Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Recently uploaded(20)

พื้นฐานชีวิต 10.pptx

 1. พื้นฐานชีวิต 10 ผู้เรียบเรียงรุ่นหลัง65 14/08/2565 13.41น.
 2. สารบัญ อารมณ์ทั้งเจ็ดทาให้เกิดโรค 内伤七情 เน่ย์ซางชีฉิง - อารมณ์ ก่อโรค 104 จานวนวันในแต่ละเดือนของราศี ล่าง 185 ดวงจีน-ดวงไทย ใช่อื่นไกลพี่น้องกัน –วิเคราะห์ทฤษฎี หลักฮะ ซาฮะ 地支六合,三合与泰式命理学。 247 กฏและทฤษฎี และความรู ้เบื้องต้น ดาว 9 ยุค 268
 3. หัวข ้อตามวิชาจีนโบราณ (ตามความเข ้าใจของผู้เรียบเรียงฯ) หยิน-หยาง 5ธาตุจีน ฤดูกาล ฟ้า คน ดิน ปฏิกิริยา5ธาตุกับดิถี ปฏิกิริยานักษัตรกับดิถี ปฏิกิริยาระหว่างนักษัตร
 4. https://medium.com/@QiMenAlchemy/tian-ren-di-aba89d25e551
 5. ลักษณะการผันแปร 1
 6. https://medium.com/@QiMenAlchemy/tian-ren-di-aba89d25e551 ลักษณะการผันแปร 2
 7. ลักษณะการผันแปร 3 https://medium.com/@QiMenAlchemy/tian-ren-di-aba89d25e551
 8. จาแนกพลังตามลักษณะของการ ทางาน ๑. พลังงานศักย์ (Potential Energy) เป็นพลังงานที่เกิดขึ้น เมื่อวัตถุถูกวางอยู่ในตาแหน่งที่สามารถเคลื่อนที่ได ้ ไม่ว่าจากแรงโน้มถ่วง หรือแรงดึงดูดจากแม่เหล็ก เช่น ก ้อนหินที่วางอยู่บนขอบที่สูง
 9. ๒. พลังงานจลน์ (Kinetic Energy) เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ เช่น รถที่กาลังวิ่ง ธนูที่พุ่งออกจากแหล่ง จักรยานที่กาลังเคลื่อนที่ เป็นต ้น
 10. ๓. พลังงานสะสม (Stored Energy) เป็นพลังงานที่เก็บสะสมในวัสดุหรือสิ่งของต่างๆ เช่น พลังงานเคมีที่เก็บสะสมไว ้ในอาหาร ในก ้อนถ่านหิน น้ามัน หรือไม ้ฟืน ซึ่งพลังงานดังกล่าว จะถูกเก็บไว ้ในรูปขององค์ประกอบทางเคมีหรือของ วัสดุหรือ สิ่งของนั้น ๆ และจะถูกปล่อยออกมา เมื่อวัสดุหรือสิ่งของดังกล่าวมีการเปลี่ยนรูป เช่น การเผาไม ้ฟืนจะให ้พลังงานความร ้อน
 11. ลักษณะอาการของพลัง องค์ประกอบข ้างในพลังมีดังนี้ ๑. ถูกผลัก (ชง) ๒. ถูกดึง (ฮะ) ๓. ระเบิด ปะทะ เสียดสี (เฮ ้ง, ไห่, ผัวะ) ๔. กดดัน (คัก/ขัก/เก๋อ)
 12. ฤดูใบไม ้ผลิ ฤดูร ้อน ฤดูใบไม ้ร่วง ฤดูหนาว
 13. 3 หมวด 5 ธาตุ (12 นักษัตร) พลังงาน หมวด นักษัตรจีน นักษัตรไทย ศักย์ ความรัก,ของสวยงาม (แม่ ธาตุ) 子 午 卯 酉 ชวด มะเมีย เถาะ ระกา จลน์ อานาจ (พาหะ) 寅 申 巳 亥 ขาล วอก มะเส็ง กุน สะสม เงินทอง (คลังขุมทรัพย์) 辰 戌 丑 未 มะโรง จอ ฉลู มะแม
 14. แผนผังสี่สัตว์เทพ N
 15. https://bit.ly/3OC2Kjo ผังภาพจาลองท ้องฟ้าอย่างย่อ
 16. นาฬิกาจีนโบราณ https://bit.ly/3zrljm1
 17. • เมื่อถึงสมัยฉินและฮั่น สัตว์เทพทั้งสี่ ก็เป็ นที่ยอมรับ กันทั่วไป ในฐานะตัวแทนของฤดูกาลและสีสันทั้งสี่
 18. ฤดูกาลและสีสันทั้งสี่
 19. ฤดูกาลจีนทั้ง ๔
 20. เซียนเทียนปากว ้า (先天八卦) และโฮ่วเทียนปากว ้า (后天八卦) https://www.facebook.com/udeeland/posts/650998372005210/
 21. แผนภูมิกาเนิดปากว ้า ที่มา เครื่องหมาย และชื่อเรียก
 22. โฮ่วเทียนปากว ้า (后天八卦) ผังหลังฟ้า กับ บุคคล
 23. ผังก่อนฟ้า
 24. ปา กว ้า - ซวิ่น
 25. ตุ้ย ปาก ลิ้น ซ่างเจียว หลี นัยตา หัวใจ เจิ้น เท ้า ตับ ผม ซวิ่น มือ ชี่ ขั่น หู เลือด ไต เกิ้น จมูก นิ้วชี้ หลัง คุน ท ้อง พุง
 26. ลักษณะคลื่นของพลังทั้ง 5
 27. ปา กว ้า
 28. https://bit.ly/3Q3uVsI
 29. ภูมิสวรรค์ (60กะจื้อ)
 30. หญิงหงาย ชายคว่า
 31. ราศีแฝง暗藏 จะเกิดปฏิกิริยา - ต่อเมื่อเดินวัยจร ปีจรและมีธาตุเข ้ามากระทบ หรือถูกกระตุ้นจากธาตุที่จรเข ้ามา • ธาตุต่าง ๆ ที่แฝงอยู่ จะถูกนาออกมาใช ้งาน และเป็นรากส่งกาลังให ้ราศีบน
 32. ตารางที่ 1
 33. • ราศีแฝง จะมีพลังเทียบเท่ากัน กับราศีบน天干ที่เป็ นธาตุเดียวกัน • โดยปกติ เราจะใช ้ราศีแฝงพลังแท ้正气 เป็นตัวแทนราศีล่าง ตามตารางที่ 1
 34. ตารางที่ 2 ราศีแฝง ประกอบด ้วยพลัง 3 ส่วน คือ 1.พลังปราณที่เหลือ 馀气 อื่อขี่ - มาจากเดือนก่อน จะนับจากวันเปลี่ยนสารทใหญ่ 2.พลังกลาง 中气 ตงขี่ - คานวณจากกลุ่มไตรภาคี 三 合 3.พลังแท ้ของราศีล่าง 正气 เจี่ยขี่ -จะนับจากครึ่งเดือนหลังเข ้าสารทเล็ก เทียบจากฤดูกาล 三會 พลังแท ้มีจานวนวันมากที่สุด ในเดือน เป็ นตัวแทนจับซิ้ง 十神 ของราศีล่างในการอ่านดวง
 35. ตารางที่ 2
 36. เดือนจีน http://tiantek.blogspot.com/p/60-5-30.html
 37. เดือน มกราคม – นักษัตร ฉลู ม ค.
