Advertisement

More Related Content

Similar to พื้นฐานชีวิต 14.pptx(20)

Advertisement

Recently uploaded(20)

พื้นฐานชีวิต 14.pptx

 1. พื้นฐานชีวิต 14 ผู้เรียบเรียงรุ่นหลัง65 25/08/2565 12.00น.
 2. สารบัญ รู ้จักนาฬิกาชีวิตตามบุคลิก 4 แบบ หมี สิงโต หมาป่ า และโลมา 31 ตาราฝังเข็มฉบับสมบูรณ์ (針灸學) ภาคทฤษฎี บทที่ 4 หกอวัยวะหยาง (ตอนที่ 1) ถุงน้าดี 51 ต ้นกาเนิดของจักรวาล แม่ของสรรพสิ่ง รู้จักแม่ ก็รู้จักลูก … รู้จักลูก ไม่ทิ้งแม่ – เต๋า เต็ก เก็ง – 64 ประเภทของพลังชีวิต 97 ชัยภูมิฮวงจุ้ย แต่ละแบบ หมายถึงอะไรบ ้าง ตอน 1 112 4 สัตว์เทพศักดิ์สิทธิ์ เต่าดา หงส์แดง มังกรเขียว เสือขาว 141 สุสานขงจื๊อ ขงจื๊อ คุณครูผู้เป็นที่รัก 182 190
 3. ทบทวน
 4. หยิน–หยาง ตามพลังงาน • ยังมี หยิน–หยาง อีกความหมายหนึ่ง ที่ใช ้ในวิชาฮวงจุ้ย ดวงจีน และ ศาสตร์ทางจีน ทั้งหลายอีก คือ การแบ่งตามพลังงาน ซึ่ง แม ้ว่าเราจะใช ้กันอยู่บ่อยในวิชาต่าง ๆ แต่ก็ไม่ค่อยมีผู้ใดพูดถึง หรือ อธิบายเท่าไหร่ ซึ่งหยิน–หยางแบบนี้ จะเป็ นตัวสาคัญในการเข้าใจ ทฤษฎี ตามศาสตร ์จีน ทั้งมวล
 5. หยิน–หยาง แบบนี้ • จะมีพลังหยิน แยก กับพลังหยาง ไม่ได ้เกี่ยวข ้องกันโดยตรง โดย ณ เวลาหนึ่ง อาจจะมี ทั้งพลังหยินที่มาก และ พลังหยางที่มาก ในเวลา เดียวกัน ตามรูปด่านล่าง
 6. มีทั้งพลังหยินที่มาก และ พลังห ยางที่มาก ในเวลาเดียวกัน
 7. โดยสรุป • สิ่งที่สาคัญที่จะต ้องทาความเข ้าใจคือ หยิน–หยาง ใน ลักษณะนี้ เหมือน คน 2 คน ชาย–หญิง อยู่บ ้านเดียวกัน ซึ่งการเข้าใจว่า หยิน–หยาง อยู่แยกกันนี้ ในศาสตร ์จีน จะนาไปใช้อีกเยอะมาก ในหลายวิชา เช่น นาไปใช ้กับพื้นที่ ใช ้กับเวลา ใช ้กับ ร่างกายเรา ซึ่งจะอธิบายต่อไป
 8. วัฐจักร ถ ้าเราพิจารณาดู วัฏจักรในธรรมชาติ เช่น น้าขึ้น-น้าลง,กลางวัน-กลาง คือ เราจะพบรูปแบบที่เหมือนกันก็ อยู่ 6 แบบคือ [สว่างเพิ่มขึ้น-> สว่างมาก -> สว่างลดลง-> มืดเพิ่มขึ้น -> มืดมาก ->มืดลดลง] -> สว่างเพิ่มขึ้น หรือ เรียกได ้เป็น [หยางเพิ่ม ->หยางมาก -> หยางลด -> หยินเพิ่ม - > หยินมาก -> หยินลด] -> หยางเพิ่ม
 9. [หยางเพิ่ม ->หยางมาก -> หยางลด -> หยิน เพิ่ม -> หยินมาก -> หยินลด] -> หยางเพิ่ม
 10. คนโบราณ • ได ้นา วัฐจักร การเปลี่ยนแปลงพลังหยินหยาง เหล่านี้ มาบัญญัติเป็นปฏิกิริยาต่าง ๆ หรือ สถานะต่าง ๆ ซึ่งเราจะรู้จักกันในชื่อ 5 ธาตุ
 11. 5 ธาตุ 5 ธาตุ หรือ หวู่สิง (五行) • จริง ๆ แล ้วไม่ควรจะแปลว่า “ธาตุ” เพราะคาว่า 行 ในภาษาจีน ไม่ได ้แปลว่า “ธาตุ” • แต่เป็น “สถานะ, กระบวนการ, ขั้นตอน”
 12. เบญจคุณะ -五行
 13. ซึ่งเป็นการเรียกที่ผิดอย่างมาก พอเราเรียกว่า ธาตุ เราก็เลยนึกไปถึงวัตถุจริง ๆ ที่เป็นทอง เป็นไม ้เป็นดิน • ทั้งที่จริงแล ้วมันคือ สถานะ แบบหนึ่ง หรือ สถานะของ หยิน–หยาง แบบหนึ่ง
 14. ซึ่งจะขอนิยาม “สถานะ” ตามนี้ เพื่อความเข ้าใจต่อไป • หยางเพิ่ม = ไม้ • หยางมาก = ทอง • หยางลด = ดิน • หยินเพิ่ม = ไฟ • หยินมาก ้ https://medium.com/@QiMenAlchemy/hetu-c4a0daac86d1 ไม้ ทอง ดิน ไฟ น้า ฟ ้ า
 15. ซึ่งสามารถแสดงเป็นรูปได ้ตามนี้
 16. จากจุดนี้ไป จะขอเรียก “ธาตุ” ว่า “สถานะ” • เพื่อให้เป็ นการเรียกให้ถูกต้อง ตามความหมายดั้งเดิม • ดังนั้น “5 ธาตุ” ก็จะกลายเป็น “5 สถานะ” (แต่ถ ้าพูดเรื่องที่คนทั่วไปเข ้าใจ ก็จะใช ้คาว่าธาตุเหมือนเดิม เพื่อให ้เข ้าใจได ้โดยง่าย) https://medium.com/@QiMenAlchemy/hetu-c4a0daac86d1
 17. 5 ธาตุ 5 สถานะ
 18. สถานะ ตามเวลา • วัฐจักร และ สถานะ หยิน–หยาง ที่ผมอธิบายไปนั้น เป็น วัฐจักรตามเวลา หรือ เราจะเรียกวันว่า “สถานะตามเวลา” หรือ “ธาตุตามเวลา” ซึ่งวัฐจักรนี้ เราจะพบได ้จาก วัฐจักรของ สถานะ หยิน–หยาง ในร่างกายของเรา นี่เอง
 19. นาฬิกาชีวิต (ค่าเฉลี่ยสาหรับคนทั่วไป)
 20. ซึ่งเราจะเรียกว่า “นาฬิกาชีวิต” โดย สถานะ ในเส้นลมปราณต่าง ๆ ก็จะมี ลักษณะเดียวกัน กับที่ผมได ้กล่าวมา เช่น 5 ทุ่มถึงตี 3 เป็นธาตุไม ้(เวลาของ ตับ และ ถุง น้าดี) ตี 3 ถึง 7 โมงเช ้า เป็นธาตุทอง (เวลาของปอด และ ลาไส ้ใหญ่)
 21. ซึ่งแสดงได ้ตามภาพด ้านล่าง
 22. ต ้องหมายเหตุ ไว ้เล็กน้อย คือ ธาตุ ฟ้า นี้ เป็นธาตุที่ คนทั่วไปเข ้าใจยาก ในนาฬิกาชีวิต ช่วงเวลาที่เป็น ธาตุฟ้า ก็เป็น อวัยวะ ซานเจียว กับ เยื้อหุ้มหัวใจ • ซึ่งเป็นอวัยวะที่เกี่ยวข ้องกับพลังงาน ไม่ได ้เกี่ยวข ้องกับอวัยวะทางกายภาพโดยตรง
 23. เยื้อหุ้มหัวใจ สัมพันธ์กับ ธาตุฟ้า
 24. ในดวงจีน และ แพทย์จีน ขั้น พื้นฐาน • จะจัดให ้ธาตุฟ้า เป็น ธาตุไฟ (ในดวงจีนขั้นสูง ราศีล่าง จึงมี 6 ธาตุ ไม่ใช่ 5 ธาตุ) • ธาตุฟ้า จะใช ้งานกับวิชาขั้นสูง โดยเป็นธาตุที่ใช ้ควบคุม 5 ธาตุที่เหลือ (เช่น ในวิชาฉีเหมิน ขั้นสูง)
 25. รู้จักนาฬิกาชีวิตตามบุคลิก 4 แบบ หมี สิงโต หมาป่ า และโลมา https://www.thumbsup.in.th/sleep-chronotype
 26. ทาไม บางคนสดชื่น เมื่อตื่นเช ้า • บางคน คิดอะไรไม่ออก ตอนบ่าย บางคน ไอเดียดีๆ เกิดขึ้นหลังพระอาทิตย์ตกดินแล ้ว คาตอบคือ Chronotype หรือ นาฬิกาชีวิตของแต่ละคน มีความแตกต่างกัน
 27. โดยเปรียบเทียบกับสัตว์เลี้ยงลูก ด ้วยนม
