Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taller de millora de la gestió eficient

768 views

Published on

El projecte de Plans de millora per a la gestió eficient dels recursos és un projecte finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc de la iniciativa projectes innovadors 2012-2013. Concretament, es situa dins el Programa d’Innovació en els sectors i empreses per la seva voluntat d’ajudar les entitats a gestionar els seus recursos econòmics, humans i materials amb major eficàcia.
L’objectiu és ajudar 25 entitats del Tercer Sector amb dificultats econòmiques i/o organitzatives a fer un diagnòstic de la seva situació i establir i implantar plans de millora que els permetin gestionar més eficientment els seus recursos, incrementar l’impacte de les seves accions i adaptar-se a les noves necessitats socials.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Taller de millora de la gestió eficient

 1. 1. Plans de millora per a la gestió eficient dels recursos de les entitats del Tercer SectorAbril de 2013
 2. 2. Suport Associatiu TRAJECTÒRIA PROJECTES • Club de Socis 25 anys fent costat a les entitats • Programes Més de 20 informàtics professionals • Xarxanet.org en totes les àrees de gestió • Torre Jussana (Bcn) Més de 1.200entitats associades • Cases d’En Puig compartint recursos per a la (El Prat) millora de la gestió
 3. 3. Per què Suport Associatiu? TRAJECTÒRIA: DADES 2012 25 anys fent costat a les entitats• 1.550 associacions i fundacions atesesMés de 2 professionals en totes• 3.000 consultes resoltes les àrees de gestióMés de 1.200 entitats compartint• 400 reunions presencials amb entitatsrecursos per la millora de la gestió• Gestió laboral de 1.000 treballadors/es• 300 entitats i més de 25.000 persones assegurades vinculades a ONG
 4. 4. Un visió general del projecteEl projecte de Plans de millora per a la gestió eficient delsrecursos és un projecte finançat pel Servei d’Ocupació deCatalunya en el marc de la iniciativa projectes innovadors2012-2013.Concretament, es situa dins el Programa d’Innovació en elssectors i empreses per la seva voluntat d’ajudar les entitats agestionar els seus recursos econòmics, humans i materialsamb major eficàcia.L’objectiu és ajudar 25 entitats del Tercer Sector ambdificultats econòmiques i/o organitzatives a fer un diagnòsticde la seva situació i establir i implantar plans de millora .
 5. 5. Eina d’autodiagnòstic de la gestió
 6. 6. Eina d’autodiagnòstic de la gestióLeina té per objectiu ajudar les entitats no lucratives aavaluar la seva gestió mitjançant l’accés a diversosqüestionaris dautoavaluació.Les preguntes estan enfocades a analitzar lestat de lesentitats en relació amb els diferents àmbits de la gestió. Espretén: • Fomentar la reflexió sobre lestat de la gestió. • Col·laborar amb la millora de la gestió. • Controlar levolució en el temps. Una mateixa entitatpot respondre el qüestionari en diferents moments. • Comparar els resultats amb els de la restadorganitzacions registrades.
 7. 7. DestinatarisSadreça a entitats sense ànim de lucre, ambindependència de la seva forma jurídica, de si són entitats debase o de segon o tercer nivell o del seu àmbit d’actuació.No obstant això, sent el seu objectiu el de col·laborar amb lamillora de la gestió, el qüestionari fa especial èmfasi enels reptes, obligacions i bones pràctiques que han deplantejar les entitats petites i mitjanes ja que són ellesles que, per norma general, tenen més recorregut perincrementar les seves capacitats en les diferents àrees degestió.
 8. 8. Respondre el qüestionariL’eina és accessible de forma gratuïta mitjançant el link: http://www.gestio.suport.org/Laplicació dautodiagnòstic està concebuda perquè lentitatrespongui les preguntes àrea per àrea. No obliga arespondre a la totalitat del qüestionari en una sola sessió jaque va guardant de manera automàtica els resultatsparcials fins que lusuari dóna per finalitzada lavaluació.A partir daquest moment, lentitat ja no podrà modificar lesseves respostes però sí iniciar una nova avaluació en elmoment en què desitgi analitzar de nou el seu estat icomparar amb els resultats de lavaluació anterior.
 9. 9. Situació actualLeina va entrar en servei el mes doctubre de 2011 amb elqüestionari Autodiagnòstic de gestió transversalLabril de 2012 es va incorporar a leina el qüestionari I tucom estàs de qualitat?Actualment shan registrat a leina més de 300entitats sense ànim de lucre que han respost ja siguiun qüestionari o els dos disponibles.
 10. 10. Mostra de captures de pantalla
 11. 11. Portal de gestióPer completar l’eina s’ha creat el portal web “Millora dela gestió d’entitats no lucratives.”El portal ofereix recursos (documents, guies, preguntesmés freqüents,…) que, vinculats a les àrees analitzadesamb l’eina de autodiagnòstic, ajuden les entitats adesenvolupar plans de millora de la gestió.
 12. 12. Activitats del projecte
