Advertisement
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

พื้นฐานชีวิต 6.pptx

 1. พื้นฐานชีวิต 6 ผู้เรียบเรียงรุ่นหลัง65 03/08/2565 09.43น.
 2. สารบัญ การประยุกต์ใช้ปรัชญาอินหยางในทางการแพทย์ แผนจีน 23 เรื่องของชง 46 จับซิ้ง - ดาว 10 - ประเภทสินค ้า 56 ดาว10 จับซิ้ง 69 ประเมินความรักด ้วยดวงจีน 95 桃花煞ถ่อฮวยสัวะ ดาวเสน่ห์ความรัก 116 十二长生 12 ภพ (12เชี่ยงแซ) 132
 3. หัวข ้อตามวิชาจีนโบราณ (ตามความเข ้าใจของผู้เรียบเรียงฯ) หยิน-หยาง 5ธาตุจีน ฤดูกาล ฟ้ า คน ดิน ปฏิกิริยา5ธาตุกับดิถี ปฏิกิริยานักษัตรกับดิถี ปฏิกิริยาระหว่างนักษัตร
 4. ลักษณะการผันแปร 1
 5. https://medium.com/@QiMenAlchemy/tian-ren-di-aba89d25e551 ลักษณะการผันแปร 2
 6. ลักษณะการผันแปร 3 https://medium.com/@QiMenAlchemy/tian-ren-di-aba89d25e551
 7. จาแนกพลังตามลักษณะของการ ทางาน ๑. พลังงานศักย์ (Potential Energy) เป็นพลังงานที่เกิดขึ้น เมื่อวัตถุถูกวางอยู่ในตาแหน่งที่สามารถเคลื่อนที่ได ้ ไม่ว่าจากแรงโน้มถ่วง หรือแรงดึงดูดจากแม่เหล็ก เช่น ก ้อนหินที่วางอยู่บนขอบที่สูง
 8. ๒. พลังงานจลน์ (Kinetic Energy) เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ เช่น รถที่กาลังวิ่ง ธนูที่พุ่งออกจากแหล่ง จักรยานที่กาลังเคลื่อนที่ เป็นต ้น
 9. ๓. พลังงานสะสม (Stored Energy) เป็นพลังงานที่เก็บสะสมในวัสดุหรือสิ่งของต่างๆ เช่น พลังงานเคมีที่เก็บสะสมไว ้ในอาหาร ในก ้อนถ่านหิน น้ามัน หรือไม ้ฟืน ซึ่งพลังงานดังกล่าว จะถูกเก็บไว ้ในรูปขององค์ประกอบทางเคมีหรือของ วัสดุหรือ สิ่งของนั้น ๆ และจะถูกปล่อยออกมา เมื่อวัสดุหรือสิ่งของดังกล่าวมีการเปลี่ยนรูป เช่น การเผาไม ้ฟืนจะให ้พลังงานความร ้อน
 10. ลักษณะอาการของพลัง องค์ประกอบข ้างในพลังมีดังนี้ ๑. ถูกผลัก (ชง) ๒. ถูกดึง (ฮะ) ๓. ระเบิด ปะทะ เสียดสี (เฮ ้ง, ไห่, ผัวะ) ๔. กดดัน (คัก/ขัก/เก๋อ)
 11. ฤดูใบไม ้ผลิ ฤดูร ้อน ฤดูใบไม ้ร่วง ฤดูหนาว
 12. พลังงาน หมวด นักษัตรจีน นักษัตร ไทย ศักย์ ความรัก,ของสวยงาม (แม่ธาตุ) 子 午 卯 酉 ชวด มะเมีย เถาะ ระกา จลน์ อานาจ (พาหะ) 寅 申 巳 亥 ขาล วอก มะเส็ง กุน สะสม เงินทอง (คลังขุมทรัพย์) 辰 戌 丑 未 มะโรง จอ ฉลู มะแม
 13. แผนผังสี่สัตว์เทพ N
 14. https://bit.ly/3OC2Kjo ผังภาพจาลองท ้องฟ้าอย่างย่อ
 15. นาฬิกาจีนโบราณ https://bit.ly/3zrljm1
 16. • เมื่อถึงสมัยฉินและฮั่น สัตว์เทพทั้งสี่ ก็เป็ นที่ยอมรับ กันทั่วไป ในฐานะตัวแทนของฤดูกาลและสีสันทั้งสี่
 17. ฤดูกาลและสีสันทั้งสี่
 18. ฤดูกาลจีนทั้ง ๔
 19. เซียนเทียนปากว ้า (先天八卦) และโฮ่วเทียนปากว ้า (后天八卦) https://www.facebook.com/udeeland/posts/650998372005210/
 20. แผนภูมิกาเนิดปากว ้า ที่มา เครื่องหมาย และชื่อเรียก
 21. โฮ่วเทียนปากว ้า (后天八卦) ผังหลังฟ้า กับ บุคคล
 22. ภูมิสวรรค์ (60กะจื้อ)
 23. การประยุกต์ใช ้ปรัชญาอินหยาง ในทางการแพทย์แผนจีน • ปรัชญาอินหยาง ไม่เพียงแต่นามาใช ้อธิบายปรากฏการณ์ของโลก เท่านั้น หากยังสามารถนามาใช ้อธิบายปรากฏการณ์ของ ร่างกาย และนาไปสู่การประยุกต์การรักษาโรคได ้อีกด ้วย • https://www.blockdit.com/posts/5d839d5c095e941d255dad9c?id=5d839d5c095e941d255dad9c&series=5d7d9c0b39d2050cb25c3378
 24. 1.ใช ้อธิบายโครงสร ้างของร่างกาย
 25. • ในเบื้องต ้น ทางการแพทย์แผนจีน มีความเชื่อว่า ร่างกายเป็ นองค์รวมที่ไม่สามารถแยกส่วนได้ และมีความสัมพันธ ์ที่เชื่อมโยงเสริมลดซึ่งกันละกัน ในลักษณะของอินหยาง ซึ่งจุดนี้จะมีความแตกต่าง จากการอธิบายปรากฏการณ์ทางร่างกาย ของแพทย์แผนตะวันตก โดยสิ้นเชิง
 26. • ในทางการแพทย์แผนจีน ได ้มีการนาปรัชญาอินหยาง มาใช ้ในการอธิบายโครงสร ้างของร่างกาย ดังนี้คือ หากดูในเชิงโครงสร ้างของร่างกายแล ้ว ส่วนบนของร่างกายคือหยาง ส่วนล่างคืออิน แผ่นหลังคือหยาง หน้าท ้องคืออิน ผิวกายคือหยาง ภายในคืออิน ด ้านนอกของแขนขาคือหยาง ด ้านในของแขนขาคือ อิน
 27. ทั้งนี้ หากดูในส่วนของอวัยวะ ภายในแล ้ว • อวัยวะตันคืออิน อวัยวะกลวงคือหยาง แต่ทั้งนี้ แม ้จะเป็นอวัยวะเดียวกัน แต่ก็ยังสามารถแบ่งเป็นอินและหยางลงไปได ้อีก เช่น หัวใจก็มีหัวใจอินและหัวใจหยาง ไตก็มีไตอินและไตหยาง เป็นต ้น นอกจากนี้ ในทางเส ้นลมปราณ ก็ยังมีการแบ่งออกเป็นอินหยางได ้อีก คือ เส ้นลมปราณประเภทอินและเส ้นลมปราณ ประเภทหยาง
