Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation1 (BM)

872 views

Published on

Published in: Education, Travel, Sports
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation1 (BM)

 1. 1. AEMS 2032HUBUNGAN ETNIK<br />DISEDIAKAN OLEH<br />EN. MUADA OJIHI<br />
 2. 2. Hubunganetnikdi Malaysia secaraumum<br />Hubunganetnikmenjadisatuaspekpentingdalamkehidupankeranamanusiaitudijadikanberbangsa-bangsa, berkaum-kaumdanberpuak-puak.<br />Malaysia adalahsebuahnegara yang rakyatnyaterdiridaripadapelabagietnik, budaya, bahasadan agama.<br />Lantaranitu, isu-isu yang berlegarsekitarhubunganetnikperludifahamidemiuntukmembinahubunganetnik yang harmonidalamkalanganmasyarakat yang berbilangkaum.<br />Hal inikerana, hubunganetnik yang harmonimenjadianakkuncikepadaperpaduanantarakaumagarasentiasaberadadikedudukan yang terbaik.<br />
 3. 3. Pengajarandaripadaperistiwa 13 mei 1969<br />Peristiwaketegangankaumdalamsejarahhubunganetnikdi Malaysia yang dikenalisebagai 13 mei 1969 menuntutpemahaman yang mendalamterhadaphubunganetnikdi Malaysia.<br />Olehitu, usahauntukmendalamihubunganetnikdilihatsebagaisatukemestianbagimemahamikepelbagaianunsurdanbudayahidupdalammasyarakatmajmukdi Malaysia.<br />Selainitu, peristiwatersebutmemberibanyakpengajarankepadasetiaprakyat Malaysia bertapapentingnyaperpaduankaum yang kuatdanutuh.<br />Antarabeberapapengajaran:<br />Rusuhankaumtidakmenguntungkansesiapa – malahkehilangannyawadanhartabenda<br />Langkah-langkah yang konkritharusdiambiluntukmengeratkanperpaduannasionaldankeharmonianantarakaum.<br />Perpaduannasionaltidakakantercapaisekiranyaterdapatsebilanganbesarrakyat yang miskin.<br />Setiaprakyatharusbersikaptoleransidanmenghormatiadatresamkumpulanetnik lain.<br />Sekiranyapengajaran-pengajaraninigagaldimanfaatkandengansebaik-baiknya, cita-citauntukmenjadikan Malaysia sebagaisebuahnegaramajudanmakmurmenjelangtahun 2020 akantinggalimpiansemata-mata.<br />
 4. 4. Kepentinganmemahamihubunganetnik<br />Mencerminkansifatstruktursosial, keadaansosialdanikatansosialmasyarakat.<br />Memberipemahamanterhadapdarjahpluralismesosialdankebudayaansertapuncakonflikdalamsesebuahmasyarakat.<br />Mencerminkanperkembangansejarahdankemampuansosio-ekonomisesebuahnegara.<br />Mencerminkandarjahdansumberketegangansosialdalamsesebuahmasyarakat.<br />Memahamiisuprasangkadandiskriminasidisesebuahnegara.<br />Mengambarkanperananfaktorperseonalitidalammenentukantingkahlakuahlimasyarakat.<br />Memahamikesanpengindustriandisesebuahnegara.<br />Mempengaruhidasarsosialdanperancangansosialsesebuahnegara.<br />
 5. 5. Konsep-konsepasashubunganetnik<br />Konsepmasyarakat<br />KamusDewan (2005): masyarakatmerujukkpdkumpulanmanusiayghidupbersamadisuatutempatdgnaturandancaratertentu.<br />Anggotamasyarakatterdiridaripadaindividu, keluargadankumpulan-kumpulankecil.<br />Daripadapergaulanbersemuka, hubungansosial yang berulangterbentuksepertikegiatangotong-royong, meraikansesuatuperayaanbersama-samadansebagainya.<br />Kekerapanpergaulansedemikianmembinakesepaduandalammasyarakatsebagaisatu unit sosial.<br />Hubunganharmonisantarapelbagaikumpulanetnikdapatmembinamasyarakat Malaysia yang teguh.<br />Setiapmasyarakatmempunyaibudayanyasendiridanmanusiasebagaianggotamasyarakatbertanggungjawabmencipta, mengubah, menokokdanmelestarikanbudayasertamenurunkanbudayamerekadaripadagenerasikpdgenerasi.<br />
 6. 6. Konsep-konsepasashubunganetnik(samb..)<br />Prosesmewariskanbudayamelibatkaninteraksiantaraduagenerasi, iaitu:<br />Generasi yang menurunkanbudaya,<br />Generasi yang menerimabudaya.<br /><ul><li>kedua-duagenerasiituberperananmengubahsuaikankebudayaansecocokdengankeadaanpersekitaransosialdanfizikalsemasamereka.
 7. 7. Melaluiprosesmencipta, mengubah, menokokdanmelestarikanbudaya, makaterbentuklahasaspembinaansesebuahtamadunbesarsepertidiMesir, China, India dan lain-lain.
