Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Economics and culture

361 views

Published on

 • Be the first to comment

Economics and culture

 1. 1. Економіка ікультураСвітлана Благодєтєлєва-Вовк ,к.е.н., доцент
 2. 2. Постановка проблемиКультура як контекстУ кінці XX—початку XXI ст. визнано, що основоюекономічного поступу є людина та її творчий потенціал.Проте, нерозв’язаною є проблема контексту існуванняособистості.Вона визначається багатьма складовими, з якихкультура набуває першочергового значення.
 3. 3. Вихідні положенняПередумова перша «Культура — це нова версія природи: Природа 2.0» Бард А., Зодерквіст Я. Нетократіяіншими словами: культура > природа
 4. 4. Вихідні положенняПередумова друга «Культура як людський світ глибоко онтологічна: вона не «форма», і не «спосіб буття», а саме буття» Суханцева В. Мартин Хайдеггер: вопрошающий в культуретобто: культура = буття
 5. 5. Вихідні положенняПередумова третя «Культура є не надбудовою над економікою…, а самою економікою в її найбільш чистому виразі: всі інші операції з цінностями залежать від котирування цих цінностей у культурі, від того, що вважається цінністю у даний момент…» Гройс Б. О новомотже: культура = економіка
 6. 6. РезультатВисновок першийКультура — це неприродній, штучний антропо-центричний світ, глобальний і локальний контекст, якийстворюється зусиллями як окремих індивідів, груп, так ірізних цивілізацій.Культура — це суть цивілізацій, їх змісті наповнення.Цивілізація — це форма, матеріально-інституційнаоболонка культури.
 7. 7. РезультатВисновок другийПізнання нової антропо-культуроцентричної дійсностівідкриває перспективи для здійснення ефективноговпливу на неї. Серцевиною ефективної взаємодії має стати інститут культурного лідерства.Він залежить від генеральної форми культурноїсукупності — цивілізації. Дане твердження поши-рюється на мезо-, макро- та мікро різновиди цивілізацій.
 8. 8. РезультатВисновок третійКультурне лідерство — це створення культурнихінновацій та реалізація культурних ініціатив,які дозволяють сформувати довгострокові, стратегічніпереваги щодо досягнення максималь-но прийнятногодля свого часу рівня та якості життя.Це поняття вводиться нами для характеристикикультурно-інноваційної діяльності цивілізацій, зокремамікроцивілізацій (підприємств).
 9. 9. РезультатВисновок четвертийКультурна інновація — якісна зміна як внутрішньоготак і оточуючого світу людини, що призводить до їїемансипації (вивільнення, розкріпачення).Культурна ініціатива — діяльність мікроцивілізації,спрямована на якісну зміну самосвідомості суб’єкту,оскільки культурні інновації треба впроваджувати заумови беззаперечної підтримки людей. Ця підтримка єрезультатом взаємодії самосвідомості особистості зідеями і цінностями, які пропонуються культурнимилідерами.
 10. 10. РезультатВисновок п’ятийЧерез задіяння культурної інновації та культурноїініціативи тандем між мікроцивілізацією і людиноюнабуває особливої якості: стає зовнішнімі внутрішнім одночасно.Звичайне підприємство не може досягнути подіб-ного ступеню зближення з особистістю, оскількикерується і діє переважно в межах економічноїфункції.Вихід за її межі, опанування культурної функціїстає умовою співіснування між людиноюта підприємством-мікроцивілізацією .
 11. 11. РезультатВисновок шостийДостойне майбутнє очікує тільки ті цивілізації,які плекають інститут культурного лідерства. Наслідками культурного лідерства є:— вивільнення особистості;— утвердження різноманіття змісту і форм існування;— досягнення індивідуальної і колективної повноти буття.
 12. 12. РезультатЗагальний висновокЗавдання економіки полягає у створення умов длявивільнення людини, утвердження різноманіття змісту іформ існування, досягнення індиві-дуальної іколективної повноти буття.Актуальним є створення нової методологіїекономічної науки, що здатна зберегти, захистити ірозвинути людину, суспільство, культуру і природу углобальному світі.Предметом економічної науки має стати людинав її неподільній єдності з суспільством, культурою іприродою.
 13. 13. Дякую за увагу!

×