Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peparikan

6,636 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Peparikan

  1. 1. PEPARIKAN, CECIMPEDAN, bLADBADAN, PEPINDAAN, SLOKA Hello hari ini saya mau berbagi ke kalian semua, berhubung saya sangat pusing diberikan tugas dari guru muatan lokal saya, yakni Guru Bahasa Bali. saya disuruh untuk membuat suatu cecimpedan ( sejenis tanya jawab teka-teki) Peparikan (pantun), Sloka, Bladbadan, papindan. ternyata ada satu buku khusus dimana semua memuat mengenai itu semua, bukunya bejudul Basita Paribahasa. jadi untu kalian gausah berpikir panjang tingal copas aja nih : CONTO CECIMPEDAN MIWAH ARTIN NYANE Pasaur / arti: 1. Apake anak cerik matapel? 1. Blauk 2. Anak satak maka satak matlusuk? 2. Iga-iga 3. Anak satak makasatak maudeng 3. Bungan ambengan putih? 4. Jaum misi benang 4. Apa anak cerik maid cacing? 5. Caratn 5. Apa anak cerik maid enceh? 6. Sendi 6. Apa anak bongkok kereng nyuun? 7. Pagehan 7. Anak cerik pantigang ngurek gumi? 9. Pancoran 8. Ane kajeps idup, ane nyepes mati? 10. Neraca 9. Ane negen nongos, Ane kategen 11. Caratan majalan? 12. Rebab 10. Ane tegeh dugdugin, ane endep 13. Pajeng juangin? 14. Pusuh biu 11. Apa cekuk kajengitin? 15. Punyan ental 12. Apa cekuk baong godot basangne 16. Punyan jempinis pesu gending? 17. Waluh 13. Apa bale gede matampul abesik? 18. Punyan ental 14. Base alukun ulung seka bidang? 19. Base 15. Apa don ne amun pedang, buahne 20. Padi amun guungan? 16. Apa don ne srining-srining buahne amun gong? 17. Apa don ne amun tutup, buahne amun sirah? 18. Apa don ne utusan, buahne aturan? 19. Apa don ne amun tlapak lima, buahne amun sigi? 20. Apa di cerikne mapusung, di kelihne magambahan? CONTO BLADBADAN MIWAH ARTIN NYANE1. Mabunga layu = mayang, arti paribasane = sayang2. Blulang maukir = wayang, arti paribasane = sayang3. Maberuk tanah = caratan, arti paribasane = nyaratang4. Mabawang putih = kesuna, arti paribasane = pisuna5. Mabunga buah = bangsah, arti paribasane = mlangsah6. Macarang nyuh = papah, arti paribasane = ngepah
  2. 2. 7. Maceleng lua = bangkung , ati paribasane = bengkung8. Madanyuh biu = kraras, arti paribasane = raras dogen9. Madasar nasi = entip, arti paribasane = ngintip10. Madamar langit = bulan, arti paribasane = bulanan11. Madamar bangke = angenan, arti paribasane = mapangenan12. Madamar di carik = kunang-kunang, arti paribasane = tunangan13. Madon jaka = ron, arti paribasane = makaronan14. Madakin kuping = tilu, arti paribasane = uling liu15. Maadin kuud = klungah, arti paribasane = jengah16. Ental magulung = subeng, arti paribasane = nyebeng17. Golok jembrana = sadu, arti paribasane = masadu18. Gonda di gunung = anti, arti paribasane = nganti19. Goak mamata barak = tuhu-tuhu, arti paribasane = tuhu (sejati)20. Gedebong tuh = kupas, arti paribasane = upas CONTO SLOKA (BIDAL)1. "Buka slokane, adeng buin sepita, suksmanipun : kaucapang ring anake sane kalintang plapan (tangar) ngraos lan melaksana.2. "Buka slokan gumine, nundunin macan turu, suksmanipun : sakadi anake sane nantangin musuh sane sampun nengil.3. "Skadi slokan jagate, sukeh anake ngebatang banjar, suksmanipun : wiakti sukeh pisan anake dados klian jaga ngladenin anak akeh (rakyat).4. Buka slokane, aji keteng mudah, aji dadua mael, suksmanipun : kaucapang ring anake sane neten uning ngajinin pitresnan kalih paweweh anak lianan (timpal).5. Buka sloka, ajum-ajuman puuh, sangkure masih ia, suksmanipune : sakadi anake sane beog ajum, pamuput ipun pacang pocol wiadin sengkala.6. Buka slokane, apa ane pamula, keto ane kapupu, sulsmanipun : napi sane kakaryanin, sapunika taelr pikolehipun; yening melaksana kaon, sinah sengkala sane jagi kapanggih.7. Buka sloka, bani mabak jepun, eda takut kena getahne, suksmanipun : yening purun ngambil pakaryan sane ageng tur abot, sampunang ajerih pacang manggihin pakeweh utawi kabean ageng.8. Buka slokane, bantang busuk badingang, apa tuara misi, suksmanipun : kiwangane san elintang, yening mangkin malih medalang wiadin raosang, janten ngakehang kanten kaiwangan ipun. CONTO PEPARIKAN1.