 8. 8. Masyarakat yang berbudayaberkembangdenganmenurunkanduabentukbudaya, iaitu:</li></ul> a. budaya material. Contoh : TembokBesardinegara China.<br /> b. Budayabukan material. Contoh: sistemkepercayaandan agama, falsafahdankesusasteraan.<br />
 9. 9. Konsep-konsepasashubunganetnik(samb..)<br />Kepentinganmemahamikonsepmasyarakat:<br />Kesedaranbahawademikelangsunganhidup, manusiatidakadapilihan lain tetapiuntukhidupbermasyarakat.<br />Manusiamestimemahamisebaikmungkincarahidupbermasyarakat.<br />Memahamibudayamasyarakatsendiridanmasyarakat lain, termasukciridansifatmasyarakattersebut.<br />Memupukkerjasamadalammasyarakatsendiridandenganmasyarakat lain.<br />
 10. 10. Konsep-konsepasashubunganetnik(samb..)<br />Ciri-ciriutamamasyarakat:<br />Berkelompok<br />Berbudaya<br />Mengalamiperubahan<br />Berinteraski (dalamandandenganpihakluar)<br />Mempunyaikepimpinan<br />Mempunyaiaturansosial (susun lapis, kelas, status dankasta)<br />
 11. 11. Konsep-konsepasashubunganetnik(samb..)<br />Pembentukankonsepnegarabangsadi Malaysia yang dapatmempertahankanhubunganharmonisantarakumpulanetnikmemerlukanpemikiran, nilaisosio-budaya, perlambangandanjiwakemanusiaansertakerohanian yang tinggidalamkalanganpemimpindanrakyat.<br />Konsep “masyarakat Malaysia” berbezadaripadakonsep “bangsa Malaysia”<br />Masyarakat Malaysia ialahkonsep yang lebihluasskopnya, yang merangkumikonsepbangsa Malaysia.<br />Bangsa Malaysia merujukkepasasatucita-citapolitik, iaitubangsa yang bersepadu yang berteraskanhubunganetnik yang harmonis, seperti yang diungkapkandalamWawasan 2020.<br />
 12. 12. Konsep-konsepasashubunganetnik(samb..)<br />Terdapat 3 perspektifutamabagimengukurpembentukanbangsa Malaysia:<br />a) Kenegaraan – perludipupukuntukmembentukkeutuhannegarasebagaikumpulansosial.<br />b) Kewarganegaraan – penyatuankumpulanetnikmelaluisatukewarganegaraan yang sama.<br />c) Kebangsaan – ditonjolkanmelaluikebudayaankebangsaan. Berperananuntukmenguatkansemangatkebangsaan.<br />
 13. 13. 2.1.1 KonsepEtnik, EtnisitidanEtnosentrisme<br />
 14. 14. 2.1.2 KonsepRasdanRasisme<br />
 15. 15. 2.1.3 KonsepPrejudisdanStereotaip<br />
 16. 16. 2.1.4 KonsepDiskriminasi<br /><ul><li>Pandangan, pemikirandankepercayaannegatifolehseseorangataukumpulanetnikterhadapanggotaataukelompoketnik yang lain yang mempengaruhiperilakupihak yang berpandangannegatif.
 17. 17. Perbuatanmembandingbezakanseseorangindividuataukumpulanetnikberasaskanciri-cirietniksemata-mata.
 18. 18. Manifestaprasangka yang wujuddalamkalangansesuatukumpulanetnik.
 19. 19. Diskriminasimudahberlakuapabilaadanyaprejudisdanstereotaipdalamsesebuahmasyarakat.
 20. 20. Bentuk-bentukdiskriminasi:
 21. 21. Mengelakkandiridaripadaindividuataukumpulanetnik yang diprasangkakan
 22. 22. Pembuangankerja
 23. 23. Seranganfizikalsecarafizikal
 24. 24. Percubaanmenghapuskansesebuahkumpulanetnik (ethnic cleansing)</li></li></ul><li>2.2 KonsepBudaya<br /><ul><li>NikSafiahKarim (1963), “budaya” bermaknatenagafikiran, usaharohaniataukuasamenggerakkanjiwa.
 25. 25. KamusDewan (2005): Budayabermaknakemajuanfikiran, akalbudi (caraberfikir), berkelakuandansebagainya, iaitucarahidup yang diamalkanolehkumpulantertentudanmeliputisistemsosial, susunanorganisasiekonomi, politik, agama, kepercayaan, adatresam, sikapdannilai.
 26. 26. Terdapatduajenisbudaya:</li></ul>BudayaKebendaan : peralatandankelengkapanhidup.<br />Budayabukankebendaan – kepercayaan, adatistiadatdanundang-undang<br />
 27. 27. 2.2 KonsepBudaya(samb….)<br /><ul><li>Duaperananutamabagipembentukanbudaya:</li></ul>Membinaimejnegarakearahmewujudkankeperibadiandanidentiti<br />Memupukkesedarankebangsaandankenegeraanbercirikankerohanian, kemanusiaan, spiritual dan mental.<br /><ul><li>MohdTaibOsman (1988), budayamerupakanhimpunankelengkapanintelektualdankebendaan yang dapat:</li></ul>Memenuhikehendakbiologidankemasyarakatan<br />Menyesuaikannyadengankeadaansekeliling<br />
 28. 28.
