Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1. พัฒนาสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร 5 ด้าน ดังนี้      1) ความสามารถในการสื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา      2) ความสามารถใ...
2. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องภาษาสากลในการติดต่อกับประชาคมอาเซียน โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้      1) จัดทาแผน...
2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรอย่างน้อย 8 ประการเกี่ยวกับ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ /ซื่อสัตย์สุจริต/มีวินัย/ใ...
- วันพฤหัสบดี กิจกรรมเล่านิทานธรรม (ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ /ซื่อสัตย์สุจริต/มีวนัย/ใฝ่เรียนรู้/อยู่อย่างพอเพียง/มุ่งมั...
2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ นักเรียนมีการศึกษาค้นคว้าหาความรูอยู่ตลอดเวลา และ                      ...
3. นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรูเพื่อนาไปสู่                   ...
4. นักเรียนมีความมุงมั่นในการทางาน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วย           ่ความตังใจและ...
จุดเน้นที่ 3
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

จุดเน้นที่ 3

939 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

จุดเน้นที่ 3

 1. 1. 1. พัฒนาสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร 5 ด้าน ดังนี้ 1) ความสามารถในการสื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา 2) ความสามารถในการคิดในเชิงบวกอย่างหลากหลาย 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวตแบบพึ่งพาตนเองและรับผิดชอบต่อสังคม ิ 5) ความสามารถในการใช้/เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ การดาเนินการ 1. ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นเรี ย นได้ รู้ เ รื่ อ งประชาคมอาเซี ย นโดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 1) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับนักเรียนและครู 2) จัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสมาชิกและบทบาทของสมาชิกประชาคมอาเซียน 3) ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรูถึงบทบาทการเป็น ้ประชาคมอาเซียน พร้อมจัดทาผลงานนักเรียนในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และเผยแพร่ผลงานนักเรียน แก่คณะครู ,ผูปกครอง , เพื่อน ้
 2. 2. 2. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องภาษาสากลในการติดต่อกับประชาคมอาเซียน โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ 1) จัดทาแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 2) จัดอบรมครูผสอนวิชาภาษาอังกฤษ ู้ 3) จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษากาหนด 4) จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรูภาษาอังกฤษเบืองต้นระดับอนุบาล ้ ้ 5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษวันละคา ( ป.1 – ป.6 ) 6) จัดกิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษวันละประโยค 7) จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษยามเช้าหน้าเสาธง 8) จัดกิจกรรมฐานการเรียนรูบูรณาการทักษะทางภาษา ้ 9) จัดมุมส่งเสริมภาษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 10) จัดทาใบความรูส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ้ 11) จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษา และผลงานนักเรียน 12) จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษทุกวันศุกร์ 3. นักเรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการเรียนในทุกระดับชั้น มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6และส่งเสริม ให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และผลิตผลงานนักเรียน
 3. 3. 2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรอย่างน้อย 8 ประการเกี่ยวกับ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ /ซื่อสัตย์สุจริต/มีวินัย/ใฝ่เรียนรู้/อยู่อย่างพอเพียง/มุ่งมั่นในการทางาน/รักความเป็ น ไทย/ มีจิ ต สาธารณะ และคุณ ลั ก ษณะอื่ นๆที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้น ของตนเองการดาเนินการ จัด กิจกรรมการเรีย นการสอนเพื่อ พัฒนานัก เรียนให้มีคุณลัก ษณะตามหลักสูตรอย่างน้อย 8ประการโดย 1. บูรณาการการสอนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกสาระการเรียนรู้ 2. จัดกิจกรรมคละชั้น - วันจันทร์ กิจกรรมสนุกกับวิทย์ ( มีวนัย ใฝ่เรียนรู้ ) ิ - วันอังคาร กิจกรรมคิดนอกกรอบ (มุงมั่นในการทางาน ซื่อสัตย์สุจริต) ่ - วันพุธ กิจกรรมรอบรู้เรื่องข่าว (ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ /ซื่อสัตย์สุจริต/มีวนัย/ ิใฝ่เรียนรู้/อยู่อย่างพอเพียง/มุ่งมั่นในการทางาน/รักความเป็นไทย/มีจิตสาธารณะ)
 4. 4. - วันพฤหัสบดี กิจกรรมเล่านิทานธรรม (ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ /ซื่อสัตย์สุจริต/มีวนัย/ใฝ่เรียนรู้/อยู่อย่างพอเพียง/มุ่งมั่นในการทางาน/รักความเป็นไทย/มีจิตสาธารณะ) ิ - วันศุกร์ กิจกรรมนาสุนทรียะ (ใฝ่เรียนรู้/อยู่อย่างพอเพียง/มุ่งมั่นในการทางาน/รักความเป็นไทย)ผลการดาเนินงาน - นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษากาหนด 8 ประการ ดังนี้ 1. นักเรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ทุกวันศุกร์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 5. 5. 2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ นักเรียนมีการศึกษาค้นคว้าหาความรูอยู่ตลอดเวลา และ ้หลากหลายรูปแบบ เช่นการศึกษาค้นคว้าจากมุมหนังสือในห้องเรียน , การศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุดและสื่อมัลติมเดีย , การศึกษาจากอินเตอร์เน็ต ี
 6. 6. 3. นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรูเพื่อนาไปสู่ ้การประกอบอาชีพในอนาคตและเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อและทางาน
 7. 7. 4. นักเรียนมีความมุงมั่นในการทางาน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วย ่ความตังใจและปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ ้ 5. นักเรียนรักความเป็นไทย ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใส่ชุดที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย โดยให้นักเรียน ใส่ชุดเสื้อหม้อฮ้อม ทุกวันอังคาร และแสดงความเป็นไทยด้วยการไหว้ทาความเคารพยามเช้าทุกวัน 6. นักเรียนมีจตสาธารณะ ิ

×