Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แบบร่างโครงงานคอมพิวเตอร์

94 views

Published on

ส่งงแบบคู่ 2 คน

นายสุรยุทธ์ ภู่ทอง ม.6/2 เลขที่ 11
นายเกียรติศักดิ์ คำป๊ก ม.6/2 เลขที่ 26

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

แบบร่างโครงงานคอมพิวเตอร์

  1. 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2559 ชื่อโครงงาน อาชีพที่ตลาดต้องการและมีรายได้สูงในปี 2016 ชื่อผู้ทาโครงงาน ชื่อ นายสุรยุทธ์ นามสกุล ภู่ทอง เลขที่ 11 ชั้น ม.6 ห้อง 2 ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ นามสกุล คาป๊ก เลขที่ 26 ชั้น ม.6 ห้อง2 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
  2. 2. 2 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1.นาย เกียรติศักดิ์ คาป๊ก เลขที่ 26 2.นายสุรยุทธ์ ภู่ทอง เลขที่ 11 ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) อาชีพที่ตลาดต้องการและมีรายได้สูงในปี 2016 ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) The career are wanted because of the highest income in 2016 ประเภทโครงงาน โครงงานเพื่อการศึกษา ชื่อผู้ทาโครงงาน 1.นาย เกียรติศักดิ์ คาป๊ก เลขที่ 26 2.นายสุรยุทธ์ ภู่ทอง เลขที่ 11 ชื่อที่ปรึกษา ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน 3-4 เดือน ที่มาและความสาคัญของโครงงาน ในการที่พวกเราจัดทาโครงงาน “อาชีพที่ตลาดต้องการและมีรายได้สูงในปี 2016” นั้นก็เพราะว่า ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ มักเลือกอาชีพตามความต้องการของตนเอง หรือตามปัจจัยของการได้รับรายได้ ยิ่งรายได้ เยอะ อาชีพนั้นยิ่งมีการแข่งขันที่สูง เปรียบได้ว่าการเลือกอาชีพนั้น เปรียบเสมือนกับการเลือกอนาคตของตนเองทั้ง การวางแผนชีวิตในอนาคต หรือถ้าจะแต่งงานก็ต้องเลือกอาชีพที่มั่นคงที่พอจะเลี้ยงดูครอบครัวได้ ถ้าไม่มีการวางแผน เกี่ยวกับการประกอบอาชีพในอนาคต ก็อาจจะทาให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาในภายหลัง เช่น รายได้ในอาชีพที่ทาไม่ เพียงพอต่อการใช้เงินในชีวิตประจาวัน หรืออาจจะทาให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการว่างงาน เพราะจานวนคนมีมากเกินไป ด้วยเหตุนี้พวกเราจึงอยากจะหาข้อมูล และปัจจัยของอาชีพของคนไทย ที่มีรายได้มากที่สุด และสามารถนาข้อมูลนี้ไป ประกอบกับการตัดสินใจกับนักเรียนที่กาลังจะศึกษาต่อ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และต้องการที่จะทราบข้อมูลเพื่อ วางแผนเกี่ยวกับอนาคตของตนเอง ว่าจะนาไปสู่แนวทางอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆที่จะตามมาในชีวิตใน อนาคต
  3. 3. 3 วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทาโครงงาน ระบุเป็นข้อ) - เพื่อเปรียบเทียบรายได้ระหว่างอาชีพต่างๆ กับปัจจัยที่ทาให้อาชีพนั้นมีรายได้สูง - เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินประกอบอาชีพ ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน) หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน) _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ งบประมาณ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ___________________________________________________________________
  4. 4. 4 ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดับ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 1 3 1 4 1 5 16 17 1 คิดหัวข้อโครงงาน 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล 3 จัดทาโครงร่างงาน 4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน 5 ปรับปรุงทดสอบ 6 การทาเอกสารรายงาน 7 ประเมินผลงาน 8 นาเสนอโครงงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทาโครงงาน) _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ สถานที่ดาเนินการ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การทาโครงงาน) _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

×