 29. 29. 2.3 KonsepperpaduandanIntegrasi<br />Perpaduanmerupakansatuproses yang menyatupadukanseluruhmasyarakatdannegarasupayasetiapanggotamasyarakatdapatmembentuksatuidentitidannilaibersamasertaperasaancintadanbanggakantanah air.<br />Integrasibermaksudsatuprosesbagimewujudkansatuidentitinasionaldalamkalangankumpulan yang terpisahdarisegikebudayaan, sosialdanlokasidalamsesebuah unit politik.<br />
 30. 30. Unsur-unsurintegrasi:<br /><ul><li>Menurut Ting Chew Peh (1987), integrasiialahsatuproses yang amatkompleks.
 31. 31. Tahap-tahaphubunganetnikdiperlihatkandarisegidarjahkedudukan:</li></ul>SegregasiAmalgamasi<br /> (Hubunganterpisah) (HubunganSebati)<br />
 32. 32. 2.3.1 KonsepSegregasi<br /><ul><li>Pemisahanataupengasinganantarasatukumpulanetnikdengankumpulanetnik lain dalamsesebuahnegara.
 33. 33. Pemisahanbelakudalambeberapakeadaan: tempattinggal, sistempersekolahan, pengangkutandankemudahanawam.
 34. 34. Segregasimungkindidasariolehundang-undang (DasarAparteiddiAfrika Selatan:1948-1995) atautidak.</li></li></ul><li>2.3.2 KonsepAkomodasi<br /><ul><li>Prosessetiapkumpulanetnikmenyedaridanmenghormatinormadannilaikumpulanetnik lain namuntetapmempertahankanbudayahidupmasing-masing.
 35. 35. Diwakilioleh formula A+B+C=A+B+C
 36. 36. Konsepinidiamalkansecarameluasdi Malaysia dan Switzerland.</li></li></ul><li>2.3.3 KonsepAkulturasi<br />Prosespenerimaanunsurkebudayaandalamkalanganindividuataukelompokdarisatukebudayaan lain yang berbeza.<br />Berlakuapabilasatukelompokmanusiadengankebudayaantertentudihadapkandenganunsurdarisatukebudayaanasing yang berbezasehinggaunsurkebudayaanasingituakhirnyaditerimadandiolahdalamkebudayaansendiri.<br />Tidakmenyebabkankehilanganidentitiasalmasyarakatpenerima.<br />Pertembunganduaataulebihkebudayaanakanberlakuprosespinjam-meminjam.<br />ContohAkulturasidi Malaysia: penggunaantalileher, angpaudll.<br />
 37. 37. 2.3.4 KonsepAsimilasi<br /><ul><li>Prosespercantumandanpenyatuanantarakumpulanetnikberlainanbudayasehinggamembentuksatukelompokdengankebudayaandanidentiti yang sama.
 38. 38. Menurut Vander Zanden, asimilasiialahsatuprosesdalammanakelompok-kelompok yang berfikir, berperasaandanbertindaksecaraberlainanmenjadisatudalamkesatuansosialdanbudaya yang sama.
 39. 39. Diwakilioleh formula A+B+C=A dengan A=Golongandominan, B dan C=kumpulanetnikminoriti.
 40. 40. Faktor-faktorkejayaanasimilasi:</li></ul>Kesanggupankumpulanetnikminoritimenghilangkanidentitimerekadanmenerimaidentitikumpulanetnikmajoriti.<br />Banyakpersamaanbudayaantarakumpulanetnik.<br />Kesanggupankumpulanetnikmajoritimenerimakumpulanetnikminoriti.<br />
 41. 41. 2.3.5 KonsepAmalgamasi<br /><ul><li>Apabilasatubudayaataurasbercampuruntukmembentukbudayadanrasbaru.
 42. 42. Berlakusekiranyawujudperkahwinancampurantarakumpulanetnik.
 43. 43. Diwakilioleh formula A+B+C=D dengan A+B+C=kumpulanetnik yang berlainandandan D=amalgamasi, kumpulanbaru yang terhasildaripadapenyatuan A, B dan C.</li></li></ul><li>MASYARAKAT PLURALISITIK DI MALAYSIA<br />
 44. 44. PembentukanMasyarakatPluralistikdizamankesultananMelayu Melaka.<br /><ul><li>ZamanKesultananmelayumelaka (KMM) merupakanzamankeemasandankemuncakkeagungankerajaanMelayu yang diperintaholehpara sultan danpembesar yang berpandanganjauh (visionary)
 45. 45. Empayar Melaka adalahtempatpertemuanpadapedangangduniadandigelar The Venice og The East danpelabuhannya yang sibukdenganribuankapalberulang-alikmelaluiSelat Melaka.
 46. 46. Pemerintahan yang dijalankandengasikappenuhdiplomasidanterbukamenyebabkanparapegawaiistanabukansahajaorangMelayutempatantetapiterdapatjugaorang India yang dilantikmenjawatjawatandalamistana sultan Melaka.
 47. 47. Initurutmenyebabkanberlakunyaperkahwinancampurantarapemerintah Melaka dengananakperempuanpemerintahnegara China.
 48. 48. Zamaninijugamerupakanzamanpluralitikeranaprosespenghijrahanberlakusecarasemulajaditanpaadapaksaandaripadamana-manapihak.</li></li></ul><li>PembentukanMasyarakatPluralistikdizamankesultananMelayu Melaka. (samb..)<br /><ul><li>pedagang-pedagangdari Arab, India, China dannegara-negara lain datangberdagangsecarasukareladankerakomodasidenganpenduduktempatan.