 38. ดิถี ถ ้าเกิดในระหว่างต ้นเดือน กับ เกิดปลายเดือน ความหมายของจับซิ้ง จะแตกต่าง กัน เช่น • ดิถีเกิดในต้นเดือนจื้อ 子 ราศีแฝงคือน้ายิ้ม 壬 จะมีกาลัง • แต่ถ ้าดิถีเกิดปลายเดือนจื้อ ราศีแฝงน้ากุ่ย 癸 จะมีกาลัง
 39. ต ้นเดือนจื้อ 子 ปลายเดือนจื้อ 子
 40. ดวงแข็งแรง เกิดถูกฤดูกาล • หาก ราศีแฝง ส่งกาลังขึ้นไปที่ราศีบนได ้ทั้ง 3 ตัว ธาตุทั้ง 3 ก็จะมีกาลังแสดงบทบาทขึ้นมา ดวงแข็งแรง สามารถรับโชคลาภได ้
 41. ราศีบน ต ้องมี ราศีล่าง เป็นตัวเชื่อมโยง และมีราก • เพราะราศีล่าง คือฐานกาลัง ราศีบน คือบทบาท • ถ ้าราศีบน ไม่มีราก ก็แปลว่า ธาตุนั้นไม่มีกาลัง อยู่แบบลอย ๆ จะสู้ธาตุที่ มีรากไม่ได ้.
 42. https://bit.ly/3Pjmjxn
 43. ดิถีไม ้กะ 甲 ที่เกิดในเดือนเอี้ยง 寅 (戊丙甲) ยาม วัน เดือน ปี ราศีบน (กิ่งฟ้า) ดิถีแข็งแรง ราศีล่าง (ก ้าน ดิน) ฤดูกาลส่งเสริม ราศีแฝง (กิ่ง ซ่อน) ตัวอย่าง ยาม วัน เดือน ปี ราศีบน (กิ่งฟ้า) ดิถีไม ้กะ甲 ราศีล่าง (ก ้าน ดิน) เดือนเอี้ยง 寅 ราศีแฝง (กิ่ง ซ่อน) 戊丙甲 ราศีแฝงคือ ดิน-ไฟ-ไม ้
 44. ดาว 10 จับซิ้ง
 45. กลุ่มว่านอนสอนง่าย หรูหรา ขยัน รับผิดชอบ ความรู ้ ดิถี https://www.facebook.com/modern.bazi/
 46. กลุ่มว่านอนสอนยาก กล ้าหาญ มองการณ์ ไกล นักรบ สัญชาตญาณ เพื่อนกิน https://www.facebook.com/modern.bazi/
 47. ตัวอย่าง ดวงจีน แปดตัวอักษร สี่ แถว
 48. ฐานเดือนคือนักษัตรขาล ธาตุไม ้ห ยาง
 49. การทานายดวงจีนระบบ 3 หมวด 5 ธาตุ (การฮะ) หมวดความรัก (สุข-ทุกข์) • จื้อ (ชวด) ธาตุน้าเล็ก หมวดความรัก ธาตุให้คุณทานายว่า มีความสุข ธาตุให้โทษทานายว่า มีความทุกข์ • โง้ว (มะเมีย) ธาตุไฟเล็ก หมวดความรัก ธาตุให้คุณทานายว่า มีความสุข ธาตุให้โทษทานายว่า มีความทุกข์
 50. • เบ้า (เถาะ) ธาตุไม้เล็ก หมวดความรัก ธาตุให้คุณทานายว่า มีความสุข ธาตุให้โทษทานายว่า มีความทุกข์ • อิ้ว (ระกา) ธาตุทองเล็ก หมวดความรัก ธาตุให้คุณทานายว่า มีความสุข ธาตุให้โทษทานายว่า มีความทุกข์
 51. คาที่ต้องท่องให้ขึ้นใจ http://www.henghengheng.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539720548&Ntype=29 • ท่องอาขยานดวงจีน ธาตุให้คุณ ธาตุน้า คิดดี ธาตุไฟ พูดดี ธาตุทอง ทาดี ธาตุไม้ คบคนดี ธาตุดิน ไปสู่สถานที่ดี • ถ้าเป็ นธาตุให้โทษหมายความว่าไม่ดี ธาตุน้า คิดไม่ดี ธาตุไฟ พูดไม่ดี ธาตุทอง ทาไม่ดี ธาตุไม้ คบคนไม่ดี ธาตุดิน ไปสู่สถานที่ไม่ดี
 52. ตัวอย่าง รูปดวง เวลาเกิด บน ดิถี เดือนเกิด บน ปี เกิดบน เวลาเกิด ล่าง ลูก-บริวาร วันเกิดล่าง คู่ครอง เดือนเกิด ล่าง เถ้าแก่ ปี เกิดล่าง พ่อ-แม่ หมวดความรัก
 53. การอ่านดวงหมวดความรัก • หลักปีเกิดและหลักเดือนเกิด หมายถึงเรื่องส่วนรวม หลักวันเกิดและหลักเวลาเกิด หมายถึงเรื่องส่วนตัว
 54. จื้อ (ชวด) นักษัตรหนู ธาตุน้าเล็ก หมายถึง อยู่ในหมวดของความรัก (ความสุข, ความทุกข์) พลังงาน หมวด นักษัตรจีน นักษัตรไทย ศักย์ ความรัก,ของสวยงาม (แม่ ธาตุ) 子 午 卯 酉 ชวด มะเมีย เถาะ ระกา จลน์ อานาจ (พาหะ) 寅 申 巳 亥 ขาล วอก มะเส็ง กุน สะสม เงินทอง (คลังขุมทรัพย์) 辰 戌 丑 未 มะโรง จอ ฉลู มะแม
 55. จื้อ (ชวด) นักษัตรหนู ธาตุน้าเล็ก ชงกับ โง้ว (มะเมีย) นักษัตรม ้าธาตุไฟ เล็ก (ธาตุน้า ชนะ ธาตุไฟ)
 56. ฤดูกาล
 57. ซาฮะ • พื้นดวงที่มีถ่อฮวยและเป็นไตรภาคี และมีภาคีที่ราศีบน จะเป็นคนปากหวาน เข ้ากับคนง่าย พูดเก่ง มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข ้าม
 58. ไตรภาคี (ครึ่งไตรภาคี) http://tiantek.blogspot.com/p/blog-page_22.html
 59. วงจรไฟฟ้า (อุดมคติ)
 60. ต่อตรง หรื อ
 61. ไตรภาคี (ซาฮะ)
 62. ไตรภาคีน้า • ฮะกันเป็ นซาฮะ ธาตุน้าใหญ่ แต่เล็กกว่าซาหวย เพราะว่าธาตุน้ามี 1 ตัว สค. ธค. เมย .
