SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto, Suomen Pankki
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomen Pankin ennuste: Lievästä
taantumasta loivaan kasvuun
Suomen Pankin rahamuseo 20.6.2023
Meri Obstbaum
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
20.6.2023 2
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Ennustekuvassa ei suuria muutoksia
20.6.2023 3
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kotitaloudet puskuroivat ostovoiman heikkenemistä purkamalla
säästöjään – hidastuva inflaatio palauttaa ostovoiman kasvuun
20.6.2023 4
”Teema-artikkeli: Säästöt auttavat
kotitalouksia selviämään korkojen
noususta” www.eurojatalous.fi
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Korkojen nousu ja kasvaneet kustannukset leikkaavat investointeja
20.6.2023 5
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Viennin kasvu hidastuu eikä yllä vientimarkkinoiden vauhtiin
20.6.2023 6
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Vaihtotase on alijäämäinen eikä tasapainotu lähivuosina
20.6.2023 7
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Työmarkkinoiden vahva vire taukoaa
20.6.2023 8
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Ansioiden nousu on nopeaa lähivuosina
20.6.2023 9
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Energia alkaa hidastaa inflaatiota Suomessakin, mutta palkkojen
nousu ja aiempi kustannusten nousu pitävät yllä pohjainflaatiota
YKHI-
inflaatio
Pohjainflaatio
2022 7,2% 3,6%
2023 4,5% 4,3%
2024 1,3% 2,4%
2025 1,6% 2,0%
20.6.2023 10
”Teema-artikkeli: Yritysten voitoissa ei
viitteitä hinnoittelun muuttumisesta
www.eurojatalous.fi ”
”Vaihtoehtoislaskelma: Pohjainflaatio voi
olla lähivuosina ennakoitua nopeampaa
www.eurojatalous.fi ”
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkisen talouden alijäämä syvenee ennustevuosina
20.6.2023 11
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkisen talouden velkasuhde kasvaa jälleen
20.6.2023 12
Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto, Suomen Pankki
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Säästöt auttavat kotitalouksia
selviämään korkojen noususta
Euro & talous kesäkuu 2023
Petri Mäki-Fränti, Aino Silvo
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kotitalouksien taloudellinen tilanne keskeinen (myös)
suhdannekehityksen kannalta
• Miltä kotitalouksien taloudellinen
tilanne näyttää eri tilastoaineistojen
valossa?
• Miten taloudelliset puskurit, velat,
varat ja säästöt jakautuvat?
• Kuinka suuren joukon taloudellinen
liikkumavara on pieni?
• Kuinka laajaan joukkoon kotitalouksia
korkojen nousu kohdistuu?
20.6.2023
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Pienituloisten inflaatio oli viime vuonna hieman
nopeampaa kuin suurituloisten
• Kulutuksen rakenne erilainen eri
tuloluokissa
→ Eroja tuloluokkien todellisissa
inflaatioasteissa
• Ruoan hinnan nopea nousu
kohdistui voimakkaimmin
pienituloisiin
• Alin viidennes hyötyi vuokrien
suhteellisen hitaasta
nousuvauhdista, sillä pienituloiset
asuvat muita useammin vuokralla.
Myös sähkön ja lämmityksen osuus
kulutuksesta on pienituloisilla muita
pienempi.
20.6.2023 15
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
I II III IV V
Inflaatio tuloviidenneksittäin Inflaatio, kansallinen kuluttajahintaindeksi (KHI)
%
20.6.2023
© Suomen Pankki
41422@Kuvio1
Pienituloiset kotitaloudet kärsivät hieman keskimääräistä nopeammasta
inflaatiosta vuonna 2022
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.
Pienituloisin
20 %
Suurituloisin
20 %
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Velat keskittyvät hyvätuloisille kotitalouksille – lähes puolella
suomalaisista kotitalouksista ei henkilökohtaista velkaa
• Suomalaisista kotitalouksista 53
prosentilla on henkilökohtaista
velkaa, 31 prosentilla asuntovelkaa
• Omistusasuminen ja asuntovelat
yleisempiä hyvätuloisilla, velattomia
kotitalouksia eniten pienituloisissa
• Velkaantuminen sekä
euromääräisesti että suhteessa
tuloihin kasvaa tulojen myötä
• Kaiken kaikkiaan asumismenot vievät
pienituloisilla selvästi suuremman
osan tuloista kuin suurituloisilla
20.6.2023 16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
0
20
40
60
80
100
120
140
160
I II III IV V VI VII VIII IX X
Tulodesiilin velkaantumisaste (vasen asteikko)
Tulodesiilin osuus kotitalouksien kaikista veloista (oikea asteikko)
% %
Pienituloisin
10 %
Suurituloisin
10 %
Suurin osa veloista on suurituloisten kotitalouksien vastuulla
20.6.2023
© Suomen Pankki
41422@Kuvio5
Lähde: Tilastokeskus, velkaantumistilasto 2021.
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suurimmat korkomenot suhteessa tuloihin on keski- ja
hyvätuloisilla
20.6.2023 17
0
0,5
1
1,5
2
2,5
I II III IV V VI VII VIII IX X
2021 2022
%
Kotitalouksien korkorasitus jakautuu melko tasaisesti eri tulokymmenysten
välillä
Pienituloisin
10 %
Suurituloisin
10 %
20.6.2023
© Suomen Pankki
41422@Kuvio7
Kotitalouksien maksamat korkomenot suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin tuloluokittain
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahoitusvarallisuus antaa lisää liikkumavaraa varsinkin
hyvätuloisille kotitalouksille
20.6.2023 18
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Nettorahoitusvarallisuusaste*
%
Lähde: Tilastokeskus.
*Nettorahoitusvarallisuusaste: rahoitusvarojen ja rahoitusvastuiden erotuksen suhde
käytettävissä olevaan vuosituloon.
Kotitalouksien rahoitusvarallisuuden arvo kasvoi nopeasti
pandemiavuosina 2020–2022
20.6.2023
© Suomen Pankki
41422@Kuvio10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
I II III IV V VI VII VIII IX X
Osuus kotitalouksien rahoitusvarallisuudesta, pl. säästö- ja sijoitusvakuutukset (oikea asteikko)
Osuus kotitalouksien talletuksista (oikea asteikko)
Talletukset, mediaani (vasen asteikko)
Rahoitusvarat, pl. säästö- ja sijoitusvakuutukset, mediaani (vasen asteikko)
Tuhatta euroa %
Rahoitusvarallisuus tarjoaa lisää liikkumavaraa varsinkin hyvätuloisille
kotitalouksille
Pienituloisin
10 %
Suurituloisin
10 %
20.6.2023
© Suomen Pankki
41422@Kuvio12
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suomalaisten kotitalouksien edellytykset selvitä
hintojen ja korkojen noususta toistaiseksi kohtuulliset
• Inflaatio koetteli pieni- ja keskituloisia vuonna 2022 hieman
enemmän kuin suurituloisia
• Korkomenojen nopea kasvu kohdistui voimakkaimmin keski- ja
hyvätuloisiin
• Keski- ja hyvätuloisilla on myös taloudellisia puskureita ja
edellytyksiä tasata kulutustaan yli ajan
• Tämä vaimentaa ostovoiman heikkenemisen ja korkojen nousun
vaikutuksia kokonaiskulutukseen.
• Asumiskustannusten suuri tulo-osuus kasvattaa pienituloisten
haavoittuvuutta
20.6.2023 19
suomenpankki.fi
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kiitos
www.eurojatalous.fi

