Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LLEI 25/2015, del 30 de juliol, del
voluntariat i del foment de
l’associacionisme
2
CRONOLOGIA D’UNA LLARGA TRAMITACIÓ
 Abril 2012: Petició de les entitats al Departament de Benestar Social i
Família a t...
3
COM HEM ARRIBAT FINS AQUÍ?
EL PROJECTE DE LLEI
OBJECTIUS DEL PROJECTE DE LLEI
 Blindar el Model Català del Voluntariat
...
4
LLEI 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i del
foment de l’associacionisme
DOGC 6.930, de 7 d’agost del 2015
Pre...
5
ESTRUCTURA DE LA LLEI I CONTINGUTS
 Capítol I: Disposicions Generals (objecte, àmbit d’aplicació, definicions, principi...
6
LES PRINCIPALS NOVETATS DE LA LLEI
 La definició del model català del voluntariat, en el qual l’acció voluntària
es des...
7
QUATRE ASPECTES CLAU PER INTERPRETAR LA
LLEI
 Les definicions de la Llei, claus per a la seva interpretació
 Àmbit d’a...
8
EL DESPLEGAMENT LEGAL I REGLAMENTARI
 Projecte de llei per a fomentar l’associacionisme
 Termini 18 mesos
 El funcion...
9
EL PAPER DE LES ADMINISTRACIONS EN EL
FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME I EL
VOLUNTARIAT (I)
 COM HAN DE SER LES RELACIONS EN...
10
EL PAPER DE LES ADMINISTRACIONS EN EL
FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME I EL
VOLUNTARIAT (II)
 QUINES ACCIONS HA DE PORTAR A...
11
EL PAPER DE LES ADMINISTRACIONS EN EL
FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME I EL
VOLUNTARIAT (III)
 DE QUINES EINES DISPOSA EL G...
12
EL PAPER DE LES ADMINISTRACIONS EN EL
FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME I EL
VOLUNTARIAT (III)
 QUINES ACCIONS HAN DE PORTAR...
13
EL PAPER DE LES ADMINISTRACIONS EN EL
FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME I EL
VOLUNTARIAT (IV)
 FOMENT I SUPORT
 Potenciar m...
14
EL PAPER DE LES ADMINISTRACIONS EN EL
FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME I EL
VOLUNTARIAT (i V)
 AVALUACIÓ
 Avaluació periòd...
15
 REGULACIÓ PREEXISTENT: CARTA DE DRETS I DEURES
ABAST I APLICACIÓ DELS DRETS I DEURES
 RÈGIM JURÍDIC (ART. 6.3 i 6.4...
ELS DRETS I DEURES DE LES ENTITATS I DELS
VOLUNTARIS – A qui s’aplica què?
16
LLEI 25/2015, de 30 de juliol, del
voluntari...
17
Article 8. Drets dels voluntaris
Les persones que participen en programes de voluntariat tenen els drets següents:
a) O...
18
Article 8. Drets dels voluntaris (II)
h) Participar en l’elaboració, la planificació, l’execució i l’avaluació dels pro...
19
Article 9: Deures dels voluntaris
Les persones que participen en programes de voluntariat tenen els deures següents:
a)...
20
Article 10. Drets de les entitats
Les entitats amb programes de voluntariat tenen els drets següents:
a) Escollir lliur...
21
Article 11. Deures de les entitats
Les entitats amb programes de voluntariat tenen els deures següents:
a) Disposar d’u...
22
Article 11. Deures de les entitats (II)
h) Certificar, a petició del voluntari, la seva participació i vinculació als p...
