Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sistema de pagaments SEPA. Jornada 10 de gener. Suport Associatiu

973 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sistema de pagaments SEPA. Jornada 10 de gener. Suport Associatiu

 1. 1. LA SEPA: ZONA ÚNICA DE PAGAMENT EN EUROS 10 de gener del 2014 El Prat de Llobregat Dolors Martínez
 2. 2. CONTINGUTS • QUÈ ÉS LA SEPA I ÀMBIT D’APLICACIÓ • BENEFICIS QUE APORTA • DATA LÍMIT D’APLICACIÓ DEL SISTEMA • INSTRUMENTS DE PAGAMENT I COBRAMENT AFECTATS • MODALITATS D’OPERACIONS DE CÀRREC DIRECTE (REBUTS DOMICILIATS)
 3. 3. CONTINGUTS • CODIS DE COMPTES BANCARIS • TRANSFERÈNCIES • PAGAMENTS AMB TARGETA DE CRÈDIT • CÀRRECS DIRECTES – DOMICILIACIONS • TERMINIS DE PRESENTACIÓ DELS FITXERS • SEQÜÈNCIA DELS CÀRRECS DIRECTES
 4. 4. CONTINGUTS • OBLIGACIONS DOCUMENTALS: EL MANDAT • INFORMACIÓ A INCLOURE EN EL MANDAT • VALIDESA DELS MANDATS ACTUALS • TERMINIS DE DEVOLUCIÓ DELS REBUTS • COM PREPARAR-SE PER LA MIGRACIÓ A SEPA
 5. 5. LA SEPA: NOVA NORMATIVA DE PAGAMENTS DE LA ZONA EURO
 6. 6. QUÈ ÉS LA SEPA Ì ÀMBIT D’APLICACIÓ • La SEPA és una àrea dins la qual qualsevol ciutadà, empresa, entitat, administració, etc. pot efectuar pagaments i rebre cobraments en euros en les mateixes condicions i amb els mateixos drets i obligacions, independentment del lloc dins de la zona a on es realitzin • Està formada per tots els països de la Unió Europea (UE) més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Mònaco
 7. 7. BENEFICIS QUE APORTA • La SEPA permetrà fer pagaments en euros entre qualsevol dels països dins l’àrea de forma tan senzilla com actualment es fan les operacions interiors a cadascun dels països. • S’unifiquen pels 32 països de la zona la codificació dels números de compte, les condicions del conjunt d’instruments de pagament i els estàndards dels fitxers informàtics per a cada tipus d’operació
 8. 8. DATA LÍMIT D’APLICACIÓ DEL SISTEMA • El sistema ja està en funcionament de forma parcial, però entrarà en vigor com a sistema únic a partir de l’1 de febrer de 2014 • La Comissió Europea ha aprovat una pròrroga per aquest termini fins a l’1 d’agost de 2014, però aquesta ha de ser ratificada pel Parlament Europeu i pels Governs de tots els països de la zona, per tant, de moment es manté la data inicial d’entrada en vigor prevista
 9. 9. INSTRUMENTS DE PAGAMENT I COBRAMENT AFECTATS • Els instruments de pagament i cobrament afectats són: • Les transferències • Els càrrecs directes (o rebuts domiciliats) • Els pagaments amb targetes de crèdit o dèbit
 10. 10. MODALITATS D’OPERACIONS DE CÀRREC DIRECTE (REBUTS) • Els càrrecs directes es poden generar en dues modalitats diferents: • Bàsic o CORE: ho pot utilitzar per realitzar cobraments qualsevol agent econòmic: consumidor, empresa, entitat o professional autònom • B2B: és d’ús exclusiu i voluntari per a persones jurídiques o professionals autònoms. Està pensat per operacions comercials. Qui ho vulgui fer servir, s’haurà de registrar a un registre públic d’entitats adherides a aquest sistema
 11. 11. MODALITATS D’OPERACIONS DE CÀRREC DIRECTE (REBUTS) • La modalitat utilitzada tindrà transcendència a l’hora de determinar els terminis de presentació dels fitxers i el de devolució dels càrrecs • A la modalitat B2B, amb l’autorització de l’operació el deutor renuncia al seu dret de devolució
