SlideShare a Scribd company logo
1 of 52
สมุดสุขภาพประจาตัวของ
พนักงาน
ตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง
และส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2547
ชื่อ………………..………….…นามสกุล……………………
………...
บริษัท…………………………………………………………
………….
อายุ………………ปี
รหัสประจาตัวพนักงาน………………………………………
……...
แผนก…………………………………………………………
…………
โปรดอย่าทาหาย นาติดตัวมาด้วยทุกครั้งที่รับบริการ
สมุดนี้ใช้บันทึกได้ในหน่วยบริการสุขภาพทุกแห่ง
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล:
……………………………………….……………….
วัน เดือน ปี เกิด:
………………………………………………….
เพศ ชาย หญิง
วันที่เข้าทางาน………………………………………………
………....
1.
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน………………………………
……
2. ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
เลขที่…………………หมู่………………………
ซอย…………….ถนน………………ตาบล(แขวง)……….…
………
อาเภอ(เขต)………………….…จังหวัด……………….……
………..
รหัสไปรษณีย์…………………….…โทรศัพท์……………….
.……..
3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
เลขที่…………………หมู่…………………………
ซอย…………….ถนน……………..ตาบล(แขวง)…………
….…......
อาเภอ(เขต)…………..…………จังหวัด………...…………
………...
รหัสไปรษณีย์……………………….โทรศัพท์…………….…
……...
4.
สถานประกอบกิจการ………………………………………
……
เลขที่…………หมู่…………ซอย……………ถนน……...…
…………
ตาบล(แขวง)……………….อาเภอ(เขต)……………………
………จังหวัด…………………………รหัสไปรษณีย์……….
.………..……โทรศัพท์………………………………………
………………………...
ประวัติการทางาน
ประวัติการทางานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ชื่อสถานประ
กอบกิจการ/แ
ผนก
ประเภ
ทกิจก
าร
ลักษณ
ะงานที่
ทา
ระยะเ
วลาที่
ทา
(วัน/เ
ดือน/
ปี-
วัน/เดื
อน/ปี)
ปัจจัยที่เสี่
ยงต่อสุขภ
าพ
มี/ใช้อุปกรณ์
ป้ องกันอันต
ราย
(ระบุชนิด)
ประวัติการเจ็บป่วย
1. เคยเป็นโรคหรือมีการบาดเจ็บ
1.1 …………..…………………………เมื่อปี พ.ศ.
…………………
1.2 …………………………………….เมื่อปี พ.ศ.
…………………
1.3 …………………………………….เมื่อปี พ.ศ.
…..……………..
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………
2. มีโรคประจาตัวเรื้อรังหรือไม่
ไม่มี มี
ระบุ…………………………………………...
3. เคยได้รับการผ่าตัดหรือไม่
ไม่มี มี
ระบุ…………………………………………...
4. เคยได้รับภูมิคุ้มกันโรคกรณีเกิดโรคระบาด
หรือเพื่อป้ องกันโรคติดต่อหรือไม่
ไม่มี มี
ระบุ…………………………………………...
5. ประวัติการเจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัว(เช่นมะเร็ง
โลหิตจางวัณโรคเบาหวานหอบหืด ภูมิแพ้ เป็นต้น)
ไม่มี มี ระบุความสัมพันธ์และโรค
5.1
ความสัมพันธ์….………………..โรค………………………
……
5.2
ความสัมพันธ์………………..…โรค…………………………
…
5.3
ความสัมพันธ์………………..…โรค…………………………
…
6. ปัจจุบันมียาจาเป็นต้องรับประทานเป็นประจาบ้างหรือไม่
ไม่มี มี
ระบุ…………………………………………...
7. มีประวัติแพ้ยาหรือไม่
ไม่มี มี
ระบุ…………………………………………...
8. เคยสูบบุหรี่บ้างหรือไม่
ไม่เคย
เคยและปัจจุบันยังสูบอยู่ปริมาณ…...………มวน/
วัน
เคยแต่เลิกแล้ว
ระยะเวลาที่เคยสูบนาน…..ปี…..เดือน
ปริมาณขณะก่อนเลิก…………………..……..มวน
/วัน
9. เคยดื่มสุราเบียร์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บ้างหรือไม่
ไม่เคย
โดยปกติดื่มน้อยกว่า1ครั้งต่อสัปดาห์
ดื่ม 1 ครั้งต่อสัปดาห์
ดื่ม2-3 ครั้งต่อสัปดาห์
ดื่มมากว่า3 ครั้งต่อสัปดาห์
เคยแต่เลิกแล้วระยะเวลาที่ดื่มนาน..…....ปี.……..เ
ดือน
10.เคยเสพยาเสพติดหรือสารเสพติดใดๆบ้างหรือไม่
ไม่เคย เคย
ระบุ………………………………………
11.ข้อมูลทางสุขภาพอื่นๆ
ที่เป็นประโยชน์………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………….
การตรวจสุขภาพ
ครั้งที่……………………………….
ตรวจครั้งแรก ตรวจเมื่อเปลี่ยนงาน
ตรวจประจาปี ตรวจเฝ้ าระวังตามความจาเป็น
วันที่ตรวจสุขภาพ……………………………………………
………..
ชื่อแพทย์ผู้ตรวจ………………………………………………
………
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม……………………………
…….
ชื่อหน่วยงานที่ตรวจสุขภาพ…………………………………
……..
ตั้งอยู่เลขที่…………หมู่ที่……….ถนน………………………
………
ตาบล(แขวง)…………………….อาเภอ(เขต)………………
………จังหวัด…………………….…โทรศัพท์………………
………………
1. ตรวจสุขภาพทั่วไป
1.1 ผลตรวจเบื้องต้น
น้าหนัก………………กิโลกรัม
ความสูง…..………….เซนติเมตร
ดัชนีมวลกาย……………ความดันโลหิต………..……….m
m.Hg
ชีพจร……………………………………ครั้ง/นาที
1.2 ผลการตรวจร่างกายตามระบบ
ปกติ ผิดปกติ
ระบุ…………………………………..
1.3
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ……………………………..
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………
2. ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของงาน
2.1
ปัจจัยเสี่ยง…………………………………………….
ผลการตรวจ………………………………………...
2.2
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.3
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.4
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.5
ปัจจัยเสี่ยง…………………………………………….
ผลการตรวจ………………………………………...
2.6
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.7
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.8
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.9
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.10
ปัจจัยเสี่ยง…………………………………………..
ผลการตรวจ………………………………………...
การตรวจสุขภาพ
ครั้งที่……………………………….
ตรวจครั้งแรก ตรวจเมื่อเปลี่ยนงาน
ตรวจประจาปี ตรวจเฝ้ าระวังตามความจาเป็น
วันที่ตรวจสุขภาพ……………………………………………
………..
ชื่อแพทย์ผู้ตรวจ………………………………………………
………
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม……………………………
…….
ชื่อหน่วยงานที่ตรวจสุขภาพ…………………………………
……..
ตั้งอยู่เลขที่…………หมู่ที่……….ถนน………………………
………
ตาบล(แขวง)…………………….อาเภอ(เขต)………………