 28. Dr. Michael Breus • นักจิตวิทยา ได ้แบ่งบุคลิกภาพตามนาฬิกาชีวิตของคนเรา เป็น 4 ลักษณะ โดยเปรียบเทียบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อาทิ หมี สิงโต หมาป่ า และโลมา
 29. ซึ่งสัตว์แต่ละชนิด จะมีช่วงเวลาที่เหมาะแก่การตื่น-นอน การทางาน และการใช ้ความคิดสร ้างสรรค์ไม่เหมือนกัน • หากเรานามาปรับใช้ให้เหมาะสม ก็จะช่วยให ้การดาเนินชีวิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 30. หมี ตื่น-นอนตามเวลา • พฤติกรรมการนอน สอดคล ้องกับเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและตก • คนกลุ่มนี้มักมีบุคลิกเป็นมิตร เปิดใจกว ้าง มีตาราง ชีวิตคงที่ ให ้ความสาคัญกับการนอนมาก • หากวันธรรมดา (Weekday) นอนไม่พอ มักนอนชดเชยในวันหยุด (Weekend) • ช่วงเวลาทางานที่ดีที่สุดคือกลางวัน
 31. บุคลิกแบบหมีคิดเป็น 50-55% ของประชากร
 32. หมาป่ า นอนดึกตื่นสาย • พฤติกรรมนอนดึก ตื่นสายคือบุคลิกภาพแบบหมาป่ า • คนกลุ่มนี้ มีลักษณะเป็นคนเก็บตัว อารมณ์แปรปรวน แต่มี ความคิดสร ้างสรรค์ • มักมีปัญหาการตื่นนอนในตอนเช ้า • ช่วงเวลาทางานที่ดีที่สุดคือตอนเย็น
 33. บุคลิกแบบหมาป่ าคิดเป็น 15% ของประชากร
 34. สิงโต ตื่นก่อนนาฬิกาปลุก คนตื่นเช ้าคือบุคลิกแบบสิงโต • สามารถตื่นเช ้าได ้โดยไม่จาเป็นต ้องใช ้นาฬิกาปลุก • มีลักษณะเป็นคนอารมณ์มั่นคง มองโลกในแง่ดี • มักมีอาการสมองล ้าในช่วงบ่าย มีพลังงานมากที่สุดก่อนเที่ยง แต่จะเหลือพลังงานน้อยในตอนเย็น • ช่วงเวลาทางานที่ดีที่สุดคือตอนเช้า
 35. บุคลิกแบบสิงโตคิดเป็น 15% ของ ประชากร
 36. โลมา หลับๆ ตื่นๆ • ลักษณะการนอนแบบหลับๆ ตื่นๆ • คนกลุ่มนี้มักมีนิสัยขี้กังวล ชอบความสมบูรณ์ ไม่ชอบความเสี่ยง มีความเฉลียวฉลาด • มีปัญหาการนอนไม่หลับ แต่สามารถทางานได ้ตลอด ทั้งวัน • ช่วงเวลาทางานที่ดีที่สุดคือช่วงสายถึงบ่าย
 37. บุคลิกแบบโลมาคิดเป็น 10% ของ ประชากร
 38. ทั้งนี้ ใครที่มีบุคลิกแบบไหน ไม่จาเป็นต ้องเป็นแบบนั้นตลอด Dr. Breus เผยว่า นาฬิกาชีวิตของแต่ละคนอาจเปลี่ยนไปตามอายุ เช่น วัยเด็กเป็นหมี ตอนวัยรุ่นเป็นหมาป่ า วัยทางานเป็นโลมา วัยเกษียณเป็นสิงโต เป็นต ้น
 39. การตั้งผังดวงจีน • โดยปกติจะเรียงจากแถวขวามือไปซ ้ายมือ หมายเหตุ: เรื่องร่างกาย ใช ้หลักหญิงหงาย ชายคว่า
 40. ตาราฝังเข็มฉบับสมบูรณ์ (針灸學) ภาคทฤษฎี บทที่ 4 หกอวัยวะหยาง (ตอนที่ 1) ถุงน้าดี • ถุงน้าดีอยู่ใกล ้กับตับ มีเส ้นลมปราณที่เชื่อมกับตับในลักษณะนอกใน • มีหน้าที่หลักคือเก็บสะสมน้าดี และนาน้าดีส่งต่อไปที่ลาไส ้ เพื่อช่วยในการย่อยอาหารจาพวกไขมัน อยู่ตลอดเวลา • https://www.blockdit.com/posts/5dad136c3e8c671c0b6e1f2a?series=5d7d9c0b39d2050cb25c3378
 41. พลังถุงน้าดี จะลงล่างจึงจะลื่นไหล (以下為順) น้าดี จะมีรสขมและมีสีเหลือง • ดังนั้นหาก พลังถุงน้าดี ย ้อนขึ้นบน ก็จะทาให ้เกิดอาการลิ้นขม น้าที่อาเจียนออกมา จะมีรสขม • เมื่อ พลังถุงน้าดี ผิดปกติ ก็จะไม่สามารถช่วยระบบการย่อยของกระเพาะม ้ามได ้ ยามนั้นจะมีอาการท ้องอืด ถ่ายเหลวเป็นต ้น
 42. https://www.blockdit.com/posts/5dad136c3e8c671c0b6e1f2a?series=5d7d9c0b39d2050cb25c3378
 43. อนึ่ง เนื่องจากหน้าที่ในด ้านนี้ของ ถุงน้าดี • จะมีความเกี่ยวพันกับหน้าที่ในการระบาย ของ ตับ อย่างแนบแน่น • ดังนั้น จึงมีการกล่าวว่า “ตับและถุงน้าดี ล ้วนควบคุมเรื่องของการระบาย”
 44. ตับ มีความเกี่ยวพันกับเรื่องของ อารมณ์ แน่นอนว่า ถุงน้าดี ก็ย่อมต ้องมีความเกี่ยวพันกับเรื่องของอารมณ์ ด ้วยเช่นกัน • ในทางคลินิกนั้น อาการหัวใจเต้นเร็ว นอนไม่หลับ ฝันบ่อย ซึ่งเป็นอาการทางจิตเหล่านี้ ก็มักจะใช ้ ถุงน้าดี มาทาการรักษาอยู่บ่อย ๆ
 45. ความสามารถของหน้าที่ขึ้นกับ อวัยวะตันที่สร้าง https://bit.ly/3jQPFXA
 46. แม ้ว่า ถุงน้าดี จะเป็นหนึ่งในหก อวัยวะหยาง ก็ ตาม แต่ด ้วยคุณสมบัติที่จะรับแต่น้าดี โดยไม่รับอาหารและน้าเลยนั้น • ถุงน้าดี จึงถือว่ามีความแตกต่างจาก อวัยวะหยาง ที่เหลือ ดังนั้น ถุงน้าดี จึงถูกจัดให ้อยู่ในหมวด อวัยวะหยางนิจพิเศษ (奇恆之 腑)
 47. ถุงน้าดี ถูกจัดอยู่ในหมวด อวัยวะหยางนิจพิเศษ (奇恆之腑) อวัยวะหยางนิจ พิเศษ (奇恆之腑) “สมอง ไขกระดูก กระดูก เส ้นโลหิต ถุงน้าดี และ มดลูก”
 48. https://www.blockdit.com/posts/5d917744d74c050cd77cb113 นอกจาก 12 อวัยวะที่กล่าวถึง ก็ยังมีอวัยวะอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดให ้อยู่ในหมวด ของอวัยวะอินและอวัยวะหยาง ได ้อย่างเด็ดขาด
 49. เพราะอวัยวะเหล่านี้จะมีลักษณะกลวง ซึ่งเป็นคุณลักษณะของอวัยวะหยาง แต่อวัยวะเหล่านี้กลับมีหน้าที่ในการเก็บสะสมสารจิง ที่เป็นคุณลักษณะของอวัยวะอิน • ด ้วยเพราะอวัยวะเหล่านี้ มีคุณลักษณะทั้งอินและหยางในคราวเดียวกัน ปราชญ์แพทย์จีนโบราณจึงจัดอวัยวะเหล่านี้ ให ้อยู่อีกหมวดหนึ่งและตั้งชื่อให ้กับอวัยวะเหล่านี้ว่า อวัยวะหยางนิจพิเศษ (奇恆之腑) อันประกอบด ้วย “สมอง ไขกระดูก กระดูก เส ้นโลหิต ถุงน้าดี และมดลูก”