More Related Content

Similar to Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf

Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksenaSuomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksenaSuomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaSuomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Suomen Pankki
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfSuomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Suomen Pankki
 
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaNeuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaSuomen Pankki
 
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaSuomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Suomen Pankki
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Suomen Pankki
 
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
 Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha KilponenSuomen Pankki
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste 15.6.2021: talous ampai...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste 15.6.2021: talous ampai...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste 15.6.2021: talous ampai...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste 15.6.2021: talous ampai...Suomen Pankki
 
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaEurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaSuomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaSuomen Pankki
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...Suomen Pankki
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Suomen Pankki
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Talous kasvaa korona...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Talous kasvaa korona...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Talous kasvaa korona...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Talous kasvaa korona...Suomen Pankki
 

Similar to Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf (20)

Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksenaSuomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
Suomen talous luisuu taantumaan sodan ja energiakriisin seurauksena
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talous sodan ja energiakriisin varj...
 
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdfKotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
Kotitalouksien_velkaantuminen_Voutilainen_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
 
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvullaNeuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla
 
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja SuomessaTalouden näkymät maailmalla ja Suomessa
Talouden näkymät maailmalla ja Suomessa
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kasvua konfliktien varjossa? – Euroopan ja Suomen talou...
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan talous ja rahapolitiikka sodan ja energiakrii...
 
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
 Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste 15.6.2021: talous ampai...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste 15.6.2021: talous ampai...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste 15.6.2021: talous ampai...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen Pankin ennuste 15.6.2021: talous ampai...
 
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaEurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Rahapolitiikka tukee talouden elpymistä – työllisyyden ...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
 
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
 
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Talous kasvaa korona...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Talous kasvaa korona...Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Talous kasvaa korona...
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste: Talous kasvaa korona...
 