………จังหวัด…………………….…โทรศัพท์………………
………………
1. ตรวจสุขภาพทั่วไป
1.1 ผลตรวจเบื้องต้น
น้าหนัก………………กิโลกรัม
ความสูง…..………….เซนติเมตร
ดัชนีมวลกาย……………ความดันโลหิต………..……….m
m.Hg
ชีพจร……………………………………ครั้ง/นาที
1.2 ผลการตรวจร่างกายตามระบบ
ปกติ ผิดปกติ
ระบุ…………………………………..
1.3
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ……………………………..
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………
2. ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของงาน
2.1
ปัจจัยเสี่ยง…………………………………………….
ผลการตรวจ………………………………………...
2.2
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.3
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.4
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.5
ปัจจัยเสี่ยง…………………………………………….
ผลการตรวจ………………………………………...
2.6
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.7
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.8
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.9
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.10
ปัจจัยเสี่ยง…………………………………………..
ผลการตรวจ………………………………………...
การตรวจสุขภาพ
ครั้งที่……………………………….
ตรวจครั้งแรก ตรวจเมื่อเปลี่ยนงาน
ตรวจประจาปี ตรวจเฝ้ าระวังตามความจาเป็น
วันที่ตรวจสุขภาพ……………………………………………
………..
ชื่อแพทย์ผู้ตรวจ………………………………………………
………
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม……………………………
…….
ชื่อหน่วยงานที่ตรวจสุขภาพ…………………………………
……..
ตั้งอยู่เลขที่…………หมู่ที่……….ถนน………………………
………
ตาบล(แขวง)…………………….อาเภอ(เขต)………………
………จังหวัด…………………….…โทรศัพท์………………
………………
1. ตรวจสุขภาพทั่วไป
1.1 ผลตรวจเบื้องต้น
น้าหนัก………………กิโลกรัม
ความสูง…..………….เซนติเมตร
ดัชนีมวลกาย……………ความดันโลหิต………..……….m
m.Hg
ชีพจร……………………………………ครั้ง/นาที
1.2 ผลการตรวจร่างกายตามระบบ
ปกติ ผิดปกติ
ระบุ…………………………………..
1.3
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ……………………………..
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………
2. ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของงาน
2.1
ปัจจัยเสี่ยง…………………………………………….
ผลการตรวจ………………………………………...
2.2
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.3
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.4
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.5
ปัจจัยเสี่ยง…………………………………………….
ผลการตรวจ………………………………………...
2.6
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.7
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.8
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.9
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.10
ปัจจัยเสี่ยง…………………………………………..
ผลการตรวจ………………………………………...
การตรวจสุขภาพ
ครั้งที่……………………………….
ตรวจครั้งแรก ตรวจเมื่อเปลี่ยนงาน
ตรวจประจาปี ตรวจเฝ้ าระวังตามความจาเป็น
วันที่ตรวจสุขภาพ……………………………………………
………..
ชื่อแพทย์ผู้ตรวจ………………………………………………
………
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม……………………………
…….
ชื่อหน่วยงานที่ตรวจสุขภาพ…………………………………
……..
ตั้งอยู่เลขที่…………หมู่ที่……….ถนน………………………
………
ตาบล(แขวง)…………………….อาเภอ(เขต)………………
………จังหวัด…………………….…โทรศัพท์………………
………………
1. ตรวจสุขภาพทั่วไป
1.1 ผลตรวจเบื้องต้น
น้าหนัก………………กิโลกรัม
ความสูง…..………….เซนติเมตร
ดัชนีมวลกาย……………ความดันโลหิต………..……….m
m.Hg
ชีพจร……………………………………ครั้ง/นาที
1.2 ผลการตรวจร่างกายตามระบบ
ปกติ ผิดปกติ
ระบุ…………………………………..
1.3
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ……………………………..
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………
2. ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของงาน
2.1
ปัจจัยเสี่ยง…………………………………………….
ผลการตรวจ………………………………………...
2.2
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.3
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.4
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.5
ปัจจัยเสี่ยง…………………………………………….
ผลการตรวจ………………………………………...
2.6
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.7
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.8
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.9
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.10
ปัจจัยเสี่ยง…………………………………………..
ผลการตรวจ………………………………………...
การตรวจสุขภาพ
ครั้งที่……………………………….
ตรวจครั้งแรก ตรวจเมื่อเปลี่ยนงาน
ตรวจประจาปี ตรวจเฝ้ าระวังตามความจาเป็น
วันที่ตรวจสุขภาพ……………………………………………
………..
ชื่อแพทย์ผู้ตรวจ………………………………………………
………
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม……………………………
…….
ชื่อหน่วยงานที่ตรวจสุขภาพ…………………………………
……..
ตั้งอยู่เลขที่…………หมู่ที่……….ถนน………………………
………
ตาบล(แขวง)…………………….อาเภอ(เขต)………………
………จังหวัด…………………….…โทรศัพท์………………
………………
1. ตรวจสุขภาพทั่วไป
1.1 ผลตรวจเบื้องต้น
น้าหนัก………………กิโลกรัม
ความสูง…..………….เซนติเมตร
ดัชนีมวลกาย……………ความดันโลหิต………..……….m
m.Hg
ชีพจร……………………………………ครั้ง/นาที
1.2 ผลการตรวจร่างกายตามระบบ
ปกติ ผิดปกติ
ระบุ…………………………………..
1.3
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ……………………………..
………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………
2. ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของงาน
2.1
ปัจจัยเสี่ยง…………………………………………….
ผลการตรวจ………………………………………...
2.2
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.3