 50. ต ้นกาเนิดของจักรวาล แม่ของสรรพ สิ่ง รู้จักแม่ ก็รู้จักลูก … รู้จักลูก ไม่ทิ้งแม่ – เต๋า เต็ก เก็ง – ก่อนอื่น เราควรมาทาความรู ้จักและเข้าใจกับคาว่า พลังชีวิต • ที่เรียกกันในภาษาจีนกลางว่า ชี่ • ภาษาจีนแต ้จิ๋วจะออกเสียงว่า ขี่ • และหมายถึงสิ่งเดียวกับที่คนญี่ปุ่ นเรียกว่า กิ (Ki) • หรือคาว่า ปราณ (Prana) ในภาษาสันสกฤต • หรือ นูมา (Pneuma) ในภาษากรีก http://www.nawachione.org/2012/10/28/life-energy-and-health- 01/
 51. พลังชีวิต ในความหมายนี้ • หมายถึงพลังธรรมชาติที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ทั้งในร่างกายมนุษย์ และทุกสรรพสิ่งในจักรวาล
 52. หวง แปลว่า สรรพสิ่ง • ความน่าสนใจอีกอย่าง คือ ถ ้าอ่านความหมายจากด ้านบนลงล่างเป็นระดับชั้น จะได ้ว่า 1) ฝนตกลงมายังทุ่งนาทั้ง 3 ดินทั้ง 5 2) มังกรและนกไฟบินขึ้นไปยังหมู่เมฆที่หมุนเวียนขึ้น ไปพร ้อมกับลม 3) กวาง 3 ตัวที่อาศัยอยู่บนหุบภูเขา
 53. คนจีนโบราณ มองว่าทุกสรรพสิ่งในจักรวาล ล ้วนมีชีวิตและมี ชี่ หรือ ปราณ ของตัวเอง • แม ้แต่ วัตถุธาตุต่างๆ ที่เราจัดว่า เป็นสิ่งไม่มีชีวิต ในนัยยะนี้ ก็ถือว่าล้วนมีชีวิต และมี ชี่ ไหลเวียนอยู่ในตัวเองทั้งสิ้น
 54. ที่จริงแล ้ว เราควรเรียก “ธาตุ” ว่า “สถานะ” • เพื่อให้เป็ นการเรียกให้ถูกต้อง ตามความหมายดั้งเดิม • ดังนั้น “5 ธาตุ” ก็จะกลายเป็น “5 สถานะ” (แต่ถ ้าพูดเรื่องที่คนทั่วไปเข ้าใจ ก็จะใช ้คาว่าธาตุเหมือนเดิม เพื่อให ้เข ้าใจได ้โดยง่าย) https://medium.com/@QiMenAlchemy/hetu-c4a0daac86d1
 55. ที่จริงแล ้ว เราควรเรียก “ธาตุ” ว่า “สถานะ” 5 ธาตุ 5 สถานะ https://medium.com/@QiMenAlchemy/hetu-c4a0daac86d1
 56. ปฏิกิริยา หยิน–หยาง • หยางเพิ่ม = ไม้ • หยางมาก = ทอง • หยางลด = ดิน • หยินเพิ่ม = ไฟ • หยินมาก ้ https://medium.com/@QiMenAlchemy/hetu-c4a0daac86d1 ไม้ ทอง ดิน ไฟ น้า ฟ ้ า
 57. รวมถึงดวงดาวทั้งหลาย ภูเขา ก ้อน หิน แม่น้า ก ้อนเมฆ วัตถุสิ่งของต่างๆ ตลอดจนอะตอมทุกอะตอม และแน่นอนว่าต ้องรวมถึงมนุษย์ทุกคน สัตว์ทุกตัว และพืชทุกชนิดด ้วย
 58. เต๋าที่อธิบายได ้มิใช่เต๋าอันอมตะ ชื่อที่ตั้งให ้กันได ้ มิใช่ชื่ออันสูงส่ง เต๋านั้น มิอาจอธิบายและมิอาจตั้งชื่อ เมื่อไร ้ชื่อ ทาฉันใดจักให ้ผู้อื่นรู้ ข ้าพเจ ้าขอเรียกสิ่งนั้นว่า “เต๋า” ไปพลางๆ (คัมภีร์ เต๋า เต็ก เกง บทที่ ๑) เต๋าจึงเท่ากับธรรมชาติ เท่ากับสรรพสิ่ง โดยทุกสิ่งล ้วนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของธรรมชาติ https://becommon.co/life/tao-digital-disrupt/
 59. https://www.blockdit.com/posts/5d86b13bf1f1db0cd4587b19?id=5d86b13bf1f1db0cd4587b19&series=5d7d9c0b39d2050cb25c3378
 60. พลังชีวิต หรือ พลังชี่ คือพลังงานรอบๆ ตัวเราที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ ตลอดเวลา • เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สุด ในการก่อตัวเป็นรูปเป็นร่าง และรักษาความมีอยู่ของทุกสรรพสิ่ง
 61. ทุกสรรพสิ่งในจักรวาลจะมีการถ่าย โอนแลกเปลี่ยนชี่ระหว่างกันอยู่ เสมอ • ดังที่คัมภีร์อี้จิง คัมภีร์เก่าแก่ของจีน (1122 ปีก่อนคริสต์กาล) กล่าวไว ้ว่า สรรพสิ่งในจักรวาลนี้ ไม่มีอะไรหยุด นิ่ง ไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลง ไม่มีอะไรไม่เชื่อมโยง กัน และไม่มีอะไรไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน • การเปลี่ยนแปลงของชี่ ก่อให ้เกิดสรรพสิ่งในจักรวาล และปรากฏการณ์ธรรมชาติทั้งหลาย • ฤดูกาลต่างๆ ก็เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของชี่
 62. หยิน–หยาง ตามพลังงาน • ยังมี หยิน–หยาง อีกความหมายหนึ่ง ที่ใช ้ในวิชาฮวงจุ้ย ดวงจีน และ ศาสตร์ทางจีน ทั้งหลายอีก คือ การแบ่งตามพลังงาน ซึ่ง แม ้ว่าเราจะใช ้กันอยู่บ่อยในวิชาต่าง ๆ แต่ก็ไม่ค่อยมีผู้ใดพูดถึง หรือ อธิบายเท่าไหร่ ซึ่งหยิน–หยางแบบนี้ จะเป็ นตัวสาคัญในการเข้าใจ ทฤษฎี ตามศาสตร ์จีน ทั้งมวล
 63. หยิน–หยาง แบบนี้ • จะมีพลังหยิน แยก กับพลังหยาง ไม่ได ้เกี่ยวข ้องกันโดยตรง โดย ณ เวลาหนึ่ง อาจจะมี ทั้งพลังหยินที่มาก และ พลังหยางที่มาก ในเวลา เดียวกัน ตามรูปด่านล่าง
 64. มีทั้งพลังหยินที่มาก และ พลังห ยางที่มาก ในเวลาเดียวกัน
 65. วัฐจักร ถ ้าเราพิจารณาดู วัฏจักรในธรรมชาติ เช่น น้าขึ้น-น้าลง,กลางวัน-กลาง คือ เราจะพบรูปแบบที่เหมือนกันก็ อยู่ 6 แบบคือ [สว่างเพิ่มขึ้น-> สว่างมาก -> สว่างลดลง-> มืดเพิ่มขึ้น -> มืดมาก ->มืดลดลง] -> สว่างเพิ่มขึ้น หรือ เรียกได ้เป็น [หยางเพิ่ม ->หยางมาก -> หยางลด -> หยินเพิ่ม - > หยินมาก -> หยินลด] -> หยางเพิ่ม
 66. ปฏิกิริยา หยิน–หยาง https://medium.com/@QiMenAlchemy/hetu- c4a0daac86d1
 67. สถานะตามเวลา https://medium.com/@QiMenAlchemy/hetu- c4a0daac86d1
 68. วิทยาศาสตร์ปัจจุบัน ได ้พยายามศึกษาชี่ และพบว่า ชี่ มีรูปแบบเป็น พลังงาน หลายลักษณะ • ที่พบมากคือ มีคุณสมบัติเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ ้ า