 49. 49. Prosesakomodasiinimewujudkankategorimasyarakat yang tidakpernahwujudsebelumnyasepertimasyarakat Baba.
 50. 50. Kepesatanaktivitiperdaganganmembolehkangolonganpedagangdatangberniagadanpadamasa yang samamenjalaniaktivitiharian, bergauldenganpenduduktempatan, berkahwindansehinggalahmenetapdisini.
 51. 51. Perkahwinancampur yang berlaku, makawujudlahpembentukanmasyarakatbaharusepertimasyarakatMelayu-Arab, Baba danNyonya, India-Muslim danPeranakanjawi. </li></li></ul><li>3.1.1 MasyarakatMelayu-Arab<br /><ul><li>Masyarakat Arab yang berhijrahke Melaka terdiridaripadagolonganpedagang.
 52. 52. Merekalebihdikenalidengangelaran “Syed”
 53. 53. Golongan “Syed” terdiridaripadapedangan yang berjayadanulama yang dihormati.
 54. 54. Perhubunganrapatgolonganinidengangolonganistanamembolehkanmerekamunculsebagaigolonganelit yang pentingdi Tanah Melayukhususnyadi Kedah.
 55. 55. Golongan “Syed” lebihdikenalisebagaimasyarakatMelayu-Arab disebabkanperkahwinancampurantaraorang Arab denganorangMelayu.</li></li></ul><li>3.1.2 masyarakatPeranakanCina (Baba danNyonya)<br /><ul><li>Berlakuakibatperkahwinanantarapedagangcinadenganpenduduktempatan.
 56. 56. Contohnyaperkahwinan Sultan Mansur SyahdenganPueri Hang Li Po (Puteri Maharaja China) pada 1459.
 57. 57. Majorititerdapatdi Melaka.
 58. 58. Baba merujukkepadalelakimanakalaNyonyaadalahwanita.
 59. 59. Istilah “peranakan” merujukkepadaanak-anakhasilperkahwinancampurantaraimigranCinadenganmasyarakattempatan.</li></li></ul><li>3.1.3 Masyarakat India-Muslim<br /><ul><li>Jugadikenalidengangelaran “Mamak”
 60. 60. Wujudhasilperkahwinancampurantaraorangberketurunan India denganmasyarakattempatan.
 61. 61. Masyarakat India yang berhijrahkeAlamMelayulazimnyaterdiridaripadalelaki yang kemudiannyaberkahwindenganwanitatempatan.
 62. 62. Menggunakanbahasa Tamil dalamkehidupanseharian.</li></li></ul><li>3.1.4 MasyarakatPeranakanjawi<br /><ul><li>Terbentukhasilperkahwinancampurantaralelaki India Muslim dari Selatan India denganwanitaMelayuPulau Pinang.
 63. 63. MenggunakanbahasaMelayusebagaibahasaperhubungan.</li></li></ul><li>3.2 PembentukanMasyarakatPluralistikdiZamanPenjajahan<br /><ul><li>KeruntuhankerajaanMelayu Melaka kepadaPortugistelahmemulakandetikbarudalampembentukanmasyarakatpluralitidi Tanah Melayu.
 64. 64. KedudukanPortugis yang lebihtertumpudi Melaka telahmenyebabkanwujudnyamasyarakatSerani.
 65. 65. Namun, penjajahanPortugisberkahirdengankehadiranBelandapadatahun 1641.
 66. 66. Inidiikutidengankehadiran British secararasminya yang menguasai Tanah Melayupadatahun 1824 akibatdaripadaPerjanjianInggeris-Belanda.
 67. 67. SemasaPenjajahan British, Imigranasingdarinegara China dan India diberipeluangdalamaktivitiekonomimodendi Tanah Melayu.
 68. 68. KewujudanorangCinadan India disisimasyarakatMelayudankaumperibumi yang lain merupakanfaktorpenting yang membentukmasyarakatmajmukdneganmelahirkanbentukmasyarakat Malaysia yang lebihdinamikdankompleks.</li></li></ul><li>3.2.1 MasyarakatSerani<br /><ul><li>Masyarakatbaharu yang wujudkesandaripadapenjajahanPortugisdi Melaka (1511-1641)
 69. 69. WujuddaripadaperkahwinancampurantaraorangPortugisdenganmasyarakattempatan.
 70. 70. Agama yang dianutiialah agama KristianbermazhabKatolik Roman.
 71. 71. Kebanyakannyabertumpudi Melaka danPulau Pinang.</li></li></ul><li>3.3 PembentukanMasyarakatPluralistikdi Malaysia<br /><ul><li>Kewujudanpelbagaikaum yang mengekalkankebudayanmasing-masingmengakibatkanwujudnyasatumasyarakatmajmukdi Tanah Melayudimanatiap-tiapkaummempunyai agama, bahasadancarahidup yang berlainan.
 72. 72. Keharmonianhubunganetnikiniwujuddanterbuktiapabilabersama-bersamaberjuangmendapatkankemerdekaanpada 31 ogos 1957 danpembentukan Malaysia pada 16 september 1963
 73. 73. Sementaraitu, di Sabah kaumbumiputera yang utamaialagorangKadazan-Dusun, Bajau, Murut, SulukdanRungus.