 12. 12. CODIS DE COMPTES BANCARIS • El CCC (codi del compte del client) actual desapareix, per donar pas a aquests dos altres codis: • IBAN (International account bank number), composat per dos dígits alfabètics indicadors del país, dos dígits numèrics de control i l’actual CCC • BIC (Bank identifier code) només es necessita per operacions internacionals, i identifica el banc destinatari de les operacions, complementant la informació aportada per l’IBAN
 13. 13. TRANSFERÈNCIES • Les ordres de transferències han de tenir les característiques següents: • S’expressen en euros • No hi ha límit d’import • No es poden qualificar com a urgents • Cal que hi hagi un compte emissor i un altre de destí, ambdós situats a la zona SEPA • Les condicions seran les mateixes per operacions nacionals que per la resta de la zona • Portaran una clàusula de despeses compartides (SHARE)
 14. 14. TRANSFERÈNCIES • L’identificador del beneficiari serà l’IBAN (fins ara, el CCC). Si la transferència és transfronterera, caldrà indicar també el BIC • S’executaran en un termini màxim de 1 dia hàbil següent al moment de recepció de l’ordre de transferència • El beneficiari rebrà l’ingrés com a màxim al següent dia hàbil al de la data d’emissió • El concepte de l’ordre tindrà com a màxim 140 caràcters • El fitxer informàtic tindrà format 34.14 (AEB) o bé ISO 20022 XML
 15. 15. PAGAMENTS AMB TARJETA DE CRÈDIT • Serà obligatori que les targetes de crèdit i de dèbit incorporin un microxip • L’autorització de les operacions per part del titular es realitzarà per mitjà d’un PIN o codi secret • L’objectiu és augmentar en nivell de seguretat de les operacions efectuades
 16. 16. CARRECS DIRECTES (REBUTS DOMICILIATS) • Els càrrecs directes (o rebuts domiciliats) han de tenir les característiques següents: • S’expressen en euros • No hi ha límit d’import • Portaran una clàusula de despeses compartides (SHARE) • Identificació del compte mitjançant l’IBAN • La informació inclosa al rebut tindrà com a màxim 140 caràcters, que es transmeten íntegrament del creditor al deutor
 17. 17. CARRECS DIRECTES (REBUTS DOMICILIATS) • Es poden utilitzar tant per a cobraments periòdics com per a cobraments puntuals, i tant per serveis comercials com per quotes socials, etc. • És obligatori conservar les ordres de domiciliació, anomenades mandat mentre es puguin exigir per justificar l’autorització del càrrec • El fitxer informàtic tindrà format 19.14 (AEB) o bé ISO 20022 CORE XML per les remeses tipus BASIC i 19.44 (AEB) o ISO 20022 B2B XML per les de tipus B2B
 18. 18. TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS FITXERS • Cal presentar amb prou antelació els fitxers dels rebuts per domiciliar a l’entitat bancària. • El termini general en la modalitat BASIC és de 7 dies hàbils per a operacions primeres o úniques i de 4 dies hàbils per a operacions recurrents • Es pot aplicar un termini inferior, de 3 dies hàbils, i sense fer distincions de modalitat de càrrec, a les entitats financeres adherides a una modalitat específica, anomenada COR1.