www.gencat.cat/benestarsocialifamilia
23
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentació sobre la Llei del voluntariat DGACC

301 views

Published on

Presentació sobre la Llei del voluntariat DGACC

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació sobre la Llei del voluntariat DGACC

 1. 1. LLEI 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i del foment de l’associacionisme
 2. 2. 2 CRONOLOGIA D’UNA LLARGA TRAMITACIÓ  Abril 2012: Petició de les entitats al Departament de Benestar Social i Família a través del CAVC  Maig 2012 – Maig 2013: Grup de Treball de redacció de l’avantprojecte en el si del CAVC  Juny 2013: Validació i aprovació per unanimitat pels vocals del CAVC  Juliol - Novembre 2013: Tramitació de l’acord de Govern d’aprovació del projecte de Llei  Desembre de 2013: aprovació del projecte de Llei de Voluntariat COM HEM ARRIBAT FINS AQUÍ? L’AVANTPROJECTE DE LLEI
 3. 3. 3 COM HEM ARRIBAT FINS AQUÍ? EL PROJECTE DE LLEI OBJECTIUS DEL PROJECTE DE LLEI  Blindar el Model Català del Voluntariat  Actualitzar i donar rang de Llei als drets i deures dels voluntaris i de les entitats  Promocionar i fomentar el voluntariat des de les Administracions
 4. 4. 4 LLEI 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i del foment de l’associacionisme DOGC 6.930, de 7 d’agost del 2015 Preàmbul 4 Capítols - 26 Articles 1 Disposició addicional 3 Disposicions transitòries 1 Disposició final Entrada en vigor: 8 d’agost de 2015 LLEI DEL VOLUNTARIAT I DEL FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME
 5. 5. 5 ESTRUCTURA DE LA LLEI I CONTINGUTS  Capítol I: Disposicions Generals (objecte, àmbit d’aplicació, definicions, principis, àmbits, règim jurídic i full de compromís) Capítol II: Subjectes del voluntariat: Drets i Deures Voluntaris; Entitats; Destinataris de l’acció voluntària i Administracions Públiques  Capítol III:Les administracions públiques, l’associacionisme i el voluntariat  Relacions AAPP – entitats & Actuacions del Govern  PNAV; CAVC i Registre de l’Associacionisme i el Voluntariat  Capítol IV. Foment de l’associacionisme i el voluntariat  Disposició addicional: Voluntariat exclòs de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei  Disposicions transitòries: Adaptació de les entitats; Adaptació dels programes de les AAPP i projecte de llei del Foment de l’associacionisme Disposició final LLEI DEL VOLUNTARIAT I DEL FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME
 6. 6. 6 LES PRINCIPALS NOVETATS DE LA LLEI  La definició del model català del voluntariat, en el qual l’acció voluntària es desenvolupa exclusivament en el si d’una entitat sense finalitat de lucre que disposa d’un programa de voluntariat.  La definició de conceptes clau com ara voluntariat, voluntaris, entitat de voluntariat, acció voluntària o programa de voluntariat.  La regulació amb rang de Llei dels drets i deures de les persones voluntàries i de les entitats, però també els de les persones destinatàries de l’acció.  La creació del Registre de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.  L’establiment i la consolidació d’un seguit de mesures de foment de l’associacionisme i el voluntariat per part de les Administracions Públiques catalanes, entre les quals es troba el compromís de desenvolupar un projecte de llei de foment de l’associacionisme.
 7. 7. 7 QUATRE ASPECTES CLAU PER INTERPRETAR LA LLEI  Les definicions de la Llei, claus per a la seva interpretació  Àmbit d’aplicació i àmbits exclosos: la importància del que queda dins de la Llei...i del que queda fora.  Drets i deures: atenció al qui i al quan se li apliquen els drets i deures previstos.  Copsar la dicotomia entre el soci i el voluntari “no soci”
 8. 8. 8 EL DESPLEGAMENT LEGAL I REGLAMENTARI  Projecte de llei per a fomentar l’associacionisme  Termini 18 mesos  El funcionament del Registre de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya i les formes d’accés, d’inscripció i de cancel·lació.  Termini 12 mesos  La composició i el funcionament de la Comissió Permanent i dels grups de treball del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, i de la resta d’elements necessaris pel funcionament del CAVC d’acord amb la Llei.  No hi ha termini legal establert  Regulació dels terminis, el grau de compliment dels deures i l'observació dels drets que estableix la secció primera del capítol II (“drets i deures”), tenint en compte la tipologia i les dimensions de les entitats  No hi ha termini legal establert  El Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya  No hi ha termini legal establert
 9. 9. 9 EL PAPER DE LES ADMINISTRACIONS EN EL FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME I EL VOLUNTARIAT (I)  COM HAN DE SER LES RELACIONS ENTRE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I LES ENTITATS?  Relacions basades en els valors i els principis establerts a la Llei (la igualtat, la llibertat, la solidaritat, la transformació social, el compromís, el servei, l’altruisme, la gratuïtat, la responsabilitat, el civisme, la cooperació, la participació, el sentit crític, l’aprenentatge, la generositat, el respecte dels valors inherents al voluntariat, l’acompliment de l’activitat amb competència i l’autonomia respecte als poders públics, la no-discriminació, el pluralisme, la inclusió, la integració i sostenibilitat i, en general, tots els que inspirin la convivència i l’avenç social en una societat democràtica, participativa i justa)  Relacions inspirades en els principis de col·laboració, complementarietat i participació i han de tenir com a objectiu la cohesió social i la vertebració territorial  Relacions que incentivin la conscienciació social sobre la importància del voluntariat i de l’associacionisme .  Relacions que respectin l’autonomia de l’organització i la iniciativa del voluntariat i que parteixin del principi de confiança mútua, evitin l’excés i la reiteració de burocràcia i promoguin l’estabilitat de les entitats.