 28. 2.ใช ้อธิบายการทางานของร่างกาย • ในปรัชญาอินหยาง ได ้อธิบายไว ้ว่า การทางานของร่างกาย เกิดจากการทางานที่เป็นปฏิภาคอย่างสมดุลของอินห ยาง ยกตัวอย่างเช่น การเคลื่อนไหวหรือการทางานของร่างกาย คือ หยาง สารอาหารที่อยู่ภายใน คือ อิน
 29. สารอาหารและการเคลื่อนไหวของ ร่างกาย เป็นปฏิภาคต่อกัน • หากไร ้สารอาหาร การเคลื่อนไหวขององคาพยพต่าง ๆ ก็จะไม่สามารถ เกิดขึ้นได ้ ขณะเดียวกัน หากองคาพยพของร่างกายไม่มีการ เคลื่อนไหวเลย ร่างกายก็จะไม่สามารถสะสมสารอาหารได ้
 30. • นอกจากนี้ การทางานของอินหยาง ยังทาหน้าที่เป็นเกราะป้องกันร่างกาย และทาให ้ร่างกาย ไม่ได ้รับผลกระทบที่เกิดจากพิษร ้ายต่าง ๆ จาก ภายนอก เข ้ากระทา
 31. • ร่างกายของเรา จะเกิดจากการทางานอย่างสมดุลของอินหยาง อย่างมิอาจแยกขาดออกจากกัน แต่หากเมื่อใดที่อินหยาง มิสามารถหมุนเวียนปฏิภาคและแยกออกจากกัน แล้ว เมื่อนั้นย่อมหมายความว่า การทางานของชีวิตถึงคราวสิ้นสุดลงนั่นเอง
 32. 3.ใช ้อธิบายพยาธิสภาพ • ในปรัชญาอินหยาง ได ้อธิบายไว ้ว่า ปัญหาโรคภัยไข ้เจ็บทั้งหลาย ล ้วนเกิดจากปัญหาการขาดความสมดุลของอินหยาง ทั้งสิ้น หากจะอธิบายให ้แจ่มชัดหน่อย ก็คือ ร่างกายของเรา เกิดจากการต่อสู้ของสองพลัง คือพลังที่ดี (正氣) และพลังที่ร้าย (邪氣)
 33. • พลังร ้าย ประกอบด ้วย อินร ้าย (陰邪) และหยางร ้าย (陽邪) ส่วนพลังดี จะประกอบด ้วย สารอิน (陰液) และพลังหยาง (陽 氣)
 34. หากได ้รับผลกระทบจากภายนอก ร่างกาย • คือเมื่อ หยางร ้าย ก่อโรค ยามนั้นจะทาให ้หยางแกร่งและทาร ้ายอิน จึงทาให ้เกิดอาการร ้อนแกร่งขึ้น หาก อินร ้าย จากภายนอกก่อโรค ยามนั้นจะทาให ้อินแกร่งและทาร้ายหยาง จึงทาให ้เกิดอาการหนาวแกร่งขึ้น
 35. หากเป็นผลกระทบจากภายในเอง • คือ หากพลังหยางอ่อนและไม่สามารถคุมอิน ยามนั้นก็จะเกิดอาการหนาวหลอก (虛寒) ที่เกิดจากอาการหยางพร่องอินแกร่ง หากสารอินพร่องและไม่สามารถคุมหยาง ยามนั้นก็จะเกิดอาการร ้อนหลอก (虛熱) ที่เกิดจากอาการอินพร่องหยางแกร่ง
 36. • ทั้งนี้ หากพลังหยางหรือสารอินของร่างกาย ได ้เกิดการพร่องลงไปฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง ก็จะทาให ้อีกฝ่ ายหนึ่งพร่องลงตามไปได ้เช่นกัน
 37. ยกตัวอย่างเช่น หากมีอาการเบื่ออาหารเป็น เวลานาน • อาการเบื่ออาหารก็คือสัญญาณที่พลังหยางของม ้าม เริ่มอ่อนแรง เมื่อพลังม ้ามอ่อนแรง ก็จะทาให ้เลือดของร่างกายซึ่งเป็นสารอินอ่อนลงตาม นี่ก็คือเมื่อฝ่ ายหนึ่งพร่องลง ก็จะทาให ้อีกฝ่ ายหนึ่งพร่องตาม
 38. นอกจากนี้ ยังสามารถยกอีกหนึ่ง ตัวอย่างคือ สาหรับคนที่มีอาการสูญเสียเลือด โดยฉับพลัน • เนื่องจาก เลือด ซึ่งเป็น อิน พร่องขาดลงอย่างมากมาย ยามนั้นก็จะทาให ้เกิดอาการหยางพร่อง ซึ่งก็คืออาการแขนขาเย็นเยียบโดยฉับพลัน และนี่ก็คืออาการที่พลังหยางและสารอินจะกระทบซึ่ง กันและกัน (陰陽相損) นั่นเอง
 39. 4.ใช ้อธิบายการวินิจฉัยและการ รักษาโรค • ต ้นเหตุของโรคและการพัฒนาของโรคนั้น เกิดจากการเสียสมดุลของอินหยาง ดังนั้น ต่อให ้อาการทางคลินิกจะสลับซับซ ้อน อย่างไรก็ตาม แต่ขอเพียงเข ้าใจหลักของอินหยางดีพอ เราก็จะสามารถเข ้าใจความเป็นมาของโรคได ้อย่าง ง่ายดาย
 40. ในซู่เวิ่น (素問) • จึงกล่าวว่า “อันผู้ที่ชานาญการวินิจฉัย ครั้นดูสีหน้าและตรวจจับชีพจรแล ้ว จะทาการแยกแยะอินหยางก่อนเป็นอันดับต ้น” ในด ้านการวินิจฉัยโรคนั้น แม ้นจะมีการวินิจฉัยอยู่แปดหลัก (八綱) ที่ประกอบด ้วย อิน หยาง นอก ใน ร ้อน หนาว พร่อง แกร่ง ก็ตาม • แต่ในแปดหลัก ก็สามารถสรุปได ้เป็นแค่สองหลักใหญ่คือ อินหยาง นั่นเอง
 41. • โดยอาการนอก ร ้อน แกร่งคือส่วนของหยาง และอาการใน เย็น พร่องคือส่วนของอิน นี่ก็คือวิธีการเรียบเรียงความซับซ้อนของการ วินิจฉัยโรค ไปสู่ความเรียบง่ายนั่นเอง
 42. • ครั้นเราสามารถวินิจฉัยอาการหลักของโรคได ้แล ้ว จากนั้นจึงจะนาไปสู่ การพิจารณาการใช ้ตารับเข็มในการรักษาโรค ซึ่งการเลือกตารับเข็มในการรักษาโรค จะมีเพียงจุดประสงค์เดียว นั่นก็คือการปรับสมดุลอินหยางนั่นเอง • https://www.blockdit.com/posts/5d839d5c095e941d255dad9c?id=5d839d5c095e941d255dad9c&series=5d7d9c0b39d2050cb25c3378
