Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Blyga elever

383 views

Published on

Vad säger Lgr11 om muntliga redovisningar- egentligen?

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Blyga elever

 1. 1. “Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.” ur Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 ©Susannah Elers, 2016
 2. 2. “Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare. ” ur Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6 ©Susannah Elers, 2016
 3. 3. “Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare ” ur Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6 ©Susannah Elers, 2016
 4. 4. från Wiktionary: https://sv.wiktionary.org/wiki/redog%C3%B6ra ©Susannah Elers, 2016
 5. 5. “Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.” ur “Syfte”, Svenska, Lgr 11. ©Susannah Elers, 2016
 6. 6. “Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.” “Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.” “Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer.” ur “Skolans värdegrund och uppdrag”, Lgr 11. ©Susannah Elers, 2016
 7. 7. “Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finns sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.” ur “Skolans värdegrund och uppdrag”, Lgr 11. ©Susannah Elers, 2016
 8. 8. “Genom undervisningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ● formulera sig i tal och skrift ● ... ● anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.” ur “Syfte”, Svenska, Lgr 11. ©Susannah Elers, 2016
 9. 9. “Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel kan stödja presentationen. Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.” ur “Centralt innehåll åk 1- 3”, Svenska, Lgr 11. ©Susannah Elers, 2016
 10. 10. “Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser. Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.” ur “Centralt innehåll åk 4-6” , Svenska, Lgr 11. ©Susannah Elers, 2016
 11. 11. från Wiktionary: https://sv.wiktionary.org/wiki/presentation ©Susannah Elers, 2016
 12. 12. Jag vill att vi gör en gemensam överenskommelse: I år ska inga elever på vår skola ska behöva höra att de ska “ta mer plats i klassrummet”. Vi ska istället, som vuxna, fundera över: 1) FINNS det tillräckligt med plats för den här eleven i klassrummet? FRÅGAR jag vad den tycker och tänker om saker, eller gör jag det enkelt för mig själv genom att kräva att den ska pocka på min uppmärksamhet? 2) Hur lär jag barnen som tar mer plats att släppa in de tysta eleverna i samtalet? 3) BEREDER jag den rimligt utrymme i lämpliga sammanhang? 4) VAD är det jag anser att den ska visa? Och varför? 5) Vad säger Lgr11 om muntliga presentationer? 6) Hur kan jag, med IKT, ge den här eleven möjlighet att visa mig sina kunskaper? Hur kan jag anpassa användandet av IKT till mina elevers personliga förutsättningar i klassrummet? 7) Vad har jag för plan för det här barnet? Vad bygger jag den på? ©Susannah Elers, 2016
 13. 13. Sammanfattning: ● Kan eleven få redovisa digitalt? Spela in sin presentation? ● Vilka små steg kan eleven få ta för att utvecklas i sin egen takt? ● Har du läst på för att lära dig mer om hur man ska hantera ängslan, oro och fobier? Annars är det kanske inte läge att börja experimentera med det här…? ● Kan eleven få visa genom att återberätta någon annan aktivitet för klassen än just ett skolämne? ● Kan den t.ex vara IKT-ambassadör? Klassrådsrepresentant? ● Kan du dela in eleverna i små grupper som de känner sig trygga i när de ska redovisa? ● Kan de få välja på olika redovisningsformer? Powerpoint? Film? ● Kan du ställa fler frågor som du vet att den har svaret på till den här eleven, för att vänja den- och de andra eleverna- vid att den hörs i klassrummet? ● Har du skapat dig en bild av hur eleven är utanför klassrummet? Vågar den höras och synas mer på fritids? Utanför skolan? Med kompisar? På andra lärares lektioner? ● Och sist men inte minst: Har du tagit reda på varför eleven inte tycker om att synas och höras? Är det elevens personlighet helt enkelt? Eller finns det en grundoro som gör att den inte mår bra, av en eller annan anledning. ©Susannah Elers, 2016

×