Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

จุดเน้นที่ 3

954 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

จุดเน้นที่ 3

  1. 1. 1. พัฒนาสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร 5 ด้าน ดังนี้ 1) ความสามารถในการสื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา 2) ความสามารถในการคิดในเชิงบวกอย่างหลากหลาย 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวตแบบพึ่งพาตนเองและรับผิดชอบต่อสังคม ิ 5) ความสามารถในการใช้/เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ การดาเนินการ 1. ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นเรี ย นได้ รู้ เ รื่ อ งประชาคมอาเซี ย นโดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 1) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับนักเรียนและครู 2) จัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับสมาชิกและบทบาทของสมาชิกประชาคมอาเซียน 3) ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรูถึงบทบาทการเป็น ้ประชาคมอาเซียน พร้อมจัดทาผลงานนักเรียนในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และเผยแพร่ผลงานนักเรียน แก่คณะครู ,ผูปกครอง , เพื่อน ้
  2. 2. 2. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องภาษาสากลในการติดต่อกับประชาคมอาเซียน โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ 1) จัดทาแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 2) จัดอบรมครูผสอนวิชาภาษาอังกฤษ ู้ 3) จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษากาหนด 4) จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรูภาษาอังกฤษเบืองต้นระดับอนุบาล ้ ้ 5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษวันละคา ( ป.1 – ป.6 ) 6) จัดกิจกรรมส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษวันละประโยค 7) จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษยามเช้าหน้าเสาธง 8) จัดกิจกรรมฐานการเรียนรูบูรณาการทักษะทางภาษา ้ 9) จัดมุมส่งเสริมภาษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 10) จัดทาใบความรูส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ้ 11) จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษา และผลงานนักเรียน 12) จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษทุกวันศุกร์ 3. นักเรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการเรียนในทุกระดับชั้น มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6และส่งเสริม ให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ และผลิตผลงานนักเรียน
  3. 3. 2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามหลักสูตรอย่างน้อย 8 ประการเกี่ยวกับ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ /ซื่อสัตย์สุจริต/มีวินัย/ใฝ่เรียนรู้/อยู่อย่างพอเพียง/มุ่งมั่นในการทางาน/รักความเป็ น ไทย/ มีจิ ต สาธารณะ และคุณ ลั ก ษณะอื่ นๆที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนดเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้น ของตนเองการดาเนินการ จัด กิจกรรมการเรีย นการสอนเพื่อ พัฒนานัก เรียนให้มีคุณลัก ษณะตามหลักสูตรอย่างน้อย 8ประการโดย 1. บูรณาการการสอนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกสาระการเรียนรู้ 2. จัดกิจกรรมคละชั้น - วันจันทร์ กิจกรรมสนุกกับวิทย์ ( มีวนัย ใฝ่เรียนรู้ ) ิ - วันอังคาร กิจกรรมคิดนอกกรอบ (มุงมั่นในการทางาน ซื่อสัตย์สุจริต) ่ - วันพุธ กิจกรรมรอบรู้เรื่องข่าว (ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ /ซื่อสัตย์สุจริต/มีวนัย/ ิใฝ่เรียนรู้/อยู่อย่างพอเพียง/มุ่งมั่นในการทางาน/รักความเป็นไทย/มีจิตสาธารณะ)
  4. 4. - วันพฤหัสบดี กิจกรรมเล่านิทานธรรม (ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ /ซื่อสัตย์สุจริต/มีวนัย/ใฝ่เรียนรู้/อยู่อย่างพอเพียง/มุ่งมั่นในการทางาน/รักความเป็นไทย/มีจิตสาธารณะ) ิ - วันศุกร์ กิจกรรมนาสุนทรียะ (ใฝ่เรียนรู้/อยู่อย่างพอเพียง/มุ่งมั่นในการทางาน/รักความเป็นไทย)ผลการดาเนินงาน - นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษากาหนด 8 ประการ ดังนี้ 1. นักเรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ทุกวันศุกร์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
  5. 5. 2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ นักเรียนมีการศึกษาค้นคว้าหาความรูอยู่ตลอดเวลา และ ้หลากหลายรูปแบบ เช่นการศึกษาค้นคว้าจากมุมหนังสือในห้องเรียน , การศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุดและสื่อมัลติมเดีย , การศึกษาจากอินเตอร์เน็ต ี
  6. 6. 3. นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรูเพื่อนาไปสู่ ้การประกอบอาชีพในอนาคตและเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อและทางาน
  7. 7. 4. นักเรียนมีความมุงมั่นในการทางาน นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วย ่ความตังใจและปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตามกระบวนการจัดการเรียนรู้ ้ 5. นักเรียนรักความเป็นไทย ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใส่ชุดที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย โดยให้นักเรียน ใส่ชุดเสื้อหม้อฮ้อม ทุกวันอังคาร และแสดงความเป็นไทยด้วยการไหว้ทาความเคารพยามเช้าทุกวัน 6. นักเรียนมีจตสาธารณะ ิ

×