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.4
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.5
ปัจจัยเสี่ยง…………………………………………….
ผลการตรวจ………………………………………...
2.6
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.7
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.8
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.9
ปัจจัยเสี่ยง……………………………………………
ผลการตรวจ………………………………………...
2.10
ปัจจัยเสี่ยง…………………………………………..
ผลการตรวจ………………………………………...
บันทึกเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
เนื่องจากการทางานและสาเหตุ
วัน/เ
ดือน/
ปี
ส่วนขอ
งร่างกา
ยที่บาด
เจ็บหรือ
การเจ็บ
ป่วย
สาเหตุข
องการบ
าดเจ็บห
รือการเ
จ็บป่วย
บาดเจ็บ
ระดับความรุนแรง
ทุพพลภ
าพ
สูญเสีย
อวัยวะ
บางส่ว
น
ทางานไม่ได้ชั่ว
คราว
หยุดง
านเกิ
น 3
วัน
หยุดง
านไม่
เกิน 3
วัน
การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงต้องประกอบด้วยการซักปร
ะวัติด้วยแบบสอบถามการตรวจร่างกาย
และการตรวจพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติมตามปัจจัยเสี่ยง
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ปัจจัยเสี่ยง รายการตรวจสุขภาพ
1. -
ทางานเกี่ยวกับสารเคมี
อันตราย เช่น ตะกั่ว
โทลูอีน เบนซิน
แคดเมียม เป็นต้น
-ทางานสัมผัสฝุ่น เช่น
ฝุ่นหิน ฝุ่นทราย
เป็นต้น
-ทางานสัมผัสฝุ่นพืช
เช่น ฝุ่นฝ้าย ป่านปอ
เป็นต้น
-
ตรวจวัดปริมาณสารเคมีในเลือดหรือปัสสาว
ะหรือลมหายใจออก
-
เอ็กซเรย์ปอดด้วยฟิล์มมาตรฐานและตรวจส
มรรถภาพปอด
-
ตรวจสมรรถภาพปอดและเอ็กซเรย์ปอดด้วย
ฟิล์มมาตรฐาน(ถ้ามีข้อบ่งชี้)
2.
ทางานกับผู้ป่วยติดเชื้อ
งานวิเคราะห์เกี่ยวกับจุ
ลชีวัน งานปศุสัตว์
เป็นต้น
-
ตรวจสุขภาพหาโรคติดเชื้อจากการทางานแ
ต่ละชนิดโดยเฉพาะ
3.
ทางานเกี่ยวกับรังสีชนิ
ดก่อไอออน
-ตรวจความสมบูณ์ของเลือด(Complete
blood count) หรือตรวจหาจานวนสเปิร์ม
(ในเพศชาย)
4. –
ทางานสัมผัสเสียงดัง
-
ทางานที่ต้องใช้สายตาเ
พ่งนาน
หรืองานละเอียด
-ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
-ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น
คาแนะนาเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ
1. ตรวจสุขภาพครั้งแรกภายใน30 วัน
เป็นการตรวจเพื่อประโยชน์ของผู้ที่จะเข้าทางานและลดความเสี่ยงควา
มโรคหรือคัดเลือกผู้มีสภาพร่างกายเหมาะสมในการทางานนั้นๆ
ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติบางอย่างควรปรึกษาแพทย์ก่อนว่า
จะสามารถทางานนั้นได้อย่างปลอดภัยหรือไม่
และจะต้องดูแลสุขภาพในระหว่างการทางานดังกล่าวอย่างไร
2. ในระหว่างการทางาน
ลูกจ้างควรสารวจสุขภาพของตัวเองเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1ครั้ง
เพื่อจะได้ดาเนินการป้ องกันและแก้ไขต่อไป
ซึ่งความผิดปกติหรือการเกิดโรคตามระบบต่างๆเช่น
-ระบบสายตา เช่น ปวดตา มองเห็นไม่ชัด
-ระบบการได้ยินเช่น หูตึง หูหนวก
-ระบบหายใจ เช่น หอบ ไอเรื้อรัง เสมหะปนเลือด
เจ็บหน้าอก ปอดอักเสบ หายใจขัด
-ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ เช่น ปวดหลัง ปวดคอ
หมอนรองกระดูกเคลื่อน ปวดตามเอ็นหรือกล้ามเนื้อ
-ระบบผิวหนังเช่น ผื่นคัน ผื่นแดงอักเสบ
-ระบบประสาทเช่น ปวดศีรษะมึนงงความจาเสื่อมลมชัก
หากมีอาการดังกล่าวซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับสภาพการทางานที่
ไม่ปลอดภัยต้องรีบดาเนินการหาสาเหตุและแก้ไขทันที
รวมทั้งควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาต่อไป
แบบ จผส.๑
แบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาลและการป้ องกันแก้ไข
วันที่……………….เดือน……………………พ.ศ. ………..
1.
ชื่อสถานประกอบกิจการ……………………………………………….ประเภทกิจการ…………………………………………………
……………….
ตั้งอยู่เลขที่………………..หมู่ที่………………ซอย………………ถนน………………………ตาบล/แขวง……………………………
……..……………
อาเภอ/เขต……………………………….จังหวัด…………………………………………………โทรศัพท์……………………………
…………….……….
2.
ชื่อหน่วยงานที่ตรวจสุขภาพ………………………………………………………………………………………………………………
………….……..
ตั้งอยู่เลขที่………………..หมู่ที่………………ซอย………………ถนน………………………ตาบล/แขวง……………………………
…….…………….
อาเภอ/เขต……………………………….จังหวัด…………………………………………………โทรศัพท์……………………………
……….…………….
3. ผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาลและการป้ องกันแก้ไข
แผน ปัจจัยเสี่ จานวนลูกจ้างแต่ละ จานวนลูกจ้างที่ต การดาเนินการ หมายเ
ก ยง แผนก (คน) รวจ หตุ
ปก
ติ
(คน
)
ผิดปกติ(
คน)
การให้การรั
กษา
การป้ องกันตัวลู
กจ้าง
การแก้ไขสภาพแว
ดล้อม
รวม
นายจ้าง…………………………………………….
(…………………………………………...)
ตาแหน่ง……………………………………………
การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพ
- ไม่ควรอดนอน ไม่คว รดื่มสุรา หรือกา แฟในคืนก่อนตรว จ
เนื่ องจา กจะทา ให้ ค วา ม ดันโลหิต สูงกว่า คว า มเป็ นจริ ง
- ค ว รใส่เสื้อ ที่ พับ แ ข น เสื้อ ขึ้น ได้ ส ะ ด ว ก ไม่ รั ด แ น่ น
เ พื่ อ ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร เ จ า ะ เ ลื อ ด
- คุณ สุภา พ สต รีที่ ต้ องต รว จภา ย ใน คว รสว ม กระโป รง
แ ล ะ ค ว ร ต ร ว จ ก่ อ น ห รื อ ห ลังมี ป ร ะ จ า เดื อ น 7 วั น
การงดอาหารก่อนตรวจสุขภาพ
หากต้ องกา รตรว จเฉพา ะระดั บน้า ตา ลในเลือด
ค ว ร ง ด น้ า แ ล ะ อ า ห า ร ก่ อ น เ จ า ะ เ ลื อ ด 8
ชั่ว โมง แต่ถ้ า ต้ องกา รตรว จระดับไขมันในเลือดร่ วม ด้ ว ย
ควรงดอาหารอย่างน้อย12ชั่วโมงก่อนเจาะเลือด เช่น นัดเจาะเลือดเช้า
8 นาฬิกา ควรงดอาหา รหลัง 20 นา ฬิกา และงดน้าหลัง 24
นาฬิกาในคืนก่อนหน้านั้น เป็นต้น
ทาอย่างไรไม่ให้มีรอยช้าบริเวณที่เจาะเลือด
ควรงอข้อพับแขนข้าที่ถูกเจาะเลือดไว้อย่างน้อย 5 นาที
ไม่คลึงหรือนวดบริเวณที่เจาะเลือดเพราะอาจทาให้เส้นเลือดใต้ผิวหนัง