 63. ผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค, หลากหลาย ธุรกิจธาตุน้า
 64. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 65. ไตรภาคีน้า
 66. อิทธิพลของธาตุน้า (ตามลาดับ) ธาตุ ตรีโกณมิติ ฤดูกาล
 67. อิทธิพลของธาตุน้า (ตามลาดับ) หนู ธาตุน้า ลิง หนู มังกร ไตรภาคีน้า หมู หนู วัว ไตรทิศน้า
 68. ฤดูกาลจีนทั้ง ๔
 69. ฤดูกาลจีน ทั้ง ๔
 70. ไตรทิศไม ้(ซาหวย) • ราศีล่างไม ้寅 เป็น ไม ้พลังหยาง ในฤดูกาลไม ้ ดังนั้นไม ้กะ 甲 ที่แฝงจึงเป็นพลังแท ้正气 • ไม ้卯 มี ไม ้อิก 乙 พลังหยิน เป็นราศีแฝงพลังแท ้ • ดินซิ้ง 辰 มี ดินโบ่ว 戊 เป็นราศีแฝงพลังแท ้
 71. ไตรทิศไฟ (ซาหวย) • ไฟจี๋ 巳 มีไฟเปี้ย 丙 เป็นไฟหยางในฤดูกาลไฟ ไฟเปี้ยจึงเป็นราศีแฝงพลังแท ้ • ไฟโง่ว 午 มีไฟเต็ง 丁 เป็นราศีแฝงพลังแท ้ • ดินบี่ 未 มีดินกี้ 己 เป็นราศีแฝงพลังแท ้
 72. ไตรทิศทอง (ซาหวย) • ทองซิม 申 มีทองแก 庚 เป็นราศีแฝงพลังแท ้ • ทองอิ้ว 酉 มีทองซิง 辛 เป็นราศีแฝงพลังแท ้ • ดินสุก 戌 มีดินโบ่ว 戊 เป็นราศีแฝงพลังแท ้
 73. ไตรทิศน้า (ซาหวย) • น้าไห 亥 มีน้ายิ้ม 壬 เป็นราศีแฝงพลังแท ้ • น้าจื้อ 子 มีน้ากุ่ย 癸 เป็นราศีแฝงพลังแท ้ • ดินทิ่ว 丑 มีดินกี้ 己 เป็นราศีแฝงพลังแท ้
 74. เบ ้า (กระต่าย) นักษัตรเถาะธาตุไม ้เล็ก กระต่ายคบกับหมา (ฮะ) หมาก็คบกระต่าย (ผลประโยชน์ ร่วมกัน)
 75. กิ่งฟ้า - ราศีบน
 76. ราศีบน http://tiantek.blogspot.com/p/blog-page_22.html
 77. ภาคีราศีบน http://tiantek.blogspot.com/p/blog-page_22.html
 78. ข ้อสังเกต • ในแต่ละคู่จะเป็นธาตุที่พิฆาตกัน ตัวหนึ่งจะเป็นพลัง เอี๊ยง และอีกตัวหนึ่งจะเป็น พลัง อิม อาจเรียกว่า เป็นคู่ ”พิฆาตต่างพลัง” • ผลจากการรวมธาตุในแต่ละคู่ เราจะไม่สนใจว่า ธาตุใหม่ นั้นเป็น อิม หรือ เอี๊ยง
 79. 1,2 3,4 5,6 7,8 9,10
 80. + = + = + = + = + = 1+ 2- 3+ 4- 5+ 6- 7+ 8- 9+ 10- ดิ น ท อง น้า ไม ้ ภาคีราศี บน
 81. ธาตุทั้ง 5 ในการแพทย์แผนจีน มาจาก ปัญจมหาภูต 5 • ตาราแพทย์จีน อธิบายพลังทั้ง 5 ว่าด ้วยเรื่องชี่ในร่างกาย มี 5ประเภท (五惡/五氣) (1) ลมในร่างกาย(风) คือ พลังธาตุไม ้ (2) ความร ้อน(热) คือ พลังจากธาตุไฟ (3) ความชื้นในร่างกาย( 湿) มาจากพลังธาตุดิน (4) ความแห ้ง(燥) มาจากพลังธาตุทอง (5) ความหนาวเย็น(寒) มาจากพลังธาตุน้า
 82. 5 ธาตุใน อายุรเวท พลัง(ธาตุ)ทั้ง 5 ในแพทย์จีน เตชะ - ธาตุ ไฟ ไฟ-ร ้อน,อุ่น,พุ่งไปข ้างบน,โชติช่วง ชละ - ธาตุ น้า น้า-น้าคือการลื่นไหล,ความชื้น, ไหลลงต่า,เหน็บหนาว,กักเก็บซ่อนไว ้ ปฐวี - ธาตุ ดิน ดิน-การเกิดและการแปรสภาพ, เกาะติด, รับและเก็บเอาไว ้,ความชื้น วายุ - ธาตุลม ไม ้-การเกิดขึ้นในแนวเส ้นตรง ,แสดงถึงการ เติบโต , การลอยขึ้นไป,การพองออก ขยายออก , ความสุข ปลอดโปร่งโล่งสบาย, ลมในร่างกาย อากาส - ทอง-การแปรสภาพ,
 83. https://www.blockdit.com/posts/5d86b13bf1f1db0cd4587b19?id=5d86b13bf1f1db0cd4587b19&series=5d7d9c0b39d2050cb25c3378
 84. ธาตุทั้ง 5 ในโหราศาสตร ์จีน มาจากดาวเคราะห์ทั้ง 5 จากการอธิบายเบื้องต ้น ระบบธาตุ 4 เป็นพื้นฐานที่โหราศาสตร์ไทย-ฮินดู นามาเป็นหลักใช ้ในการวินิจฉัยและการพยากรณ์ แต่หลายท่านสงสัยว่า ทาไมโหราศาสตร์จีน กลับมี 5 ธาตุ และแตกต่างจากธาตุในมหาภูติรูป 4 อย่างไร
 85. ความจริงหลัก 5 ธาตุในวิชา โหราศาสตร์จีน • ที่อ ้างอิงเรื่อง 5 ธาตุ(ธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้า ธาตุไม ้ ธาตุไฟ)นั้น กลับไม่ใช่ความหมายของธาตุ 4 (ดิน-น้า-ลม-ไฟ) ที่อธิบายมาข ้างต ้น แต่ธาตุของจีน คือการอธิบายพลังของดาวเคราะห์ทั้ง 7 (ซึ่งควรจะเรียกว่า”พลัง”มากกว่าคาว่า”ธาตุ” ) ดังนี้คือ
 86. 5 ธาตุของจีน คือการอธิบายพลังของดาว เคราะห์ทั้ง 7 • ธาตุดิน หมายถึงพลังของดาวเสาร์ 土星 • ธาตุทอง หมายถึงพลังของดาวศุกร์ 金星 • ธาตุน้า หมายถึงพลังของดาวพุธ 水星 • ธาตุไม ้ หมายถึงพลังของดาวพฤหัส 木星 • ธาตุไฟ หมายถึงพลังของดาวอังคาร 火星 https://www.astroneemo.net/index.php/2016-08-07-05-21-50/2016-09-26-02-33-02/73-2010-01-16-14-52-47/1590-5-4.html
 87. https://www.astroneemo.net/index.php/2016-08-07-05-21-50/2016-09-26-02-33-02/73-2010-01-16-14-52-47/1590-5-4.html