 69. บางส่วนเป็นคลื่นรังสีความร ้อนหรือ อินฟราเรดและประจุไฟฟ้า (electrostatic charge) • และยังเป็นพลังงานที่มองไม่เห็น อีกหลายรูปแบบ ในช่วงคลื่นที่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน ยังตรวจจับไม่ได ้ แต่มีหลักฐานข ้างเคียงที่บ่งชี้ชัดว่า มีคลื่นเหล่านี้อยู่ จริง
 70. ช่วงความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่เครื่องมือปัจจุบันสามารถวัดได ้ มนุษย์ทุกคน มีพลังชีวิต หรือ ชี่ อยู่ในตัว แต่จะมีปริมาณมากน้อยเพียงใดนั้น • ขึ้นอยู่กับสภาพของร่างกายและจิตใจ ผู้ที่เจ็บป่ วย ย่อมมีพลังชีวิตน้อยกว่าผู้ที่มีร่างกาย แข็งแรง
 71. ในวิชาชี่กงของจีน และโยคะศาสตร์ของอินเดีย • ต่างเชื่อว่าพลังทางกายภาพ พลังจิต และพลัง ความคิด ล ้วนก่อเกิดจากพลังชี่ หรือ พลังปราณ ทั้งสิ้น
 72. ดังนั้น หากเราสามารถฝึกชี่ ให ้มี ประสิทธิภาพ ร่างกายก็จะแข็งแรง • หากสามารถปรับชี่ ให ้มีพละกาลัง จิตใจก็จะ เข ้มแข็ง และหากสามารถบ่มเพาะ ให ้ชี่ ไปบารุงสมองได ้เต็มที่ ปัญญาความคิดก็จะเฉียบ คม
 73. ปรับสมดุลพลังงาน
 74. การบ่มเพาะพลังชีวิต หรือการฝึกชี่ ซึ่งเรามักคุ้นกว่าในชื่อว่า ชี่กง ก็คือการฝึกฝนกายและใจ เพื่อเพิ่มพูนกาลังของชี่ • โดยการปรับท่วงท่า ฝึกการหายใจ และการรวมศูนย์ ความนึกคิด เพื่อทาให ้ชี่ภายในร่างกาย ได ้แลกเปลี่ยนกับชี่ในธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยสร ้างเสริมสุขภาพให ้แข็งแรงสมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย และจิตใจ รวมไปถึงจิตวิญญาณ
 75. ฝึกลมหายใจ
 76. คาว่า ชี่กง มาจากการรวมคาในภาษาจีนสอง คา คือ คาว่า ชี่ ซึ่งหมายถึง พลังชีวิตที่มีอยู่ในร่างกายมนุษย์ และทุกสรรพสิ่งในจักรวาล ตามที่ได ้กล่าวมาแล ้ว และคาว่า กง ที่หมายถึง ทักษะ แรงการกระทา หรือการปฏิบัติเพื่อให ้ได ้ผล
 77. เมื่อรวมสองคานี้ จึงได ้ความหมายว่า • การฝึกฝนฝึกฝนปฏิบัติ เพื่อให ้ได ้ชี่ หรือเพื่อเพิ่มพูนพลังชีวิตขึ้นในร่างกาย ส่งผลให ้ผู้ฝึ ก มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ขึ้น และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงถือว่า ชี่กง เป็ นวิชาที่สามารถช่วยเรารักษาโรคที่ยังไม่เกิดขึ้น ด้วยตัวของเราเอง
 78. ประเภทของพลังชีวิต คัมภีร์อี้จิง ของจีนแต่โบราณ กล่าวไว ้ว่า มนุษย์เราสัมพันธ์กับพลังชีวิต หรือ พลังชี่ 3 ประเภท คือ
 79. ลักษณะการผันแปร https://medium.com/@QiMenAlchemy/tian-ren-di-aba89d25e551
 80. https://medium.com/@QiMenAlchemy/tian-ren-di-aba89d25e551
 81. พลังชีวิตจากฟ ้ า (ชี่ฟ้า หรือ ชี่สวรรค์) คือพลังธรรมชาติที่อยู่ในท ้องฟ้าและจักรวาล รวมถึงพลังจากดวงอาทิตย์ แรงดึงดูดจากดวงจันทร์ และดวงดาว พลังที่เกิดจากลม พายุ สายฝน ก ้อนเมฆ และ อากาศ
 82. พลังชีวิตจากดิน (ชี่ดิน หรือ ชี่ของโลก) คือพลังธรรมชาติที่อยู่บนโลก ทั้งบนดินและใต ้ดิน รวมถึงก ้อนหิน ดิน ทราย แร่ธาตุ สายน้า ต ้นไม ้และสัตว์ต่างๆ
 83. พลังชีวิตของมนุษย์ แท ้จริงแล ้ว ชี่ของคน ก็จัดเป็น ชี่ของโลก เช่นเดียวกับ ชี่ของสัตว์และต ้นไม ้ • แต่เพราะมนุษย์เห็นว่าตนเองแตกต่างจากสัตว์และ พืช จึงได ้แยกตัวเอง ออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เพื่อสามารถศึกษาค ้นคว ้าให ้เกิดความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต และการบาบัดรักษาตัวเอง
 84. พลังชี่ทั้ง 3 ประเภทนี้ มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงซึ่ง กัน อย่างแยกขาดจากกันไม่ออก และทาปฏิกริยาต่อกันอยู่ ตลอดเวลา
 85. เป็นไปตามหลักการในคัมภีร์อี้จิง ที่ว่า ไม่มีสิ่งใดในจักรวาลนี้ สามารถแยกขาดเป็ นปัจเจกอย่างสมบูรณ์ โดยไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ ์กันเลย และ ไม่มีชี่ของสิ่งใด ไม่เคลื่อนไหวแลกเปลี่ยนกับ ชี่ของสิ่งอื่น
 86. การหายใจของต ้นไม ้
 87. การหายใจของคน
 88. โดยธรรมชาติแล ้ว • ถ ้าชี่ของสิ่งหนึ่งสมดุล ก็จะทาให ้ชี่ของสิ่งอื่นๆ ดีไป ด ้วย
 89. ถ ้าชี่ของสิ่งหนึ่งไม่สมดุล ก็จะส่งผลต่อชี่ของสิ่งอื่นๆ เพราะมันจะต ้องปรับสร ้างสมดุลของตัวเอง ใหม่ • โดยไปดึงชี่จากสิ่งต่างๆ รอบตัวมา ทดแทน ซึ่งจะทาให ้มีการดึงชี่ทดแทนต่อเนื่องเป็น ลูกโซ่ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเกิดสมดุลของทั้งระบบขึ้นใหม่
 90. ห่วงโซ่อาหาร
 91. ด ้วยเหตุนี้ ถ ้าสรรรพสิ่งมีความ สมดุล จะหมายถึงผู้คนจะไม่เจ็บป่ วย พืชพันธุ์ไม ้ใหญ่น้อยจะเจริญงอก งาม ฝนฟ้าจะตกตามฤดูกาล • ทุกสรรพสิ่งจะเป็นไปตามที่ควร จะเป็น ตามวัฏจักรของธรรมชาติ
 92. ดังนั้น ความมีสุขภาพดีของทุกสิ่ง ในจักรวาล จึงขึ้นอยู่กับความสมดุล ความผสมผสานกลมกลืน และการแลกเปลี่ยนกันอย่าง พอดี ระหว่างชี่ของตัวเอง (ชี่ภายใน) กับชี่ของสิ่งแวดล ้อม (ชี่ภายนอก) http://www.nawachione.org/2012/10/28/life-energy-and-health-01/
 93. ชัยภูมิฮวงจุ้ย แต่ละแบบ หมายถึง อะไรบ ้าง ตอน 1 https://www.nirvana-memorial.co.th/blog-detail.php?Lang=L1&rid=42
 94. • หาก จะหาสถานที่สักแห่ง เพื่อสร ้างฮวงซุ้ยบรรพบุรุษ สิ่งหนึ่งที่ต ้องดูแน่นอนคือชัยภูมิของตาแหน่งนั้นๆ ว่าเป็นชัยภูมิที่ถูกต ้องตามศาสตร์ฮวงจุ้ยหรือไม่ เป็นชัยภูมิที่ส่งผลดีหรือไม่ดี กันแน่!
