Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Els reptes de gestió als centres d'esplai

288 views

Published on

Els reptes de gestió als centres d'esplai

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Els reptes de gestió als centres d'esplai

 1. 1. Reptes de gestió als centres d’esplai 17 de novembre de 2015 Centre Esplai @suport_org @Fedesplai
 2. 2. Resum de temes a tractar Ref. Fiscal Impost de Societats Ref. Fiscal Model 347 Llei de Transparèn cia Llei del voluntariat Protecció de dades Llei de protecció del menor
 3. 3. Obligació presentació IS
 4. 4. Obligació presentació IS Què és l’Impost de Societats? • L’Impost sobre Societats (IS) és l’equivalent a l’IRPF (Impost de la Renda de les Persones Físiques) però per a les persones jurídiques (empreses i entitats) • Les Rendes gravades són els beneficis de l’activitat econòmica, és a dir, ingressos menys despeses
 5. 5. Obligació presentació IS Associacions no obligades a presentar l’IS Exercicis que s'iniciïn a partir de l’1 de gener de 2015  Que els ingressos anuals no superin els 75.000€ (darrera reforma parlava de 50.000€)  Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin 2.000€ anuals  Que totes les rendes no exemptes estiguin sotmeses a retenció
 6. 6. Impost de Societats Què són rendes sotmeses a retenció? Aquelles que les lleis de l’IRPF i Impost de Societats específicament obliguen al pagador (qui “compra” el servei) a fer una retenció a qui presta el servei, perquè li serveixi com a pagament a compte dels seus respectius impostos Exemples més comuns de rendes sotmeses a retenció:  Interessos bancaris  Lloguers  Premis superiors a 300 euros
 7. 7. Obligació presentació IS Rendes Exemptes Totes les que procedeixin d’activitats que constitueixin l’objectiu social, sempre que no tinguin consideració d’activitat econòmica • Donatius • Subvencions • Quotes de socis (≠ Quota d’usuaris de serveis) Activitat econòmica (rendes no exemptes) L’ordenació de recursos i mitjans materials i/o personals amb la intenció de distribuir béns o prestar serveis En definitiva: és activitat econòmica sempre que es faci una venda o es cobri per algun servei.
 8. 8. Obligació presentació IS ACTIVITAT ECONÒMICA VENDA DE PRODUCTES Llibres, revistes,... CD Bar Samarretes, roba,... Loteria Comerç just LLOGUERS INTERESSOS SERVEIS Casals i colònies Contractes amb l'ajuntament Extraescolars Menjadors escolars Tallers i cursos VENDA DE PRODUCTES Llibres i revistes CD Samarretes Bar Loteria Comerç just
 9. 9. Obligació presentació IS Despeses no deduïbles  Totes les despeses imputables exclusivament a les rendes exemptes. Les despeses comunes seran deduïbles proporcionalment a l’activitat subjecta i exempta Com i quan es presenta?  Es presenta mitjançant el model 200  El termini de presentació és dins dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la finalització de l’exercici econòmic (normalment, entre l’1 i el 25 de juliol de l’any següent)
 10. 10. Obligació portar comptabilitat doble partida • La Llei de l’IS (Llei 27/2014) obliga als seus subjectes passius a portar una comptabilitat segons el Codi de Comerç. • A més, estableix l’obligació explícita a les entitats parcialment exemptes de portar la comptabilitat de forma que es puguin identificar ingressos i despeses corresponents a rendes exemptes i no exemptes • La legislació catalana d’associacions (Llei 4/2008) permet portar una comptabilitat més simple, amb un llibre de caixa, només a les entitats que no estiguin obligades a presentar impost de societats.
 11. 11. Obligació portar comptabilitat doble partida Conclusió: És necessari, doncs, per a totes les entitats que finalment hagin de presentar declaració, portar una comptabilitat oficial, de doble partida i analítica pels exercicis començats a partir de l’1 de gener de 2015
 12. 12. Model 347
 13. 13. Model 347 • El model 347 és una declaració informativa que li serveix a l’Agència Tributària per “creuar” dades i detectar possibles fraus • Cal donar informació respecte a compres, vendes i subvencions que durant l’any superin l’import de 3.005,06 € en operacions amb un mateix declarat • Es presenta, obligatòriament de forma telemàtica, durant el mes de febrer de l’any següent
 14. 14. Model 347 • A partir de 2014, les entitats no lucratives que compleixin els requisits per ser considerades de caràcter social estaran expressament obligades a presentar la declaració, quan hagin tingut durant l’any operacions per import total superior a 3.005,06 euros Per a la majoria d’entitats les operacions a declarar es limiten a les següents:  Compres a proveïdors (excepte subministraments d’electricitat, aigua i combustibles, i les assegurances) no subjectes a retenció  Subvencions provinents d’organismes públics cobrades durant l’exercici (per un import superior als 3.005,06 €)
 15. 15. Obligacions de Transparència
 16. 16. Obligacions de transparència És una obligació legal És un cost econòmic afegit Més burocràcia Un entrebanc més És un valor de l’entitat És una oportunitat Eina per millorar la gestió Genera confiança i legitimitat
 17. 17. Obligacions de publicitat passiva Quines associacions?  Totes les que presten serveis públics o perceben fons públics per a funcionar o per a dur a terme llurs activitats  Totes les duen a terme activitats d'interès general o universal Quines obligacions? (art.3.2) Informar a l’administració de:  Les activitats directament relacionades  La gestió de serveis públics  La percepció de fons públics  Retribucions dels càrrecs directius (quan volum per compte administració >25% del volum general de l’associació)