 88. แต่ ธาตุ(พลัง)ทั้ง 5 นี้ขาดพลังในตัวเอง จาเป็นจะต ้องมี พลังแม่เหล็กไฟฟ้า หรือขั้วบวกและลบ มาช่วยผลักดันให ้ก่อเกิดพลัง โดยมีพลังไฟฟ ้ า 2 ขั้วมาช่วยคือ • พลังอิม (หยิน) หมายถึงพลังของดาว จันทร์ 太阴 • พลังเอี๊ยง (หยาง) หมายถึงพลังของดาว อาทิตย์ 太阳
 89. อาจจะกล่าวได ้ว่า • รากฐานของอภิปรัชญาจีน ว่าด ้วยเรื่อง ต ้นกาเนิดโลกและความสัมพันธ์ของ สรรพสิ่ง มาจาก อิทธิพลของดาวเคราะห์ทั้ง 7 เป็นมูลฐาน ซึ่งก็ไม่ได ้ขัดแย ้งอะไร กับ ธาตุ 4 หรือ ธาตุ 5 ธาตุ 6 ดังที่ได ้กล่าวมา เพียงแต่อธิบายกันคนละแบบเท่านั้น
 90. เช่น เรื่อง ธาตุไม ้ก็ไม่ใช่ไม ้จริงๆ แต่เป็นคุณลักษณะ เหมือนไม ้ • และ อาโปธาตุ ของไทย ก็ไม่ใช่น้าจริง • ควรจะเรียกธาตุทั้ง 5 ของจีน ว่า "พลัง“ มากกว่า • จริงๆ แลัว 5 ธาตุ หรือ (五行 อู่ สิง) ไม่ใช่ the five elements (metal, wood, water, fire , earth) แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ที่มักจะแปลอย่างนี้ ก็เพราะกลัวฝรั่งไม่เข ้าใจ
 91. และคาว่า (行 สิง) เป็นการอธิบายปรากฏการณ์ (phenomena) • ชนิด (type) สภาวะ (state) นิสัย (Behavior) การกระทา (action) ของสรรพสิ่ง ต่างๆ ที่มีอยู่ 5 คุณลักษณะ ดังนั้น (五行 อู่ สิง) น่าจะเป็น "เบญจคุณะ" • ไม่น่าจะเป็น "เบญจธาตุ" ในความหมายเชิงลึก หรืออาจจะเรียก ง่ายๆว่า "พลังทั้ง 5"
 92. 五行 อู่ สิง - เบญจคุณะ
 93. 五行 อู่ สิง - เบญจคุณะ
 94. อารมณ์ก่อโรค
 95. อารมณ์ทั้งเจ็ดทาให ้เกิดโรค 内伤七情 เน่ย์ซางชีฉิง - อารมณ์ ก่อโรค • อารมณ์เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในร่างกาย เพื่อตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นจากภายนอก • https://bit.ly/3jQPFXA
 96. • ในภาวะปกติ จะไม่ทาให ้เกิดโรค แต่ถ ้าเกิดความผิดปกติทางอารมณ์ คืออารมณ์เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน รุนแรง ติดต่อกันเป็นเวลานาน จนร่างกายปรับตัวไม่ได ้
 97. ทาให ้เกิดความผิดปกติ ในการไหลเวียนเลือดและ ลมปราณ • อวัยวะภายใน ทางานผิดปกติ จนเกิดความเจ็บป่ วยตามมา • ความผิดปกติทางอารมณ์ เป็นสาเหตุของโรคแล ้ว ยังมีผลกระทบต่อการดาเนินโรค อาจทาให ้โรค ดีขึ้นหรือเลวลง ก็ได ้
 98. ความผิดปกติทางอารมณ์ที่เป็นสาเหตุ ของโรค มี 7 แบบ คือ โกรธ ยินดี เศร้าโศก วิตกกังวล ครุ่นคิด หวาดกลัว ตกใจ
 99. • เลือดและลมปราณ เป็นส่วนประกอบสาคัญของร่างกาย และจาเป็นต่อการทางานของอวัยวะต่าง ๆ • ความผิดปกติทางอารมณ์ เกิดจากความผิดปกติของอวัยวะ ความผิดปกติของเลือดและลมปราณ จึงเป็น สาเหตุของความผิดปกติทางอารมณ์
 100. คัมภีร ์หวงตี้เน่ย์จิง 《黄帝内经》 • บันทึกไว ้ว่า เลือดมากเกินไป ก่อให ้เกิดอารมณ์โกรธ เลือดพร่อง ทาให ้เกิดอารมณ์กลัว เลือดของหัวใจและตับพร่อง ทาให ้ตกใจ • ลมปราณหัวใจพร่อง ทาให ้เศร ้า ลมปราณหัวใจสูงเกินไป ทาให ้เสียสติ หัวเราะร ้องไห ้ไม่มีสาเหตุ
 101. อารมณ์สะท ้อนภาวะจิตใจของ คนเรา • การเปลี่ยนแปลงอารมณ์ทั้ง 7 ในภาะปกติ ถือเป็นผลดีต่อสุขภาพของร่างกาย แต่ว่า หากมีการเกิดอารมณ์ทั้ง 7 แบบสุดโต่ง หรือ สะสมอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เป็นระยะเวลานาน ผิดปกติ จะทาร ้ายเรา ทาให ้เกิดความเจ็บป่ วยได ้
 102. ใน คัมภีร์ซูเวิ่น • ได ้กล่าวเอาไว ้ว่า "อารมณ์โกรธ จะทาร้ายตับ อารมณ์ดี ทาร้ายหัวใจ ความครุ่นคิด ทาร้ายม้าม อาการเศร้าโศก ทาร้ายปอด ความกลัว ทาร้ายไต "
 103. อารมณ์ต่างๆเหล่านี้ มีอยู่ในคนเราทุกคนอยู่แล ้ว • คนเราจาเป็นต ้องมีอารมณ์ ถ ้าเราไม่มีอารมณ์ก็เป็นคนที่ผิดปกติ • แต่ก็ต ้องมีในภาวะและระดับที่เหมาะสม ไม่ใช่แบบสุดโต่งมากเกินไป
 104. • เมื่อร่างกายและจิตใจ ได ้รับความกระทบกระเทือน จากอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างรุนแรงต่อเนื่อง เกิดอารมณ์ผิดปกติต่อเนื่อง เสียสภาวะสมดุลทาง จิตใจ จะทาให ้การทาหน้าที่ของร่างกายผิดปกติ การทางานของเนื้อเยื่อและของเหลวในร่างกาย แปรปรวนติดขัด Cell Death
 105. เกิดการเจริญเติบโตผิดปกติ ในอวัยวะภายในและภายนอก เช่น ตับ กระเพาะอาหาร ลาไส ้เต ้านม รังไข่ ต่อม ไทรอยด์ ต่อมน้าเหลือง สมอง • อารมณ์เศร ้าหมอง กระวนกระวาย เสียใจ นอนไม่หลับ • ปวดตามร่างกาย เมื่ออารมณ์ไม่ปกติจะยิ่งปวดมากยิ่งขึ้น
 106. ความสัมพันธ ์ระหว่างอารมณ์กับ อวัยวะภายใน • อารมณ์เปลี่ยนแปลง มาจาก ลมปราณของ อวัยวะ ตัน เช่น ความยินดี ตกใจ สร ้างจากลมปราณหัวใจ ความโกรธ สร ้างจากลมปราณตับ ความครุ่นคิด สร ้างจากลมปราณม ้าม ความเศร ้าโศก วิตกกังวล สร ้างจากลมปราณ ปอด ความกลัว สร ้างจากลมปราณไต