  3. 3. Purwakanti sastra Doyan liang ngandong kanji (a) depang tiang ngaba pitu (b) yan tiang ngelong janji (a) apang tiang kena tantu. (b)2. Purwakanti basa Meli gabus duang kranjang lamben bodag sing ngenyakin yadin bagus mata kranjang enyen kodag mangenyakin.3. Purwakanti suara Dengdenge kurma lua jaene ditu plapahin adeng-adeng magama tua gaene malu plajahin.4. Bangsing di Banjar, Bedeg majemuh di baleran, Langsing buin lanjar, Jegeg buin lemuh magoleran.5. Ngalap wani ngaba kemong, Dara lanang suba mati, Anak jani liunan omong, Mara sekenang tan pabukti.6. Punyan glagah misi gabus, Meli klungah bakat gosong, Kudu gagah buin bagus, Nganggo bungah kantong kosong.7. Kubu linggah misi upih, Gentong bolong misi buangit, Kudu gagah ngaku ririh, Kantong kosong sai ngelamit. CONTO PAPINDAN1. Boke membotan blayag, tegesipun: rambutne maombak-ombakan.2. Betekan batise meling padi, tegesipun: sekadi beling padi.3. Cokore mudak sinungsang, tegesipun: sakadi bungan pudake sungsang.4. Cecapingane nyaling kdang, tegesipun: mirib caling kidang.5. Cecingakane natit, tegesipun: sledat-sledet manis.6. Gigine matun sumangka, tegesipun: mirib batun sumangka.
  4. 4. 7. Jrijine musuh bakung, tegesipun: rurus ngancan mirib pusuh bakung.8. Kupinge nyanggar sekar, tegasipun: karnane becik sumpangin sekar.9. Kukune memapah biu, tegesipun: kukune mirip papah biu, sada lengkung. 1o. Lambene barak ngatirah, tegesipun: lambene mirip buah katirah barak Cecimpedan Cecimpedan inggih punika wantah babaosan kanggen matebag-tebagan. conto cecimpedan: 1. ape ke anak cenik maid cacing? cawisan: jaum misi benang 2. apa cekuk kajengitin? cawisan : caratan 3. apake jangkrik ngecik di duur gununge? cawisan: anak macukur 4. apa anak cenik ngemu getih? cawisan : klepon 5. apake madaar acepok, wareg sai-sai? cawisan : galeng 6. apa anak cenik matapel? cawisan : blauk 7. apake anak satak maka satak matlusuk? cawisan : iga-iga 8. apa anak satak maka satak maudeng putih? cawisan: bungan ambengan 9. apa anak cerik maid enceh? cawisan : caratan 10. apa anak cenik pantigang ngurek gumi? cawisan: gangsing 11. apake anak bongkok kereng nyuun? cawisan: sendi 12. apake done amun pedang buahne amun guungane? cawisan: punyan jaka 13. apake bale gede matampul abesik? cawisan: pajeng 14. apake cekuk baong, godot basang, pesu gending? cawisan: rebab 15. apa ane negen nongos ane kategen majalan? cawisan: pancoran 16. apa ane kajepes idup ane nyepes mati? cawisan: pagehan 17. apake base alukun ulung seka bidang? cawisan: pusuh biu 18. apake ngamah uli basang pesu uli tundun? cawisan: panyerutan 19. apa don ne srining-srining buahne amun gon? cawisan: punyan jempinis 20. apa don ne amun tutup, buahne amun sirah? cawisan: waluh 21. apa don ne utusan, buahne aturan? cawisan : punyan ental 22. apa don ne amun tlapak lima, buahne amun sigi? cawisan: base 23. apa di cerikne mapusung, di kelihne magambahan? cawisan : padi
  5. 5. 24. apake awakne kulit, matane kulit, kupingne kulit, batisne kulit konyangan kulit? cawisan: wayang kulit

×