การเลือกและจัดเนื้อหา

4,362 views

Published on

063700

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,362
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การเลือกและจัดเนื้อหา

 1. 1. การเลือกและจัดเนื้อหา และประสบการณ์การเรียนของหลักสูตร<br />Educational Experiences<br />
 2. 2. ผู้จัดทำ<br />นายรัชชัย ลุงมา<br />540232090<br />นายสุรพงษ์ คำใจ<br />540232092<br />นางเฉลิมศรี ขันธรรม<br />540232083<br />
 3. 3. การกำหนดเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้<br />กำหนดจุดมุ่งหมาย<br />เลือกสาระความรู้<br />คัดเลือกเนื้อหาวิชา<br />จัดลำดับเนื้อหาวิชา<br />แก้ไขเนื้อหาที่ถูกต้องสมบูรณ์<br />
 4. 4. การจัดองค์ประกอบของหลักสูตร<br />ขอบข่ายของหลักสูตร (Scope)<br />การบูรณาการ (Integration) <br />การเรียงลำดับขั้นตอน (Sequence) <br />ความต่อเนื่องกัน (Continuity)<br />ความสัมพันธ์เชื่อมโยงและความสมดุล (Articulation and Balance) <br />
 5. 5. ปัจจัยในการเลือกประสบการณ์การเรียนรู้<br />Validity<br />Relevance to life<br />Variety<br />Suitability<br />
 6. 6. การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้<br />การสะสม<br />การเรียนรู้แบบหลากหลาย<br />
 7. 7. ปัจจัยในการเลือกเนื้อหา<br />การนำไปใช้<br />ความสำคัญ<br />เครื่องมือ<br />สิ่งที่น่าสนใจ<br />ระดับการเรียนรู้<br />
 8. 8. รูปแบบของหลักสูตร<br /><ul><li>หลักสูตรแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 9. 9. หลักสูตรที่เน้นเนื้อหาวิชาเป็นศูนย์กลาง
 10. 10. รูปแบบที่เน้นปัญหาเป็นศูนย์กลาง เน้นปัญหาการดำรงชีวิต
 11. 11. หลักสูตรที่เน้นเทคโนโลยี
 12. 12. หลักสูตรแบบสมรรถณะ</li></li></ul><li>หลักสูตรแบบเน้นเนื้อหาเป็นศูนย์กลาง<br /><ul><li>หลักสูตรแบบรายวิชา
 13. 13. หลักสูตรแบบสาขาวิชา
 14. 14. หลักสูตรแบบรวมวิชา
 15. 15. หลักสูตรแบบสัมพันธ์วิชาหรือสหสัมพันธ์</li></li></ul><li>หลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง<br /><ul><li>หลักสูตรแบบเด็กเป็นศูนย์กลาง
 16. 16. หลักสูตรประสบการณ์
 17. 17. หลักสูตรแบบมนุษยนิยม</li></li></ul><li>รูปแบบที่เน้นปัญหาเป็นศูนย์กลาง เน้นปัญหาการดำรงชีวิต<br /><ul><li>หลักสูตรแบบเน้นสภาพชีวิต เน้นทางสังคม ชีวิต ความเป็นอยู่
 18. 18. หลักสูตรแกน
 19. 19. หลักสูตรเน้นการแก้ปัญหาสังคมและการปฏิรูปสังคม
 20. 20. หลักสูตรที่เน้นชุมชนเป็นฐาน</li></li></ul><li>การจัดเนื้อหาในหลักสูตรการศึกษาไทย<br />พุทธศักราช 2503<br />1. ระดับประถมศึกษาตอนต้น มี 6 หมวด คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ศิลปศึกษา พลานามัย <br />2. ระดับประถมศึกษาตอนปลายตอนต้น มี 8 หมวด คือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ศิลปศึกษา พลานามัย ภาษาอังกฤษและหัตถะศึกษา<br />3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น<br /> ทั้งสายสามัญและสายอาชีพต้องเรียนวิชาเลขคณิตและพีชคณิต ทั้ง 3 ปี <br /> เนื้อหาส่วนหนึ่งซึ่งทั้งสองสายเรียนเหมือนกัน สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง เนื้อหาอีกส่วนหนึ่งสายสามัญเรียนเพิ่มสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง และสายอาชีพเรียนเพิ่มสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง<br />4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ เรียน 2 ปีและสายอาชีพ เรียน 3 ปี)<br /> สายสามัญแบ่งเป็น 3 แผนก ได้แก่ แผนกทั่วไป แผนกวิทยาศาสตร์และแผนกศิลปะ <br /> หลักสูตรคณิตศาสตร์แบ่งเป็นคณิตศาสตร์ ก. (วิชาบังคับร่วมของสายสามัญและสายอาชีพ เรียนสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง และคณิตศาสตร์ ข. (วิชาบังคับร่วมของแผนกศิลปะและแผนกทั่วไป สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง )<br />.......หลักสูตร 4-3-3-2<br />
 21. 21. การจัดเนื้อหาในหลักสูตรการศึกษาไทย (ต่อ)<br />พุทธศักราช 2521<br />แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม<br />กลุ่มทักษะ<br /> กลุ่มประสบการณ์ชีวิต<br />กลุ่มลักษณะนิสัย<br />กลุ่มการงาน<br />
 22. 22. การจัดเนื้อหาในหลักสูตรการศึกษาไทย (ต่อ)<br />พุทธศักราช 2521 <br />ปรับปรุง 2533<br />ระดับประถม<br />แบ่งออกเป็น 5กลุ่ม<br /> กลุ่มทักษะ<br /> กลุ่มประสบการณ์ชีวิต<br /> กลุ่มลักษณะนิสัย<br /> กลุ่มการงาน<br />กลุ่มประสบการณ์พิเศษ<br />
 23. 23. การจัดเนื้อหาในหลักสูตรการศึกษาไทย (ต่อ)<br />พุทธศักราช 2521 <br />ปรับปรุง 2533<br />วิชาบังคับแกน<br />ระดับมัธยมศึกษา<br />กิจกรรม<br />วิชาเลือกเสรี<br />วิชาบังคับเลือก<br />
 24. 24. การจัดเนื้อหาในหลักสูตรการศึกษาไทย (ต่อ)<br />พุทธศักราช 2544<br />แบ่งระดับออกเป็น 4 ช่วงชั้น<br />แบ่งสาระการเรียนรู้ออกเป็น 8 กลุ่มสาระ<br />
 25. 25. การจัดเนื้อหาในหลักสูตรการศึกษาไทย (ต่อ)<br />พุทธศักราช 2551<br />แบ่งสาระการเรียนรู้ เป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้<br />เพิ่มจากหลักสูตร 44<br />กำหนดตัวชี้วัด<br />กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม<br />ประกอบด้วย<br />รายวิชาพื้นฐาน<br /> รายวิชาเพิ่มเติม<br /> กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน<br /> เวลาเรียน<br />ตัวชี้วัด<br /> ระดับประถมศึกษาเป็นรายปี<br /> ระดับมัธยมศึกษาเป็นรายภาค<br />
 26. 26. สวัสดี<br />

×