บริเวณที่ถูกเจาะเลือดแตก เป็นรอยช้าได้ แต่ถ้าหากมีรอยเขียวช้าแล้ว
รอยช้าดังกล่าวจะหายได้เองใน 1-2 สัปดาห์ อาจทายาแก้ฟกช้าเช่น
ฮีรูดอยด์ ช่วยได้ และไม่ควรนวดคลึงบริเวณรอยช้านั้น
การเก็บปัสสาวะ
ควรถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปก่อน เก็บปัสสาวะในช่วงกลา
ง (mid stream urine) จ ะ ช่ ว ย ล ด ก า รป น เปื้ อ น ได้ ดี ก ว่ า
สุภา พ สตรี ที่ กา ลังมีป ระจา เดื อนไม่ค ว รตรว จปั สสา ว ะ
เพราะจะแปลผลไม่ได้ เนื่องจากมีเม็ดเลือดแดงปนเปื้อน
เอ็กซ์เรย์ทรวงอก
ถ อ ด เค รื่ อ งป ร ะ ดั บ ที่ มี โล ห ะ ก่ อ น เอ็ ก ซ์ เร ย์
สุ ภ า พ ส ต รี ง ด ใ ส่ ชุ ด ชั้ น ใ น ที่ มี โ ค ร ง เ ห ล็ ก
และไม่ควรเอ็กซ์เรย์ขณะตั้งครรภ์
ตรวจอะไร...เพื่ออะไร ?
รายการตรวจสุขภาพหลักที่จาเป็น
การตรวจปัสสาวะ (Routine Urine Examination)
ปัสสาวะเป็นของเหลวที่เกิดจากการกรองเลือดผ่านไต
โด ยระ หว่ า งก า รกรอ ง ไตจ ะดู ด ซึม สา รบา งชนิ ด กลับ
เข้าไปและปล่อยให้น้าและสารบางอย่างถูกขับออกมา
การตรวจปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการประกอบด้วย
1. กา รต รว จ ท า งฟิ สิกส์ เช่น กา รดู สี ค ว า ม ขุ่ น
และความถ่วงจาเพาะของปัสสาวะ
2. ก า ร ต ร ว จ ท า ง เ ค มี
เพื่อหาสารที่ขับหรือหลั่งออกมาในปัสสาวะ เช่น โปรตีน
น้าตาล น้าดี หรือสารบางตัว ที่บ่งบอกถึงการอักเสบ
หรือติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
3. ก า ร ต ร ว จ ท า ง ก ล้ อ ง จุ ล ท ร ร ศ น์
เพื่อดูตะกอนที่อยู่ในปั สสาว ะว่ามีเม็ดเลือดแด ง
เม็ ด เลื อ ด ข า ว ผ ลึ ก ข อ ง ส า ร เชื้อ ก่ อ โร ค
เซ ล ล์ เยื่ อ บุ ท า ง เดิ น ปั ส ส า ว ะ ช นิ ด ต่ า ง ๆ
หรื อสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในทา งเดินปั สสา ว ะ
ผ ล ก า ร ต ร ว จ ปั ส ส า ว ะ
อาจทาให้พบความผิดปกติที่ซ่อนเร้นอยู่โดยไม่มีอาการเจ็บ
ป่วย จึงเป็นการตรวจสอบเบื้องต้น ที่อาจบ่งบอกโรคไต
และ/หรือโรคอื่นที่มีความสัมพันธ์กับระบบทางเดินปัสสาวะ
เช่น เบา หว า น(พบ น้า ตา ลในปั สสา ว ะ), ดี ซ่า น
( พ บ ปั ส ส า ว ะ มี สี ข อ ง น้ า ดี ) ,
นิ่ว(พบเม็ดเลือดแดงหรือผลึกของสารร่วมด้วย),การอักเสบ/
ติดเชื้อ (พบเม็ดเลือดขาวหรือแบคทีเรียร่วมด้วย) เป็นต้น
ความผิดปกติที่พบบ่อยคือ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
มั ก เ กิ ด ขึ้ น ใ น เ พ ศ ห ญิ ง
เพราะบางครั้งมีความจาเป็นต้องกลั้นปัสสาวะหรือรักษา
ค ว า ม ส ะ อ า ด อ วั ย ว ะ เ พ ศ ไ ม่ ดี พ อ
ทาให้เชื้อโรคจากภายนอกเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะได้ง่าย
ซึ่งหากไม่มีอาการปัสสาวะบ่อย กะปริดกะปรอย แสบขัด
ปัสสาวะไม่สุดหรือปวดท้ องน้ อย ควรดื่มน้ามากๆ
หลีกเลี่ยงการกลั้นปัสสาวะ ระวังความสะอาดอวัยวะเพศ
ไ ม่ จ า เ ป็ น ต้ อ ง รั บ ป ร ะ ท า น ย า ใ ด ๆ
แต่หากมีอาการดังกล่าวต้องปรึกษาแพทย์
การตรวจอุจจาระ (Routine Stool Examination)
เป็นการตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคที่เ
กี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ ท า ง เ ดิ น อ า ห า ร
ส่ว น ให ญ่ ใช้ ใ น ก า ร ห า ส า เห ตุ ข อ ง โ ร ค ท้ อ ง ร่ ว ง
ว่าเกิดจากเชื้อปรสิต(หนอนพยาธิและโปรโตซัว)หรือแบคทีเรียชนิดใด
บางครั้งแม้มีการติดเชื้อก็อาจไม่แสดงอาการ ผู้ติดเชื้อจึงทาหน้าที่
เ ส มื อ น เ ป็ น พ า ห ะ แ พ ร่ เ ชื้ อ ไ ป สู่ ผู้ อื่ น ไ ด้
ก า ร ต ร ว จ อุ จ จ า ร ะ จึ ง ช่ ว ย ป้ อ ง กั น จุ ด นี้ ไ ด้
การตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องจะทาตั้งแต่สังเกตอุจจาระว่ามีสีและกลิ่นอย่า
งไร ลักษณะแข็ง เหลว หรือเป็นน้า มีมูกหรือเลือดปนออกมาหรือไม่
หรื อ บ า งค รั้งอ า จ เห็ น ชิ้น ส่ว น ขอ งหน อ น พ ยา ธิ ป น ม า
ที่ส า คั ญ ที่ สุด จะ ตรว จด้ ว ย กา รส่องดู กล้ องจุ ลท รรศ น์
ซึ่งสามารถตรวจหาจุลชีพก่อโรคได้หลายชนิด คือ
1. หนอน พยา ธิลา ไส้ อา จพ บไข่ ตั ว อ่อน ตัว แ ก่
ปล้องของพยาธิตัวแก่
2. หนอนพยาธิที่ไม่ได้อยู่ในลาไส้ แต่มีบางระยะอยู่ในลาไส้
เช่น พบ ไข่พย า ธิใบ ไม้ ใน ตั บที่ ออก มา กับ น้า ดี
แ ล้ ว ผ่ า น อ อ ก ม า ท า ง ล า ไ ส้
หรือพบไข่ของพยาธิใบไม้ในปอดเมื่อผู้ป่ วยกลืนเสมหะ
ซึ่งมีไข่ลงไปในกระเพาะและผ่านต่อไปยังสาไส้ เป็นต้น
3. พวกโปรโตซัว หรือเป็นสัตว์เซลล์เดียว
4. แ บ ค ที เ รี ย
ต้องอาศัยการเพาะเชื้อและตรวจพิสูจน์ชนิดของเชื้อเพิ่มเติม
น อ กจ า ก นี้มี กา ร นั บ ป ริ ม า ณ เม็ ด เลือ ด แ ด ง
เม็ ด เลือด ข า ว ที่ ออ กม า กับ อุ จ จา ระร่ ว ม ด้ ว ย
กา รต รว จ อุจ จ า ร ะช่ ว ย บ อก ถึ งพ ย า ธิ ส ภ า พ
หรือความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารได้อีกด้วย เช่น
ก า ร ต ร ว จ อุ จ จ า ร ะ ที่ เ ลื อ ด ป น เ ปื้ อ น
ซึ่ ง พ บ ไ ด้ ใ น โ ร ค ที่ เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม
ผิด ป ก ติ ข อ งกร ะเพ า ะ อ า ห า รแ ล ะล า ไส้ เช่ น
แ ผ ล ใ น ก ร ะ เพ า ะ อ า ห า ร ล า ไ ส้ อุ ด ตั น
มะเร็งกระเพาะอาหารและลาไส้ ริดสีดวงทวาร เป็นต้น
นอกจากเลือดแล้วยังมีการตรวจสารอื่นที่ปนออกมากับอุจจ
า ร ะ ที่ ช่ ว ย บ่ ง บ อ ก ถึ ง พ ย า ธิ ส ภ า พ ได้ เช่ น
กา รตรว จไม่พบน้าดี ในอุจจา ระ(อุจจา ระสีซีด )
ช่วยบอกถึงการอุดตันของท่อน้าดีในผู้ป่วยดีซ่าน
การตรวจนับเซลล์เม็ดเลือด : ซีบีซี (CBC) Complete
Blood Count
เลื อ ด ข อ ง ค น ส า ม า รถ แ ย ก อ อ ก ได้ 2 ส่ว น
คือเซลล์เม็ดเลือดและน้า เหลือง เซลล์เม็ดเลือดประกอบด้ว ย
เม็ ด เลื อ ด แ ด ง เม็ ด เลื อ ด ข า ว แ ล ะ เ ก ร็ ด เลื อ ด
โดยเม็ดเลือดแดงมีสารฮีโมโกบินจับกับออกซิเจนพาไปให้เนื้อเยื่ออื่นๆ
เม็ ด เลือด ขา ว ป้ อ งกั น สิ่งแป ล ก ป ลอ ม ที่ เข้ า สู่ร่ า งก า ย