 43. เรื่องของชง • ปัจจุบัน​ ดูเหมือนว่าคนไทยเราได ้รับเอาเรื่องการแก ้ชง มาปฏิบัติ​ สืบๆกัน จนเป็น​ ประเพณี​ ประจาปีไปเรียบร ้​ อยแล ้ว​ แท ้ที่จริงแล ้วการชงประจาปี​ ที่ว่านั้นมีความหมาย อย่างไร? การแก ้ชงมีจริงหรือไม่? อุบัติเหตุหรือโชคร ้ายเกิดขึ้นเพราะปีชงจริงหรือไม่? ลองอ่านดูนะครับ • https://www.facebook.com/modern.bazi/
 44. การชง หรือการปะทะกันของนักษัตรฝั่ง ตรงข ้ามทิศกัน​ • แท ้จริงแล ้วเป็​ น​ แค่การขึ้นและลงของกระแสนักษัตร​ แต่ละตัว​ หรืออาจอธิบายได ้ว่า ในฤดูหนาว กาลังของความร ้อนย่อมลดลงและถูก จากัดไว ้​ โดยเป็นช่วงเวลาที่ความเย็น มีกาลังมากนั่นเอง ในปี พ.ศ.​ ​2561นี้ จอชงมะโรง แปลว่ากระแสของ นักษัตรจอขึ้นสุด ในขณะที่มะโรงลงสุดหมดสภาพไป ส่งผลให ้ใครก็ตามที่มีนักษัตรมะโรงในผังเวลาเกิด ไม่ว่าจะเป็นปีเดือนวันหรือเวลาเกิด ต ้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีจอครับ
 45. ผู้หญิงนอนหงาย ผู้ชายนอนคว่า
 46. กาลังความดีร ้ายของการหมดสภาพ​ ไป ของมะโรงนั้น​ ขึ้นอยู่กับ​ หน้าดวงของแต่ละคน​ • เปรียบเทียบได ้กับทีมงานๆหนึ่ง​ นายมะโรงในทีม​ก. ทาหน้าที่สาคั​ ญ​ หลายอย่างให ้กับ ทีม​ ทีม ก. ย่อมมีปัญหา​ แน่นอนเมื่อนายมะโรงเป็น​ ง่อยไป​ ในขณะที่นายมะโรง​ ในทีม​ข. ไม่ได ้ทาหน้าที่ สลักสาคัญ​ อะไร​ หรือมีคนทาหน้าที่​ คล ้ายกันอยู่ ทีม ข. อาจจะไม่รู้​ สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนไปสักเท่าไหร่ แม ้นายมะโรงจะง่อยไป​
 47. • หรือในกรณีทีม​ ค. ลองจินตนาการ​ ดูว่าจะดีแค่ไหน ถ ้านายมะโรงในทีมที่วันๆเอาแต่ก่อปัญหา​ นั้นหมด สภาพไป​ แท ้จริงแล ้วสภาพหน้าที่ของนายมะโรงของแต่ละ บุคคล​ นั้น มีความ​ แตกต่าง​ กันไป​ ทั้งนี้ควรปรึกษา​ ซินแสผู้รู้​ โดยตรงครับ
 48. การแก ้ชงแท ้จริงแล ้ว • คือการยอมรับปรับสภาพใจเราให ้รู้​ เท่าทันกระแสของ แต่ละปี เพราะเมื่อฤดูฝนมา ถึงแม ้เราจะอ ้อนวอน​ แก ้ชงยังไง​ ธรรมชาติก็​ คือฝน มันก็ตกอยู่ดี​ สิ่งที่ควรทาคือ​"การเตรียมพร ้อมรับมือเหตุการณ์ ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น​ ใน​ ช่วงนั้น" นั่นเองครับ​ การกราบไหว ้​ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์​ ใดๆในนามของการแก ้ ชง ล ้วนเป็นเพียง​ อุบายเตือนให ้เรามีความ​ ระมัดระวัง​ ให ้ มากเท่านั้น
 49. • การ​ เตรียม​ ความพร ้อม​ รับมือที่กล่าวไปนั้น​ เปรียบเสมือนการที่ทีม​ ก. ประเมินหน้าที่​ ของนายมะโรง​ มีการแบ่งรับแบ่งสู้ให ้เพื่อนๆในทีมช่วยกันทาหน้าที่​ ให ้แทน​ และวางแผนไม่ให ้นายมะโรงต ้องทางานหนักเหมือน ที่ผ่านมา​ นี่เองคือวิธีการผ่านปี ชงตามหลักวิชาดวงจีนครับ
 50. • สรุปความ​ ว่าเพื่อน​ ๆคนไหนก็ตาม ที่มีความกังวล​ ในเรื่องของปีชงนะครับ​ ผมแนะนา​ ให ้ไปหาซินแสอาจารย์​ ดวงจีนเก่งๆสักท่าน เพื่อทาการ​ ปรึกษา​ เป็น​ กิจจะลักษณะไปเลยจะดีกว่า นะครับ​ เพราะคาว่า ปีชง มันเป็นเพียง​ ส่วนหนึ่ง​ ของหน้าดวงของคุณ​ มันยังมี เดือนวันเวลา ให ้ชง อีกครับ​
 51. • การแก ้ชงโดยการกราบไหว ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์​ ต่างๆ​ หากว่าคุณ​ ทาแล ้วสบายใจนั่นย่อมดีนะครับ เพราะคนเราทุกคน​ มีใจเป็นนายกายเป็นบ่าว​ เมื่อใจเราดีนั่นถือเป็น​ จุดเริ่มต ้น​ ที่ดี เพียงแต่ผมอยากให ้เพื่อน​ ๆเข ้าใจว่านั่นเป็นเพียง​ การปรั​ บ​ ใจ​ ถ ้าต ้องการจะแก ้ชงจริงๆ ต ้องได ้รับคาแนะนา​ จากมืออาชีพครับ • https://www.facebook.com/modern.bazi/
 52. จับซิ้ง - ดาว 10 - ประเภทสินค ้า • หลักความสัมพันธ์ระหว่างธาตุ 5 ที่แบ่งหยินหยาง แล ้ว โดยมากมักจะถูกใช ้อ่านเรื่องของนิสัยของเจ ้าชะตา เป็นหลัก ซึ่งมีความแม่นยาค่อนข ้างมาก ทาให ้ในบางเรื่องบางครั้ง สามารถนามาประกอบการพยากรณ์ ได ้ว่าคนๆนี้มีแนวโน้มจะคิดอย่างไรและตัดสินใจ อย่างไร • https://www.facebook.com/modern.bazi/
 53. • ผมอยากจะลองชวนอ่านดาว10 นี้ในมุมที่ต่างไปครับ หัวข ้อคือ... รองเท ้าของดาว10 แต่ละแบบเป็น อย่างไร?