 18. 18. Obligacions de publicitat activa Quines associacions?  Les que reben subvencions o ajuts públics per més de 100.000€ anuals  Les que reben subvencions o ajuts públics per més de 5.000€ anuals i que almenys el 40% dels ingressos procedeixi de subvencions o ajuts públics Quines obligacions?  Informació institucional i estructura  Informació de rellevància econòmica
 19. 19. Obligacionsdelalleidetransparència Inform.Institucional Denominació i dades de contacte: telèfon i adreces postals i electròniques Normativa: estatuts, reglaments interns,... Funcions i tasques de l’associació (finalitats i activitats) Organigrama (en sentit ampli), entitats vinculades,… Juntes directives: identificació dels responsables, perfil i trajectòria Inform.Econòmica Pressupost Comptes anuals (o llibre de caixa) i auditoria si en té Retribucions òrgans direcció o administració (subvencions o ajuts de més de 10.000€) Contractes públics (5 anys):objecte, import, durada, modificacions i pròrrogues Convenis col·laboració (en vigor): data, parts, objecte, modificacions Subvencions públiques (5 anys): objecte, import, beneficiaris,
 20. 20. Obligacions de transparència Com hem de complir amb les obligacions?  A través del lloc web i seus electròniques  A través dels portals de les administracions (només entitats amb finalitats culturals o socials de menys de 50.000€ de pressupost  En format electrònic  De manera gratuïta i de fàcil accés  De manera estructurada i clara  En format reutilitzable
 21. 21. Llei del voluntariat
 22. 22. Llei del voluntariat  Antecedents. Entrada en vigor 8 d’agost de 2015  Model català del voluntariat: acció voluntària exclusivament en el si d’una entitat sense finalitat de lucre amb un programa de voluntariat  La definició de conceptes clau com ara voluntariat, voluntaris, entitat de voluntariat, acció voluntària o programa de voluntariat
 23. 23. Llei del voluntariat  La regulació amb rang de Llei dels drets i deures de les persones voluntàries i de les entitats, però també els de les persones destinatàries de l’acció  Registre de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya  Projecte de llei de foment de l’associacionisme
 24. 24. Llei del voluntariat LLEI 25/2015, de 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme. DOGC núm. 6930 de 7 d’agost de 2015 Entitats de base associativa on tots els voluntaris són socis Entitats que compten amb voluntaris no socis (de base associativa i la resta) Fins a 100 voluntaris A partir de 101 voluntaris Programa de voluntariat (definit art. 3g) POTESTATIU (art. 3e) OBLIGATORI (art. 3g) OBLIGATORI (art. 3g) Full de compromís (definit art 7) NO OBLIGATORI (art. 7.3) OBLIGATORI (art 7.1) OBLIGATORI (art.7.1) Secció primera Cap. II Règim jurídic de la relació de voluntariat exercida en el marc d’un programa de voluntariat.(Articles 8 – 11) NO S’APLICA si no té Programa de Voluntariat (art. 6.3) OBLIGATORI si té Programa de Voluntariat (art. 6.4) OBLIGATORI (art. 6.4) en el termini de 2 anys DT Primera OBLIGATORI (art. 6.4) en el termini d’1 any DT Primera Pla de voluntariat (art. 11a) Poden delegar en federacions...(art. 11p) OBLIGATORI (com la resta..) Pla de formació (art. 11b) Poden delegar en federacions...(art. 11p) OBLIGATORI (com la resta..) Certificació (art.11h) Poden delegar en federacions...(art. 11p) OBLIGATORI (com la resta..)
 25. 25. Protecció de dades
 26. 26. Objectiu de la LOPD És el dret que te tota persona a exercir un control efectiu sobre les dades relatives a la seva pròpia persona, i que vindria configurat com un dret fonamental independent del dret al honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
 27. 27. Principis bàsics de la LOPD  Qualitat de les dades  Dret d’informació en la recollida de les dades  Consentiment de l’afectat per al tractament de les dades  Deure de secret  Consentiment per a la comunicació de dades a tercers  Seguretat de les dades
 28. 28. Obligacions de l’entitat Principals obligacions i tasques a fer:  Identificació dels fitxers  Deure d’informació i obtenció del consentiment  Document de seguretat  Notificació dels fitxers  Respecte i compliment dels drets ARCO
 29. 29. Llei de protecció del menor
 30. 30. Protecció del menor  Llei 26/2015 de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència  Llei Orgànica 1/1996, de Protecció del Menor  Entrada en vigor 18 d’agost de 2015  Creació en sis mesos del Registre Central de delinqüents sexuals
 31. 31. Protecció del menor  Requisit per a l’accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.  Acreditació Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals (Registre Central Antecedents Penals)
 32. 32. Protecció del menor  Delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual Delictes d’agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com els de tracta de persones  Contacte habitual amb menors Diversos col·lectius, com poden ser professors, monitors d'activitats de lleure, personal de cuina dels centres escolars, conductors de transport escolar, persones que fan voluntariat amb infants, i d'altres persones que, per motiu de la seva activitat professional, el seu àmbit d'actuació és amb menors d'edat
 33. 33. Moltes gràcies!!

×