 13. 13. Activitat Objectiu / Descripció Calendari LlocTaller de Millora Explicar a les entitats pre-seleccionades el 15 al 18 Els tallers esde la Gestió projecte i els compromisos que hauran d’abril duran a termeeficient d’assumir. a Barcelona i al Prat de Explicar el funcionament de l’eina Llobregat d’autodiagnòstic.Omplir el Leina té per objectiu ajudar les entitats no 16 d’abril alqüestionari lucratives a avaluar la seva gestió 3 de maigd’autodiagnòsti mitjançant l’accés a diversos qüestionarisc transversal dautoavaluació. http://www.gestio.suport.org/aplicacion/ L’avaluació es fa per àrees. És important fer l’avaluació amb rigor i valorar ja quines poden ser les àrees en què caldria implementar plans de millora. També cal completar el qüestionari de l’entitat. Les entitats disposaran del recolzament tècnic de Suport Associatiu. Si alguna entitat creu que no pot continuar amb el projecte és el moment d’informar- ho.
 14. 14. Activitat Objectiu /descripció Calendari LlocSelecció Suport Associatiu farà la selecció 6 a 10 dedefinitiva definitiva de les entitats de les entitats maig que continuaran al projecte. Es seleccionaran 25 entitats. La resta d’entitats no podran rebre l’assessorament però sí la mateixa informació que es lliurarà a la resta d’entitats.Acordar pla de L’entitat i Suport Associatiu acordaran el 10 a 20 de Per correumillora pla de millora concret de l’entitat. maig electrònic i/o telèfon L’entitat i Suport Associatiu signaran els documents de compromís. S’informarà a l’entitat sobre l’expert que li ha estat assignat.
 15. 15. Activitat Objectiu /descripció Calendari Lloc1a reunió Caldria realitzar la primera sessió 20 maig a 9 A la seu deassessoramen d’assessorament abans del 9 de juny. de juny l’entitat o a lest nostres seus Aquesta reunió servirà per detallar els (El Prat o objectius i les accions que inclou el pla Barcelona) de millora i calendaritzar la resta de sessions d’assessorament. Després de la reunió d’assessorament l’entitat haurà de realitzar les tasques acordades. Comptarà amb l’ajuda de l’expert assignat.2a a 4a reunió Les 3 sessions d’assessorament tindran 9 de juny a A la seu deassessoramen lloc entre el 9 de juny i el 15 de 15 de l’entitat o a lest novembre d’acord amb el calendari novembre nostres seus establert. (El Prat o Barcelona) Durant tot aquest període l’expert efectuarà un seguiment del pla de treball i assessorarà l’entitat i resoldrà els dubtes que puguin sorgir.
 16. 16. Activitat Objectiu /descripció Calendari Lloc2n Un cop finalitzat el desenvolupament del 1 a 30 deautodiagnòstic pla de millora l’entitat farà un segon novembre autodiagnòstic. L’entitat farà un petit resum del projecte realitzat d’acord amb un model preparat per Suport Associatiu. Comptarà amb l’assessorament de l’expert.Informes Suport elaborarà un informe-memòria del 15 Pendent de procés recollint les experiències novembre a concretar elJornada realitzades. 31 de lloc de la desembre jornada Es farà arribar una còpia a totes les entitats que han participat en el projecte, tant en les seleccionades com les que no ho han estat. També es preveu la celebració d’una jornada per presentar públicament els resultats globals on es demanarà la implicació de les entitats.
 17. 17. Compromisos de Suport i de l’entitat
 18. 18. Suport Associatiu• Organitzar els taller i la jornada• Elaborar el material i els qüestionaris de suport al projecte. Mantenir l’eina d’autodiagnòstic• Atendre els dubtes i les consultes de les entitats mentre realitzen els autodiagnòstics• Analitzar els resultats dels autodiagnòstics i els qüestionaris per poder proposar plans de millora• Acordar amb l’entitat el pla de millora• Buscar i contractar una expert per a cadascuna de les 25 entitats seleccionades amb les competències necessàries per conduir el pla de millora i assessorar a l’entitat• Realitzar un seguiment i coordinació del procés d’assessorament i resoldre els dubtes i les incidències que es puguin produir• Elaborar els informes del projecte i fer-los arribar a les entitats participants• Fer un ús confidencial de les dades i informacions de l’entitat• Informar al SOC de tot el procés d’acord amb el que aquest organisme estableixi
 19. 19. Entitat • Participar en el taller d’autodiagnòstic del mes d’abril • Realitzar el primer autodiagnòstic • Omplir i enviar el qüestionari de l’entitat • Acordar amb Suport Associatiu el pla de millora • Signar el conveni de col·laboració i la documentació exigida pel SOC • Designar un interlocutor pel projecte • Participar en les 4 reunions d’assessorament • Realitzar les tasques acordades amb l’expert en les reunions i durant el procés de millora • Realitzar el segon autodiagnòstic • Omplir la memòria del pla de millora • Participar en la jornada de presentació del projecte
 20. 20. Moltes gràcies!! suport@suport.org info@suport.org www.suport.org 93 474 74 50

×