 54. รองเท ้าของดาว 10 แต่ละแบบเป็น อย่างไร? • 伤官, เซียกัว, ซางกวน, Hurting Officer - รองเท ้า ประเภทสีบาดตาสะท ้อนแสงเงาๆ หรือรูปร่าง ประหลาดๆแปลกๆ จับตาผู้คนได ้ดี • 食神, เจียะซิ้ง, สือเสิน, Eating God - รองเท ้าเรียบหรู วัตถุดิบคุณภาพขั้นสูงสุด แบรนด์เนมชั้นนาต่างๆที่มี คุณภาพควรจัดให ้อยู่หมวดนี้ เช่น รองเท ้าหนังจระเข ้
 55. เจียะ-เซีย ถ่ายเท ดิถี
 56. รองเท ้าของดาว 10 แต่ละแบบเป็น อย่างไร? • 正财, เจียไช ้, เจิ้งไฉ, Direct Wealth - รองเท ้าตลาด ราคาสมคุณภาพซื้อง่ายขายคล่อง เช่น รองเท ้าแตะ ฟองน้า • 偏财, เพียงไช ้, เพียนไฉ, Indirect Wealth - รองเท ้า แพงกว่าคุณภาพเพราะขายในที่เฉพาะ เช่น รองเท ้า ฟองน้าใน 7-11 รองเท ้าที่ขายตามสถานที่ท่องเที่ยว
 57. ไช ้ ถ่ายเท โชค ลาภ ดิถี
 58. รองเท ้าของดาว 10 แต่ละแบบเป็น อย่างไร? • 正官, เจียกัว, เจิ้งกวน, Direct Officer - รองเท ้ายูนิ ฟอร์ม เช่น รองเท ้านักเรียน รองเท ้าพยาบาล • 七杀, ฉิกสัวะ, ชีชา, Seven Killing - รองเท ้าเฉพาะ ทาง เช่น รองเท ้าวิ่ง บูททหาร รองเท ้ากีฬาต่างๆ
 59. กัว-สัวะ ถ่ายเท โชค ลาภ อานาจ ดิถี
 60. • 正印, เจียอิ่ง, เจิ้งอิ้น, Direct Resource - รองเท ้าที่มี ประวัติยาวนาน หรือรองเท ้าที่ขายเรื่องราวมากกว่าตัว วัตถุดิบ เช่น รองเท ้าคริสเตียโน่ โรนัลโด ้ • 偏印, เพียงอิ่ง, เพียนอิ้น, Indirect Resource - รองเท ้าที่ได ้ความรู้สึกมากกว่าความเป็นรองเท ้า ธรรมดาๆ เช่น รองเท ้าพื้นขนนิ่มๆใส่แล ้วสบายมาก ใส่แล ้วมีกลิ่น หรือรองเท ้าประเภทที่มีสีใส่ให ้เข ้ากับ ชุด
 61. อิ่ง ถ่ายเท โชค ลาภ อานาจ ก่อเกิด ดิถี
 62. • 劫财, เกียบไช ้, เจ๋ไฉ, Rob Wealth - รองเท ้า นากระแส ประเภทเพิ่งวางแผงจากดีไซน์เน่อชื่อดัง หรือจากแบ รนด์ดัง • 比肩, ปี่เพียง, ปี่เจียน, Friend - รองเท ้าตามกระแสที่ คนชอบใส่ ณ เวลานั้นๆ
 63. ปี่เกียบ ถ่ายเท โชค ลาภ อานาจ ก่อเกิด ดิถี
 64. • บทความนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมแต่เพียงผู้ เดียว จากการสังเกตพฤติกรรมความชอบในประเภทสินค ้า ของคนรอบตัว อาจตรงหรือไม่ตรงความหมายที่แท ้ของดาวแต่ละ ประเภท สามารถแนะนา เสริมเพิ่ม หรือแย ้งถ ้าไม่เห็นด ้วยได ้ นะครับ • https://www.facebook.com/modern.bazi/
 65. ดาว 10 จับซิ้ง • ตาราปาจื้อ ที่แต่งโดยปรมาจารย์ ยวนไหจื่อผิง ได ้มีการแบ่งกลุ่มดาว10 ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ เพื่อให ้ง่ายต่อการจับอารมณ์ของดวงแต่ละดวง • https://www.facebook.com/modern.bazi/
 66. กลุ่มแรก เป็นกลุ่ม ว่านอนสอน ง่าย ประกอบไปด ้วย - 比肩(ปี่เจียน) เพื่อนตาย: เป็นกาลังของดาวพวกพ ้อง หมายถึงความมั่นใจ อดทน ความกล ้า พร ้อมเผชิญ ปัญหาต่างๆ - 食神(สือเสิน) หรูหรา: ให ้กาเนิดดาวเงินทอง ต่อต ้าน ดาวศัตรู หมายถึงความปราณีต ค่อยเป็นค่อยไป การทางาน เบื้องหลัง
 67. หรูหรา เพื่อน ตาย
 68. - 正财(เจิ้งไฉ) ขยัน: ดาวเงินทอง หมายถึงความหนักเบาเอาสู้ความมั่นคงในชีวิต หน้าที่ การงาน - 正官(เจิ้งกวน) รับผิดชอบ: ดาวพิฆาตต่างขั้ว ต่อต ้าน ดาวเพื่อนกิน หมายถึงยศ ตาแหน่งหน้าที่ ชื่อเสียง โดยเฉพาะใน ระบบข ้าราชการขุนนาง เป็นดาวที่คนจีนสมัยก่อนชื่นชอบมากเป็นอันดับ 1
 69. หรูหรา ขยัน รับผิดชอบ ความรู ้ ดิถี
 70. - 正印 (เจิ้งอิ้น) ความรู้: ให ้กาเนิดส่งเสริมดาวพวกพ ้อง หมายถึงการศึกษา ความแตกฉาน ความเป็นที่ปรึกษา การรับรองยืนยันสถานะที่ดี และยังหมายถึงตาแหน่ง หรือชื่อเสียงได ้เช่นกัน
 71. กลุ่มว่านอนสอนง่าย • พื้นฐานมีนิสัยประพฤติปฏิบัติตามครรลองคลองธรรม สามารถทาตามคาสั่งทาตามหน้าที่ได ้ดี มีความอ่อนน้อมถ่อมตน อยู่บนความเชื่อและบรรทัดฐานของสังคม มีความเชื่อว่าความสาเร็จต ้องใช ้เวลา ฯลฯ