 107. อารมณ์สะท ้อนภาวะจิตใจของ คนเรา
 108. ความผิดปกติทางอารมณ์โดยทั่วไป จะมีผลกระทบต่ออวัยวะตันที่ให ้กาเนิด อารมณ์นั้น ๆ เช่น ความยินดีหรือตกใจเกินไป จะกระทบต่อ หัวใจ ความโกรธจัด จะกระทบต่อ ตับ ความครุ่นคิดหมกมุ่น จะกระทบต่อ ม ้าม ความเศร ้าโศกหรือวิตกกังวล จะกระทบต่อ ปอด ความกลัวสุดขีด จะกระทบต่อ ไต
 109. ความผิดปกติทางอารมณ์ มีความสัมพันธ์อย่างใกล ้ชิดเป็น พิเศษกับหัวใจ • เพราะ หัวใจ เป็น จ้าวแห่งอวัยวะภายใน และเป็นที่อยู่ของจิตใจ ความผิดปกติทางอารมณ์ จึงมักมีผลกระทบต่อหัวใจ ก่อนอวัยวะอื่น ๆ
 110. • ความผิดปกติทางอารมณ์ เป็นสาเหตุกระทบทุกอวัยวะตัน แต่มักจะกระทบการทางานของหัวใจ ตับและม ้าม เพราะอวัยวะทั้งสาม มีบทบาทสาคัญต่อการไหลเวียนเลือดและลมปราณ ดังนี้
 111. หัวใจ ตับและม ้าม มีบทบาทสาคัญต่อ การไหลเวียนเลือดและ ลมปราณ
 112. หัวใจ เป็นจ ้าวแห่งเลือดและควบคุมจิตใจ ความยินดีหรือตกใจเกินไปกระทบต่อหัวใจ มีอาการใจสั่น นอนไม่หลับ ฝัน หงุดหงิด กระวน กระวาย หัวเราะร ้องไห ้ไม่มีสาเหตุ เป็นโรคจิตอาละวาด
 113. ตับ เก็บสะสมเลือด ลมปราณตับ แผ่ซ่าน ความโกรธจัด กระทบต่อ ตับ ทาให ้ ลมปราณตับ แผ่ซ่านลอยขึ้นบน มีอาการปวดแน่นชายโครง หงุดหงิด ชอบถอนใจ จุก แน่นลาคอ ผู้หญิงระดูผิดปกติ ปวดระดู
 114. การงอกของเมล็ด
 115. ม้าม ควบคุมการย่อยและการดูดซึมอาหาร ความครุ่นคิดหมกมุ่นจะกระทบต่อม ้าม มีอาการเบื่ออาหาร ท ้องอืด ท ้องเดิน
 116. ความผิดปกติทางอารมณ์ อาจมีผลกระทบอวัยวะเดียว หรือกระทบถึงอวัยวะอื่นด ้วย เช่น ความครุ่นคิดอาจกระทบต่อหัวใจและม้าม ความโกรธ อาจกระทบต่อตับและม้าม เป็นต ้น
 117. ความผิดปกติทางอารมณ์ สามารถเปลี่ยนแปลงกลายเป็นไฟ ทาให ้มีอาการหงุดหงิด กระวนกระวาย นอนไม่หลับ หน้าแดง ปากขม อาเจียนเป็นเลือด เลือดกาเดาไหล เป็นต ้น • ความผิดปกติทางอารมณ์ ยังอาจเป็นสาเหตุของความเจ็บป่ วย จากการคั่งสะสม ของลมปราณ ความชื้น ความร ้อน เสมหะ เลือด และ อาหาร
 118. ความผิดปกติทางอารมณ์ มีผลกระทบทิศทางการไหลเวียนลมปราณ ของอวัยวะภายใน • ความผิดปกติทางอารมณ์ มีผลกระทบทิศทางการไหลเวียนลมปราณของอวัยวะ ภายใน ทาให ้การไหลเวียนเลือดและลมปราณผิดปกติ ดังนี้
 119. 1. ความยินดีเป็ นอารมณ์ของ หัวใจ ความยินดี ทาให ้ผ่อนคลาย รู้สึกสบายใจ เลือดและลมปราณไหลเวียนสม่าเสมอ เป็นผลดีต่อร่างกาย
 120. แต่ความยินดี เกินขนาด จะกระทบต่อหัวใจ • ทาให ้ลมปราณหัวใจ กระจัดกระจาย จิตใจจึงไม่อยู่เป็นที่ มีอาการอ่อนเพลีย เกียจคร ้าน ไม่มีสมาธิ ถ ้าเป็นมาก มีอาการใจสั่น กระวนกระวาย อาละวาด
 121. 2. ความโกรธกระทบต่อตับ • ทาให ้ลมปราณ แผ่ซ่านมากเกินไป หรือลอยสวนขึ้นข ้างบน และพาเอาเลือดไหลขึ้นไปด ้วย ทาให ้มีอาการเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หน้าแดง หูมีเสียงดัง อาเจียนเป็นเลือด หมดสติ
 122. ตับเป็นอวัยวะที่สาคัญ • ความผิดปกติของลมปราณตับ มักจะมีผลกระทบอวัยวะอื่น ๆ ด ้วย ถ ้าลมปราณตับ ไปกระทบม ้าม ทาให ้ท ้องอืด ท ้องเดิน ถ ้าลมปราณตับ ไปกระทบกระเพาะอาหาร ทาให ้คลื่นไส ้อาเจียน ตับและไต มีกาเนิดเดียวกัน
 123. ความโกรธจึงมักกระทบไต ด ้วย • มีอาการหวาดกลัว ความจาเสื่อม ปวดเมื่อยอ่อนแรงที่เอว
 124. 3. ความเศร้าโศกเกินไป ทาลายลมปราณปอด แล ้วไปมีผลกระทบอวัยวะอื่น • ถ ้าลมปราณปอด ถูกทาลาย จะเกิดอาการลมปราณปอดพร่อง คือ แน่นหน้าอก หายใจขัด เซื่องซึม ไม่มีแรง
 125. - ความเศร ้าโศกไปกระทบลมปราณหัวใจ มีอาการใจสั่น ใจลอย - ความเศร ้าโศกไปกระทบตับ ทาให ้เกิดความผิดปกติทางจิต แน่นชายโครง แขนขาชา เกร็ง ชักกระตุก - ความเศร ้าโศกไปกระทบม ้าม ทาให ้การไหลเวียนของลมปราณของจงเจียวติดขัด อาหารไม่ย่อย ท ้องอืด แขนขาอ่อนแรง
 126. https://www.blockdit.com/posts/5d56d174a2e8811941ba9d78
 127. 4. ความวิตกกังวลเกินไป ทาให ้ลมปราณ ปอด ติดขัด • มีอาการหายใจเบา พูดเสียงต่า ไอ แน่นหน้าอก แล ้วไปมีผลกระทบต่อ ลมปราณของหัวใจ ตับ และม้ามได ้
 128. ทฤษฎีปัญจธาตุ
 129. 5. ความครุ่นคิดมากเกินไป ทาให ้ลมปราณม ้าม คั่งอยู่ภายใน
 130. ลมปราณของจงเจียวติดขัด กระทบการทางานของ ม้ามและกระเพาะอาหาร • มีอาการเบื่ออาหาร • ท ้องอืด แน่นท ้อง • ท ้องเดิน • ถ ้าเป็นมากทาให ้กล ้ามเนื้อลีบ