 10. 10. 10 EL PAPER DE LES ADMINISTRACIONS EN EL FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME I EL VOLUNTARIAT (II)  QUINES ACCIONS HA DE PORTAR A TERME EL GOVERN?  Elaborar el Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat  Facilitar un model per a formalitzar el compromís entre l’entitat i el voluntari  Vetllar per la coordinació de les actuacions que es duguin a terme en els diferents Departaments en matèria d’associacionisme i voluntariat  Elaborar el Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya, com a programa estable de suport permanent a la formació dels voluntaris i a la dels responsables de la dinàmica associativa, impartida per entitats sense ànim de lucre.  Elaborar l’Informe de l'associacionisme i el voluntariat a Catalunya, que, d’una manera periòdica, ha d’ésser l’estudi de referència que ha de recollir i mostrar la situació del voluntariat i de les entitats que l’acullen.  Vetllar perquè es duguin a terme les accions de foment i suport de l’associacionisme i el voluntariat d’una manera coordinada, establint els instruments i recursos necessaris, i implementar les accions que li són pròpies  Informar els ciutadans sobre les entitats, els programes i les activitats relacionats amb l’acció voluntària que es duguin a terme a Catalunya  Delegar en les administracions locals la tasca de promoció, reconeixement i protecció de l’associacionisme i el voluntariat (potestatiu)
 11. 11. 11 EL PAPER DE LES ADMINISTRACIONS EN EL FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME I EL VOLUNTARIAT (III)  DE QUINES EINES DISPOSA EL GOVERN DE LA GENERALITAT PER PORTAR A TERME LES ACCIONS ?  CONSELL DE L’ASSOCIACIONISME I EL VOLUNTARIAT DE CATALUNYA  Naturalesa mixta de l’òrgan, funcions i funcionament  PLA NACIONAL DE L’ASSOCIACIONISME I EL VOLUNTARIAT  Objecte, procés d’elaboració, contingut i coordinació amb els plans locals i sectorials  REGISTRE DE L’ASSOCIACIONISME I EL VOLUNTARIAT  Creació, funcionament, principisi i futur desplegament normatiu
 12. 12. 12 EL PAPER DE LES ADMINISTRACIONS EN EL FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME I EL VOLUNTARIAT (III)  QUINES ACCIONS HAN DE PORTAR A TERME LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES?  FOMENT I SUPORT  AVALUACIÓ  CONTROL I INSPECCIÓ  ADAPTACIÓ AL MODEL CATALÀ DEL VOLUNTARIAT
 13. 13. 13 EL PAPER DE LES ADMINISTRACIONS EN EL FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME I EL VOLUNTARIAT (IV)  FOMENT I SUPORT  Potenciar mesures per a la implicació associativa i la participació dels ciutadans en programes de voluntariat  Organitzar campanyes d’informació i sensibilització i difondre’n els valors.  Aplicar mesures per al reconeixement públic de la tasca dels voluntaris i de les entitats  Prestar assessorament i assistència tècnica a l’associacionisme i a les entitats  Promoure el treball en xarxa, l’acord i la coordinació de les entitats amb els agents del territori.  Impulsar la xarxa catalana del voluntariat com a espai obert de relació i interacció entre el món associatiu i la ciutadania.  Promoure acords per a unificar i simplificar els tràmits per a accedir als ajuts, les subvencions o els recursos que s’ofereixin.  Convocar regularment programes de suport, ajuts i subvencions, en coordinació amb la resta d’administracions  Impulsar beneficis fiscals i reduccions en els preus públics per a l’ús dels serveis i infraestructures dependents de les administracions públiques.  Promoure les activitats formatives de voluntariat i potenciar el Pla de formació de l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya, fent-lo accessible a tot el territori i a tots els nivells i àmbits d’actuació. Impulsar accions de recerca, estudis i publicacions sobre l’associacionisme i el voluntariat.  Facilitar espais de trobada, de debat i d’intercanvi de coneixement de les entitats  Fomentar actuacions innovadores en el món del voluntariat i impulsar les noves formes de voluntariat.