 72. ในยุคสมัยที่ชัยชนะหลังสงคราม คือความถูกต ้อง ทาให ้อานาจสูงสุดขึ้นอยู่กับคน กลุ่มหนึ่ง • เมื่อผู้มีอานาจต ้องการควบคุม คนที่มีลักษณะว่านอนสอนง่ายหรือปฏิบัติตามคาสั่ง ก็จะเป็นที่ต ้องการมากกว่าคนที่ว่ายาก หรือพวกที่คิดและทานอกกรอบ นอกกฎ บุคคลที่มีลักษณะของกลุ่มดาวดังที่กล่าวข ้างต ้น ย่อมสามารถไต่เต ้าได ้ดี ในสังคมประเภทที่นิ่งแล ้ว มีบรรทัดฐานแล ้ว มีรูปแบบชัดเจนแล ้ว
 73. ในสังคมประเทศเกาหลีเหนือ • เราอาจพบดวงที่มีดาวคุณธรรมหรือดาวดีมากมาย เป็นหนึ่งในกลุ่มคนเลือดเย็นที่ได ้รับการยอมรับใน สังคมนั้น หรือในทานองเดียวกัน เราอาจพบดวงที่มีความขยันความรับผิดชอบอย่าง มาก ทาอาชีพนักเต ้นนักร ้องได ้ ในสังคมประเทศเกาหลีใต ้
 74. ใน มังคลสูตร ได ้อธิบายการสร ้างความพร ้อมให ้กับชีวิตไว ้3 ข ้อ • ปฏิรูปเทสวาโส จ - การได ้อาศัยอยู่ในถิ่นประเทศที่ เหมาะสม นั้นเป็นมงคล • ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา - การได ้เป็นผู้เคยกระทาบุญ กุศลมาก่อน นั้นเป็นมงคล • อตฺตสมฺมาปณิธิ จ - การรู้ว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ชั่ว แล ้วตั้งตน ดารงอยู่แต่ในความดี นั้นเป็นมงคล
 75. กลุ่มดาว 10 ประเภท ว่ายากสอนยาก • กลุ่มนี้ก็จะประกอบไปด ้วยดาวอีก 5 ดวงที่ยังไม่ได ้พูด ถึง คนสมัยก่อน ไม่ชอบดาวกลุ่มนี้ เพราะมีลักษณะต่อต ้านธรรมเนียมประเพณี คาดเดาไม่ได ้หรือไว ้ใจไม่ได ้(ในบางเรื่อง) เป็นต ้น
 76. ดิถี
 77. - 劫财(เจ๋ไฉ) เพื่อนกิน: กรณีต่างฝ่ ายต่างมี ผลประโยชน์ร่วมกัน มันก็ทาหน้าที่ได ้เหมือนเพื่อนตายเหมือนกัน ดาวนี้สร ้างความมั่นใจ(โดยมาก)จากปากคนอื่น ทาให ้ครอบครัวและเพื่อนฝูงรอบข ้างมีส่วนมากในวิธี คิดโดยเฉพาะวัยเด็ก เป็นคนกล ้าพูดกล ้าทา(ทาแบบผักชีโรยหน้า) มีเสน่ห์ของผู้นา(เน้นพูด)
 78. กล ้าหาญ เพื่อน กิน
 79. • 伤官(ซางกวน) กล ้าหาญ: ดาวนี้ต่อต้านดาวดีอันดับ 1​ ก็เลยเป็นดาวร้ายอันดับ 1​ของคนสมัยก่อนไปโดย ปริยาย หมายถึงการทางานเบื้องหน้า การแสดงออก ความ โดดเด่น การคิดนอกกรอบ ฉลาดแกมโกง แก ้ปัญหาเฉพาะ หน้า ชอบคาชม กลัวการถูกเมิน
 80. กล ้าหาญ มอง การณ์ ไกล เพื่อน กิน
 81. • 偏财(เพียนไฉ) มองการณ์ไกล: เป็นอีกดาวหนึ่งที่มี นิสัยชอบเสี่ยง ชอบคิดนอกกรอบ ละเลยรายละเอียด เป็นนักแสวงหาโอกาส นักต่อรอง(เถียง)
 82. กล ้าหาญ มอง การณ์ ไกล นักรบ เพื่อน กิน
 83. • 七杀(ชีชา) นักรบ: การบริหารการทางานโดยมองที่ ผลลัพธ์เป็นหลัก กล ้าทากล ้าลงมือ กล ้าลุยนาหน้าก่อนคนอื่น ใช ้กาลังหรืออานาจบังคับให ้ได ้ในสิ่งที่ต ้องการ ดาวนี้จึงขึ้นชื่อว่า ถ ้ามีจะต ้องถูกควบคุมหรือถ่ายเท(ทาให ้อ่อนกาลังลง) จึงจะพอคบหาได ้ ซึ่งถ ้าถูกทาให ้อ่อนลงเข ้ารูปแบบได ้ ดาวนี้จะเป็นผู้นาที่มีเสน่ห์ยากจะมีคู่แข่งได ้
 84. กล ้าหาญ มองการณ์ ไกล นักรบ สัญชาตญาณ เพื่อนกิน
 85. • 偏印(เพียนอิ้น) สัญชาตญาณ: ดาวนี้เกี่ยวข ้อง โดยตรงกับสิ่งลี้ลับ กระแสพลังงานหรือความรู้ที่ไม่ใช่ของคนทั่วไป การเรียนรู้นอกกรอบ ประสบการณ์และความรู้สึกที่ มากกว่าปกติ ความรู้ที่บางครั้งอธิบายไม่ได ้ การรับรู้ผ่านผัสสะ 6 ที่มากกว่าปกติ
 86. กลุ่มว่ายากสอนยาก • มีนิสัยคล ้ายๆกันคือการเป็นคน ไม่ยอมคน โดยมีความยึดมั่นเชื่อมั่นในหลักของตัวเองอย่างยิ่ง ไม่สนใจสังคม ใจร ้อน ดื้อ ฯลฯ
 87. เมื่อยุคสมัยถูกเปลี่ยนไป โดยการค ้นพบและพัฒนา เทคโนโลยีใหม่ๆ • คนที่กล ้าคิดกล ้าทาจะเป็นผู้บุกเบิก เป็นคนผู้เข ้ายึดพื้นที่แห่งความสาเร็จได ้ก่อน ในสมัยก่อน บุคคลผู้ประสบความสาเร็จในสังคมระดับสูง อาจมีหน้าดวงคล ้ายคลึงกัน เพราะสภาพสังคมที่บีบให ้ปฏิบัติไปในทางเดียวกัน เชื่อในสิ่งเดียวกัน ทาให ้การอ่านดวง มีลักษณะมีกฎตายตัว มีรูปแบบที่สรุปได ้