 95. วันนี้ขอพาทุกคนไปรู้จักชัยภูมิ ที่จะนาแต่สิ่งดีๆให ้ลูกหลานกันนะคะ ตามมาเลยค่ะ • ชัยภูมิฮวงจุ้ย แต่ละแบบ หมายถึงอะไรบ ้าง
 96. “ชัยภูมิฮวงจุ้ยที่ดี” https://www.nirvana-memorial.co.th/blog-detail.php?Lang=L1&rid=42
 97. ลักษณะชัยภูมิ เลข 1 ลักษณะตีนเขา เลข 2 ลักษณะทางน้าเดิน เลข 3 ลักษณะแนวเขา
 98. ลักษณะชัยภูมิแบบต่างๆ เส ้นประคือทางน https://www.nirvana-memorial.co.th/blog-detail.php?Lang=L1&rid=42
 99. 1) ชัยภูมินี้เรียกว่า “สุวรรณภูมิ” หมายถึง ชัยภูมิที่มีภูเขาโอบอุ้ม ประกอบด ้วยแซเล้ง และแปะโฮ้ว ตาแหน่งน้า มีลักษณะโค ้งของธาตุทอง ซึ่งหาได ้ยากในฮวงจุ้ยทั่วไป บันดาลให ้เกิดโชคลาภ ร่ารวย ส่งผลให ้ลูกชายทุกคน เป็นคนดี เจริญรุ่งเรือง มีคุณธรรม มีความกตัญญ เส ้นประคือทางน้า
 100. 2) ชัยภูมิฮวงจุ้ยของธาตุไม ้ เส ้นประคือทางน้า มีสายน้าผ่านหน้าสุสาน เป็นแนวขวาง หมายถึง มังกรที่มีผู้อุปถัมภ์ ส่งผลให ้ลูกหลานเป็นคนซื่อตรงไปหลายชั่วอายุคน
 101. 3) ชัยภูมิฮวงจุ้ยธาตุน้า ส่งผลให ้ลูกหลานฉลาด หน้าตาสวยงาม ร่ารวยอุดม สมบูรณ์ ถ ้าภูเขาด ้านหน้าสุสาน มีลักษณะเป็นคลื่นเหมือนตัวมังกร ยิ่งส่งผลให ้ลูกหลานเจริญขึ้น เส ้นประคือทางน้า
 102. 4) ชัยภูมิฮวงจุ้ยธาตุดิน ลักษณะสายน้า จะไหลอ ้อมผ่านด ้านหน้าฮวงจุ้ย ถ ้าหาก แนวเขาด ้านหน้า ไม่ลาดอี ยง ส่งผลให ้ลูกหลานร่ารวยและมี ชื่อเสียงในสังคม และรับราชการจะได ้เป็นใหญ่ นายพล หรืออธิบดี เส ้นประคือทางน
 103. ลักษณะชัยภูมิแบบต่างๆ เส ้นประคือทางน้า https://www.nirvana-memorial.co.th/blog-detail.php?Lang=L1&rid=42
 104. 5) ชัยภูมิฮวงจุ้ย ที่มีลักษณะสายน้าไหล มาหมุนเป็นวงกลมอยู่ด ้านหน้าสุสาน และไหลต่อไป ลักษณะเช่นนี้ ส่งผลให ้ลูกหลานร่ารวยแน่นอน และประสบความสาเร็จทุกประการ
 105. 6)ชัยภูมิฮวงจุ้ย สายน้า มีลักษณะครึ่งวงกลม พุ่งเข ้ามา • และมีแนวเขา ลักษณะเหมือนโต๊ะเขียนหนังสือ กั้นทางน้าเป็นเหมือนทานบ ส่งผลให ้ลูกหลานเจริญรุ่งเรืองใน วงราชการ แนวเขา
 106. 7) ชัยภูมิฮวงจุ้ย ลักษณะโอบ เหมือนการทาความ เคารพ และด้านหน้าสุสาน มีภูเขา มีสายน้า เข ้ามาทางขวา และไหลผ่านกลางสุสาน ออกไปทางซ ้าย (แชเล ้ง) และอ ้อมไปหลังสุสาน หมายถึง ลูกหลานจะมียศสูงในวง ราชการ เข ้ า ออก
 107. 8) ชัยภูมิฮวงจุ้ย ลักษณะน้ารวมจากฟ้า (จูเทียน สุ่ย) • ด้านหลังสุสาน มีภูเขา ด้านหน้า มีทางน้าหลายสายรวมกัน และไหลผ่านมาทางขวา (แปะโฮ ้ว) และไหลตัดขวางไปทางซ ้าย (แชเล ้ง)
 108. ลักษณะชัยภูมิแบบต่างๆ เส ้นประคือทางน้า https://www.nirvana-memorial.co.th/blog-detail.php?Lang=L1&rid=42
 109. 9) ชัยภูมิฮวงจุ้ย ลักษณะเหมือนปิ่นทอง • ด ้านหน้า มีภูเขาหลายชั้นซ ้อนกันอยู่ ลูกหลานก็จะร่ารวยอย่างน้อย 2 ชั่วคน เนื่องจากแนวเขามี 2 ชั้น
 110. 10) ชัยภูมิฮวงจุ้ย แนวเขาตรง เหมือนแถวทหาร • ถ ้าแนวเขาด ้านซ ้ายและขวา เป็นเส ้นตรงเหมือนแถวทหาร มีสายน้าไหลผ่านเนินเขาเล็กๆ จะส่งผลให ้ลูกหลานร่ารวย • ยิ่งถ ้าด ้านหน้าสุสาน มีภูเขาสูง ลักษณะสวยงาม ส่งผลให ้ลูกหลานดียิ่งทวีคูณ ด ้านซ ้าย ด ้านขวา ด ้านหน้า
 111. 11) ชัยภูมิฮวงจุ้ย บันไดสวรรค์ • ด้านหน้าสุสาน มีภูเขาสูง เชิงเขา มีที่นาเป็นชั้นๆ เหมือนบันได • มีสายน้า ไหลเข ้ามา ทางด ้านซ ้ายและขวาของสุสาน จะส่งผลให ้ลูกหลานเจริญรุ่งเรือง ชีวิตประสบแต่ความราบรื่น สมหวัง
 112. 12) ชัยภูมิฮวงจุ้ย • ชั้นนอก มีแนวเทือกเขาหน้าสุสาน • พร ้อมทั้งแนวด ้านซ ้ายขวาของ สุสาน ยังมีเทือกเขามาโอบอีก • ลักษณะด ้านหน้า เหมือนบันไดสวรรค์ท ้องพระโรง จะส่งผลให ้เกิดความเจริญก ้าวหน้า เรื่อยๆ
 113. ลักษณะชัยภูมิแบบต่างๆ เส ้นประคือทางน้า https://www.nirvana-memorial.co.th/blog-detail.php?Lang=L1&rid=42
 114. 13) ชัยภูมิฮวงจุ้ยแผ่นไม ้ แนวเทือกเขาด ้านหน้าสุสาน มีทุ่งนา 5 แปลง คล ้ายบันได ส่งผลให ้ลูกหลานมีที่ดินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และถ ้าสายน้าและขุนเขา ประสานกัน จะดีมาก ทาให ้ลูกหลานร่ารวยยิ่งๆขึ้น
 115. 14) ชัยภูมิฮวงจุ้ยน้าเข ้าปาก ด ้านหน้าสุสาน มีภูเขา 3 ลูกเรียงเป็นแถวเดียวกัน • มีสายน้า ไหลจากด ้านขวาของสุสาน เป็นแนวขวาง เข ้าไปปากแชเล ้ง จะส่งผลให ้ลูกหลานร่ารวยอย่าง รวดเร็วทันใจ แชเล ้ง
 116. 15) ชัยภูมิฮวงจุ้ยโอบล ้อม (ฉาน หยวนหวู่) มีแนวเทือกเขา โอบล ้อมสุสาน ทั้งด ้านหน้าและด ้านข ้าง • ส่วนสายน้า จะไหลจากด ้านหน้าไปทางซ ้าย โดยแยกโอบรอบสุสานไป ด ้านซ ้ายและขวา จนถึงหลังสุสาน ส่งผลให ้ลูกหลานร่ารวย และมีความก ้าวหน้าทางราชการ ด ้านหน้า ด ้านข ้าง
 117. 16) ชัยภูมิฮวงจุ้ย สายน้า 9 คด จะมีแนวสายน้าด ้านหน้าสุสาน ลักษณะคดไปคดมา รวมได ้9 คด จะส่งผลให ้ลูกหลาน เจริญรุ่งเรือง มีทายาทสืบสกุลทั้งชายหญิง เป็นเสาหลักของประเทศ
 118. ลักษณะชัยภูมิแบบต่างๆ เส ้นประคือทางน้า https://www.nirvana-memorial.co.th/blog-detail.php?Lang=L1&rid=42
 119. 17) ชัยภูมิฮวงจุ้ย “ที่นา” แนวเทือกเขาหน้าสุสาน มีที่นา ที่อุดมด ้วยน้า มีสายน้า อยู่ระหว่างที่นา หน้าสุสาน เหมือนแนวคันธนู จะส่งผลให ้มีทายาทสืบสกุลเป็นชายและร่ารวย
 120. 8) ชัยภูมิฮวงจุ้ย โค ้งคันธนู ถ ้าสายน้า ด ้านหน้าสุสาน มีลักษณะเป็นรูปคันธนูโค ้งเข ้า ส่งผลให ้ลูกหลานเจริญ
 121. 19) ชัยภูมิฮวงจุ้ยรูปกระด ้ง แนวเทือกเขาสูง หน้าสุสาน เป็นชั้นๆขึ้นไป เปรียบเสมือนกระด ้ง จะส่งผลให ้ลูกหลานมีโชคลาภ แต่ลูกหลานจะฆ่าฟันกันเอง หรือ ทะเลาะแย่งอานาจ เนื่องจากตาแหน่งซ ้ายมือกับขวามือ เท่ากัน ดังนั้นจะต ้องให ้ซ ้ายมือ ยาวกว่าถึงจะดี ซ ้ายมือ https://www.nirvana-memorial.co.th/blog-detail.php?Lang=L1&rid=42
 122. 4 สัตว์เทพศักดิ์สิทธิ์ เต่าดา หงส์แดง มังกรเขียว เสือ ขาว https://www.nirvana-memorial.co.th/blog-detail.php?Lang=L1&rid=56
 123. สัตว์เทพศักดิ์สิทธิ์ในตานาน ความเชื่อของชาวจีนที่มี มานมนาม • สัตว์เทพทั้ง 4 มีอะไรบ ้าง เป็นสัญลักษณ์แทนถึง อะไร วันนี้เราได ้รวบรวมเกร็ดน่ารู้มาให ้ในบทความนี้ ไปติดตามกันเลย