 131. จงเจียว
 132. https://www.facebook.com/Praivech/photos/a.2869316049817648/2869316253150961/?type=3&eid=ARDjbNFeqZhB3a1bLOQ14nqRHEntztgEZNnrZDnxH3203qMfTt0_C_1XoBIx2lNsT6J8Q3LZsl8aCqoP&_rdr "จงเจียว" ซึ่งก็คือบริเวณสะดือ ลงไปเชื่อมต่อกับลาไส ้ใหญ่ เดินขึ้นสู่กระเพาะอาหาร ทะลวงผ่านกระบังลม เข ้าสู่ปอด พุ่งตามกระดูกหน้าอกเชื่อมไปยังคอหอย รวมเป็นระบบปอด
 133. อารมณ์ 5 ธาตุ ครุ่นคิด เศร ้าวิตก กลัว โกรธ ดีใจตกใจ
 134. ความครุ่นคิด เกิดจากม ้ามแล ้วส่งผลต่อหัวใจ • ทาให ้เลือดในหัวใจพร่อง มีอาการใจสั่น นอนไม่หลับ ฝัน ความจาเสื่อม
 135. 6. ความหวาดกลัว ทาให ้ลมปราณไตไม่มั่นคง • มีอาการกลั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได ้ • ฝันเปียก • แขนขาไม่มีแรง • ปวดเอว
 136. ความหวาดกลัว • ทาให ้ไต ไม่สามารถส่งสารจาเป็นและลมปราณ ขึ้นไปหล่อเลี้ยงหัวใจและปอด เรียกว่า น้ากับไฟ ไม่ปรองดองกัน มีอาการแน่นหน้าอกและท ้อง หงุดหงิด นอนไม่หลับ
 137. จื้อ (ชวด) นักษัตรหนู ธาตุน้าเล็ก ชงกับ โง้ว (มะเมีย) นักษัตรม ้าธาตุไฟ เล็ก (ธาตุน้า ชนะ ธาตุไฟ)
 138. เซโรโทนิน • มีผลต่อความอยากอาหาร (appetite) การนอนหลับ (sleep) และเมตาบอลิซึม (metabolism) • ในเลือดจะมีเซโรโทนินเก็บไว ้ใน เกล็ดเลือด (platelets) ซึ่งเกล็ดเลือด จะเก็บ เซโรโทนิน มาจาก พลาสมา (plasma) • เมื่อมีเลือดออก เกล็ดเลือดจะปล่อย สารเซโรโทนิน ซึ่งจะกระตุ้นให ้หลอดเลือดเกิดการหดตัว vasoconstriction
 139. • ถ ้า enterochromaffin cells ในระบบทางเดินอาหาร ได ้รับสารอาหารที่ทาให ้เซลล์เหล่านี้ ระคายเคือง มันจะปล่อย เซโรโทนิน จานวนมาก เพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร เพื่อ ไล่อาหารออกไป ถ ้า เซโรโทนิน จากระบบทางเดินอาหารเข ้าสู่กระแส เลือดเร็วเกินกว่าความสามารถในการเก็บเซโรโทนินข องเกล็ดเลือด จะเกิดการกระตุ้น 5HT3 receptors ในบริเวณ chemoreceptor trigger zone และทาให ้อาเจียน (vomiting)
 140. 7. ความตกใจเกินไป ทาให้ลมปราณหัวใจ สับสน • เลือดและลมปราณ ไม่อยู่ในสมดุล มีอาการใจสั่น กระวนกระวาย นอนไม่หลับ หายใจขัด • ถ ้าเป็นมาก อาจมีอาการโรคจิต
 141. ในทัศนะของศาสตร์การแพทย์ แผนจีน มีแนวคิดว่า "สรรพสิ่งในโลกล้วนมีความสัมพันธ ์ซึ่งกันและกัน อาศัยเกื้อกูลกัน ขัดแย้งหรือข่มกัน" ซึ่งจะเห็นได ้จากทฤษฎีปัญจธาตุ ซึ่งประกอบด ้วย "ธาตุทั้ง 5" คือ ไม้ ไฟ ดิน ทอง และ น้า
 142. • การเกื้อกูลกัน คือ ไม ้ก่อเกิดไฟ ไฟก่อเกิดดิน ดินก่อเกิดโลหะ โลหะ ก่อเกิดน้า และน้าก่อเกิดไม ้เป็นวัฏจักรที่เกื้อกูลกัน เช่นนี้เรื่อยไป • การขัดแย้งหรือข่มกัน คือ ไม ้ข่มดิน ไฟข่มทอง ดินข่มน้า ทองข่มไม ้ และน้าข่มไฟ โดยการที่ข่มกันเพื่อไม่ให ้มีสิ่งใดสิ่ง หนึ่งมากเกินไปนั่นเอง
 143. https://bit.ly/3jQPFXA
 144. ความสัมพันธ ์ระหว่างปัญจธาตุ แบบปกติ • การให้กาเนิด การสร้าง การเกื้อกูล (相生 เซียงเซิง) หมายถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลให ้เติบโต หนุนให ้ก ้าวหน้า ให ้เกิดกาเนิดขึ้น
 145. ไม้ ---> ไฟ ---> ดิน ---> ทอง --- > น้า ---> ไม้ เป็นวัฏจักรวงจรเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ ทุกธาตุในปัญจธาตุ เป็นทั้งผู้ให ้กาเนิด และ ผู้ถูกให ้กาเนิด เหมือนแม่ให ้กาเนิดลูก เช่น - ไม ้ในป่ าเสียดสีกันเกิดไฟ - ไฟเมื่อ มอดดับ กลายเป็นเถ ้าถ่าน (ดิน) - ดินเป็นแหล่งสร ้างทุกอย่าง เช่น โลหะทอง - ทองเมื่อนามาแปรสภาพเกิดเป็นของเหลว (น้า) - น้าจะมาหล่อเลี้ยงให ้ต ้นไม ้(ไม ้) เจริญงอกเติบโต
 146. การข่ม การยับยั้ง การทาลาย (相克 เซียงเค่อ) • การข่มกันจะข่มกันโดย เว ้น 1 ธาตุ เช่น ไม ้กาเนิดไฟ ไม ้ไม่ข่มไฟ แต่จะไปข่มดิน
 147. การข่ม การยับยั้ง การทาลาย (相克 เซียงเค่อ) - ไม ้ข่มดิน คือ ไม ้ยึดดินไว ้เพื่อไม่ให ้ดินพังทลาย จึง สมดุล - ดินข่มน้า คือ แนวดินกั้นน้าได ้ดูดซับน้าไว ้ - ทองข่มไม ้ คือ โลหะล ้มไม ้ไม่ให ้ไม ้มากเกินไป - น้าข่มไฟ คือ น้าดับไฟไม่ให ้ลุกลามได ้ - ไฟข่มทอง คือ ไฟทาให ้โลหะอ่อนตัวลง
 148. ความสัมพันธ ์ระหว่างปัญจธาตุ แบบผิดปกติ • ข่มเกิน (相乘เซียงเฉิง) • ข่มกลับ (相侮เซียงอู่)