 88. สภาพสังคมปัจจุบันที่มีอินเทอร์ เนต เปิดโลกทั้งใบให ้กับทุกคน • ทาให ้บรรทัดฐานการประสบความสาเร็จนั้นเปลี่ยนไป อาชีพและความถนัดต่างๆ ที่อาจมีประโยชน์กับกลุ่มคนเพียงหยิบมือ สามารถสร ้างรายได ้ มีประโยชน์ มีอิทธิพลได ้เพียงพอต่อคาว่าสาเร็จ ก็เพราะสามารถกระจายประโยชน์ดังกล่าว ไปสู่จานวนคนที่มากพอ ด ้วยการเชื่อมต่อกันของโลกในปัจจุบัน
 89. • อาชีพนักกินอาหาร หรือนักเดินทาง หรือแม ้แต่ที่แปลกสุดๆ(ลองค ้นหาดูในกูเกิ้ล) ล ้วนเป็นความถนัดที่ถูกเปิดกว ้าง บรรทัดฐานทางสังคมนั้น ถูกพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา
 90. • ข่าวดีก็คือดวงจีนสามารถช่วยเป็นที่ปรึกษาให ้เราเอง ได ้ คนทุกคนล ้วนมีความถนัดที่ซ่อนอยู่ทั้งที่เจ ้าตัวรู้และ ที่ยังไม่รู้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความต่างๆที่เขียนไป อาจเป็นข ้อมูลเพิ่มเติมให ้ผู้ที่มีความรู้ในวิชานี้อยู่แล ้ว หรือแม ้ผู้ที่เพิ่งเริ่มศึกษาก็ดี สามารถนาไปใช ้ประโยชน์ในแง่ต่างๆได ้มากขึ้น • https://www.facebook.com/modern.bazi/
 91. ประเมินความรักด ้วยดวงจีน • ความรักเป็น​ เรื่องสุดคลาสสิค ที่ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ย​ น​ ไปยังไง ก็ยังเป็​ น​ สิ่งสาคัญ​ ที่ใครต่อใคร แสวงหาปรารถนา​ จะได ้​ มาเสมอ​ เมื่อชีวิต​ เป็น​ เรื่องของการยอมรับกรรมเก่า และการสร ้าง​ กรรมใหม่ในทุกขณะ​ ลองสังเกต​ ดูว่าเวลาที่เราเกิดมานั้น ได้ให้ข้อมูลอะไรเราในเรื่องนี้ไว้บ้าง
 92. ตารางปาจื่อ ยาม วัน เดือน ปี ราศีบน (กิ่งฟ้า) ดิถี ราศีล่าง (ก ้าน ดิน) คู่ครอง ฤดูกาล ราศีแฝง (กิ่ง ซ่อน)
 93. ผู้หญิงนอนหงาย ผู้ชายนอนคว่า
 94. ในดวงจีน (ปาจื่อ) เราถือเอา​ ช่องล่างของแท่งวัน เป็นตัวแทนของคู่ครอง​ ซึ่งนั่นมีหมายความ​ ว่า​ คนๆนั้น ต ้องการคู่ครองแบบไหน 1. ดวง​ ญ​ นั่งดาวพิฆาต (ช่องล่างแท่งวันเป็น​ ดาวพิฆาต) แปลว่าต ้องการคู่ครองมาดูแลเลี้ยงดู​ ลักษณะจะเหมาะกับ​ ดวง​ ช​ นั่งดาวโชคลาภ เพราะแปลว่า​ ช​ ต ้องการควบคุมดูแลคู่​ ครอง​
 95. ยาม วัน เดือน ปี ราศีบน (กิ่งฟ้า) ดิถีหญิง ราศีล่าง (ก ้าน ดิน) พิฆาต ราศีแฝง (กิ่ง ซ่อน) ยาม วัน เดือน ปี ราศีบน (กิ่งฟ้า) ดิถีชาย ราศีล่าง (ก ้าน ดิน) โชคลาภ ราศีแฝง (กิ่ง ซ่อน)
 96. ดิถี โชค ลาภ พิฆาต
 97. 2. ดวง​ ญ​ นั่งดาวส่งเสริม ต ้องการคู่ดูแลใกล ้ชิดแบบพ่อแม่​ เหมาะกับ​ ดวง​ ช​ นั่งดาวถ่ายเท​ ช จะคอยเอาใจใส่คู่ตนเอง
 98. ยาม วัน เดือน ปี ราศีบน (กิ่งฟ้า) ดิถีหญิง ราศีล่าง (ก ้าน ดิน) ส่งเสริม ราศีแฝง (กิ่ง ซ่อน) ยาม วัน เดือน ปี ราศีบน (กิ่งฟ้า) ดิถีชาย ราศีล่าง (ก ้าน ดิน) ถ่ายเท ราศีแฝง (กิ่ง ซ่อน)
 99. ดิถี ถ่ายเท ส่งเสริม
 100. 3. ดวง​ ญ​ นั่งดาวพวกพ ้อง​ เหมาะกับ​ ดวง​ ช​ นั่งดาวพวกพ ้องเหมือนกัน​ คนทั้งคู่จะมองคนรักเป็นเหมือนเพื่อน​ สามารถเข ้าใจความต ้องการ​ ของ​ อีกฝ่ ายได ้ดี
 101. ยาม วัน เดือน ปี ราศีบน (กิ่งฟ้า) ดิถีหญิง ราศีล่าง (ก ้าน ดิน) พวกพ ้อง ราศีแฝง (กิ่ง ซ่อน) ยาม วัน เดือน ปี ราศีบน (กิ่งฟ้า) ดิถีชาย ราศีล่าง (ก ้าน ดิน) พวกพ ้อง ราศีแฝง (กิ่ง ซ่อน)
 102. พวก พ ้อง
 103. • 4. ดวง​ ญ​ นั่งดาวถ่ายเท มักมีนิสัยจับผิด ชอบสอนคู่ตัวเอง​ มีรสนิยมสูง จึงมีปัญหาเรื่องคู่มากที่สุด เหมาะกับ​ ดวง​ ช​ นั่งดาวส่งเสริม​ ช จะมีความอดทน​ และชอบให ้ดูแล
 104. ยาม วัน เดือน ปี ราศีบน (กิ่งฟ้า) ดิถีหญิง ราศีล่าง (ก ้าน ดิน) ถ่ายเท ราศีแฝง (กิ่ง ซ่อน) ยาม วัน เดือน ปี ราศีบน (กิ่งฟ้า) ดิถีชาย ราศีล่าง (ก ้าน ดิน) ส่งเสริม ราศีแฝง (กิ่ง ซ่อน)
 105. ดิถี ถ่ายเท ส่งเสริม
 106. 5. ดวง​ ญ​ นั่งดาวโชคลาภ มักดุเมื่อไม่ได ้อย่างใจ ชอบควบคุม เหมาะกับ​ ดวง​ ช​ นั่งดาวพิฆาต ยอมให ้​ และตามใจ ญ​ เป็นสาคัญ