 74. 74. Di Sarawak pula, kaumbumiputera yang utamaialahorangIban, Bidayuh, MelayudanMelanau.</li></li></ul><li>3.4 MasyarakatPluralisitikSelepasMerdeka3.4.1 Politik<br /><ul><li>Usaha memeliharakestabilanpolitik yang bersandarkankerjasamaantaraetnikmenjadiagnedautamanegara.
 75. 75. Padaperingkattersebut, perjuanganmenuntutkemerdekaanmenjadipengikatketiga-tigakumpulanetnikdalamsatupakatanpartiiaituPerikatan yang terdiridaripada UMNO. MCA dan MIC
 76. 76. PimpinanpartiPerikatanmengamalkansikaptolakansurturutmengukuhkankerjasamaantarakumpulanetnik.
 77. 77. Menurut R.K Vasil (1980), partiPerikatanmenerimakempimpinanMelayutanpamenjejaskanhubunganharmonisantarakumpulanetnikdanTunku Abdul RahmanditerimasebagaiPerdanaMenteripertamaolehkumpulan-kumpulanetnik lain berdasarkankeupayaanbeliaumempengaruhiorangMelayudanbukanMelayuuntukbertolakansurdalambeberapaperkaraasas.
 78. 78. Padatahun 1974, partiPerikatanditukarkepadaBarisanNasional(BN) dansehinggahariini. BN teruskekalmemerintahkeranawujudnyakerjasamaantarapartikomponennya.</li></li></ul><li>3.4.2 Perlembagaan<br /><ul><li>Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakanundang-undangtertinggi yang menjadisumberkepadasegalaperundangan lain yang wujuddinegarakita.
 79. 79. PerlembagaantokohMelayu pula, merupakanasas yang berlandaskansuatukontraksosial yang persetujuanantarakaumdinegaraini.
 80. 80. Terdapat 2 peringkatkontraksosialdiAlamMelayu:</li></ul>Berlakupadazamanpluralitiiaitujanjitaatsetiadansalingmenghormatiantararakyatdan raja yang diistilahkansebagaiwaad. PerkaraberlakuantaraDemangLebarDaunmewakilirakyatdan Sang Sapurbamewakili raja ataupemerintah.<br />Berlakudalamkonteksmasyarakatpluralistikhasildaripadasyarat yang dikenakanolehpihak British untukmemberikankemerdekaankepada Tanah Melayu. OrangMelayubersetujumenerimakehadiranorangbukanMelayudenganpersetujuanmemberikantarafkerakyatansebagaisatuhakistimewakepadaorangbukanMelayu. OrangbukanMelayu pula, bersetujukeatashak-hakistimewaorangMelayu.<br />
 81. 81. 3.4.3 Pendidikan<br />Tidakterdapatsatusistempendidikannasionaldi Tanah MelayusehinggaPenyataRazak 1956. yang wujudialahempataliranpendidikan yang berlainaniaitualiranInggeris, melayu, Cinadan India danmempunyaiadunandanacuanpendidikan yang berbeza.<br />Semasazamanpenjajahan, sistempendidikandi Tanah melayudibahagikantigaperingkat:<br />Pendidikan British rendahdanmenengah – BangsawanMelayudanhartawanCinadan India.<br />SekolahMelayuRendahdanmenengah – dibantu British supayamerekamenjadipetani yang lebihbaikdaripadaibubapamereka. British benarkansekolah agama danmengaji al-Quran tetapitiadasekolahmenengahMelayu.<br />SekolahvernekularCinadan India. SekolahCinadibiayaiolehmasyarakatCinasendiri. BagialiranpendidikanCinadan India, kurikulum, sukatanpelajarandanorientasinyaberkiblatkannegaraasalmereka.<br />
 82. 82. 3.4.3 Pendidikan( samb…)<br />Era pascamerdekasistempendidikannegaraberubahkepadasatucorak yang berorientasikanunsurtempatan. Olehitu, sistempendidikankebangsaandibentukberasaskankeseragamankurikulum, sukatanpelajarandanorientasi.<br />Pendidikankebangsaanpentingbagimenyatukankepelbagaianbudaya, nilaidannormamasyarakatdalammembentukidentitikebangsaan Malaysia.<br />Usaha inisebenarnyadilakukansebelummerdekamelaluidualaporaniaituPenyataRazak 1956 danPenyataRahmanTalib 1960. matlamatutamanyauntukmenyatukankanak-kanakberbilangetnikdibawahsatusistempendidikankebangsaandenganmenggunakansatubahasapengantariaitubahasaMelayu.<br />MelaluiprosesmusyawarahsecaralangsungmengikhtirafpenggunaanbahasaMelayusebagaialatuntukpenyatuantanpamenjejaskanbahasaentik lain.<br />Secaraberansur-ansur, ulaiJulai 1969 kerajaanmelaksanakanpenggunaanbahasaMelayusebagaibahasapengantarutamasekolahbantuankerajaan.<br />Iniuntukmemastikanperpaduannegaradanpembinaanbangsa Malaysia dapatdicapai.<br />
 83. 83. 3.4.4 Ekonomi<br /><ul><li>Rancanganpembangunanekonominegaradibahagikankepada 4 peringkat:</li></ul>Rancanganpramerdeka – Rangka Pembangunan Persekutuan Tanah melayu (1950-1955) danRancanganpersekutuan Tanah MelayuPertama (1956-1960).<br />SelepasMerdeka – Rancangan Persekutuan Tanah MelayuKedua (1961-1965) dansebahagiandaripadaRancangan Malaysia Pertama (1966-1970).<br />Perancangandalam era dasarEkonomiBaru<br />Dasar-dasar Pembangunan negara.<br /><ul><li>Umumnya, sistemekonomi Malaysia berasaskanlaissez faire atausistemekonomipasaranbebas yang diadaptasidaripada British.
