Advertisement

मेक्सिकन पाककृती.pptx

Mar. 14, 2023
Advertisement

More Related Content

Advertisement

मेक्सिकन पाककृती.pptx

 1. मेक्सिकन पाकक ृ ती MEXICAN CUISINE Dr. Susmita S. Durgule
 2. चिलाक्विल्स CHILAQUILES  मेक्विकोिा सर्ाात लोकचिय नाश्ता आहे. हे तळलेले चक िं र्ा टोस्टेड कॉना टॉचटालािे चिकोणी तुकडे आहेत, लाल चक िं र्ा चहरव्या गरम सॉसमध्ये चिजर्लेले आचण तुकडे क े लेले, चिकन / िोररझो / तुकडे क े लेले गोमािंस / स्क्र ॅ म्बल क े लेले चक िं र्ा तळलेले अिंडे या मधे टाकले जातात. सोबत तळलेल्या सोयाबीनसह सर्व्ा क े ले जाते.
 3. चर्र्ोएस रान्चेरोस HUEVOS RANCHEROS  याला रँि एग्ज असेही म्हणतात. हे तळलेले कॉना टॉचटाला मध्ये तळलेले बीन्स आचण तळलेले अिंडी घालून बनर्ले जाते. हे धणे आचण ताजे काळी चमरी यािंनी सजर्ले जाते.
 4. मिाका MACHACA  कापलेले र् र्ाळलेले गोमािंस हे मेक्विकोतील सर्ाात लोकचिय पदार्ाांपैकी एक आहे. मिाका टॅकोमध्ये, िरलेल्या बुररटोमध्ये चक िं र्ा टॉचटाला मध्ये घालून चदले जाते. सोयाबीन चक िं र्ा तािंदू ळ असलेल्या स्टू सोबत खाले जाते.
 5. चडस्काडा DISCADA  ही एक मािंसाहारी चडश आहे. सॉसेज, िोररझो, ग्राउिंड मीट, हॅम, खारर्ून र्ाळर्लेले डुकरािे मािंस, स्वयिंपाकात र्ापरण्यािी डुकरािी िरबी, जाक्विनो, चमरपूड, कािंदा इ. पासून बनर्ले जाते. मसाला म्हणजे र्ाईम, सेलेरी, चजरे, ओरेगॅनो, तमालपि, काळी चमरी, काळे सॉस, मीठ, रोझमेरी, र्ोडी गडद चबअर इ. र्ापरले जातात.
 6. टॅकोस TACOS  जगिरातील सर्ाात लोकचिय मेक्विकन चडश. कॉना टॉचटालार्र अनेक र्ेगर्ेगळ्या चिचलिंग्ज टाकल्या जातात आचण सर्व्ा क े ल्या जातात. सर्ाात सामान्य म्हणजे स्टेक, िोररझो, गरम आचण गोड मॅरीनेट क े लेले डुकरािे मािंस.
 7. बुररटोस BURRITOS  बुररटो हा गोलाकारपणे गुिंडाळलेला चपठािा टॉचटाला आहे, ज्यामध्ये आर्डीिे र्ेगर्ेगळे घटक िरलेले असतात, बहुतेकदा स्ट्यू, िीज असलेले तळलेले बीन्स. बुररटो आचण मिाका बुररटो हे सर्ाात लोकचिय आहेत.
 8. मेनूडो MENUDO डुकरािे मािंसािे स्टू . हे मक्यािे दाणे, धान्य आचण गोमािंस पासून बनर्लेले चक िं र्ा त्याचशर्ाय बनर्लेले एक सूप आहे.
 9. ि े क्वस्ट्स्ट्डया QUESADILLA  हे कॉनापीठाच्या पोळया अध्याा िागामध्ये दुमड ू न , िीज चक िं र्ा इतर घटकािंनी िरुन, तळू न चक िं र्ा ग्रील करून बनर्तात आचण गरम खाल्ले जातात.
 10. तळलेले बीन्स FRIED BEANS  पोक ा र् बीन्स खूप लोकचिय आहेत. ते लाडा, िोररझो, खारर्ून र्ाळर्लेले डुकरािे मािंस, िीज, चमरपूड आचण इतर काही घटकािंसह चशजर्लेले बीन्सिे चमश्रण आहेत, ज्यामुळे ही एक स्वाचदष्ट चडश बनते.
 11. एक्वन्चलाड़स ENCHILADAS  हे कॉना टॉचटाला गरम सॉसमध्ये बुडर्ून बनर्लेले िास्ट ि ू ड आहे, जे शैलीनुसार चर्चर्ध स्ट्यू, िाज्या चक िं र्ा िचर्नानी िरलेले असतात. ते आिंबट मलई, ताजे िीज, कािंदा आचण सेलेरीसह चदले जातात.
 12. चिली एन नोगाडा CHILE EN NOGADA  नोगाडा चमरिी ही एक चडश आहे जी खूप जुन्या परिंपरेतून येते. हे बारीक क े लेले मािंस, िळे आचण मसाल्यािंच्या चमश्रणाने िरलेल्या पूणा पोब्लानो चमरिीने बनर्ले जाते; अक्रोड-आधाररत क्रीम सॉससह, आचण डाचळिं बाच्या चबया आचण सेलेरीने सजर्लेले असते.