 14. 14. 14 EL PAPER DE LES ADMINISTRACIONS EN EL FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME I EL VOLUNTARIAT (i V)  AVALUACIÓ  Avaluació periòdica de les polítiques, els programes i les mesures concretes de suport a l’associacionisme i el Voluntariat  Avaluar les polítiques els programes i les mesures concretes fent un incís especial en el seu retorn social  CONTROL I INSPECCIÓ  Controlar i denunciar, per mitjà dels instruments a llur abast, les pràctiques abusives que poden representar una ocupació de llocs de treball ordinari  Vetllar, per mitjà dels mecanismes d’inspecció pertinents, perquè l’acció voluntària no substitueixi en cap cas les prestacions de treballs o serveis professionals remunerats.  ADAPTACIÓ AL MODEL CATALÀ DEL VOLUNTARIAT  En el termini de 2 anys, els programes de voluntariat vinculats a una administració pública han de passar a ésser duts a terme, preferentment, en el marc d’una entitat privada sense afany de lucre  Les AAPP que vulguin mantenir o impulsar nous programes de voluntariat ho han de comunicar al Govern, que, juntament amb el CAVC, han de valorar l’excepcionalitat
 15. 15. 15  REGULACIÓ PREEXISTENT: CARTA DE DRETS I DEURES ABAST I APLICACIÓ DELS DRETS I DEURES  RÈGIM JURÍDIC (ART. 6.3 i 6.4)  Disposar de Programa de Voluntariat o no  DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 1ª  Quan estic obligat a complir els deures de la Llei?  IMPACTE I ADAPTACIÓ A LA REGULACIÓ DE DRETS I DEURES: Com les entitats s’adapten a la Llei. ELS DRETS I DEURES DE LES ENTITATS I DELS VOLUNTARIS – Consideracions Generals
 16. 16. ELS DRETS I DEURES DE LES ENTITATS I DELS VOLUNTARIS – A qui s’aplica què? 16 LLEI 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme. DOGC núm. 6930 de 7 d’agost de 2015 Entitats de base associativa on tots els voluntaris són socis Entitats que compten amb voluntaris no socis (de base associativa i la resta) Fins a 100 voluntaris A partir de 101 voluntaris Programa de voluntariat (definit art. 3g) POTESTATIU (art. 3e) OBLIGATORI (art. 3g) OBLIGATORI (art. 3g) Full de compromís (definit art 7) NO OBLIGATORI (art. 7.3) OBLIGATORI (art 7.1) OBLIGATORI (art.7.1) Secció primera Cap. II Règim jurídic de la relació de voluntariat exercida en el marc d’un programa de voluntariat.(Articles 8 – 11) NO S’APLICA si no té Programa de Voluntariat (art. 6.3) OBLIGATORI si té Programa de Voluntariat (art. 6.4) OBLIGATORI (art. 6.4) en el termini de 2 anys DT Primera OBLIGATORI (art. 6.4) en el termini d’1 any DT Primera Pla de voluntariat (art. 11a) Poden delegar en federacions...(art. 11p) OBLIGATORI (com la resta..) Pla de formació (art. 11b) Poden delegar en federacions...(art. 11p) OBLIGATORI (com la resta..) Certificació (art.11h) Poden delegar en federacions...(art. 11p) OBLIGATORI (com la resta..)