 124. ชาวจีนในสมัยโบราณกาล มีความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์เทพ 4 ตน คือ มังกรเขียว เสือขาว หงส์แดง และเต่าดา • โดยเริ่มแรก มาจากการแบ่งท ้องฟ้า ออกเป็น 4 ส่วนตามทิศ คือ ตะวันออก ตะวันตก เหนือ ใต ้
 125. 5 ธาตุ 5 ธาตุ หรือ หวู่สิง (五行) • จริง ๆ แล ้วไม่ควรจะแปลว่า “ธาตุ” เพราะคาว่า 行 ในภาษาจีน ไม่ได ้แปลว่า “ธาตุ” • แต่เป็น “สถานะ, กระบวนการ, ขั้นตอน”
 126. เบญจคุณะ -五行
 127. ซึ่งเป็นการเรียกที่ผิดอย่างมาก พอเราเรียกว่า ธาตุ เราก็เลยนึกไปถึงวัตถุจริง ๆ ที่เป็นทอง เป็นไม ้เป็นดิน • ทั้งที่จริงแล ้วมันคือ สถานะ แบบหนึ่ง หรือ สถานะของ หยิน–หยาง แบบหนึ่ง
 128. ที่จริงแล ้ว เราควรเรียก “ธาตุ” ว่า “สถานะ” • เพื่อให้เป็ นการเรียกให้ถูกต้อง ตามความหมายดั้งเดิม • ดังนั้น “5 ธาตุ” ก็จะกลายเป็น “5 สถานะ” (แต่ถ ้าพูดเรื่องที่คนทั่วไปเข ้าใจ ก็จะใช ้คาว่าธาตุเหมือนเดิม เพื่อให ้เข ้าใจได ้โดยง่าย) https://medium.com/@QiMenAlchemy/hetu-c4a0daac86d1
 129. ที่จริงแล ้ว เราควรเรียก “ธาตุ” ว่า “สถานะ” 5 ธาตุ 5 สถานะ https://medium.com/@QiMenAlchemy/hetu-c4a0daac86d1
 130. ปฏิกิริยา หยิน–หยาง https://medium.com/@QiMenAlchemy/hetu- c4a0daac86d1
 131. สถานะตามทิศ ส่วนที่เคยกล่าวไปแล ้ว เป็นการกาหนด สถานะตาม เวลา • เราจะมากาหนด สถานะตามทิศ หรือ ตามพื้นที่ โดย เราจะให ้พลังหยาง เป็นพลังที่อยู่ใน ทิศ แนวนอน (ทิศจากตะวันออกไปตะวันตก)
 132. พระอาทิตย์ขึ้น-ลง
 133. พลังหยินอยู่ในทิศแนวตั้ง (ทิศเหนือไปทิศใต ้)
 134. สนามแม่เหล็กโลก
 135. สนามแม่เหล็กโลก
 136. สาหรับเหตุผลนั้น • จะเกี่ยวกับเรื่อง ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และ ดวงดาว ซึ่งถ ้ามีเวลาจะอธิบายในโอกาสต่อไป • ตอนนี้ต ้องไม่ลืม ที่เคยกล่าวไว ้ในช่วงแรก ว่า พลังหยิน พลังหยาง อยู่แยกกันได ้ เป็นพลังงาน 2 สาย
 137. เมื่อนามาเขียนเป็นรูป และใช ้นิยาม ตามที่กาหนด ก็จะได ้ตามภาพด ้านล่าง
 138. ในรูปเป็นเพียงแค่ 2 มิติ เราอาจจะเพิ่มไปอีกมิติ หรือ ทิศ หนึ่งก็จะได ้เป็น 3 มิติ • โดย มิติที่เพิ่มมานั้น อาจจะเป็น นอก/ใน หรือ สูง/ต่า (แต่ไม่สูงมาก เพราะมนุษย์อาศัยอยู่บนพื้น อยู่บน ท ้องฟ้าไม่ได ้) ก็ได ้ โดยกาหนดให ้
 139. ด ้านใน/ด ้านล่าง = หยิน ด ้านนอก/ด ้านบน = หยาง
 140. เวกเตอร์ในสามมิติ
 141. ซึ่งสามารถ แสดงได ้ตามภาพด ้านล่าง โดยให ้เครื่องหมายบวก (+) เป็นหยาง | เครื่องหมายลบ (-) เป็นหยิน
 142. และได ้สังเกตการเรียงตัวของกลุ่ม ดาวเทียบกับลักษณะของสัตว์ใน ตานานที่ตนเองเชื่อ • โดยทิศตะวันออกแทนกลุ่มดาวมังกรเขียว • ทิศตะวันตกแทนกลุ่มดาวเสือขาว • ทิศใต ้แทนกลุ่มดาวหงส์แดง • และทิศเหนือแทนกลุ่มดาวเต่าดา ซึ่งแต่ละทิศจะครอบครองดาว 7 ดวง รวมทั้งหมดเป็น 28 ดวง
 143. ต่อมา สัตว์ทั้ง 4 ทิศ ก็ได ้รับการยอมรับ มากขึ้นเรื่อย ๆ จนถูกเปรียบเปรยเป็นสัตว์เทพ ศักดิ์สิทธิ์ และได ้ปรากฏในศาสตร์ต่าง ๆ ของชาวจีนหลากหลาย สาขา อาทิ ดาราศาสตร์ ภูมิพยากรณ์ • หรือแม ้แต่การทหาร ซึ่งมีบทหนึ่งของตาราพิชัยสงคราม ได ้กล่าวถึงการกาหนดทิศทางการเดินทัพ ไว ้ว่า “ซ ้ายเป็นมังกรเขียว ขวาเป็นเสือขาว ทัพหน้าคือหงส์แดง และเต่าดาคุมหลัง บัญชาการจากเบื้องบน นาปฏิบัติสู่เบื้องล่าง”
 144. ความเชื่อเรื่อง 4 สัตว์เทพ ไม่ได ้มีเฉพาะในประเทศจีนเท่านั้น • ประเทศญี่ปุ่ นและประเทศเกาหลีเอง ต่างก็มีความเชื่อในเรื่องดังกล่าวเหมือนกัน ซึ่งเป็นผลพวง มาจากการแลกเปลี่ยนและการถ่ายทอดทาง วัฒนธรรม นั่นเอง • โดยสัตว์เทพทั้ง 4 จะเรียกรวมกันว่า ซื่อหลิง (四灵) ในภาษาจีน หรือเรียกว่า ชิจิน (四神) ในภาษาญี่ปุ่ น
 145. ซึ่งสัตว์เทพแต่ละตัวเป็นตัวแทนของ ทิศ ธาตุ และฤดูกาลที่แตกต่างกัน ไป ดังนี้
 146. มังกรเขียว มังกรเขียว บ ้างก็เรียกว่า มังกรฟ้า 青龙 (อ่านว่า ชิงหลง ในภาษาจีน, เซริว 青竜 ในภาษาญี่ปุ่ น, ชอง-นยง 청룡 ในภาษาเกาหลี) • มีลาตัวเป็นงู หัวเป็นกิเลน หางเป็นปลา มีเครายาว มีเขา เท ้าคล ้ายกรงเล็บ • รูปลักษณ์เป็นมังกรเหิน
 147. ฤดูใบไม ้ผลิ
 148. สัตว์เทพแห่งทิศตะวันออก เป็นตัวแทนของฤดูใบไม ้ผลิ • สีประจาตัวคือ สีเขียวหรือสีฟ้า • อยู่ในธาตุไม ้บางความเชื่อก็ว่าอยู่ในธาตุ ลม • เป็นสัญลักษณ์ของคุณงามความดี ความอ่อนโยนสงบสุขและความมั่นคงของ บ ้านเมือง นอกจากนี้ยังใช ้เป็นตัวแทนของจักรพรรดิ
 149. หงส์แดง https://www.nirvana-memorial.co.th/blog-detail.php?Lang=L1&rid=56
 150. หงส์แดง 朱雀 (อ่านว่า จูเชว่ ในภาษาจีน, ซูซาคุ 朱雀 ในภาษาญี่ปุ่ น, ชูจัก 주작 ในภาษาเกาหลี)
 151. หงส์เป็นเจ ้าแห่งปักษา และเป็นสัตว์มงคลชนิดหนึ่งของจีน มาแต่โบราณ ในตานานกล่าวว่า • หงส์มีรูปคล ้ายไก่ฟ้า มีสีขนสลับลายเป็นประกาย มีนิสัยรักสะอาด ช่างเลือก (มีความละเอียดอ่อน ประณีต)
 152. สัตว์เทพแห่งทิศใต ้ ตัวแทนของฤดูร ้อน สีประจาตัวคือ สีแดง อยู่ในธาตุไฟ • เป็นสัญลักษณ์ของความรอบรู้ ความเป็นสิริมงคล และความจงรักภักดี • มักถูกจับคู่กับ มังกรเขียว ในลักษณะตัวแทนของผู้ให ้และผู้รับ ที่ทาให ้เกิดความสมดุล นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนของจักรพรรดินี
 153. เสือขาว https://www.nirvana-memorial.co.th/blog-detail.php?Lang=L1&rid=56
 154. เสือขาว 白虎 (อ่านว่า ไป๋ หู่ ในภาษาจีน, เบียคโกะ 白虎 ใน ภาษาญี่ปุ่ น, แพโค 백호 ในภาษาเกาหลี)
 155. เสือเป็นเจ ้าแห่งสัตว์ป่ าทั้งมวล สัตว์เทพแห่งทิศตะวันตก ตัวแทนของฤดูใบไม ้ร่วง อยู่ในธาตุทอง มีสีขาว จึงกลายเป็น เสือขาว • บางความเชื่อก็ว่าอยู่ใน ธาตุลม เป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องและคุ้มครอง คอยขับไล่ปีศาจ เป็นราชาแห่งขุนเขา นอกจากนี้ ยังถือเป็นสัญลักษณ์ในการรบและการทหาร
 156. เต่าดา https://www.nirvana-memorial.co.th/blog-detail.php?Lang=L1&rid=56
 157. เต่าดา 玄武 (อ่านว่า เสวียนอู่ ใน ภาษาจีน, เกมบุ 玄武 ในภาษาญี่ปุ่ น, ฮยอนมู 현무 ในภาษา เกาหลี)