 13. कॉना स्टू CORN STEW  कॉना स्टू : हे एक स्वाचदष्ट स्टरीट ि ू ड आहे आचण चर्चर्ध िकारािंमध्ये येते. उत्तरेकडील राज्ये त्यार्र मलई, अिंडयातील बलक, चमरिी पार्डर, चलिंबू, लोणी आचण िीज घालतात. मध्य-दचिण राज्ये त्यािंना क्रीम आचण िीज चक िं र्ा चलिंबू, चमरिीपार्डरसह पसिंत करतात.
 14. अलेचग्रयो दी अम्रन्तो ALEGRIA DE AMARANTO  ि ु लाचर्लेल्या राजचगरा हाडा  क ँ डी चर्चर्ध टॉचपिंगसह बार म्हणून येते, उदाहरणार्ा, सुकामेर्ा, िॉकलेट, मनुका, नट इ. ही क ँ डी मधामध्ये चमसळू न राजचगरा चबयापासून बनचर्ली जाते.
 15. मोले सॉस MOLE  हा र्ाळलेल्या चमरच्या, टोमॅटो, िॉकलेट, चबया आचण मसाल्यािंच्या चमश्रणातून बनर्लेला सॉस आहे. मेक्विकोमध्ये, सात र्ेगर्ेगळ्या िकारिे तीळ आहेत.
 16. चपचपयन स्टू य PIPIÁN STEW  िाजलेल्या आचण दळलेल्या िोपळ्याच्या चबया आचण चिकन पासून बनर्ले जाते, कधीकधी डुकरािे मािंस, गोमािंस चक िं र्ा ससा सोबत बनर्ले जाते.
 17. अगुआचिले (चिली पाणी) AGUACHILE  असे म्हटले जाते की िी- चहस्पॅचनक सिंस्क ृ तीिंमध्ये कोरडे मािंस, पाणी आचण चमरिी एकि करून बनर्ले जात असे. 1970 मध्ये, त्यात कच्च्च्या कोळिं बी र् मािंस आचण इतर घटक (चलिंबािा रस, काकडी, धणे, लाल कािंदा, एर्ोक ॅ डो, मीठ आचण चमरपूड) एकि करून बनर्ले जाऊ लागले.
 18. चबरराया डी चिर्ो BIRRIA DE CHIVO  शेळी स्ट्यू. या चडशमध्ये चर्चर्ध िकारिी चमरिी, मसाले आचण मीठ असतात. टोमॅटो सॉस घालून चशजर्ून रस्सा तयार क े ला जातो, ज्याला क िं झोम म्हणतात. चबररया हे मूलतः बकरीपासून बनर्ले  जाते, परिंतु कोकरू, मटण, डुकरािे मािंस, चिकन, र्ासरािे मािंस, गोमािंस चक िं र्ा मासे देखील र्ापरले जाऊ लागले. काही चबर्या झाकलेल्या िािंड्ािंमध्ये गॅसर्र चशजर्ल्या जातात चक िं र्ा काही िाजल्या जातात.
 19. फ्लोटास FLAUTAS  फ्लोटास: बासरी, हे पारिंपाररक मेक्विकन टॅको आहेत जे रोल क े लेल्या कॉना टॉचटालाने बनर्लेले असतात आचण त्यात मॅश क े लेले बटाटे, िीज, चिकन इत्यादी िरलेले असतात. िरक म्हणजे ते तेलात तळलेले असतात. ते सहसा कोचर्िंबीर, टोमॅटो, ताजे िीज आचण र्र आिंबट मलई बरोबर सर्व्ा क े ले जातात.
 20. कल्डो अझ्टेक सूप CALDO AZTECA  अझ्टेक सूप हे मेक्विकन पाकक ृ तीिे उत्क ृ ष्ट क्लाचसक उदहारण आहे. हे चिकन रस्सा, टोमॅटो, चमरपूड, लसूण आचण कािंदा, (कोचर्िंबीरने सजर्लेले) आचण िीज, एर्ोक ॅ डो आचण आिंबट मलईने सजर्ून तळलेले टॉचटालासच्या पट्ट्ािंसह बनर्ले जाते.
 21. गोर्दितास द नाटा GORDITAS DE NATA  Mini Cream Pancakes  एक खुसखुशीत चमष्टान्न आहे. हे गर्व्ािे पीठ, मलई, साखर आचण दालचिनीपासून बनचर्लेले असतात आचण ते साधे चक िं र्ा िरून खाल्ले जाऊ शकतात.
 22. पेस्काडो जरािंडेडो PESCADO ZARANDEADO  ढर्ळलेला मासा. या शब्दािा अर्ा खूप हालिाल करणे चक िं र्ा हलणे. माशािंना चलिंबू आचण चमरिी सॉस घालून, निंतर धुर देऊन तयार क े ले जाते.
 23. धन्यर्ाद्
Advertisement