 84. 84. Semasa era penjajahan, British memperkenalkansistemekonomimodentetapisistemekonomitradisional yang masihdikekalkan.</li></li></ul><li>3.4.4 Ekonomi(samb..)<br /><ul><li>Kesannyawujudsistemekonomidualisme yang emrujukkepadaduaorientasidantumpuan yang berbezanamunbergerakseiringdengangarisetnik.
 85. 85. Keadaanekonomidualismemenyebabkanagihantenagakerjamengikuttigaetnikutamadi Malaysia. EtnikMelayu-sektorpertanian (pekebunkecilgetah, kelapa, pesawahpadaidannelayankecil-kecilan) - kemiskinantinggi.
 86. 86. OrangCina - Ekonomimoden – perlombongan, perkilangandanperkhidmatan.
 87. 87. Ketidakseimbanganekonomiberdasarkanetnikharusdiatasikeranapotensisebagaipuncatercetusnyakonflik.
 88. 88. Ketidakseimbanganekonomidianggapsalahsatufaktor yang mencetuskanperistiwa 13 Mei 1969. </li></li></ul><li>PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA<br />
 89. 89. 4.1 ModenisasiEkonomidi Malaysia<br /><ul><li>Modenisasimerupakansutauprosestransformasiatauperubahandalamsegalaaspekkehidupanmasyarakat.
 90. 90. Di Malaysia, modenasibermuladengankedatanganpenjajahBristish. Olehsebabitu, modenisasi yang berlakudi Malaysia adalahsamastrukturnyadenganmondenisasidiEropah Barat.
 91. 91. Modenisasiberlakudalamaspekpembangunanpolitikdanpembangunanekonomi.</li></li></ul><li>4.1.1 KomponenEkonomi<br /><ul><li>Matlamatutamamodenisasiekonomiadalahuntukmencapaikemajuan/pertumbuhanekonomidenganmewujudkansebuahmasyarakatperindustrian.
 92. 92. Bagimencapaitujuantersebut, padaperingkatawalpembangunanekonomilebihtertumpukepadapeningkatanprasaranaekonomi, pembangunanpertaniandanindustrigantian import.
 93. 93. Manakalapadaakhirtahun 1960-an kerajaanmemberitumpuankepadapembangunanteknologidanperalihandaripadaindustrigantian import kepadaindustriberorientasikaneksport.
 94. 94. Menjelangtahun 2000-an Malaysia mulamemberitumpuankepadapembangunanekonomiberteraskan k-ekonomi (ekonomi yang berasaskanilmuatauknowlwdge).</li></li></ul><li>4.1.2 KomponenPolitik<br /><ul><li>Isupembinaannegarabangsadiutamakan.
 95. 95. Menjadiimpianuntukmembinasatunegaradansatubangsa yang amandanmakmur.</li></li></ul><li>4.1.3 HubunganEtnikdalamKonteksModenisasi Malaysia<br /><ul><li>Komponenekonomiadalahpentingdalamkonteksmodenisasi Malaysia, samaadapadazamankolonialataupascakolonial. Pembangunan ekonomibukansahajauntukkepentinganekonomitetapijugauntukmenjadilandasanpembinaannegarabangsa.</li></li></ul><li>4.1.4 AcuanEkonomi<br /><ul><li>Ekonomi Malaysia terbentukdenganciri-ciriuniknyamelaluipengalamandijajaholeh British. Alamsekitar Malaysia diubahuntukmembolehkantanamansepertigetahdankelapasawitditanamuntukmemenuhibekalanindustridiEropah Barat.
 96. 96. Perubahaninitelahmembawakepadapembinaanrangkaianprasaranasepertilandasankeretaapi, jalanrayadanpelabuhan yang bolehmenampungkeperluanaktiviti import-eksport. Tenagaburuhdibahagikanmengikutkumpulanetnikdandipisahkanmengikutaktivitiekonomi.
 97. 97. Ciri-ciriunik yang tersulamdalamekonomi Malaysia hasilpeninggalan era penjajahanterusbertahanhinggahariini. </li></li></ul><li>4.1.5 Ciri-ciriEtnikdalamKonteksMajoritidemografi, PolitikdanEkonomi<br /><ul><li>Dari segidemografi, secarastatik, orangMelayumerupakanetnik yang majoriti, manakalaorangCinadan India ialahkelompokminoriti. Bancianpenduduktahun 2005 menunjukkanjumlahpenduduk Malaysia ialah 24.36 jutaorang. KaumMelayudanBumiputera yang adalah 65.9 % daripada 24.36 jutapenduduk, orangCina (25%), orang India (7.5%) dankaum lain-lain (1.3%).