More from Suomen Pankki

Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintSuomen Pankki
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Suomen Pankki
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Suomen Pankki
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfSuomen Pankki
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Suomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetSuomen Pankki
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusSuomen Pankki
 
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economyDeputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economySuomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...Suomen Pankki
 
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...Suomen Pankki
 
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Suomen Pankki
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Suomen Pankki
 
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Suomen Pankki
 

More from Suomen Pankki (20)

Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraintGovernor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
Governor Olli Rehn: Dialling back monetary restraint
 
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
Osastopäällikkö Kilponen: Ajankohtaista euroalueen talouskehityksestä ja raha...
 
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
Pääjohtaja Olli Rehn: Inflaatio hidastunut rahapolitiikan tuella –euroalue ta...
 
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdfTekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
Tekstianalyysi_Haavio_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdfRahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
Rahamuseon_opastus_tieteiden_yo_20240125.pdf
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat RaijasTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Loppusanat Raijas
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kokeilun toteutettavu...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: KOHDENNA työskentelyl...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpajaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Talousosaamisen työpaja
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Ajankohtaista talouso...
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti KuuselaTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Kuusela
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti PantzarTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Kommentti Pantzar
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tuloksetTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Vertailun tulokset
 
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: AloitusTalousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
Talousosaamisen strategian verkostotilaisuus 15.1.2024: Aloitus
 
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economyDeputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
Deputy Governor Marja Nykänen: A thriving Finland needs a robust economy
 
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum: Talous taantumassa, toipuminen takkuaa. Euro...
 
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
Marja Nykänen: Vahva Suomi tarvitsee vahvan talouden, Euro ja talous -tiedotu...
 
