoka shkola Uchen-ye Vy-uc-ba Univerzita Student Kval-it-cia Diplon/ Stupen Certifikat Zame-st-nan-ye Prat-za Pr-avee Skills and Education Employment ENGLISH SLOVAK PRONUNCIATION
  4. 4. Types of Jobs 4 In SlovakEssential Phrases Last Previous Current Date Unemployed To look for To find a job CV Application Password Skills Experience Why? When? Where? How long? Company Job Centre National Careers Service Cleaner Street Domestic Builder Labourer Upratovač Ulica Sluha Stavitel Robotnik Upra-to-wach U-lee-ca Slu-ha Sta-vee-tel Robot-neek Posledný Minulý Aktuálne Dátum Nezamestnaný Hľadať Nájst‘ prácu životopis Aplikácie Heslo Zručnosti Skúsenost‘ Prečo? Kedy? Kde? Ako dlho? Spoločnost‘ úrad práce Kariera servis Pos-led-ny Min-yu-lee Aktu-al-ney Da-tum Nez-amest-nanny Hl-a-dat Nice-ch-prachu Zhi-voto-pees Aplee-kacia Hez-lo Zrooch-nosti Skoose-nost Pre-cho Kedy Kd-ye Ako-dlyo Spo-loch-nost Urad-phra-zcha Ka-rera ser-vis ENGLISH SLOVAK PRONUNCIATION
  5. 5. Bricklayer Joiner/Carpenter Plumber Electrician Painter Decorator Roofer Hotel Restaurant Bar Kitchen Waiter/Waitress Chambermaid Chef Porter Agriculture Farming Packing Production Line Labelling Warehouse operative Retail Checkout Security Childcare Murár Tesár Inštalatér Elektrikar Maliar Natierač Pokrývač Hotel Restavracia Bar Kuchina Castnik Chyžná šéfkuchár Služba Pol‘nohospodárstvo Farma Obal Výrobna linka Označovanie Sklad operatívne Maloobchodné Pokladňa Ochrankári Kurz starostlivost’y o det‘y Moo-rar Te-sar Een-shta-later Elect-ree-car Ma-lier Natie-rach Pok-ree-wach Hotel Resta-vra-cia Bar Kuchina Cast-neek Chee-dzna Shef-koo-char Slood-zba Pol-no-hos-podar-stvo Farm-a O-bal Vee-rob-na link-a Ozna-cho-vane Sk-lad operatie-vne Malo-obhod-ne Pok-lad-na Och-ranka-ree Kurz-sta-rost-leevo-stee o dee-tee 5 Essential PhrasesIn Slovak ENGLISH SLOVAK PRONUNCIATION
  6. 6. 6 In SlovakEssential Phrases Money Council Food Drink Goodbye Next appointment See you soon You’re welcome Peniaze Rada Jedlo Pit‘ Dovidenia D‘alšie vymenovania Uvidíme sa! Prosím! Pe-na-ze Ra-da Jed-lo Peet Do-vee-de-na Dal-she vy-me-nova-na Uvi-dee-me sa Pro-seem Saying Goodbye ENGLISH SLOVAK PRONUNCIATION

×