Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

หลักสูตรแกนกลาง 51

351 views

Published on

หลักสูตรแกนกลาง 51

 1. 1. หลักสูตรแกนหลักสูตรแกน กลางกลาง การศึกษาขั้นการศึกษาขั้น พื้นฐานพื้นฐาน พุทธศักราชพุทธศักราช 25512551 กระทรวงกระทรวง ศึกษาธิการศึกษาธิการ
 2. 2. หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ประเด็นสำาคัญในหลักสูตร กำาหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียนที่ ชัดเจน ใน 5 ลักษณะ คือ  วิสัยทัศน์ แสดงเจตนารมณ์ของหลักสูตร  จุดมุ่งหมาย ขยายรายละเอียดจากวิสัยทัศน์ เพื่อให้เห็นคุณภาพผู้เรียน  สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน กำาหนดความ สามารถของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กำาหนดคุณภาพ ผู้เรียนด้านจริยธรรมและคุณธรรม 
 3. 3. วิสัย ทัศน์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำาลังของชาติให้ เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำานึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จำาเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบ อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้
 4. 4. จุดมุ่ง หมาย 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็น คุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลัก ธรรมของพระพุทธศาสนา ยึดหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 2. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการ สื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มี ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และ ประกอบอาชีพ จึงกำาหนดเป็นจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน ดังนี้
 5. 5. จุดมุ่ง หมาย (ต่อ) 3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำาลังกาย 4. มีความรักชาติ มีจิตสำานึกในความเป็น พลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 5. มีจิตสำานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ง แวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำาประโยชน์
 6. 6. สมรรถนะสำาคัญ ของผู้เรียน 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถในการแก้ ปัญหา 4. ความสามารถในการใช้ ทักษะชีวิต
 7. 7. คุณลักษะอัน พึงประสงค์ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอ เพียง 6. มุ่งมั่นในการ ทำางาน 7. รักความเป็น ไทย 8. มีจิต
 8. 8. ปรับมาตรฐานการเรียนรู้และ กำาหนดการเรียนรู้แกนกลาง ทบทวนมาตรฐานการ เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ปรับเป็นตัวชี้วัดชั้นปี และ ตัวชี้วัดช่วงชั้น กำาหนดสาระการเรียนรู้ แกนกลาง
 9. 9. การปรับและเพิ่มเติมรายละเอียด องค์ประกอบของหลักสูตร ปรับโครงสร้างเวลาเรียน กำาหนดกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณะประโยชน์ ปรับเกณฑ์การวัดผลและ ประเมินผล เพิ่มบทบาทของท้องถิ่นและ เขตพื้นที่การศึกษา
 10. 10. การใช้หลักสูตรแกนกลางการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 11. 11. จุดเน้นในการดำาเนิน การใช้หลักสูตร 1. มีเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียนและแนว ปฏิบัติที่ชัดเจน 2. ลดภาระของผู้สอน 3. ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทำาความเข้าใจ หลักสูตรที่เพิ่มมากขึ้น 3 ประการ คือ  การเรียนภาษาไทยเพื่อความ เป็นไทย  รอบรู้ประวัติศาสตร์  มีทักษะกระบวนการคิด
 12. 12. กิจกรรม พัฒนาผู้ เรียน 1. กิจกรรมแนะแนว 2. กิจกรรมนักเรียน 2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุว กาชาด ผู้บำาเพ็ญ ประโยชน์ และ นักศึกษาวิชาทหาร 2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม
 13. 13. ระดับการ ศึกษา 1. ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) เน้น การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) เป็นการจัดการศึกษาโดยเน้นการ ประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4- ม.6) เป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้าน ต่างๆ นำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
 14. 14. การจัด เวลาเรียน  ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) เรียนเป็นราย ปี วันละไม่เกิน 5 ชั่วโมง  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) เรียน เป็นรายภาค วันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิด เป็นหน่วยกิต ให้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาค เรียน เป็น 1 หน่วยกิต  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) เรียน เป็นรายภาค วันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง คิด เป็นหน่วยกิต ให้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาค
 15. 15. โครงสร้ าง เวลา เรียน
 16. 16. กิจกรรม พัฒนาผู้ เรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและ สาธารณประโยชน์
 17. 17. จัดการ เรียนรู้ 1. หลักการจัดการเรียนรู้ ยึดผู้เรียนมี ความสำาคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความ สามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ได้ คำานึงถึงความแตกต่างระหว่าง บุคคล พัฒนาทางด้านสมอง เน้นความ รู้คู่คุณธรรม 2. กระบวนการเรียนรู้ เน้นกระบวนการ เรียนรู้ที่จำาเป็น เช่น กระบวนการเรียน รู้แบบบูรณาการ การสร้างความรู้และ ความคิด กระบวนการทางสังคม การ
 18. 18. การจัดการ เรียนรู้ (ต่อ) 4. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 4.1 บทบาทของผู้สอน 1. วิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อวางแผนการ จัดการเรียนรู้ 2. กำาหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้น กับผู้เรียน 3. ออกแบบการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้ 4. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 5. จัด เตรียม เลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับ กิจกรรม 6. ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วย