ส่วนเกร็ดเลือดจะให้ความแข็งแกร่งแก่หลอดเลือดและยับยั้งการเสียเลื
อ ด ห า ก มี ค ว า ม ผิ ด ป ก ติ
เกิดขึ้นภายในร่างกายที่มีผลกระทบต่อระบบเลือดและการไหลเวียน
อาจทาให้เซลล์เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงจานวน รูปร่าง การติดสี
หรือหน้าที่ ส่วนน้าเหลืองในหลอดเลือดก็อาจมีปริมาณลดลงหรือ
มีส่วนประกอบของสารที่ละลายอยู่ในน้าเหลืองผิดไปจากเดิมหรืออาจต
ร ว จ พ บ เชื้ อ โ ร ค ใ น เ ลื อ ด ไ ด้ ก า ร ต ร ว จ ซี บี ซี
เป็ น ก า ร ศึ ก ษ า ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง เ ลื อ ด
ประ กอ บด้ ว ยวั ดป ริ ม า ณ คว า ม เข้ ม ข้ น ขอ งฮีโม โก บิ น
การวัดปริมาตรอัดแน่นของ เม็ดเลือดแดง หรือฮีมาโตคริท
การนับจานวนเม็ดเลือด
ก า ร นั บ แ ย ก ช นิ ด ข อ ง เ ม็ ด เลื อ ด ข า ว
ก า ร ร า ย ง า น รู ป ร่ า ง แ ล ะ ก า ร ติ ด สี ผ ล ก า ร ต ร ว จ
สามารถช่วยวินิจฉัยโรคและภาวะต่อไปนี้คือ
1. ภ า ว ะ ซี ด ห รื อ โ ล หิ ต จ า ง
โดยพิจารณาจากปริมาณความเข้มข้นของฮีโมโกบินและปริ
ม า ต ร อั ด แ น่ น ข อ ง เ ม็ ด เ ลื อ ด แ ด ง
ซึ่งจะมีค่าต่ากว่าเกณฑ์ปกติ และจากจานวนเม็ดเลือดแดง
รู ป ร่ า ง แ ล ะ ก า ร ติ ด สีข อ ง เม็ ด เลื อ ด แ ด ง
สามารถบอกสาเหตุของภาวะโลหิตจาง ได้อย่างคร่าวๆ เช่น
ส า เห ตุ เกิ ด จ า ก ก า ร ข า ด ส า ร อ า ห า ร ห รื อ
ส า เห ตุ จ า ก พั น ธุ ก ร ร ม เช่ น ธ า ลั ส ซี เมี ย
อาจเป็นพาหะหรือเป็นโรค
2. ก า ร อั ก เ ส บ ห รื อ ก า ร ติ ด เ ชื้ อ
จากผลการนับจานวนและการนับแยกชนิดของเม็ดเลือดขาว
สามารถช่วยแยก สาเหตุของการติดเชื้อว่าเกิดจากแบคทีเรีย
ไวรัสหรือพยาธิ เป็นต้น
3. โรคเลือดบา งชนิด เช่น มะเร็งของเม็ดเลือดขา ว
โรคไขกระดูกฝ่อ เป็นต้น
4. โร ค ม า ล า เรี ย ซึ่ ง จ ะ พ บ เชื้อ ร ะ ย ะ ต่ า ง ๆ
ใ น เ ซ ล ล์ เ ม็ ด เ ลื อ ด แ ด ง
การตรวจหมู่เลือด (Blood Group)
การตรวจหมู่เลือดมีวัตถุประสงค์เพื่อหาชนิดของหมู่เลือดที่
ปรากฏอยู่บนผิวเม็ดเลือดแดง เพื่อประโยชน์ในการให้เลือดที่ตรงหมู่กัน
เป็ น ก า รป้ อ ง กั น อั น ต ร า ย จ า ก ก า ร ให้ เลือ ด ผิ ด ห มู่
การตรวจหมู่เลือดที่สมบูรณ์ต้องตรวจทั้งแอนติเจนจากเม็ดเลือดแดงแล
ะแ อ น ติ บ อ ดี จ า ก น้า เห ลือง เพื่อ ยืน ยัน ซึ่ง กัน แล ะ กั น
เนื่องจากเลือดเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับการมีชีวิตอยู่และยังไม่มีสิ่งใดที่ทา
ห น้ า ที่ แ ท น เ ลื อ ด ไ ด้ อ ย่ า ง ส ม บู ร ณ์
เมื่ อ ต้ อ ง เสี ย เลื อ ด จ า น ว น ม า ก จึ ง จ า เป็ น ต้ อ ง
รับบริจาคจา กเพื่อนมนุษ ย์ด้ ว ยกัน ดังนั้นบัตรข้ า รา ชกา ร
บัตรประจาตัวของพนักงานบางแห่งจึงให้มีหมู่เลือดอยู่ในบัตรด้วย
เ พื่ อ ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ปลอดภัยทั้งกรณีเจ้าของบัตรอาจเป็นผู้บริจาคเลือดหรือเป็นผู้ป่วยเสียเ
อง
การตรวจสารเคมีในเลือด (Blood Chemistry)
การตรวจน้าตาลในเลือด (Blood Sugar)
น้า ต า ล เป็ น ส า ร ที่ ให้ พ ลัง งา น แ ก่ ร่ า ง ก า ย
ถูกควบคุมด้วยฮอร์โมนหลายชนิดเพื่อให้การใช้น้าตาลเป็นไปอย่างเหม
า ะ ส ม อิ น สุ ลิ น ( Insulin)
เป็นฮอร์โมนซึ่งผลิตจากตับอ่อนมีบทบาทสาคัญในการนาน้าตาลกลูโค
ส (glucose) เข้าเซลล์เพื่อใช้เป็นพลังงานและเก็บสะสมไว้ที่ตับ
อินสุลินมีผลควบคุมระดับน้าตาลในเลือดถ้าอินสุลินปริมาณน้อยหรือไ
ม่สามารถทาหน้าที่ได้จากสาเหตุใดก็ตามจะทาให้ระดับน้าตาลในเลือด
สู ง ขึ้ น เ บ า ห ว า น
เป็นโรคที่มีความผิดปกติของการควบคุมน้าตาลกลูโคสในเลือดอาจเกิด
เนื่องจากตับอ่อนไม่สามารถ สร้างและหลั่งฮอร์โมนอินสุลินได้ตามปกติ
ท า ใ ห้ เซ ล ล์ ต่ า ง ๆ ไม่ ส า ม า ร ถ น า ก ลู โค ส ไ ป ใช้ ไ ด้
จึงมีระดับน้า ตา ลกลูโคสในเลือดสูงน้า ตาลจะถูกขับออก
ทางปัสสาวะทาให้ปัสสาวะมีความหวานจึงเรียกว่า "โรคเบาหวาน"
อาการโรคเบาหวานเกิดจากการมีระดับน้าตาลในเลือดสูง ได้แก่
ปัสสาวะมาก คอแห้ง กระหายน้า อ่อนเพลีย หิวบ่อย น้าหนักลด
ช า ป ล า ย มื อ ป ล า ย เ ท้ า ต า มั ว
ซึ่งผู้ป่ ว ยโรค เบาหวา นจานวนมากไม่มีอาการบ่งชี้ดังกล่า ว
แต่พบว่าเป็นโรคได้จากการตรวจเลือดในการตรวจ สุขภาพประจาปี
ผู้มีโอกาสเสี่ยงเป็ นโรคเบาหวานควรตรวจเลือดประจา ทุกปี
ก า ร ต ร ว จ ห า ร ะ ดั บ น้ า ต า ล ก ลู โ ค ส ใ น เลื อ ด
ผู้ป่วยต้องงดอาหารเป็นเวลาอย่างน้อย 6-12 ชั่วโมง (fasting blood
sugar,FBS) ก่ อ น เ จ า ะ เ ลื อ ด
คนทั่วไปที่ไม่มีอากา รแสดงของโรคเบา หว าน จะใช้ค่า FBS
เป็ นตัว บ่งชี้ว่าเป็ นโรคหรือไม่ ถ้า ค่า FBS ได้ มา กกว่า 140
ม ก . / ด ล . ( ค่ า ป ก ติ 70-110)
เมื่อทาสองครั้งต่า งวันกันสามารถวินิจฉัยได้ ว่าเป็ นเบาหวา น
น อ ก จ า ก นี้ ยั ง ใ ช้ ค่ า FBS
ในการติดตามผลการรักษาควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ดีหรือไม่
การตรวจไขมันในเลือด (Cholesterol และ Triglyceride)
ไขมันมีหลายชนิดและมีความสาคัญต่อร่างกายหลายอย่าง
เป็ น แ ห ล่ง ให้ พ ลั ง ง า น ใ ช้ สั ง เค ร า ะ ห์ ส า ร ต่ า ง ๆ
แ ล ะ ท า ห น้ า ที่ เป็ น ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ผ นั ง เซ ล ล์
เ พ ร า ะ มี คุ ณ ส ม บั ติ ที่ ไ ม่ ล ะ ล า ย ใ น น้ า
แต่ไขมันที่มีความสาคัญทางคลินิกมีอยู่2 ชนิด คือโคเลสเตอรอล
(cholesterol)และไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) โคเลสเตอรอล
ร่ า ง ก า ย น า ไ ป ใช้ ส ร้ า ง ฮ อ ร์ โ ม น แ ล ะ วิ ต า มิ น ดี
รวมทั้งเป็นส่วนประกอบของน้าดีที่ช่วยย่อยไขมันในลาไส้ด้ว ย
ร่า งกา ยจะ ได้ รั บ โคเลสเตอ รองที่ ม า จ า กอ า ห า ร 15%
น อ ก นั้ น ตั บ จ ะ ส ร้ า ง ขึ้ น เ อ ง
โดยทั่วไปเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจค่าโคเลสเต
อรอลในเลือดไม่ควรเกิน 200 มก./ดล.ของเลือด หากเกินระหว่าง200-