 19. 19. SEQÜÈNCIA DELS CÀRRECS DIRECTES • A la relació de càrrecs caldrà indicar un codi en funció de si aquell correspon a un pagament únic o a un de recurrent, utilitzant les claus següents: • FRST. Pel primer càrrec d’una sèrie de recurrents • RCUR. Càrrec d’una sèrie de recurrents corresponents a un mateix mandat, quan no es tracta ni del primer ni del darrer • FNAL. Darrer càrrec d’una sèrie de càrrecs recurrents • OOFF. Càrrec corresponent a una autorització amb un pagament únic
 20. 20. OBLIGACIONS DOCUMENTALS: EL MANDAT • El mandat és l’equivalent a les ordres de domiciliació actuals. • Cal que existeixi el document d’autorització abans d’iniciar cap tipus de cobrament • Ha d’estar signat de forma manuscrita o amb signatura electrònica, no serviran les autoritzacions per mail no signades electrònicament
 21. 21. OBLIGACIONS DOCUMENTALS: EL MANDAT • El creditor ho ha de conservar mentre estigui en vigor: • Durant el període de reemborsament • Durant els terminis que estableixi la llei per a la conservació de documents, un cop cancel·lat • És important custodiar-los correctament, si es perd o no es troba s’entendrà que la operació no ha estat autoritzada
 22. 22. OBLIGACIONS DOCUMENTALS: EL MANDAT • Caduca quan el creditor no presenta cap càrrec contra ell en un període de 36 mesos, a comptar des de la data del darrer càrrec • No es podran fer càrrecs contra un mandat caducat, caldria crear-ne un de nou • El creditor assignarà per cada mandat una referència única, un codi alfanumèric de 35 posicions que permetrà identificar cada ordre de domiciliació signada pel deutor, i que serà única per a cada mandat
 23. 23. INFORMACIÓ A INCLOURE EN EL MANDAT • No hi ha un format estàndard pels mandats • La informació mínima que ha de tenir és: • Referència única del mandat • Nom i domicili del deutor • IBAN i, si s’escau, BIC del compte del deutor • Nom del creditor • Identificador del creditor (ho proporciona la seva entitat financera)
 24. 24. INFORMACIÓ A INCLOURE EN EL MANDAT • Tipus de pagament (únic o recurrent) • Data de la signatura de l’autorització • Signatura del deutor • Indicació inequívoca de què es tracta d’un mandat de càrrec directe SEPA (normalment, figurarà a l’encapçalament) • Si correspon a la modalitat B2B, indicació expressa de la renúncia al dred de devolució per part del deutor
 25. 25. VALIDESA DELS MANDATS ACTUALS • Les ordres ja existents anteriors a l’1 de febrer de 2014 continuen essent vàlides, però només a la modalitat Bàsica o CORE. • El sistema no contempla consentiments tàcits, per la qual cosa sempre haurà d’haver un document de consentiment • A la modalitat B2B caldrà obtenir nous mandats en tots els casos
 26. 26. TERMINIS DE DEVOLUCIÓ DELS REBUTS • A la modalitat Bàsica o CORE els terminis són iguals que els actuals: • 8 setmanes per operacions amb les quals es disposa de mandat • 13 mesos per operacions considerades no autoritzades • A la modalitat B2B no es poden efectuar càrrec sense mandat previ, i tampoc hi haurà possibilitat de demanar el reemborsament del càrrec.
 27. 27. COM PREPARAR-SE PER LA MIGRACIÓ A SEPA • Abans de l’entrada en vigor del sistema, cal que les entitats comprovin que, com a mínim: • Disposen dels números de compte IBAN correctes i actualitzats dels seus associats, usuaris o clients, així com dels destinataris dels pagaments que facin mitjançant transferència (nòmines, per exemple). • Cal parar especial atenció en els corresponents a entitats financeres afectades per la reestructuració del sistema bancari espanyol, que fàcilment poden haver canviat
 28. 28. COM PREPARAR-SE PER LA MIGRACIÓ A SEPA • Disposen físicament de les ordres de domiciliació dels rebuts ja existents abans de l’entrada en vigor. En cas que no es tinguin, sol·licitar-les per escrit al deutor. • Disposen d’un software adaptat als nous formats per poder generar els fitxers de rebuts i les ordres de pagament • Disposen d’un model de mandat o autorització de càrrecs que inclogui tota la informació mínima necessària, així com d’un sistema adequat d’arxiu i custòdia d’aquesta documentació (la nova i la que ja tenien)
 29. 29. Moltes gràcies per la vostra atenció!!

×