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
 
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
 
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
 

Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf

 • 1. Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto, Suomen Pankki | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomen Pankin ennuste: Lievästä taantumasta loivaan kasvuun Suomen Pankin rahamuseo 20.6.2023 Meri Obstbaum
 • 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU 20.6.2023 2
 • 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Ennustekuvassa ei suuria muutoksia 20.6.2023 3
 • 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kotitaloudet puskuroivat ostovoiman heikkenemistä purkamalla säästöjään – hidastuva inflaatio palauttaa ostovoiman kasvuun 20.6.2023 4 ”Teema-artikkeli: Säästöt auttavat kotitalouksia selviämään korkojen noususta” www.eurojatalous.fi
 • 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Korkojen nousu ja kasvaneet kustannukset leikkaavat investointeja 20.6.2023 5
 • 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Viennin kasvu hidastuu eikä yllä vientimarkkinoiden vauhtiin 20.6.2023 6
 • 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Vaihtotase on alijäämäinen eikä tasapainotu lähivuosina 20.6.2023 7
 • 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Työmarkkinoiden vahva vire taukoaa 20.6.2023 8
 • 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Ansioiden nousu on nopeaa lähivuosina 20.6.2023 9
 • 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Energia alkaa hidastaa inflaatiota Suomessakin, mutta palkkojen nousu ja aiempi kustannusten nousu pitävät yllä pohjainflaatiota YKHI- inflaatio Pohjainflaatio 2022 7,2% 3,6% 2023 4,5% 4,3% 2024 1,3% 2,4% 2025 1,6% 2,0% 20.6.2023 10 ”Teema-artikkeli: Yritysten voitoissa ei viitteitä hinnoittelun muuttumisesta www.eurojatalous.fi ” ”Vaihtoehtoislaskelma: Pohjainflaatio voi olla lähivuosina ennakoitua nopeampaa www.eurojatalous.fi ”
 • 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Julkisen talouden alijäämä syvenee ennustevuosina 20.6.2023 11
 • 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Julkisen talouden velkasuhde kasvaa jälleen 20.6.2023 12
 • 13. Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto, Suomen Pankki | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Säästöt auttavat kotitalouksia selviämään korkojen noususta Euro & talous kesäkuu 2023 Petri Mäki-Fränti, Aino Silvo
 • 14. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kotitalouksien taloudellinen tilanne keskeinen (myös) suhdannekehityksen kannalta • Miltä kotitalouksien taloudellinen tilanne näyttää eri tilastoaineistojen valossa? • Miten taloudelliset puskurit, velat, varat ja säästöt jakautuvat? • Kuinka suuren joukon taloudellinen liikkumavara on pieni? • Kuinka laajaan joukkoon kotitalouksia korkojen nousu kohdistuu? 20.6.2023
 • 15. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Pienituloisten inflaatio oli viime vuonna hieman nopeampaa kuin suurituloisten • Kulutuksen rakenne erilainen eri tuloluokissa → Eroja tuloluokkien todellisissa inflaatioasteissa • Ruoan hinnan nopea nousu kohdistui voimakkaimmin pienituloisiin • Alin viidennes hyötyi vuokrien suhteellisen hitaasta nousuvauhdista, sillä pienituloiset asuvat muita useammin vuokralla. Myös sähkön ja lämmityksen osuus kulutuksesta on pienituloisilla muita pienempi. 20.6.2023 15 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 I II III IV V Inflaatio tuloviidenneksittäin Inflaatio, kansallinen kuluttajahintaindeksi (KHI) % 20.6.2023 © Suomen Pankki 41422@Kuvio1 Pienituloiset kotitaloudet kärsivät hieman keskimääräistä nopeammasta inflaatiosta vuonna 2022 Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. Pienituloisin 20 % Suurituloisin 20 %
 • 16. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Velat keskittyvät hyvätuloisille kotitalouksille – lähes puolella suomalaisista kotitalouksista ei henkilökohtaista velkaa • Suomalaisista kotitalouksista 53 prosentilla on henkilökohtaista velkaa, 31 prosentilla asuntovelkaa • Omistusasuminen ja asuntovelat yleisempiä hyvätuloisilla, velattomia kotitalouksia eniten pienituloisissa • Velkaantuminen sekä euromääräisesti että suhteessa tuloihin kasvaa tulojen myötä • Kaiken kaikkiaan asumismenot vievät pienituloisilla selvästi suuremman osan tuloista kuin suurituloisilla 20.6.2023 16 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 20 40 60 80 100 120 140 160 I II III IV V VI VII VIII IX X Tulodesiilin velkaantumisaste (vasen asteikko) Tulodesiilin osuus kotitalouksien kaikista veloista (oikea asteikko) % % Pienituloisin 10 % Suurituloisin 10 % Suurin osa veloista on suurituloisten kotitalouksien vastuulla 20.6.2023 © Suomen Pankki 41422@Kuvio5 Lähde: Tilastokeskus, velkaantumistilasto 2021.
 • 17. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suurimmat korkomenot suhteessa tuloihin on keski- ja hyvätuloisilla 20.6.2023 17 0 0,5 1 1,5 2 2,5 I II III IV V VI VII VIII IX X 2021 2022 % Kotitalouksien korkorasitus jakautuu melko tasaisesti eri tulokymmenysten välillä Pienituloisin 10 % Suurituloisin 10 % 20.6.2023 © Suomen Pankki 41422@Kuvio7 Kotitalouksien maksamat korkomenot suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin tuloluokittain Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.
 • 18. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahoitusvarallisuus antaa lisää liikkumavaraa varsinkin hyvätuloisille kotitalouksille 20.6.2023 18 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 Nettorahoitusvarallisuusaste* % Lähde: Tilastokeskus. *Nettorahoitusvarallisuusaste: rahoitusvarojen ja rahoitusvastuiden erotuksen suhde käytettävissä olevaan vuosituloon. Kotitalouksien rahoitusvarallisuuden arvo kasvoi nopeasti pandemiavuosina 2020–2022 20.6.2023 © Suomen Pankki 41422@Kuvio10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 I II III IV V VI VII VIII IX X Osuus kotitalouksien rahoitusvarallisuudesta, pl. säästö- ja sijoitusvakuutukset (oikea asteikko) Osuus kotitalouksien talletuksista (oikea asteikko) Talletukset, mediaani (vasen asteikko) Rahoitusvarat, pl. säästö- ja sijoitusvakuutukset, mediaani (vasen asteikko) Tuhatta euroa % Rahoitusvarallisuus tarjoaa lisää liikkumavaraa varsinkin hyvätuloisille kotitalouksille Pienituloisin 10 % Suurituloisin 10 % 20.6.2023 © Suomen Pankki 41422@Kuvio12 Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.
 • 19. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suomalaisten kotitalouksien edellytykset selvitä hintojen ja korkojen noususta toistaiseksi kohtuulliset • Inflaatio koetteli pieni- ja keskituloisia vuonna 2022 hieman enemmän kuin suurituloisia • Korkomenojen nopea kasvu kohdistui voimakkaimmin keski- ja hyvätuloisiin • Keski- ja hyvätuloisilla on myös taloudellisia puskureita ja edellytyksiä tasata kulutustaan yli ajan • Tämä vaimentaa ostovoiman heikkenemisen ja korkojen nousun vaikutuksia kokonaiskulutukseen. • Asumiskustannusten suuri tulo-osuus kasvattaa pienituloisten haavoittuvuutta 20.6.2023 19
 • 20. suomenpankki.fi | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kiitos www.eurojatalous.fi