240 ม ก ./ด ล .มี ค ว า ม เสี่ย งป า น กล า ง , ม า ก ก ว่า 240
ม ก . / ด ล . มี ค ว า ม เ สี่ ย ง สู ง ไ ต ร ก ลี เซ อ ไ ร ด์
เป็นไขมันอีกชนิดหนึ่งที่ร่างกายได้รับจากอาหารและสามารถสังเคราะห์
ไ ด้ เ อ ง จ า ก ตั บ แ ล ะ เ นื้ อ
เยื่อไขมันและสะสมพลังงานไว้ในรูปของไตรกลีเซอไรด์ที่บริเวณเนื้อเยื่อ
ของไขมันและนามาใช้เมื่อจาเป็นการรับประทานอาหารพวกคาร์โบไฮเ
ดรต ม า กเกิ น ไป น อ กจ า ก ทา ให้ โค เล สเต อ รองสูงแล้ ว
ไ ต ร ก ลี เ ซ อ ร์ ไ ร ด์ ก็ อ า จ สู ง ด้ ว ย
ก่อให้เกิดปัญหาไขมันในเลือดสูงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอ
ด เ ลื อ ด หั ว ใ จ
ไขมันทั้งสองชนิดไหลเวียนไปมาโดยอาศัยโปรตีนชนิดหนึ่งห่อหุ้มไว้เราเ
รี ย ก ห น่ ว ย ร ว ม นี้ ว่ า ไ ล โ ป โ ป ร ตี น ( Lipoprotien)
ในแง่คุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์แล้ว ไลโปโปรตีนแบ่งเป็น 3 ชนิดคือ
1. เอ ช ดี แ อ ล ( HDL;High Density Lipoprotien) (
ไขมันตัวดี ) จัดเป็นไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่ างกา ย
ทาห น้ าที่ จับโคเลสเตอรอลตา มผลังหลอดเลือด
น า ไ ป ท า ล า ย ใ น ตั บ
ผู้ที่มีระดับเอชดีแอลสูงจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอ
ดเลือดหัวใจได้ ระดับเอชดีแอลในเลือดไม่ควรต่ากว่า 35
ม ก . / ด ล . ข อ ง เ ลื อ ด
การออกกาลังกายแอโรบิคที่มีการเคลื่อนไหวแขนขาตลอดเ
ว ล า ท า ให้ ห า ย ใจ เร็ ว ขึ้น ป ร ะ ม า ณ 30-45
นาทีวันเว้นวันมีส่วนช่วยเพิ่มเอชดีแอลได้
2. แ อ ล ดี แ อ ล ( LDL;Low Density Lipoprotien) (
ไ ข มั น ตั ว ไ ม่ ดี
)จะเป็นตัวนาเอาโคเลสเตอรอลไปเกาะที่ผิวเซลล์ของผนังห
ล อ ด เ ลื อ ด เ มื่ อ เ ก า ะ ม า ก ๆ
จะกลายเป็นคราบพอกพูนหนาขึ้นเป็นผลให้โพรงเส้นเลือดแ
คบลงและตีบตันในที่สุด
3. วีแอลดีแอล (VLDL;Very Low Density Lipoprotien)
เป็ น ไล โป โ ป ร ตี น ที่ มี ค ว า ม ห น า แ น่ น ต่ า
ป ระ ก อบ ด้ ว ยไต ร กลีเซอ ร์ ไร ด์ เป็ น ส่ว น ให ญ่
และยังมีโคเลสเตอรอลและโปรตีนเป็นส่วนประกอบด้วย
ความผิดปกติของไขมันมีผลกระทบต่อสุขภาพมักจะเป็นไข
มั น ใ น เ ลื อ ด สู ง ( Hyperlipidemia)
ซึ่งเกี่ยว ข้องกับการมีไขมันเพิ่มพูนตามส่วนต่างๆ
ของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หลอดเลือดหัว ใจ
ทาให้เกิดหลอดเลือดแข็งและตีบตันขัดขวางการนาเลือดไปเ
ลี้ยงหัวใจ เป็นเหตุให้เกิดโรค หัวใจขาดเลือด (Coronary
heart disease; CHD) ซึ่ ง พ บ สู ง ใ น ปั จ จุ บั น
หา กอ อก กา ลังก า ยแ ล้ว เจ็บ ห น้ า อกด้ า น ซ้ า ย
ห รื อ เจ็ บ แ น่ น บ ริ เว ณ ลิ้น ป รี่ เจ็ บ แ น่ น ลึก ๆ
เหมือนถูกกดหรือบีบรัด บางครั้งร้ าวไปบริเวณคอ กราม
หรือแขนทั้งสองข้างนั่นเป็นสัญญานบ่งชี้ว่าอาจมีปัญหาเรื่อ
ง เ ห ลื อ ด เ ลื อ ด
หัวใจตีบควรปรึกษาแพทย์และตรวจระดับไขมันในเลือดโดย
เร็ว หากปล่อยทิ้งไว้อาจเป็นอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตได้
การตรวจสมรรถภาพทางไต
การตรวจวิเคราะห์เลือดเพื่อดูสมรรถภาพของไตช่วยวินิจฉัย
ตลอดจนติดตามโรคที่เกี่ยวข้องกับไตโดยวิเคราะห์หาค่ายูเรียไนโตรเจน
(BUN) ครีอะตินีน(Creatine)และกรดยูริ ค(Uric Acid)ในเลือด
ซึ่งสารเหล่านี้เป็นของเสียที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญสารอาหารใ
น ร่ า ง ก า ย ซึ่ ง ขั บ ถ่ า ย อ อ ก ท า ง ไ ต
เมื่อ ไต เสียห น้ า ที่ จึงมี กา รคั่ งขอ งสา รดั งกล่า ว ใน เลือ ด
ยูเรี ย ไน โ ต ร เจ น ใน เลื อ ด ( Blood Urea Nitrogen; BUN)
การตรวจวิเคราะห์หายูเรียในเลือดจะรายงานเป็นค่ายูเรียไนโตรเจน
( BUN)
ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณโปรตีนที่ได้รับและสมรรถภาพของตับ
ก ล่ า ว คื อ
จะมีค่าลดลงเมื่อร่างกายได้รับอาหารโปรตีนลดลงและโรคตับเรื้อรัง
เมื่อตรวจพบ BUN สูงบ่งบอกภาวะโรคไต เลือดไปไตน้อยลง เช่น
โรคหัว ใจสูบโลหิตได้ น้ อยลง ภา วะขา ดน้า เสียเลือดมา ก
มี ก า รอุ ด กั้น ท า ง เดิ น ปั ส ส า ว ะ เช่ น นิ่ ว เนื้อ ง อ ก
รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร โ ป ร ตี น ม า ก
มีเลือดออกในทา งเดิน อา หา รและภา ว ะเครี ยด เป็ นต้ น
สาหรับภาวะที่พบ BUN ต่าคือ ได้อาหารโปรตีนน้อย โรคตับเรื้อรัง
การตั้งครรภ์ระยะท้ายซึ่งเด็กกาลังโตอย่างรวดเร็ว
ครีอะตินีน (Creatinine)
ครีอะตินีน เกิดจากการสลายของครีอะตีน (Creatine)
แ ล ะ ค รี อ ะ ตี น ฟ อ ส เ ฟ ต ( Creatine Phosphate)
ใ น ก ล้ า ม เ นื้ อ ซึ่ ง เ กิ ด ขึ้ น ค่ อ น ข้ า ง ค ง ที่
และเมื่อถูกกรองผ่านไตก็ไม่ถูกดูดกลับและไม่มีการขับถ่ายเพิ่ม
ค่ า ค รี อ ะ ติ นี น ใน เลือ ด ขึ้น อ ยู่กั บ ข น า ด ก ล้ า ม เนื้อ
ค น ที่ มี ก ล้ า ม เ นื้ อ ข น า ด ใ ห ญ่
จะมีระดับค รีอะติ นีนสูงกว่า คน ที่มีกล้า ม เนื้อขนา ด เล็ก
ใ น ผู้ ช า ย จึ ง มี ค่ า สู ง ก ว่ า ผู้ ห ญิ ง เล็ ก น้ อ ย
สา ห รั บ ส า เห ตุ ที่ ท า ให้ ค่ า ค รี อ ะติ นี น สูงอ า จเกิด จ า ก
โรคไตเลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงหรือมีการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ
ส่วนค่าที่น้อยไม่มีความสาคัญทางคลินิก
กรดยูริก (Uric Acid)
กรดยูริ กจะขับถ่า ยออกมา ทางปั สสา วะเป็ นหลัก
ดังนั้นถ้ าหน้า ที่ของไตเสียไปหรื อกา รขับถ่า ยทางไตผิดปกติ
จ ะ ท า ใ ห้ ก ร ด ยู ริ ก สู ง ขึ้ น ใ น เ ลื อ ด
น อ ก จ า ก นี้ ก า ร ต ร ว จ พ บ ร ะ ดั บ ก ร ด ยู ริ ก สู ง
จะช่วยชี้บ่งถึงภาวะหรือโรคอื่นได้ เช่น
1. โรคเก้ าท์ เกิดจา กการคั่งของกรดยูริกในเลือด
ทาให้มีการตกตะกอนของผนึกยูริกในข้อทาให้ข้ออักเสบ
2. นิ่วที่เกิดจากกรดยูริก
3. โร ค เลื อ ด เช่ น ม ะ เร็ ง เ ม็ ด เ ลื อ ด ข า ว
เพราะมีการทาลายกรดนิวคลิอิกมาก
4. โ ร ค พิ ษ สุ ร า เ รื้ อ รั ง
เนื่องจากแอลกอฮอล์ทาให้มีการสังเคราะห์กรดยูริกเพิ่มขึ้น