 19. 19. การจัดการ เรียนรู้ (ต่อ) 4.2 บทบาทของผู้เรียน 1. วางแผนและรับผิดชอบการ เรียนรู้ด้วยตนเอง 2. แสวงหาความรู้ เข้าถึง แหล่งการเรียนรู้ 3. ลงมือปฏิบัติจริง นำาความรู้ ไปประยุกต์ใช้ 4. ทำากิจกรรมร่วมกับเพื่อน
 20. 20. สื่อการ เรียนรู้ 1. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์การ เรียนรู้ เพื่อการศึกษาค้นคว้า 2. จัดหาสื่อที่มีในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ 3. เลือกใช้สื่อที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ การเรียนรู้ 4. ประเมินคุณภาพสื่อ และเลือกใช้ อย่างมีระบบ
 21. 21. การวัดและการ ประเมินผล 1. การประเมินระดับชั้นเรียน ผู้สอนเป็นผู้ ประเมิน ถ้าไม่ผ่านตัวชี้วัด จัดให้มีการ สอนซ่อมเสริม 2. การประเมินระดับสถานศึกษา ประเมิน เพื่อตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี/ราย ภาค โดยประเมินในเรื่องต่อไปนี้ 2.1 การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 2.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การวัดและการประเมินผล แบ่งออก เป็น 4 ระดับ ดังนี้
 22. 22. การวัดและการ ประเมินผล (ต่อ) 3. การประเมินเป็นระดับเขตพื้นที่ ประเมินเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขต พื้นที่การศึกษา โดยประเมินผลสัมฤทธิ์ ผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐาน 4. การประเมินระดับชาติ ประเมินคุณภาพ ผู้เรียนในระดับชาติ ชั้น ป.3 ป.6 ม.3 ม.6 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการ ศึกษาให้มีคุณภาพ
 23. 23. เกณฑ์การวัดและ ประเมินผลการเรียน ระดับประถมศึกษา 1. มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 2. ประเมินทุกตัวชี้วัดและผ่านเกณฑ์ ตามสถานศึกษากำาหนด 3. ได้รับการตัดสินผลการเรียนทุก รายวิชา 4. ต้องผ่านเกณฑ์ การประเมิน การ
 24. 24. เกณฑ์การวัดและประเมิน ผลการเรียน (ต่อ) ระดับมัธยมศึกษา 1. ตัดสินผลเป็นรายวิชา มีเวลา เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่าน เกณฑ์สถานศึกษากำาหนด 3. ได้รับการประเมินผลทุกรายวิชา 4. ต้องผ่านเกณฑ์ การอ่าน คิด
 25. 25. การให้ระดับ ผลการเรียน ระดับประถมศึกษา 1. การประเมินผลให้ระดับผลการเรียน เป็นรายวิชา จะให้เป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ ก็ได้ 2. การประเมินการอ่าน การคิด วิเคราะห์ และการเขียน และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ระดับ การประเมิน เป็น ดีเยี่ยม ดี และ ผ่าน
 26. 26. การให้ระดับผล การเรียน (ต่อ) ระดับมัธยมศึกษา 1. การตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา 8 ระดับ 2. การประเมินการอ่าน การคิด วิเคราะห์ และการเขียน เป็น ดีเยี่ยม ดี และ ผ่าน 3. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ผล เป็น ผ่าน ไม่ผ่าน การรายงานผลการเรียน สถานศึกษาต้องจัดทำาเอกสารการ ประเมินให้ผู้ปกครองทราบอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
 27. 27. เกณฑ์การ จบการศึกษา ระดับประถมศึกษา 1. เรียนรายวิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติม ตามโครงสร้างหลักสูตรแกนกลาง 2. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามสถาน ศึกษากำาหนด 3. การอ่าน การคิด การวิเคราะห์ และ การเขียนต้องอยู่ในระดับ ผ่าน เกณฑ์
 28. 28. เกณฑ์การจบการ ศึกษา (ต่อ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่ เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 63 2. หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถาน ศึกษากำาหนด 3. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อย กว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 63 หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 4. ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามที่สถานศึกษากำาหนด 5. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
 29. 29. เกณฑ์การจบการ ศึกษา (ต่อ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับใหม่) (๑) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่ม เติมโดยเป็นวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษา กำาหนด (๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอด หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๖๖ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๑ หน่วยกิต (๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่าน เกณฑ์ การประเมิน ตามที่สถานศึกษากำาหนด
 30. 30. เกณฑ์การจบ การศึกษา (ต่อ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่ม เติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต โดยเป็น รายวิชาพื้นฐาน 39 หน่วยกิต และ รายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษา กำาหนด 2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิต โดยเป็น รายวิชาพื้นฐาน 39 หน่วยกิต และ รายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 3. ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์ การประเมินตามที่สถานศึกษากำาหนด
 31. 31. เกณฑ์การจบ การศึกษา (ต่อ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปรับ ใหม่) (๑)ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่ม เติม โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่ สถานศึกษากำาหนด (๒) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิต ตลอด หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน ๔๑ หน่วยกิต และรายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยว่า ๓๖ หน่วยกิต (๓) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน ในระดับผ่านเกณฑ์
 32. 32. เปรียบเทียบสิ่งที่ เปลี่ยนแปลง ในหลักสูตรเดิมกับ หลักสูตรฉบับปรับปรุง
 33. 33. เปลี่ยนแปลง ในหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง (ต่อ)
 34. 34. เปรียบเทียบสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ในหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร ฉบับปรับปรุง (ต่อ)
 35. 35. ความฝัน ไม่ต่างจาก ไม้ขีดไฟ “ที่รอคอยการจุด”
 36. 36. TheThe EndEnd

×