 149. ข่มเกิน (相乘เซียงเฉิง) • หมายถึง ภาวะที่แข็งแกร่ง รังแก ข่มเหง อ่อนแอ หรือ มีการข่มมากกว่าปกติ • การข่มเกิน มี 2 แบบ เช่น ขณะที่ไม ้ข่มดินมากเกินไป เพราะเหตุไม ้แกร่งเกิน ภาวะนี้เรียกว่า ไม ้แกร่งเกินข่มดิน ทาให ้เกิดโรคแกร่ง
 150. • อีกแบบหนึ่งคือ ดินอ่อนแอมากเกินไป ไม ้เลยข่มเกินได ้ เรียกว่า ดินพร่อง ไม ้เลยข่มเกิน ทาให ้เกิดโรคพร่อง
 151. ข่มกลับ (相侮เซียงอู่) • หมายถึง ปัญจธาตุที่ถูกข่มปกติ ข่มสวนทิศกลับไป เช่น ปกติ ทองข่มไม ้ แต่ในกรณีผิดปกติ ไม ้ไม่ยอมให ้ทองข่ม แต่กลับข่ม ทองสวนกลับ
 152. มี 2 ลักษณะ • คือ แบบหนึ่ง แรงข่มปกติไม่เพียงพอ เช่น ทองอ่อนแอไม่มีแรงข่มไม ้ได ้ตามปกติ ไม ้เลยข่ม กลับ เรียกว่า ทองพร่อง ไม ้เลยข่มกลับ (金虚木侮 จินซฺวีมู่อู่)
 153. อีกแบบหนึ่ง • ปัญจธาตุที่ถูกข่ม แข็งแกร่งเกินไป เช่น ไม ้แกร่ง ไม่ยอมให ้ทองข่ม ซ้ากลับข่มสวน เรียกว่า ไม ้แกร่งเกิน ข่มทองสวนกลับ (木旺侮金 มู่ว่างอู่จิน)
 154. การข่มเกินและข่มกลับสามารถเกิดได ้ ในเวลาเดียวกัน เช่น ไม ้แกร่งเกินข่ม ดิน ขณะเดียวกันก็ข่มทองด ้วย
 155. ความผิดปกติที่เกิดจากปัญจธาตุ ที่สัมพันธ ์กันแบบแม่ลูก มี 2 แบบ ดังนี้ • แบบที่ 1 แม่ป่ วยกระทบถึงลูก (母病及子 หมู่ปิ้งจี๋จื่อ) • แบบที่ 2 ลูกป่ วยกระทบถึงแม่ (子病犯母 จื่อปิ้ง ฟ่ านหมู่)
 156. แบบที่ 1 แม่ป่ วยกระทบถึงลูก (母病及子 หมู่ปิ้งจี๋จื่อ) • เมื่อมีอวัยวะตันอันใดอันหนึ่งของแม่ เกิดป่ วย จะกระทบถึงอวัยวะตันของลูก เช่น ตับ (ไม ้) เป็นโรค จะกระทบถึง หัวใจ (ไฟ) หัวใจ (ไฟ) เป็นโรค จะกระทบถึง ม ้าม (ดิน)
 157. แบบที่ 2 ลูกป่ วยกระทบถึงแม่ (子病犯母 จื่อปิ้งฟ่ านหมู่) • หมายถึง เมื่ออวัยวะตันของลูกป่ วย จะกระทบถึงอวัยวะตันของแม่ เช่น ตับ (ไม ้) เป็นโรค จะกระทบไปถึง ไต (น้า) ไต (น้า) เป็นโรค จะกระทบไปถึง ปอด (ทอง)
 158. ความสัมพันธ ์ระหว่างปัญจธาตุ กับอวัยวะตัน • จากทฤษฎีปัญจธาตุ จะเห็นได ้ว่า ความสามารถของหน้าที่อวัยวะตัน นอกจากจะขึ้นกับอวัยวะตันนั้น ๆ แล ้ว ยังขึ้นกับอวัยวะตันที่มาให ้กาเนิดสร ้างเกื้อกูล หรือ อวัยวะตันที่มาข่ม
 159. ความสัมพันธ ์ระหว่างปัญจธาตุ กับอวัยวะตัน ก่อเกิด ตัวเอง ข่ม
 160. ความสามารถของหน้าที่ขึ้นกับ อวัยวะตันที่สร้าง https://bit.ly/3jQPFXA
 161. ความสามารถของหน้าที่ขึ้นกับ อวัยวะตันที่สร้าง การสร ้างไฟ ตับ (ไม ้) ให ้กาเนิดหัวใจ (ไฟ) • ตับมีหน้าที่เก็บเลือด เพื่อมาเกื้อกูลหล่อเลี้ยงหัวใจ เพื่อฉีดไปเลี้ยงทั่ว ร่างกาย เรียกว่า ตับ (ไม ้) สร ้างไฟ (หัวใจ)
 162. การสร ้างดิน • หัวใจ (ไฟ) ฉีดเลือดไปเลี้ยงม ้าม (ดิน) ให ้ความอบอุ่น พลังงานแก่ม ้าม (ดิน) เรียกว่า หัวใจ (ไฟ) สร ้างม ้าม (ดิน)
 163. ลักษณะการผันแปร https://medium.com/@QiMenAlchemy/tian-ren-di-aba89d25e551
 164. การสร ้างทอง • ม ้าม สร ้างเลือดและจิง ส่งไปให ้ปอด (ทอง) เรียกว่า ม ้าม (ดิน) สร ้างปอด(ทอง)
 165. การสร ้างน้า • ปอด (ทอง) จะเกื้อกูลหนุนอินของไต (น้า) หรือกล่าวได ้ว่า ปอดเป็นต ้นน้า ซึ่งช่วยให ้ไตอิน สามารถยับยั้ง ไตหยาง ให ้อยู่ในภาวะสมดุล เรียกว่า ปอด (ทอง) สร ้างไต (น้า)
 166. การสร ้างไม ้ • สารจาเป็นของไต คือ จิง (精) จะแปรสภาพไปเป็นเลือดในตับ (ไม ้) เรียกว่า ไต (น้า) สร ้างตับ (ไม ้)
 167. ความสามารถของหน้าที่อวัยวะ ตัน ขึ้นกับอวัยวะตันที่ข่ม • ไม ้(ตับ) ข่มดิน (ม ้าม) คือ ตับมีหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของพลังชี่ของ ม้าม ให ้อยู่ในภาวะปกติ ไม่ให ้ชี่ของม้ามติดขัด ดิน (ม ้าม) ข่มน้า (ไต) คือ ม ้ามขับความชื้นและน้าได ้ปกติ จะมีผลให ้ไตขับน้าปกติ ไม่เกิดการคั่งของน้า น้า (ไต) ข่มไฟ (หัวใจ) คือ อินของไตไปควบคุมไฟของหัวใจ ไม่ให ้มาก เกินไป
 168. เซโรโทนิน (Serotonin) https://bit.ly/3Ao7OnQ • เซโรโทนิน เป็นสารสื่อประสาท ที่ถูกจัดว่าเป็นสารแห่งความสุข (Happiness molecule) ทางานเกี่ยวข ้องกับอารมณ์ผ่อนคลาย ความรู้สึกมีความสุข และการรับรู้ พบได ้มากในสมอง และลาไส ้ หากระดับของเซโรโทนิน ผิดปกติ ก็จะนาไปสู่อาการ ซึมเศร ้า และ ก่อให ้เกิดความผิดปกติของการนอนหลับได ้
 169. ทฤษฎีปัญจธาตุ
 170. • ไฟ (หัวใจ) ข่มทอง (ปอด) คือ ไฟของหัวใจ สามารถควบคุมไม่ให ้ชี่ของปอด กระจายมากเกินไป • ทอง (ปอด) ข่มไม ้(ตับ) คือ ชี่ของปอด ที่กระจายและลงล่าง จะข่ม ชี่ของตับ ไม่ให ้ขึ้นบนมากไป
 171. เดือน มกราคม – นักษัตร ฉลู ม ค.