5. ไ ด้ รั บ ย า ขั บ ปั ส ส า ว ะ บ า ง ช นิ ด
ซึ่งจะไปกดการขับถ่ายกรดยูริก
6. ได้รับพิษสารตะกั่ว
7. รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร ที่ มี พิ ว รี น สู ง เช่ น
เนื้อสัตว์โดยเฉพาะเครื่องในสัตว์ ถั่วเหลือง ใบขี้เหล็ก ชะอม
เป็นต้น
การตรวจสมรรถภาพของตับ
ตั บ เ ป็ น อ วั ย ว ะ ห นึ่ ง ที่ ส า คั ญ ม า ก
การตรวจสมรรถภาพของตับว่าเสื่อมไปหรือไม่ทาได้ค่อนข้างยาก
ก า ร ต ร ว จ
วัดเอ็นไซม์บางชนิดสาหรับผู้ตรวจสุขภาพจะช่วยประเมินสมรรถภาพข
องตับได้ในระดับหนึ่ง เอ็นไซม์ดังกล่าวได้แก่ อะมิโนทรานซะเฟอเรส
และแอลคาไลน์ฟอสฟาเตส อะมิโนทรานซะเฟอเรส มี 2 ชนิด คือ
1. แอสพา เทท อะมิโนทรา นซะเฟอเรส ( aspartate
aminotransferase) มีชื่อย่อว่า AST(เดิมใช้ ชื่อ SGOT)
พบมากที่หัวใจ ตับ กล้าเนื้อ ไต ส่วนที่ สมอง ตับอ่อน ม้าม
ปอด เม็ดเลือดแดง และซีรั่ม(น้าเหลือง) พบปริมาณน้อย
2. อะ ลา นี น อ ะมิ โน ท รา น ซะ เฟ อ เรส ( alanine
aminotransferase) มีชื่อย่อว่า ALT (เดิมใช้ชื่อ SGPT)
พบมากที่ตับ ไต มีน้อยที่หัวใจ กล้ามเนื้อ ตับอ่อน ม้าม ปอด
เม็ดเลือดแดง และซีรั่ม
ก า ร ต ร ว จ พ บ เ อ็ น ไ ซ ม์ สู ง ใ น เ ลื อ ด
ช่วยวินิจฉัยโรคตับและโรคอื่นได้ด้วยดังนี้
1. ดีซ่าน(ตัวเหลือง ตาเหลือง)จากสาเหตุต่างๆ เช่น
ตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี(รายที่เป็นพาหะ
ร ะ ดั บ เอ น ไ ซ ม์ จ ะ สู ง เล็ ก น้ อ ย เท่ า นั้ น )
มี ก า ร ท า ล า ย เม็ ด เลื อ ด แ ด ง ม า ก ผิด ป ก ติ
หรือมีการอุดตันทางเดินน้าดี
2. ตับอักเสบเนื่องจากได้รับสารพิษ ตับแข็ง และมะเร็งตับ
3. โรคหัวใจ เช่น หัวใจขาดเลือด หัวใจคั่งเลือด
4. โรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน
5. โรคกล้ามเนื้อฝ่อ แอลคาไลน์ฟอสฟาเตส (Alkaline
Phosphatase , ALP) ในการทดสอบสมรรถภาพของตับ ค่า
ALP ใ น ซี รั่ ม ที่ สู ง ขึ้ น
แสดงถึงการคั่งหรือการอุดกั้นของทางเดินน้าดีซึ่งเกิดจากเห
ตุ 2 ประการ คือ มีการปลดปล่อยเอนไซม์จากเซลล์ตับเอง
หรือเอนไซม์ที่สร้ างจากเซลล์บุทางเดินน้าดีเองไหลออกไม่ส
ะดวก โรคที่ตรวจพบว่า ALP สูงได้แก่ ตับอักเสบ ตับแข็ง
มะเร็งตับ นิ่วในถุงน้าดีหรือท่อน้าดีโรคกระดูกหลายชนิด
ใน ห ญิ งตั้ง ค รร ภ์ แ ล ะ ใน เด็ ก ห รื อ ผู้ สูง อ า ยุ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงของกระดูก
การตรวจทรวงอกด้วยเอ็กซเรย์ (Chest X-RAY)
ก า ร ต ร ว จ ท า ง รั ง สี
ได้ รั บ กา รยอ ม รั บ ว่า ค ว รมี กา รต รว จ เป็ น ป ระจ า ทุ ก ปี
คือการเอ็กซเรย์ปอด เมื่อมีการฉายเอ็กซเรย์รังสีบางส่วนจะถูกร่างกาย
ดูดกลืนไว้ บางส่วนจะผ่านออกไปกระทบฟิล์มเอ็กเรย์ อวัยวะต่างๆ
ดู ด ก ลื น รั ง สี ไ ม่ เ ท่ า กั น
จึงทาให้ เกิดคว า มดาบนฟิ ล์มไม่เท่า กันขึ้นอยู่กับปริ มา ณ
รั ง สี ที่ ต ก ก ร ะ ท บ
ภาพที่เกิดเป็นภาพแฝงไม่สามารถมองเห็นได้ต้องนาฟิล์มไปผ่านขบวน
กา รล้ า งฟิ ล์ม เพื่อ ให้ เกิด ค ว า ม ด า ถ า ว รขึ้น บ น ฟิ ล์ม
จึงจะนา ไป วินิจฉัยโรค ได้ ขณะถ่า ยเอ็กซเรย์ต้ องอยู่นิ่ง ๆ
หายใจเข้าเต็มที่กลั้นหายใจให้นิ่ง ปอดจะขยายเต็มที่และนิ่ง
ภาพที่ได้จะมีคุณภาพดี คมชัด ไม่มัว และง่ายต่อการวินิจฉัยโรค
โรคที่พบได้ จากกา รตรวจเอ็กซเรย์ คือ วัณโรค ถุงลมโป่ งพอง
เนื้ อ ง อ ก ใ น ป อ ด โ ร ค หั ว ใ จ แ ล ะ ห ล อ ด เลื อ ด
ปั จจัยเสี่ยงต่อกา รเกิดโรคจา กพ ฤติกรรม บา งอย่า ง เช่ น
ก า ร สู บ บุ ห รี่ ห รื อ ไ ด้ รั บ ค วั น บุ ห รี่ เป็ น ป ร ะ จ า
จะมีผลต่อกา รทาลา ยผนังหลอดลมเกิดโรคถุงลมโป่ งพอง
สารนิโคตินในบุหรี่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ
แ ล ะ อ า จ น า ไ ป สู่ โร ค เนื้อ ง อ ก ใน ป อ ด ได้ อี ก ด้ ว ย
นอกจา กนี้กา รบริ โภ คอา ห า รที่ มีไขมัน สูงจา กเนื้อสัต ว์
ขาดการออกกาลังกายอาจก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดและโรคความดันโล
หิตสูง ซึ่งอาจจะพบหัวใจมีขนาดโตกว่าปกติในฟิล์มเอ็กซเรย์ปอดได้
การตรวจหาข้อบ่งชี้มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งปากมดลูกเป็ นมะเร็ งที่พบมา กในสตรีไทย
ใ น ป ร ะ ช า ก ร ส ต รี 10:100,000 ค น
จ ะ พ บ ม า ก ใ น ห ญิ ง ที่ แ ต่ ง ง า น แ ล้ ว ม า ก ที่ สุ ด
ทางการแพทย์ของสหรัฐแนะนาให้สตรีที่มีเพศสัมพันธ์และอายุตั้งแต่
18 ปีขึ้นไปตรว จเสมียร์ของช่องคลอดและปากมดลูกปีละครั้ง
เป็ น เว ล า น า น 3 ปี ห รื อม า ก กว่ า แ ล ะ ถ้ า พ บ ว่ า ป ก ติ
ก็สามารถตรวจให้มีความถี่น้อยลงโดยอาจเป็น 1-3 ปี ต่อครั้ง
เ พ ร า ะ ก า ร วิ จั ย พ บ ว่ า
ความเสี่ยงที่เกิดความผิดปกติต่อเยื่อบุปากมดลูกจะใช้เวลาประมาณ
3-5 ปี
แต่สาหรับสตรีที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นประ
จาทุกปี ฉะนั้น เพื่อให้การวินิจฉัยของแพทย์ถูกต้องและแม่นยาที่สุด
ผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร ต ร ว จ สุ ข ภ า พ ป ร ะ จ า ปี
จึงควรมีการเตรียมความพร้อมของร่างกายให้ดีที่สุด เช่นกัน
อ้างอิง
- ป ระก า ศ ก รม ส วัส ดิ กา รแล ะคุ้ ม ค รอ งแร งงา น เรื่ อ ง
กาหนดแบบสมุดสุขภาพประจาตัวของลูกจ้างที่ทางานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่
ย ง
และแบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่พบความผิดปกติหรือการ
เจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาล และการป้ องกันแก้ไข พ.ศ. 2551
- http://164.115.23.147/www/srkhos/www/checkup/prepare.html
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
จัดทาโดยนิสิตชั้นปีที่ 4
ชื่อ นางสาวศุภกานต์ นามสกุล ยิ้มโฉม
รหัสประจาตัวนิสิต : 552051228
สาขาวิชา : สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสุขภาพสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

