Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายไวแม็กซ์

986 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

การเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายไวแม็กซ์

 1. 1. การเรียนการสอนทางไกล<br />ผ่านเครือข่ายไวแม็กซ์<br />โอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา<br />สุรพล ศรีศิลป์<br />
 2. 2. เป้าหมายการพัฒนาประเทศ<br />www.wimaxmhs2.go.th<br />เป้าหมายหลักของการพัฒนาประเทศ คือ การให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข <br /> การพัฒนาประเทศเพื่อให้ประชาชนมีลักษณะดังกล่าวนั้นจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพของประชาชน โดยให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั้งสังคมชนบทและสังคมเมือง<br />สุรพล ศรีศิลป์<br />
 3. 3. เป้าหมายการพัฒนาประเทศ<br />www.wimaxmhs2.go.th<br /> การศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต<br />สุรพล ศรีศิลป์<br />
 4. 4. ผลการปฏิรูปการศึกษา<br />www.wimaxmhs2.go.th<br /> จากการดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาของไทยในช่วงปี พ.ศ2542-2551 ที่ผ่านมา พบว่า ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ในวิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา มีแนวโน้มลดลงและคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552:3)<br />สุรพล ศรีศิลป์<br />
 5. 5. ผลการปฏิรูปการศึกษา<br />www.wimaxmhs2.go.th<br /> ซึ่งในประเด็นของปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำดังกล่าวนั้นมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย โดยมี ปัจจัยหลัก คือ ครู มีโรงเรียนจำนวนหนึ่งขาดแคลนครู บางแห่งไม่มีครูสอนเฉพาะวิชา (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552:6)<br />สุรพล ศรีศิลป์<br />
 6. 6. ผลการปฏิรูปการศึกษา<br />www.wimaxmhs2.go.th<br /> จากรายงานการวางแผนอัตรากำลังครูของสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ยังพบว่า มีจำนวนครูขาดแคลนถึงร้อยละ 30.82 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2. 2552) <br />สุรพล ศรีศิลป์<br />
 7. 7. 5 C เปลี่ยนโลก<br />www.wimaxmhs2.go.th<br />เดบเฮนเรตตา (Deb Henretta) ประธานบริหารกลุ่ม ภาคพื้นเอเชีย ของพี แอนด์ จี กล่าวถึง การที่ดิจิทัลกำลังเปลี่ยนโลกทั้งใบ และกำลังเปลี่ยนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจไปอย่างสิ้นเชิง ผ่าน 5 ประเด็นสำคัญ ดังนี้<br />สุรพล ศรีศิลป์<br />
 8. 8. 5 C เปลี่ยนโลก<br />www.wimaxmhs2.go.th<br />1. CONNECTIONSวิถีการติดต่อสื่อสาร และการประสานงานของธุรกิจ เป็นไปด้วยความรวดเร็วมากขึ้น การเชื่อมต่อทั่วโลกแบบโลกาภิวัตน์ ทำให้การสื่อสารเป็นไปได้ 24x7 และไร้พรมแดนอย่างแท้จริง สถานที่ทำงานที่แยกกัน ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทำงานอีกต่อไป การเดินทางเพื่อประชุมลดน้อยลงอย่างมากด้วยระบบ วีดิโอคอนเฟอเรนซ์<br />สุรพล ศรีศิลป์<br />
 9. 9. 5 C เปลี่ยนโลก<br />www.wimaxmhs2.go.th<br />2. CONVERSATIONSวิธีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย  เปลี่ยนจากการพูดโดยผู้ผลิตแบบการสื่อสารทางเดียว (One-Way) ไปยังผู้บริโภค ไปเป็นการสนทนาโต้ตอบกันแบบทันท่วงที และต่อเนื่องระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค  ทำให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจผู้บริโภคในวงกว้าง ข้อมูลที่ได้รับต่อยอดไปอีกระดับหนึ่ง <br />สุรพล ศรีศิลป์<br />
 10. 10. 5 C เปลี่ยนโลก<br />www.wimaxmhs2.go.th<br /> 3. CO-CREATION การสร้างคอนเทนท์ทางการตลาดแบบ การทำงานแบบประสานงานร่วมกันขององค์กร หรือหน่วยงานภายนอกกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็น สถาบันการศึกษา นักวิทยาศาสตร์ และผู้ประกอบการ การเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้ออกความคิดเห็น ยังหลีกหนีจากการสื่อสารด้วยคอนเทนท์ทางการตลาดเดิมๆ มาสร้างสรรค์เป็นคอนเทนท์ที่เกิดจากแนวคิด และความต้องการของผู้บริโภค <br />สุรพล ศรีศิลป์<br />
 11. 11. 5 C เปลี่ยนโลก<br />www.wimaxmhs2.go.th<br />4. COMMERCE กระแสความแรงของคลื่นอีคอมเมิร์ซที่ มากขึ้น ทำให้แบรนด์ชั้นนำส่วนใหญ่ต่างให้ความสนใจในการใช้ประโยชน์จากคอมเมิร์ซออนไลน์นี้ <br /> 5. COMMUNITY ด้วยอิทธิพลของโซเชียลเน็ตเวิร์ค สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน และโครงการด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (Social Responsibility - Sustainability) สามารถต่อเชื่อมกับแบรนด์และองค์กรผ่านสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ <br />สุรพล ศรีศิลป์<br />