 158. มีรูปลักษณ์เป็นเต่า แต่มีเกล็ด คล ้ายงู มีลักษณะร่วมกันของเต่าและ งู • บ ้างใช ้สัญลักษณ์ เป็นรูปเต่าที่มีงูพันรัดกลาง ลาตัว
 159. สัตว์เทพแห่งทิศเหนือ ตัวแทนของฤดูหนาว อยู่ในธาตุน้า บางความเชื่อก็ว่าอยู่ในธาตุดิน • เป็นสัตว์เทพที่มีสัตว์ตัวอื่น พ่วงมาด ้วย นั่นก็คือ งู ที่พันอยู่รอบตัว นั่นเอง เต่าดาคือสัญลักษณ์ของความ ศรัทธา อายุที่ยืนยาว และมีความสุข
 160. นอกจากนี้ บางความเชื่อ ก็เชื่อว่ามีสัตว์เทพตัวที่ 5 อยู่ ณ จุดศูนย์กลางของสัตว์ เทพทั้ง 4 ทิศนี้ นั่นก็คือ มังกรทอง https://bit.ly/3jQPFXA
 161. มังกรทอง 黄龙 (อ่านว่า หวงหลง ในภาษาจีน, โอริว 黃龍 ในภาษาญี่ปุ่ น, ฮวัง-นยง 황룡 ในภาษาเกาหลี) เป็นตัวแทนของธาตุดิน ประจาอยู่ ณ จุดศูนย์กลางของทิศทั้ง 4 ซึ่งเป็นตาแหน่งเดียวกับ จุดศูนย์กลางของสวรรค์และจักรวาล ทั้งหมด https://www.nirvana-memorial.co.th/blog-detail.php?Lang=L1&rid=56
 162. สุสานขงจื๊อ • การมีสุสานที่ดี แม ้เจ ้าชะตาจะเสียชีวิตไปแล ้ว ก็ยังทา ให ้มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นที่รู้จักต่อไปได ้ดังเช่น สุสานของปราชญ์ขงจื้อ https://www.nirvana-memorial.co.th/blog-detail.php?Lang=L1&rid=121
 163. ขงจื้อ ปรมาจารย์แห่งแผ่นดิน ใน ประวัติศาสตร์ของจีนนั้น บุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดัง จนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก คงมีชื่อของขงจื้ออยู่เป็นแน่ • ซึ่ง ขงจื้อ เป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่ใน สมัยชุนชิว โดยได ้ถ่ายทอดคาสอน จนเป็นที่ยึดมั่นของชาวจีนมาเป็นระยะเวลานาน
 164. ภายหลังจาก ขงจื้อ ถึงแก่กรรม แล ้ว คาสอนของ ขงจื้อ ยังคงได ้รับการถ่ายทอดจากบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลาย • ต่อมา เม่งจื้อ ลูกศิษย์คนหนึ่งของ ขงจื้อ ได ้รวบรวมคาสอนต่างๆ และได ้พัฒนาจนกลายเป็น ลัทธิขงจื้อ ในเวลาต่อมา และยังคงเป็นสิ่งที่ยึดถือมาจนถึงปัจจุบัน
 165. สุสานขงจื๊อ • ตั้งอยู่ในเมืองฉีฝู่ มณฑลซานตง ทางภาคตะวันออก ของจีน ซึ่งเป็นบ ้านเกิดขงจื๊อ
 166. ศาลและสุสาน ของขงจื๊อและตระกูล ขง เป็นเขตสุสานที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และมีอายุใช ้นานที่สุดในโลกใน ปัจจุบัน • มีสุสานลูกหลานตระกูลขง กว่า 100,000 สุสาน • เขตสุสานแห่งนี้ มีพื้นที่ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร • เป็นเขตสุสานที่มีอายุ ใช ้ต่อเนื่องกันประมาณ 2,500 ปี
 167. รวม ๆ แล ้ว ภายในเขตสุสาน • มีศิลาจารึก นับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น (ปี 206 ก่อนคริสต์ศักราช-ค.ศ.220) เป็นต ้นมา กว่า 5,000 แผ่น • รวมทั้ง ยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าขงจื่อที่ใหญ่ที่สุดในจีน ศาลเจ ้าขงจื้อ มีพื้นที่กว ้างขวางมาก เป็นรองเพียงพระราชวังต ้องห ้ามเท่านั้น
 168. บรรพชนของขงจื๊อ • สืบเชื้อสายจากเจ ้าผู้ครองแคว้นซ่ง(宋国) ซึ่งเป็นหนึ่งในสายราชนิกุลแห่งราชวงศ ์ซาง(商朝)
 169. บรรพชนรุ่นต่อมา ได ้รับราชการเป็นขุนนางชั้นสูง ของแคว ้นซ่งมาหลายชั่วคน ย่อมกล่าวได ้ว่า • การมีสุสาน และการปรับดวงที่ดี เป็นอีกปัจจัย ในการต่อรองฟ้า ดิน และ ดวงชะตา ให ้ ส่งผลไปยังรุ่นลูก • ให ้ลูกหลานมีผลการเรียนที่ดี มีสมองที่ปราดเปรื่อง รวมทั้งมีคุณธรรมสูงส่ง ดังเช่น ท่านชงจื้อ ที่ได ้สุสานบรรพบุรุษสนับสนุน • https://www.nirvana-memorial.co.th/blog-detail.php?Lang=L1&rid=121
 170. https://www.blockdit.com/posts/5c3ea9c02033727c1b197b5e ขงจื๊อ คุณครูผู้เป็นที่รัก
 171. ขงจื๊อ คุณครูผู้เป็นที่รัก • "ขงจื๊อคุณครูผู้เป็ นที่รัก" เป็นผลงานของนัเขียนชาวจีนนามว่า "อู๋กันหลิน" แปลและเรียบเรียงโดย "อาศรมสยาม-จีนวิทยา" เป็นงานเขียนที่ใช ้วิธีการเล่าเรื่องคาสอนของขงจื้อ (อันน่าเบื่อ) ให ้กลายเป็นนิยาย โดยเล่าเรื่องผ่าน "จื่อก้ง" ลูก ศิษย์เอกของขงจื้อ ซึ่งอ่านแล ้วต ้องยอบรับเลยว่า นี่คือหนังสือที่ถ่ายทอดคาสอนของขงจื้อ ได้ดีที่สุดเล่มหนึ่ง • https://www.samkok911.com/2013/08/Great-Teacher-Confucius.html
 172. • หนังสือ ขงจื้อ คุณครูผู้เป ็ นที่รัก รวบรวมหลักคาสอนของ "ขงจื้อ" ปรมาจารย์ครู ผู้ยิ่งใหญ่ สอนวิถีชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม
 173. แล ้ว "ขงจื้อ" เกี่ยวอะไรกับ "สาม ก๊ก" ..... !? ต ้องบอกว่าเกี่ยวข ้องเป็นอย่างมาก เพราะวรรณกรรมเรื่องสามก๊กของเรา มีการกล่าวอ ้างถึงขงจื้อและคาสอนของเขาอยู่หลายต่อ หลายครั้ง อาทิเช่น • ขงหยง เจ ้าเมืองปักไฮ เป็นเชื้อสายรุ่นที่ 20 ของ ขงจื้อ
 174. • นาง งอฮูหยิน เตือน ซุน เซ๊ก โดยยกคาสอนของ ขงจื้อ ว่าไม่ควรลบหลู่ อิเกียด ผู้วิเศษ และควรทาบุญอุทิศให ้อิ เกียด
 175. • สุมาเต๊กโช ยกคาสอนของ ขงจื้อ บอกแก่ เล่าปี่ ว่า "สิบคนจะหาผู้กล ้าหาญได ้ คนหนึ่ง ร ้อยคนจะหาผู้มีสติปัญญาได ้คน หนึ่ง"
 176. • โจโฉ ประลองกาลังทหาร แล ้วกล่าวปาฐกถาสาคัญ ยกตนว่ายึดถือคาสอนของ ขงจื้อ ในการรับใช ้แผ่นดิน และพระเจ ้า เหี้ยนเต้ • เตียงสง คุยสนทนากับ เอียวสิว ว่า โจโฉ เป็นผู้รู้แจ ้งในคาสอนของ ขงจื้อ เม่งจื้อ และพิชัยสงคราม ซุนจื่อ อู๋ฉี่
 177. • ขงเบ ้ง เกลี่ยกล่อมให ้เล่าปี่ ขึ้นเป็นกษัตริย์ โดยใช ้คาสอนของ ขงจื้อ • ตังสิม เตือน พระเจ ้า โจยอย ไม่ให ้สร ้างปราสาทและเครื่อง สาราญ ด ้วยคาสอนของ ขงจื้อ
 178. • เรื่องขงจื้อ ในสามก๊ก ที่กล่าวมานี้ มีอยู่ในหนังสือสามก๊กต ้นฉบับ ไม่มีใน หนังสือสามก๊ก ฉบับเจ ้าพระยาพระคลัง(หน) • ซึ่งเท่าที่ผมเปิดค ้นหาดูแล ้ว เชื่อหรือไม่ว่าใน หนังสือสามก๊ก ฉบับเจ ้าพระยาพระ คลัง(หน) มีการกล่าวถึงขงจื้อ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น นั่นคืออยู่ใน ตอนที่ 21 "โจโฉทดลองยี่เอ๋ง" https://www.samkok911.com/2013/08/Great-Teacher-Confucius.html
 179. "ขงจู๊" หรือ "ขงจื้อ" ปรากฏชื่อ เพียงครั้งเดียวในหนังสือสามก๊ก ภาษาไทย !