More Related Content

What's hot

แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป4
แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป4แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป4
แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป4Itt Bandhudhara
 
มาตราตัวสะกดแม่กด
มาตราตัวสะกดแม่กดมาตราตัวสะกดแม่กด
มาตราตัวสะกดแม่กดKroo R WaraSri
 
4 160303102036-161109130549
4 160303102036-1611091305494 160303102036-161109130549
4 160303102036-161109130549TuochKhim
 
แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป.4
แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป.4แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป.4
แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป.4Sasiprapha Srisaeng
 
แบบฝึกหัดที่ 3 ส่วนประกอบของต้นไม้
แบบฝึกหัดที่ 3 ส่วนประกอบของต้นไม้แบบฝึกหัดที่ 3 ส่วนประกอบของต้นไม้
แบบฝึกหัดที่ 3 ส่วนประกอบของต้นไม้Wann Rattiya
 
การตรวจสอบคุณภาพข้อสอบอัตนัย
การตรวจสอบคุณภาพข้อสอบอัตนัยการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบอัตนัย
การตรวจสอบคุณภาพข้อสอบอัตนัยNU
 
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุมสัมมนาโครงการสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุมสัมมนาโครงการสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุมสัมมนาโครงการสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุมสัมมนาโครงการสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘Duangnapa Inyayot
 
สำนวนไทย พร้อมระบายสี
สำนวนไทย พร้อมระบายสีสำนวนไทย พร้อมระบายสี
สำนวนไทย พร้อมระบายสีariga sara
 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯศิริพัฒน์ ธงยศ
 
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินpupphawittayacom
 
คำควบกล้ำ
คำควบกล้ำคำควบกล้ำ
คำควบกล้ำAunop Nop
 
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้เทวัญ ภูพานทอง
 
ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.3
ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.3ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.3
ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.3Tangkwa Dong
 
แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ป.3
แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ป.3แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ป.3
แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ป.3Khunnawang Khunnawang
 
หัวกระดาษข้อสอบ
หัวกระดาษข้อสอบหัวกระดาษข้อสอบ
หัวกระดาษข้อสอบworapanthewaha
 
ตัวอย่างวิจัยประวัติศาสตร์
ตัวอย่างวิจัยประวัติศาสตร์ตัวอย่างวิจัยประวัติศาสตร์
ตัวอย่างวิจัยประวัติศาสตร์Nuttapol Time
 

What's hot (20)

แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป4
แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป4แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป4
แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป4
 
วิทย์ ป.2
วิทย์ ป.2วิทย์ ป.2
วิทย์ ป.2
 
มาตราตัวสะกดแม่กด
มาตราตัวสะกดแม่กดมาตราตัวสะกดแม่กด
มาตราตัวสะกดแม่กด
 
4 160303102036-161109130549
4 160303102036-1611091305494 160303102036-161109130549
4 160303102036-161109130549
 
แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป.4
แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป.4แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป.4
แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป.4
 
แบบฝึกหัดที่ 3 ส่วนประกอบของต้นไม้
แบบฝึกหัดที่ 3 ส่วนประกอบของต้นไม้แบบฝึกหัดที่ 3 ส่วนประกอบของต้นไม้
แบบฝึกหัดที่ 3 ส่วนประกอบของต้นไม้
 
วิทย์ ป.1
วิทย์ ป.1วิทย์ ป.1
วิทย์ ป.1
 
การตรวจสอบคุณภาพข้อสอบอัตนัย
การตรวจสอบคุณภาพข้อสอบอัตนัยการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบอัตนัย
การตรวจสอบคุณภาพข้อสอบอัตนัย
 
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุมสัมมนาโครงการสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุมสัมมนาโครงการสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุมสัมมนาโครงการสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดประชุมสัมมนาโครงการสภานักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘
 
สำนวนไทย พร้อมระบายสี
สำนวนไทย พร้อมระบายสีสำนวนไทย พร้อมระบายสี
สำนวนไทย พร้อมระบายสี
 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ
 
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
 
คำควบกล้ำ
คำควบกล้ำคำควบกล้ำ
คำควบกล้ำ
 
ข้อสอบพลศึกษาป.2
ข้อสอบพลศึกษาป.2ข้อสอบพลศึกษาป.2
ข้อสอบพลศึกษาป.2
 
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้
 
ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.3
ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.3ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.3
ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.3
 
แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ป.3
แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ป.3แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ป.3
แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ป.3
 
หัวกระดาษข้อสอบ
หัวกระดาษข้อสอบหัวกระดาษข้อสอบ
หัวกระดาษข้อสอบ
 
ตัวอย่างวิจัยประวัติศาสตร์
ตัวอย่างวิจัยประวัติศาสตร์ตัวอย่างวิจัยประวัติศาสตร์
ตัวอย่างวิจัยประวัติศาสตร์
 
แบบฝึกหัดคัดสระไทย
แบบฝึกหัดคัดสระไทยแบบฝึกหัดคัดสระไทย
แบบฝึกหัดคัดสระไทย
 

Viewers also liked

คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัย
คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยคู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัย
คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยSupakarn Yimchom
 
บทเรียน เรื่อง คำกริยา ป.5
บทเรียน เรื่อง คำกริยา ป.5บทเรียน เรื่อง คำกริยา ป.5
บทเรียน เรื่อง คำกริยา ป.5ปวริศา
 
ตัวอย่างระบบดูช่วยเหลือนักเรียน
ตัวอย่างระบบดูช่วยเหลือนักเรียนตัวอย่างระบบดูช่วยเหลือนักเรียน
ตัวอย่างระบบดูช่วยเหลือนักเรียนทับทิม เจริญตา
 

Viewers also liked (6)

คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัย
คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยคู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัย
คู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 
คู่มือสุขภาพผู้สูงอายุ
คู่มือสุขภาพผู้สูงอายุคู่มือสุขภาพผู้สูงอายุ
คู่มือสุขภาพผู้สูงอายุ
 
แผนอพยพหนีไฟ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
แผนอพยพหนีไฟ  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.แผนอพยพหนีไฟ  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
แผนอพยพหนีไฟ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
 
บทเรียน เรื่อง คำกริยา ป.5
บทเรียน เรื่อง คำกริยา ป.5บทเรียน เรื่อง คำกริยา ป.5
บทเรียน เรื่อง คำกริยา ป.5
 
ตัวอย่างระบบดูช่วยเหลือนักเรียน
ตัวอย่างระบบดูช่วยเหลือนักเรียนตัวอย่างระบบดูช่วยเหลือนักเรียน
ตัวอย่างระบบดูช่วยเหลือนักเรียน
 
การนำเสนองานวิจัย
การนำเสนองานวิจัยการนำเสนองานวิจัย
การนำเสนองานวิจัย
 

Similar to คู่มือสุขภาพประจำตัวพนักงาน

Similar to คู่มือสุขภาพประจำตัวพนักงาน (7)

แผนคอมฯ ม.2 2
แผนคอมฯ ม.2 2แผนคอมฯ ม.2 2
แผนคอมฯ ม.2 2
 
แบบคำร้องขอย้าย
แบบคำร้องขอย้ายแบบคำร้องขอย้าย
แบบคำร้องขอย้าย
 
เอกสารหมายเลข 1
เอกสารหมายเลข 1เอกสารหมายเลข 1
เอกสารหมายเลข 1
 
นครภูเก็ต
นครภูเก็ตนครภูเก็ต
นครภูเก็ต
 
รายงานความก้าวหน้าวิจัย
รายงานความก้าวหน้าวิจัยรายงานความก้าวหน้าวิจัย
รายงานความก้าวหน้าวิจัย
 
ทะเบียนรูป
ทะเบียนรูปทะเบียนรูป
ทะเบียนรูป
 
บันทึกส่ง
บันทึกส่งบันทึกส่ง
บันทึกส่ง
 

คู่มือสุขภาพประจำตัวพนักงาน