 107. ยาม วัน เดือน ปี ราศีบน (กิ่งฟ้า) ดิถีหญิง ราศีล่าง (ก ้าน ดิน) โชคลาภ ราศีแฝง (กิ่ง ซ่อน) ยาม วัน เดือน ปี ราศีบน (กิ่งฟ้า) ดิถีชาย ราศีล่าง (ก ้าน ดิน) พิฆาต ราศีแฝง (กิ่ง ซ่อน)
 108. ดิถี โชค ลาภ พิฆาต
 109. คู่ดวง​5 คู่​ ที่กล่าวไปนั้น เป็นเหมือนการจับคู่​ ในอุดมคติ • อุปมาว่าคนนิสัย​ แบบนี้เหมาะกับ​ คู่​ นิสัยแบบไหน​ ในความเป็นจริง​ ที่อุดมคติ​ เป็น​ ไปได ้ยาก เราสามารถประเมินคู่​ เราได ้ว่า จริงๆแล ้ว​ ตัวตนของเขา​ เป็น​ แบบไหน​ เพื่อที่เราจะ​ ได ้ปรับ​ ตัวให ้เข ้ากับเขา​ ให ้มากที่สุด​ อย่างไรก็ตาม​ บทความ​ นี้ ได ้อธิบาย​ เพียงแค่​ ส่วนหนึ่ง​ ของ​ การประเมินเรื่อง​ ความรัก​ เท่านั้น
 110. • ปกติแล ้วนิสัยที่คนแต่ละคนแสดงถึงคู่ตัวเอง จะมีลักษณะ​ ตามที่อธิบาย​ ข ้างต ้น​ เว ้นแต่รูปดวง มีลักษณะ​ พิเศษ ทาให ้มองสิ่งต่าง​ ไม่​ เหมือน​ คนทั่วไป​ มีเวลาว่าง​ ๆก็ลองตรวจสอบคนใกล ้ตัวดูนะครับว่าเป็น​ ยังไง • https://www.facebook.com/modern.bazi/
 111. 桃花煞ถ่อฮวยสัวะ ดาวเสน่ห์ความรัก • 桃花 ถ่อฮวยคือดาวดอกท ้อ เป็นคนมีเสน่ห์ มีความสาพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัว มีคนรักใคร่ เชื่อถือ ไม่ว่าชายหรือหญิง ปีจรเข ้ามาก็มีผลเช่นกัน
 112. หากให ้คุณ • แปลว่าได ้คู่ครองดี มีเพื่อนร่วมงานที่ดี มีชื่อเสียง เป็นที่นิยมของผู้คน เหมาะกับงานพิธีกร งานแสดง
 113. • ดวงชะตาที่พื้นดวงมี ดาวถ่อฮวย มาก เจ ้าชะตาจะมีเสน่ห์ มีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจต่อเพศตรงข ้าม เป็นคนเจ ้าชู้ เพราะดาวถ่อฮวย มีกาลัง ตัวอย่าง ยาม วัน เดือน ปี ราศีบน (กิ่งฟ้า) ดิถี ราศีล่าง (ก ้าน ดิน) ดาวดอกท ้อ ดาวดอกท ้อ ดาวดอกท ้อ ราศีแฝง (กิ่ง ซ่อน)
 114. ดวงหญิง ควรมี ถ่อฮวย ตัวเดียวก็พอ • แปลว่าเป็นคนธรรมดาทั่วไป มีเสน่ห์พองาม ยาม วัน เดือน ปี ราศีบน (กิ่งฟ้า) ดิถีหญิง ราศีล่าง (ก ้าน ดิน) ดาวดอกท ้อ ราศีแฝง (กิ่ง ซ่อน)
 115. ราศีที่เป็นถ่อฮวย เหนือ น้า ออก ไม ้ ใต ้ ไฟ ตก ทอง 酉 卯 子 午
 116. ราศีที่เป็นถ่อฮวย คือ กลุ่มแม่ธาตุ 四正 สี่เจี่ย พลังห ยิน • ตัวแทนประจาทิศทั้งสี่ 子午卯酉 ที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์และแข็งแกร่ง แสดงถึงความประพฤติที่ไม่มีข ้อจากัด หรือความมีสติ • และยังเป็นพลังถ่อฮวยสัวะ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่จะมีข่าวคราวเรื่องทางเพศ ตามมา
 117. ฤดูใบไม ้ผลิ ฤดูร ้อน ฤดูใบไม ้ร่วง ฤดูหนาว
 118. พลังงา น หมวด นักษัตรจีน นักษัตรไทย ศักย์ ความรัก,ของสวยงาม (แม่ธาตุ) 子 午 卯 酉 ชวด มะเมีย เถาะ ระกา จลน์ อานาจ (พาหะ) 寅 申 巳 亥 ขาล วอก มะเส็ง กุน สะสม เงินทอง (คลัง ขุมทรัพย์) 辰 戌 丑 未 มะโรง จอ ฉลู มะแม
 119. กลุ่มแม่ธาตุ 四正 สี่เจี่ย พลังหยิน • เป็นคนหน้าตาดี • รูปร่างสมส่วน สันทัด • บุคลิกดูดี สวยงาม • แต่งตัวเป็นรู้กาลเทศะ
 120. การหาดาวถ่อฮวย 桃花 จะใช ้ราศีล่างฐานวันและปี เทียบไปยังราศีล่างในพื้นดวงและวัยจร ปีจร เช่น - ฐานวันเป็น 申子辰 จะมีทองอิ้ว 酉 เป็น 桃花 - ฐานวันเป็น 亥卯未 จะมีน้าจื้อ 子 เป็น 桃花 - ฐานวันเป็น 寅午戌 จะมีไม ้เบ ้า 卯 เป็น 桃花 - ฐานวันเป็น 巳酉丑 จะมีไฟโง่ว 午 เป็น 桃花
 121. จะใช ้ราศีล่างฐานวันและปี • เทียบไปยังราศีล่างในพื้นดวงและวัยจร ปี จร ตัวอย่าง 1 ยาม วัน เดือน ปี ราศีบน (กิ่งฟ้า) ดิถี ราศีล่าง (ก ้าน ดิน) จุดสังเกต ราศีแฝง (กิ่ง ซ่อน) ตัวอย่าง 2 ยาม วัน เดือน ปี ราศีบน (กิ่งฟ้า) ดิถี ราศีล่าง (ก ้าน ดิน) จุดสังเกต ราศีแฝง (กิ่ง ซ่อน)