 180. ความในตอนนี้ คือเหตุการณ์ที่ โจโฉ โกรธที่ ยี่เอ๋ง พูดจาดูถูกขุนนางและทหารเอกของเขา โจโฉ จึงถาม ยีเอ๋ง กลับไป ว่า ยีเอ๋ง มีคุณสมบัติอะไร
 181. ยีเอ๋ง จึงตอบว่า "เรารู้ดูดาวในอากาศ ฝ่ ายข ้างแผ่นดินนั้น เราก็ชานาญ รู้ดูในภูมิฐานว่าดีและร้าย อนึ่งเราจะพิดทูลตักเตือนพระมหากษัตริย์ให ้ตั้งอยู่ใน ความยุติธรรม เหมือน พระเจ้า เงียวซุน นั้นก็ได ้ ประการหนึ่งเราจะชักชวนสั่งสอนอาณาประชาราษฎร ให ้มีใจสัตย์ซื่อต่อแผ่นดินเหมือนครั้ง ขงจู๊ กับ งันเอี๋ยน ซึ่งเป็นครูสอนคนทั้งปวงให ้สัตย์ซื่อก็ได ้ ซึ่งเราสนทนาแก่ท่านบัดนี้ อุปมาเหมือนพูดกับคนบ ้าอันมิได ้รู้ภาษาคน"
 182. ขงจู๊" ที่ ยีเอ๋ง พูดถึง ก็คือ "ขงจื้อ" นั่นเอง และเป็นการปรากฎชื่อเพียงครั้งเดียว ในสามก๊ก ภาษาไทย
 183. ตัวตนของขงจื้อ จะเป็นอย่างไรนั้น ต ้องย ้อนกลับไปที่ หนังสือ "ขงจื๊อคุณครูผู้เป็ นที่รัก" • ซึ่งจะปรับทัศนคติทั้งในแง่ดีและแง่ร ้าย ที่มีต่อขงจื้อ เป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่ม ที่อยากแนะนาให ้เพื่อน ๆ นักอ่านสามก๊กได ้อ่านกันครับ
 184. รายละเอียดหนังสือ "หนังสือ ขงจื้อ คุณครูผู้เป็ นที่รัก" เป็นหนังสือที่รวบรวมหลักคาสอนของ "ขงจื้อ" ปรมาจารย์ครูผู้ยิ่งใหญ่ สอนวิถีชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นหนังสือที่จะทลายกาแพงกาลเวลา ย ้อนอดีตสู่แผ่นดินจีนเมื่อ 2,500 ปีก่อน ศึกษาคาสอนของขงจื๊อ ผ่านศิษย์ผู้ใกล ้ชิด "จื่อก้ง" ที่สร ้างความรู้สึกประหนึ่งนั่งเรียนอยู่เบื้องหน้า ขงจื๊อ
 185. หลักการปกครองและการเป็นผู้นา ที่ดี คือ • ไม่ใช ้‘วิธีเผด็จการ’ แต่ใช ้‘วิธีราชธรรม’ • ‘วิธีเผด็จการ’ ใช ้การบังคับขู่เข็ญ • ‘วิธีราชธรรม’ ใช ้การอบรมสั่งสอน • ‘วิธีเผด็จการ’ ใช ้กาลังบังคับ • ‘วิธีราชธรรม’ ใช ้ศีลธรรมจรรยา • ‘วิธีเผด็จการ’ ผู้คนจานนด ้วยความจายอม • ‘วิธีเผด็จการ’ ผู้คนปรับปรุงพัฒนาตนเองและปฏิบัติ ตามด ้วยความยินดี • ใครบางคนอาจจะมีอิทธิพล ควบคุม หรือบงการชีวิต ของเราได ้ แต่จงอย่าให ้ผู้นั้นมาอยู่เหนือจิตใจเรา
 186. ท่องอาขยานดวงจีน • ธาตุให้คุณ ธาตุน้า คิดดี ธาตุไฟ พูดดี ธาตุทอง ทาดี ธาตุไม้ คบคนดี ธาตุดิน ไปสู่สถานที่ดี • ถ้าเป็ นธาตุให้โทษหมายความว่าไม่ดี ธาตุน้า คิดไม่ดี ธาตุไฟ พูดไม่ดี ธาตุทอง ทาไม่ดี ธาตุไม้ คบคนไม่ดี ธาตุดิน ไปสู่สถานที่ไม่ดี http://www.henghengheng.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539720881&Ntype=29
 187. ท่องอาขยานดวงจีน คบคนดี พูดดี สถานที่ดี ทาดี คิดดี http://www.henghengheng.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539720881&Ntype=29
 188. การจะประสบความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ ต ้องบ่มเพาะความอดทน เพียงเพราะเรื่องเล็กน้อย หากไม่รู้จักอดทน อาจเสียการใหญ่ อดทนต่อการถูกดูหมิ่นเหยียดหยามได ้จึงจะแบก รับภาระอันหนักอึ้งได ้ จะย่าแย่เพียงใด ก็ไม่อาจเอาชนะหัวใจที่มีรอยยิ้มได ้ • ชีวิตดารงอยู่ได ้ด ้วยความเข ้มแข็งและฟันฝ่ าต่อ อุปสรรค ไม่ใช่อยู่ด ้วยคราบน้าตาหรือความโศกเศร ้าเสียใจ ยอดผู้นาต ้องมีพร ้อมทั้งมนุสสธรรมและปัญญา https://www.samkok911.com/2013/08/Great-Teacher-Confucius.html
 189. ดาว 10 จับซิ้ง
 190. กลุ่มว่านอนสอนง่าย หรูหรา ขยัน รับผิดชอบ ความรู ้ ดิถี https://www.facebook.com/modern.bazi/
 191. กลุ่มว่านอนสอนยาก กล ้าหาญ มองการณ์ ไกล นักรบ สัญชาตญาณ เพื่อนกิน https://www.facebook.com/modern.bazi/
 192. คนเก่ง มีดาวให ้คุณคือ • ดาวเจียกัว (ดาวนักปฏิบัติ) • ดาวเจียอิ่ง (ดาวนักบุญ) • ดาวเจียไช ้(ดาวนักสงเคราะห์)
 193. หัวข ้อตามวิชาจีนโบราณ (ตามความเข ้าใจของผู้เรียบเรียงฯ) หยิน-หยาง 5ธาตุจีน ฤดูกาล ฟ้า คน ดิน ปฏิกิริยา5ธาตุกับดิถี ปฏิกิริยานักษัตรกับดิถี ปฏิกิริยาระหว่างนักษัตร
 194. เนื้อหาในเล่ม 14 ฟ้า-คน-ดิน ชี่/ปราณ หยิน-หยาง อี้จิง เต๋า เต็ก เก็ง 5 ธาตุ ปา-กว ้า 64ข่วย ฤดูกาล 4ทิศทาง 4สัตว์เทพ ฮวงจุ้ย ทิศทางน้า สุสาน แพทย์จีน อวัยวะหยางนิจพิเศษ ดวงจีน ปฏิกิริยา จับซิ้ง นักษัตร 12เชี่ยงแซ 60กะจื้อ
Advertisement