 98. 98. WalaupunorangMelayumerupakanetnikmajoritidalamaspekdemografidanpolitiktetapiinitidakbermaknaetnikMelayuturutmajoritidalambidang lain. Cinamemilikikekayaanlebihtinggiberbandingorang lain. Dan menjadiisu. </li></li></ul><li>4.1.6 Perancangan Pembangunan Lima Tahun<br />> Pihakpenjajah British telahmelaksanakanrancangan lima tahunpertama Persekutuan Tanah Melayu yang diberinama Draft Development Plan of Malaysa (1950-1955). Plan initelahmenjadisuatutradisi yang membnetukwatakdanwajahnegarabangsa Persekutuan Tanah Melayudan Malaysia. Secarakeseluruhannya, perancanganpembangunanmenjadielementerpentingdalampembentukannegara Malaysia.<br />
 99. 99. DASAR-DASAR UTAMA NEGARA<br />4.2.1. DasarEkonomiBaru (DEB)<br /><ul><li>Berdasarkanperpsektifsejarah Malaysia, pihakpenjajah British menggalakkanperkembanganmasyarakatpluralistikmelaluiperancanganamalan “pecahdanperintah”.
 100. 100. Dasarekonomidanpolitik yang diamalkanolehpihak British menyebabkanpembangunan yang tidakseimbangantarakawasanbandardanluarbandardanterdapatjurangperbezaanekonomiantarakelompoketnik.
 101. 101. MerujukBanciPenduduk (1970), terdapat 43 peratusdaripadasemuakeluargadi S. Malaysia menerimapendapatandibawahgariskemiskinan. Daripadasemuakeluargamiskintersebut, sebanyak 86% adalahpendudukluarbandardan 14% pendudukbandar. Kadar kemiskinanmengikutetnikadalahsepertiberikut:</li></li></ul><li>Kadar kemiskinandanPendapatanPurataMengikutEtnik 1970<br />
 102. 102. DEB (samb..)<br /><ul><li>Kemiskinan yang berlakuiniadalahberkaitrapatdengankadarpemilikanberdasarkankelompoketnik yang sangattidakseimbang.
 103. 103. Akibatnya, kadarpemilikan modal sahamdalamkalangangolonganBumiputerahanyameliputi 2.4%. Jumlahtersebutjauhlebihkecilberbandingkadarpemilikan yang diperoleholehkelompokkaumbukanBumiputera, sepertiberikut:</li></li></ul><li>Kadar Pemilikan Modal Sahamdalam Syarikat BerhadBerdasarkanKelompokEtnik (1970)<br />
 104. 104. PembahagianPekerjaanMengikutPecahanetnik (1970)<br />
 105. 105. <ul><li>Ketidakseimbangantersebutdipercayaisebabutamaberlakunyakecemburuansosialsehinggamenyebabkan 13 mei 1969.
 106. 106. Semuastatistikdiatasmemaksakerajaanmelancarkan DEB mulaitahun 1971 hingga 1990.
 107. 107. Marlamat DEB</li></ul>Membasmikemiskinantanpamengirakaum.<br />Menyusunsemulamasyarakatuntukmengurangkandanseterusnyamenghapuskanpengenalankaummengikutfungsi-fungsiekonomi.<br />
 108. 108. Strategi-strategiutama DEB<br />Strategimembasmikemiskinan:<br /><ul><li>mengadakanpeluang-peluangpekerjaanbagimengurangkankadarpengangguran.
 109. 109. Menambahkankemudahanbagimeninggikanpendapatandanproduktivitisemuagolonganmiskinsamaadadiluarbandardankawasanbandarmelaluipeluang-peluangkemahiran, tanah, modal dansebagainya.
 110. 110. Selainitupeluanggolonganmiskinuntukbergiatdalambidangperindustriandenganlebihproduktifdiperluaskan.
 111. 111. Langkah-langkahdibuatuntukmemodenkanpenghidupanluarbandarmelaluiperluasanliputaninfrastrukturasassepertibekalan air, elektrik, perumahan, jalanraya, pelajarandansebagainya.</li></li></ul><li>b) Strategipenyusunansemulamasyarakat<br /><ul><li>MembentuksebuahmasyarakatperdagangandanperindustriandikalanganBumiputera.
 112. 112. Menambahhakmilikrakyatdalampemilikian modal termasukpemilikansahamsupayakaumBumiputeradapatmemilikisekurang-kurangnya 30% sahamdalamsektorsyarikat, 40% olehbukanBumiputeradanselebunyapelaburasing.
 113. 113. Penyusunansemulacorakgunatenagadijalankanmengikutsektordanjenispekerjaansecaraberperingkatmelaluipertumbuhanekonomisupayadapatmencerminkansusunankamunegaramenjelangtahun 1990.</li></li></ul><li>4.2.2 Dasar Pembangunan Negara (DPN)<br /><ul><li>Dilancarkanoleh PM Malaysia, Dato’ Seri Dr. Mahathir Mohamad pd 17 Jun 1991.
 114. 114. LanjutanDasarEkonomiBaru.</li></ul>Konsep:<br /><ul><li>Menjadikan Malaysia sebuahnegara yang majudarisegalasegimenjelangtahun 2020.