 122. ไตรภาคีน้า • ฐานวันเป็น 申子辰 จะมีทองอิ้ว 酉 เป็น 桃花 ตัวอย่าง 1 ยาม วัน เดือน ปี ราศีบน (กิ่งฟ้า) ดิถี ราศีล่าง (ก ้าน ดิน) ระกา วอก ราศีแฝง (กิ่ง ซ่อน) ตัวอย่าง 2 ยาม วัน เดือน ปี ราศีบน (กิ่งฟ้า) ดิถี ราศีล่าง (ก ้าน ดิน) ระกา มะโรง ราศีแฝง (กิ่ง ซ่อน)
 123. ไตรภาคีไม ้ • ฐานวันเป็น 亥卯未 จะมีน้าจื้อ 子 เป็น 桃花 ตัวอย่าง 1 ยาม วัน เดือน ปี ราศีบน (กิ่งฟ้า) ดิถี ราศีล่าง (ก ้าน ดิน) ชวด กุน ราศีแฝง (กิ่ง ซ่อน) ตัวอย่าง 2 ยาม วัน เดือน ปี ราศีบน (กิ่งฟ้า) ดิถี ราศีล่าง (ก ้าน ดิน) ชวด มะแม ราศีแฝง (กิ่ง ซ่อน)
 124. ไตรภาคีไฟ • ฐานวันเป็น 寅午戌 จะมีไม ้เบ ้า 卯 เป็น 桃花 ตัวอย่าง 1 ยาม วัน เดือน ปี ราศีบน (กิ่งฟ้า) ดิถี ราศีล่าง (ก ้าน ดิน) มะเมีย เถาะ ราศีแฝง (กิ่ง ซ่อน) ตัวอย่าง 2 ยาม วัน เดือน ปี ราศีบน (กิ่งฟ้า) ดิถี ราศีล่าง (ก ้าน ดิน) เถาะ ขาล ราศีแฝง (กิ่ง ซ่อน)
 125. ไตรภาคีทอง • ฐานวันเป็น 巳酉丑 จะมีไฟโง่ว 午 เป็น 桃花 ตัวอย่าง 1 ยาม วัน เดือน ปี ราศีบน (กิ่งฟ้า) ดิถี ราศีล่าง (ก ้าน ดิน) ฉลู มะเมีย ราศีแฝง (กิ่ง ซ่อน) ตัวอย่าง 2 ยาม วัน เดือน ปี ราศีบน (กิ่งฟ้า) ดิถี ราศีล่าง (ก ้าน ดิน) มะเมีย มะเส็ง ราศีแฝง (กิ่ง ซ่อน)
 126. สูตร桃花 = พาหะไตรภาคี + 1 ตามเข็มนาฬิกา • 12 นักษัตร คือ ชวด ฉลู ขาล ... 子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥 ขอยกตัวอย่างเช่น ไตรภาคีไฟ เรียงลาดับดังนี้ ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง ... 寅卯辰巳午未申酉戌亥子丑 สูตร桃花 = พาหะไตรภาคี + 1 ตามเข็มนาฬิกา เพราะฉะนั้น 桃花 = ขาล+ 1 ตามเข็มนาฬิกา = เถาะ คือตาแหน่ง ดาว มกยก ในเรื่อง 12 เชี่ยงแซ หรือ 12 ภพ
 127. 十二长生 12 ภพ (12เชี่ยงแซ) • วงจรเกิดดับ แบ่งกาลังของ 5 ธาตุ เป็น 12 ประเภท ใช ้ประเมินกาลังของกิ่งฟ้า(ราศีบน) บางสานักใช ้ประเมินร่วมกับดาวเทพหรือมาร ในแท่งนั้นๆด ้วย • https://www.facebook.com/modern.bazi/
 128. ตัวอย่างวงจรธาตุไม ้
 129. ความหมายทั่วไปของ 12 ตาแหน่ง เกิดดับ • 长生(ฉางเซิง): กาเนิด, แข็งแรง, ยืนยาว จุดกาเนิด สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เวลาเด็กแรกเกิดให ้ความหมายเป็นเรื่องดี
 130. 沐浴(มู่ยู่): ชาระ สะสาง อาบน้า • การปรากฏตัวให ้เห็น โป๊ เปลือย(กาลังชาระล ้าง) โผล่ขึ้น ความห่ามยังไม่สุก ไม่สมบูรณ์ เหมือนเวลาเด็กโป๊
 131. • 冠带(กวนไต ้): เติบโต มีกาลัง สวมหมวก การมีพัฒนาการ การเรียนรู้ ช่วงเติบโต วัยแรกหนุ่มสาว ความสง่าภูมิฐาน
 132. • 临官(หลินกวน) หรือ 进禄(จิ้นลู่, ดาวลก): ตาแหน่งหน้าที่ ความเป็นทางการ แข็งแรงรุ่งเรือง ความมีวุฒิภาวะ วัยทางาน มีรายได ้
 133. • 帝旺(ตี้ว่าง): ราชา จุดสูงสุด ความสาเร็จ ร่างกายแข็งแรงสติปัญญาเฉียบแหลม อานาจเผด็จ การ ความสามารถสูงสุด ในขณะเดียวกันตาแหน่งนี้คือจุดที่ไม่สามารถขึ้นสูง ต่อไปได ้อีก ต่อไปข ้างหน้าจะมีแต่ลดลงเท่านั้น
 134. • 衰(ซวย): ลดระดับ อ่อนลง ลดลง ช่วงเวลาผลัดเปลี่ยน การย ้อนกลับอีกครั้ง ความชานาญการ ความเก๋าเกม ความมีประสบการณ์
 135. • 病(ปิ้ง): ความเจ็บไข ้ชราภาพ ความแก่ ความลาบาก กาย • 死(สื่อ): ตาย ความตาย หยุดชะงัก • 墓(มู่): สุสาน คลัง กักเก็บ ของโบราณถูกเก็บที่พิพิธภัณฑ์ การจัดการอัฐิ การเก็บของเข ้ากรุ
 136. • 绝(เจว๋): สูญพันธุ์ ตัดจบ กวาดล ้าง สาบสูญ หายไป อย่างสมบูรณ์ การยอมรับ การเก็บกวาดเพื่อเตรียมไว ้ทาอย่างอื่น ผู้หญิงที่เตรียมจะมีลูก
 137. ศึกบัลลังก์วังทอง (2008)
 138. https://www.youtube.com/watch?v=AZ-irhjfzKY
 139. • 胎(ทาย): ทารกในครรภ์ ตัวอ่อน จุดระยะแรกเริ่ม การแตกหน่อ การติดเชื้อ การ มีไอเดียใหม่ๆ • 养(หย่าง): สนับสนุน ค้าจุน ช่วยเหลือ ตัวอ่อนพัฒนา ในครรภ์ เมล็ดพันธุ์พืชพัฒนาในดิน
 140. 12 ภพ https://www.facebook.com/modern.bazi/photos/pcb.203301630437968/2032 68200441311/
Advertisement