 17. 17. 17 Article 8. Drets dels voluntaris Les persones que participen en programes de voluntariat tenen els drets següents: a) Obtenir de l’entitat de voluntariat en què col·laboren informació sobre la missió, la finalitat i el funcionament de l’entitat, sobre el sentit i el desenvolupament de l’acció voluntària i sobre el paper i l’itinerari que tenen dins l’entitat, i també disposar d’informació de les activitats i dels mitjans i el suport per a poder acomplir-les convenientment. b) Rebre la formació necessària per a l’acompliment de l’activitat, estar informats del disseny de l’itinerari formatiu en el marc del projecte que desenvolupen i poder participar-hi. c) Ésser tractats sense cap discriminació i amb respecte per llur condició i llurs creences d) Formalitzar la vinculació amb l’entitat amb el full de compromís corresponent. e) Disposar d’acreditació o identificació com a voluntaris. f) Obtenir un certificat de llur participació en els programes de les entitats de voluntariat, en el qual s’han de fer constar, com a mínim, la naturalesa de l’acció voluntària i el període i el total d’hores en què s’ha desenvolupat. g) Tenir el reconeixement de l’experiència adquirida en tasques d’associacionisme i en programes de voluntariat per mitjà dels processos d’acreditació de competències adquirides per vies no formals d’acord amb la normativa vigent. ELS DRETS I DEURES DE LES ENTITATS I DELS VOLUNTARIS
 18. 18. 18 Article 8. Drets dels voluntaris (II) h) Participar en l’elaboració, la planificació, l’execució i l’avaluació dels programes i les activitats en què col·laborin, d’acord amb la naturalesa i la dinàmica interna de l’entitat. i) Rebre informació sobre les condicions de seguretat, higiene i salut adequades a la naturalesa i les característiques de l’activitat voluntària, i acomplir llur tasca en aquestes condicions. j) Rebre cobertura d’una assegurança de riscos derivats de l’activitat que acompleixen com a voluntaris i dels danys que, involuntàriament, podrien causar a tercers per raó de llur activitat. k) Rescabalar-se, si així ho acorden amb l’entitat de voluntariat en què duen a terme l’acció voluntària, de les despeses que aquesta els pugui ocasionar. l) Acordar lliurement les condicions i els possibles canvis de llur acció voluntària, el compromís de les tasques definides conjuntament, la durada i l’horari i les responsabilitats de cadascú. m) Desvincular-se de la tasca voluntària en el moment que ho considerin pertinent. n) Els altres que els reconeix l’ordenament jurídic. ELS DRETS I DEURES DE LES ENTITATS I DELS VOLUNTARIS
 19. 19. 19 Article 9: Deures dels voluntaris Les persones que participen en programes de voluntariat tenen els deures següents: a) Cooperar en la consecució dels objectius de l’entitat o dels programes en què participen per al compliment dels compromisos adquirits dins de l’entitat, i participar activament en els espais i mitjans que l’entitat ha previst per a fer efectiu un treball coordinat en els programes. b) Participar activament en la formació acordada amb l’entitat de voluntariat per a l’acompliment de la tasca. c) Acomplir l’activitat en què participen amb responsabilitat, diligència i competència, i respectar les normes internes de funcionament de l’entitat de voluntariat i els principis i valors d) Observar les mesures de seguretat i salut que estableixen les lleis. e) Rebutjar tota contraprestació econòmica o material que els ofereixin els destinataris o tercers per llur actuació, llevat dels diners de butxaca i d’altres conceptes similars pel que fa als programes de voluntariat internacional. f) Respectar els drets i la dignitat dels destinataris de l’acció voluntària i dels altres voluntaris amb els quals col·laborin. g) Mantenir la confidencialitat de les informacions rebudes i conegudes en l’acompliment de llur activitat. h) Notificar a l’entitat de voluntariat llur renúncia amb l’antelació suficient, per tal que es puguin adoptar les mesures necessàries per a evitar perjudicis a l’activitat en què participen ELS DRETS I DEURES DE LES ENTITATS I DELS VOLUNTARIS