 115. 115. Denganmelaksanakanpelbagai program danpenyusunanmasyarakat.</li></li></ul><li>Matlamat DPN:<br />Melengkapkanrakyat Malaysia dengannilai-nilaipositif– kejujuran, disiplin, masa, ketekunandansebagainya.<br />Melahirkantenagakerjaberkualiti– berdayasaing<br />Mewujudkanperpaduan / memupukperpaduankaum– mengekalkanpertumbuhanekonomi.<br />Mencapaipembangunanseimbang– Malaysia mencapaitarafsebuahnegaramaju – aspekekonomi, politik, sosial, etikadansebagainya.<br />
 116. 116. DPN telahmemperkasakanpendekatanyadenganmemasukkanbeberapadimensibaharudalampelantindakan/pelaksanaan:<br />Pembasmiankemiskinandalamkalangantermiskin. a) menghapuskankemiskinandan b) mengurangkankemiskinanrelatif<br />Menghapuskanpengenalankaummengikutfungsiekonomi.<br />MewujudkanMasyarakatPerdagangandanPerindustrianBumiputera (MPPB)-meningkatkanpenyertaanbumiputeradalamkegiatanekonomi (profesionaldankorporat)<br />
 117. 117. 4. Meningkatkanpenglibatansektoroswastadalamprosespenyusunansemulamasyarakat.<br />5. Tidakmenetapkansebarangtempohpencapaian 30% pemilikanekuitiolehkaumBumiputerasehingga 2000.<br />6. Melindungikedudukansosioekonomigolonganminoritiselainbumiputera.<br />7. Memberitumpuankepadapembangunansumbermanusia – sistemnilaidanetikabagimencapaimatlamatpertumbuhanekonomidanpengagihan yang sama.<br />
 118. 118. Strategidanlangkah yang dilakukanuntukmengurangkankemiskinan:<br />Pembukaantanah – FELCRA/FELDA<br />Penanamansemulagetah, kelapasawitdll.<br />Belialuarbandardiberikanlatihankemahiran-mendapatkanpekerjaan/pendapatan.<br />Memberisubsididansokongankepadapenanampadidannelayan.<br />
 119. 119. 5. Sektorawam-pendidikandanlatihan, kesihatan, jalanraya, pengangkutan, perumahankosrendahdanbekalan air danapi.<br />6. Mendapatkansaluranpemasaranbagipetani-petani.<br />7. Mewujudkan Program Pembangunan Rakyat Termiskin(PPRT), AmanahIkhtiar Malaysia danYayasanMembasmiKemiskinan.<br />8. Memberipeluangperniagaankecil-kecilan, pusattuisyen, penjagaankanak-kanak.<br />
 120. 120. TumpuanPerhatian:<br />Penyediaanlatihan – bidangpengurusanhartadanetikaperniagaan.<br />PendedahankaumBumiputera-teknologibaharu.<br />Mengurangkanketidakseimbanganantarawilayahdi Sabah dan Sarawak<br />
 121. 121. Tahappencapaian:<br />Kadar kemiskinanberjayadikurangkandaripada 17.1% tahun 1990 kepada 7.5% kepada 2000.<br />Kadar pengangguranberkurangan.<br />Penyertaankaumbumiputeradalamsektorprofesionalmeningkat.<br />
 122. 122. 4.2.3 DasarWawasan Negara (DWN)<br /><ul><li>Wawasan 2020 jugamerupakanresponkepadaperkembanganekonomi, sosialdanpolitik yang berlakupadaperingkatnasionaldanantarabangsa. </li></ul>Konsep:<br /><ul><li>Menjadikan Malaysia sebuahnegaramaju yang berasaskanekonomiperindustrianmelaluipembentukansatubangsa Malaysia yang benar-benarbersatu.</li></li></ul><li>Matlamatutama:<br />Membentuksebuahmasyarakatdannegara Malaysia yang unggul.<br />Menjadikan Malaysia sebuahnegara yang majusepenuhnyamenjelang 2020 dalamsemuasegi. (dinyatakandalamkertaskerjabertajukMalaysia: MelangkahkeHadapan)<br />Mencapaiintegrasietnik yang meluas<br />
 123. 123. BagimerealisasikanWawasan 2020 inisembilancabarantelahdikenalpastiuntukdihadapi:<br />Negara yang bersatupadu.<br />Masyarakat yang berjiwabebas.<br />Masyarakatdemokratik<br />Masyarakat yang bermoraldanberetika<br />Masyarakat Liberal<br />Masyarakatsaintifikdanprogresif<br />Masyarakatpenyayang<br />Masyarakat yang adildalambidangekonomi<br />Masyarakat yang makmur.<br />
 124. 124. TujuhTerasWawasan 2020:<br />Membinamasyarakat yang berdayasaing.<br />Menggalakkanmasyarakat yang saksama.<br />Pembangunan alamsekitar.<br />Membangunkanekonomiberasakanpengetahuan.<br />Mewujudkanekonomiberdayasaingantarabangsa.<br />Mengekalkanpertumbuhanekonomi<br />Pembangunan sumbermanusia.<br />
 125. 125. KejayaandalammencapaimatlamatWawasan 2020 bergantungpadabeberapaaspekpenting:<br />Perkembangakhlakdanamalankeagamaan.<br />Kesepakatandanpersefahamanantarakaum.<br />Perpaduandanperhubunganrakyat.<br />Keilmuan yang tinggidanmaju.<br />Keadilansosio-ekonomi.<br />Pembangunan ekonomidanteknologi.<br />

×