 12. 12. การพัฒนาเครือข่ายไวแม็กซ์<br />www.wimaxmhs2.go.th<br /> การพัฒนาเครือข่ายไวแม็กซ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการพัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีให้คนและนักเรียนที่อาศัยอยู่ในชนบท ท้องถิ่นห่างไกล เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม มีโอกาสได้รับการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพการใช้สื่อและเทคโนโลยีการเรียนการสอนทั้งในระบบและนอกระบบ<br />สุรพล ศรีศิลป์<br />
 13. 13. ความหมายการเรียนการสอนทางไกล<br />www.wimaxmhs2.go.th<br /> การเรียนการสอนทางไกล หมายถึง การเรียนการสอนที่ผู้สอนและผู้เรียนอยู่ต่างสถานที่กัน แต่สามารถติดต่อสื่อสาร มีปฏิสัมพันธ์กันแบบสองทางได้ทั้งในเวลาเดียวกันหรือต่างเวลา ด้วยการใช้สื่อและเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ เพื่อถ่ายทอดบทเรียนไปยังผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์<br />สุรพล ศรีศิลป์<br />
 14. 14. www.thmemgallery.com<br />องค์ประกอบการเรียนการสอนทางไกล<br />1<br />9<br />2<br />8<br />3<br />7<br />5<br />6<br />หลักสูตร/เนื้อหา<br />ผู้เรียน<br />งบประมาณ<br />ผู้สอน<br />ทีมงาน<br />องค์ประกอบ<br />4<br />กิจกรรมการเรียนการสอน<br />การประเมินผล<br />เครื่องมือ/เทคโนโลยี<br />ระบบบริหารจัดการ<br />สุรพล ศรีศิลป์<br />
 15. 15. การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายฯ(แม่สะเรียง)<br />www.wimaxmhs2.go.th<br />สุรพล ศรีศิลป์<br />
 16. 16. การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายฯ(แม่สะเรียง)<br />www.wimaxmhs2.go.th<br />สุรพล ศรีศิลป์<br />
 17. 17. การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายฯ(แม่สะเรียง)<br />www.wimaxmhs2.go.th<br />สุรพล ศรีศิลป์<br />
 18. 18. การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายฯ(แม่สะเรียง)<br />www.wimaxmhs2.go.th<br />สุรพล ศรีศิลป์<br />
 19. 19. การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายฯ(แม่สะเรียง)<br />www.wimaxmhs2.go.th<br />สุรพล ศรีศิลป์<br />
 20. 20. การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายฯ(แม่สะเรียง)<br />www.wimaxmhs2.go.th<br />สุรพล ศรีศิลป์<br />
 21. 21. การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายฯ(แม่สะเรียง)<br />www.wimaxmhs2.go.th<br />สุรพล ศรีศิลป์<br />
 22. 22. ข้อเสนอแนะ<br />www.wimaxmhs2.go.th<br />1. ผู้สอนต้องมีความพร้อมในการสอนทางไกล<br />2. การเตรียมความพร้อมของทีมงาน<br />3. ความพร้อมของผู้เรียนในการด้านพื้นฐานการใช้ อินเทอร์เน็ต<br />4. การมีส่วนร่วมของผู้เรียน<br />5. ระบบเสียงในห้องเรียนต้องดังชัดเจน<br />6. แสงสว่างในห้องเรียนต้องมีความเหมาะสม<br />7. ไม่ควรมี site ที่เข้าร่วมการเรียนการสอนมากเกินไป (ไม่ควรเกิน 4 site)<br />สุรพล ศรีศิลป์<br />
 23. 23. การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายฯ(แม่สะเรียง)<br />www.wimaxmhs2.go.th<br />สุรพล ศรีศิลป์<br />
 24. 24. www.thmemgallery.com<br />Company Logo<br />การออกแบบสื่อการเรียนการสอน<br />นำไปใช้<br />วิเคราะห์<br />ออกแบบ<br />พัฒนา<br />ประเมินผล<br />การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน<br />ขั้นตอนการพัฒนา<br />
 25. 25. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน<br />www.wimaxmhs2.go.th<br />สุรพล ศรีศิลป์<br />
 26. 26. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน<br />www.wimaxmhs2.go.th<br />1.วิเคราะห์<br />1.1 วิเคราะห์ปัญหา<br />1.2 วิเคราะห์งาน / กิจกรรม<br />1.3 วิเคราะห์ผู้เรียน / ผู้สอน<br />1.4 วิเคราะห์ทรัพยากร<br />สุรพล ศรีศิลป์<br />
 27. 27. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน<br />www.wimaxmhs2.go.th<br />2.ออกแบบ<br />2.1 ตั้งวัตถุประสงค์<br />2.2 กำหนดเนื้อหาความรู้และข้อสอบ<br />2.3 เลือกและออกแบบสื่อ<br />สุรพล ศรีศิลป์<br />
 28. 28. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน<br />www.wimaxmhs2.go.th<br />3. พัฒนา<br />3.1 การพัฒนาเนื้อหาความรู้<br />3.2 การพัฒนากิจกรรมการเรียน การสอน<br />3.3 พัฒนาข้อสอบ<br />สุรพล ศรีศิลป์<br />
 29. 29. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน<br />www.wimaxmhs2.go.th<br />4. นำไปใช้<br /> ในขั้นการนำไปใช้นี้เพื่อให้ได้บทเรียนที่มีประสิทธิภาพจะต้องทำควบคู่ไปกันกับขั้นการประเมินผลเพื่อให้ได้มีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา <br />สุรพล ศรีศิลป์<br />
 30. 30. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน<br />www.wimaxmhs2.go.th<br />5. ประเมินผล<br />5.1 การประเมินผลเพื่อปรับปรุง<br />5.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน<br />สุรพล ศรีศิลป์<br />
 31. 31. Thank You !<br />www.wimaxmhs2.ac.th<br />

×