 20. 20. 20 Article 10. Drets de les entitats Les entitats amb programes de voluntariat tenen els drets següents: a) Escollir lliurement el voluntari segons la naturalesa i les característiques de la tasca que s’ha de dur a terme i d’acord amb llurs normes de funcionament intern i els programes que s’han de desenvolupar. b) Demanar al voluntari respecte pels valors i la missió de l’entitat. c) Reclamar al voluntari que dugui a terme la formació acordada per a poder acomplir adequadament la seva tasca. d) Desvincular, justificadament, el voluntari del programa de voluntariat en què participa si incorre en l’incompliment manifest del full de compromís. ELS DRETS I DEURES DE LES ENTITATS I DELS VOLUNTARIS
 21. 21. 21 Article 11. Deures de les entitats Les entitats amb programes de voluntariat tenen els deures següents: a) Disposar d’un pla de voluntariat o de participació que reculli els aspectes relatius a la gestió dels voluntaris dins de l’entitat. b) Disposar d’un pla de formació o d’un itinerari formatiu dels voluntaris de l’entitat en els quals es pugui identificar la formació que el voluntari necessita per a poder dur a terme la seva tasca a l’entitat i participar-hi. c) Facilitar informació sobre la missió i l’estil de treball de l’entitat de voluntariat a fi de garantir un encaix correcte entre les aspiracions de l’entitat i les del voluntari. d) Nomenar una persona com a responsable de la coordinació dels voluntaris de l’entitat de voluntariat. e) Formalitzar la vinculació amb el voluntari per mitjà del full de compromís corresponent, d’acord amb el que estableix l’article 7, i complir els compromisos adquirits. f) Proveir el voluntari, en cas que sigui necessari, d’un element identificador en què consti, com a mínim, la seva condició de voluntari. g) Mantenir, si escau, un registre en què constin inscrits els voluntaris de l’entitat de voluntariat, una descripció mínima de l’activitat que duen a terme i qualsevol dada que pugui facilitar la certificació posterior de llur activitat, que s’estableix en la lletra h. i. ELS DRETS I DEURES DE LES ENTITATS I DELS VOLUNTARIS
 22. 22. 22 Article 11. Deures de les entitats (II) h) Certificar, a petició del voluntari, la seva participació i vinculació als programes de l’entitat de voluntariat, fent- hi constar les activitats i funcions dutes a terme, l’any de realització i el nombre d’hores dedicades, i també la formació feta i la durada. i) Assegurar els riscos derivats de l’activitat que duu a terme el voluntari i la responsabilitat civil de les accions esmentades en tot moment, i assegurar també les mesures de seguretat i salut d’acord amb la normativa vigent j) Rescabalar el voluntari, si així ho han acordat amb aquest, de les despeses que li pugui ocasionar l’acció voluntària. k) Garantir l’exercici del voluntariat d’acord amb el que consta en el full de compromís i els drets que reconeix aquesta llei, i disposar d’elements facilitadors de l’atenció i el seguiment del voluntari. l) Complir els deures que s’estableixin per reglament en l’àmbit sectorial corresponent. m) Adaptar les actuacions que han de fer els voluntaris, atenent llur situació personal o la dels altres actors del programa al qual estan vinculades. n) Facilitar la participació dels voluntaris en el disseny i l’execució dels programes d’acció voluntària o) Participar activament en els protocols i mecanismes que s’estableixin per a combatre els maltractaments i posar-los en coneixement de les autoritats policials o judicials si se’n detecten indicis en les persones ateses. p) En el cas de les entitats de menys de 100 voluntaris, els deures a què fan referència les lletres a, b i h es poden delegar a les federacions respectives o a entitats de primer nivell, després d’haver-los acceptat, o els poden complir, coordinadament, amb diverses entitats o per mitjà de convenis amb les AAPP. ELS DRETS I DEURES DE LES ENTITATS I DELS VOLUNTARIS
 23. 23. www.gencat.cat/benestarsocialifamilia 23

×