 172. ตารางที่ 2
 173. จานวนวันในแต่ละเดือนของราศี ล่าง ตารางที่ 2 • ธาตุไม ้เอี้ยง 寅 (戊 丙 甲) ต ้นเดือนกุมภาพันธ์ นับจาก วันที่หนึ่ง ของ วันเปลี่ยนสารทใหญ่ มีราศีแฝง เรียงตามลาดับคือ ดินโบ่ว 戊 จะมีกาลังใน 7 วันแรก อีก 7 วันต่อมาไฟเปี้ย 丙 จะมีกาลัง และครึ่งเดือนหลัง เข ้าสารทเล็ก ไม้กะ 甲 เป็นพลัง แท ้ จะมีกาลัง 16 วัน
 174. ต ้นเดือน เอี้ยง 寅 ปลายเดือน เอี้ยง 寅 กลางเดือน เอี้ยง 寅
 175. ต ้นเดือน เอี้ยง 寅 ปลายเดือน เอี้ยง 寅 กลางเดือน เอี้ยง 寅
 176. ธาตุไม ้เบ ้า 卯 ต ้นเดือนมีนาคม กลางฤดูไม ้ • ไม ้กะ 甲 จากเดือนก่อน จะล ้นเข ้ามาในเดือนเบ ้า 10 วันแรก หลังจากนั้น ไม ้อิก 乙 พลังแท ้ จะมีกาลัง 20 วัน
 177. ต ้นเดือน เบ ้า 卯 ปลายเดือน เบ ้า 卯
 178. ธาตุดินซิ้ง 辰 ต ้นเดือนเมษายน • ไม ้อิก 乙 มีกาลังใน 9 วันแรกของเดือนซิ้ง 辰 ถัดมาอีก 3 วัน น้ากุ่ย 癸จะมีกาลังจากคลังน้า 水库 และในครึ่งเดือนหลัง ดินโบ่ว 戊 จะมีกาลัง 18 วัน
 179. ไตรภาคีน้า
 180. ต ้นเดือน ซิ้ง 辰 ปลายเดือน ซิ้ง 辰 กลางเดือน ซิ้ง 辰
 181. ต ้นเดือน ซิ้ง 辰 ปลายเดือน ซิ้ง 辰 กลางเดือน ซิ้ง 辰
 182. ฤดูร ้อน
 183. ธาตุไฟจี๋ 巳 ต ้นเดือนพฤษภาคม • ดินโบ่ว 戊 จะมีกาลังใน 7 วันแรก ถัดมา ทอง 庚 มีกาลัง 7 วัน และเข ้าสารทเล็ก ไฟ 丙 มีกาลัง 16 วัน
 184. ไตรภาคีทอง
 185. ต ้นเดือน จี๋ 巳 ปลายเดือน จี๋ 巳 กลางเดือน จี๋ 巳
 186. ต ้นเดือน จี๋ 巳 ปลายเดือน จี๋ 巳 กลางเดือน จี๋ 巳
 187. ธาตุไฟโง่ว 午 ต ้นเดือนมิถุนายน • อยู่กึ่งกลางทิศใต ้ ไฟเปี้ย 丙 มีกาลัง 10 วันแรก ถัดมาดินกี้ 己 มีกาลัง 10 วัน และปลายเดือน ไฟเต็ง 丁 มีกาลัง 11 วัน
 188. ไตรภาคีไฟ
 189. มีไฟ ย่อมมีดิน
 190. หากจะบอกว่า ถ่าน ไส ้ดินสอ และ เพชร คือสิ่งเดียวกัน จะมีคนเชื่อไหม ? • อันที่จริงสิ่งที่ถ่าน ไส ้ดินสอ และเพชร มีเหมือนกันก็คือ ธาตุพื้นฐานอย่างคาร์บอน (Carbon) เราสามารถพบคาร์บอนได ้ทุกที่ ในทุกชีวิต รวมถึงตัว เราด ้วย แต่มันไม่ได ้อยู่ในสภาพทางกายภาพแบบที่เราเห็นใน ถ่าน ซึ่งดา เลอะเทอะ และเป็นแหล่งพลังงาน หรือในเพชร​ ซึ่งมีความใส แข็ง และแวววาว เพราะคาร์บอนที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตนั้น จับตัวกับธาตุชนิดอื่นเป็นสารประกอบอย่างอื่น ซึ่งมีความสาคัญไม่ด ้อยไปกว่ากัน
 191. คาร์บอนเป็นทุก ๆ สิ่งของสิ่งมีชีวิต • มันเป็นทุก ๆ ลมหายใจของเรา มันเป็นแหล่งอาหารของเรา เช่น คาร์โบไฮเดรตและ โปรตีน ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยพันธุกรรม หรือ DNA ของเราด ้วย
 192. https://www.trueplookpanya.com/blog/content/65356/-sciche-sci-
 193. • รวมถึงโครงสร ้างโลหะที่แข็งแรง ที่มนุษย์ใช ้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ก็เกิดจากเหล็กที่เราแทรกอะตอม คาร์บอน เข ้าไป เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให ้มันจนกลายเป็นเหล็กกล ้า (Steel) ถึงตรงนี้จึงกล่าวได ้ว่า คาร์บอนไม่เพียงแต่เป็นองค์ประกอบของถ่าน ไส ้ ดินสอ และเพชร แต่ยังเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของทุกชีวิต และองค์รวมโดยรอบของชีวิตอีกด ้วย
 194. ต ้นเดือน โง่ว 午 ปลายเดือน โง่ว 午 กลางเดือน โง่ว 午
 195. ต ้นเดือน โง่ว 午 ปลายเดือน โง่ว 午 กลางเดือน โง่ว 午
 196. ธาตุดินบี่ 未 ต ้นเดือนกรกฎาคม • ครึ่งเดือนแรก ไฟเต็ง 丁 มีกาลัง 9 วัน ไม ้乙 เป็นคลังไม ้木库 มีกาลัง 3 วัน และครึ่งเดือนหลัง ดินกี้ 己 มีกาลัง 18 วัน
 197. ไตรภาคีไม ้
 198. ต ้นเดือน บี่ 未 ปลายเดือน บี่ 未 กลางเดือน บี่ 未
 199. ต ้นเดือน บี่ 未 ปลายเดือน บี่ 未 กลางเดือน บี่ 未
 200. ฤดูฝน
 201. ธาตุทอง ซิม 申 ต ้นเดือนสิงหาคม • ดินโบ่ว 戊 มีกาลัง 7 วัน ถัดมา น้ายิ้ม 壬 มีกาลัง 7 วัน และครึ่งเดือนหลัง เข ้าสารทเล็ก ทองแก 庚 จะมีกาลัง 16 วัน
 202. ต ้นเดือน ซิม 申 ปลายเดือน ซิม 申 กลางเดือน ซิม 申
 203. ต ้นเดือน ซิม 申 ปลายเดือน ซิม 申 กลางเดือน ซิม 申
 204. ธาตุทองอิ้ว 酉 ต ้นเดือนกันยายน • อยู่กึ่งกลางทิศตะวันตก ธาตุทองแข็งแรง ทองแก 庚 มีกาลัง 10 วัน หลังจากนั้น ทองซิง 辛 พลังแท ้ จะมีกาลัง 20 วัน
 205. https://www.blockdit.com/posts/5d86b13bf1f1db0cd4587b19?id=5d86b13bf1f1db0cd4587b19&series=5d7d9c0b39d2050cb25c3378
 206. ต ้นเดือน อิ้ว 酉 เดือน อิ้ว 酉
 207. ต ้นเดือน อิ้ว 酉 เดือน อิ้ว 酉
 208. ธาตุดินสุก 戌 ต ้นเดือนตุลาคม • ทองซิง 辛 มีกาลัง 9 วัน ไฟเต็ง 丁 3 วัน ครึ่งเดือนหลัง ดินโบ่ว 戊 มีกาลัง 18 วัน
 209. ต ้นเดือน สุก 戌 ปลายเดือน สุก 戌 กลางเดือน สุก 戌
 210. ต ้นเดือน สุก 戌 ปลายเดือน สุก 戌 กลางเดือน สุก 戌
 211. ฤดูหนาว
 212. ธาตุน้าไห 亥 ต ้นเดือนพฤศจิกายน • ดินโบ่ว 戊 มีกาลัง 7 วันแรก ถัดมาไม ้กะ 甲 มีกาลัง 7 วัน และครึ่งเดือนหลังเข ้าสารทเล็ก น้ายิ้ม 壬 มีกาลัง 16 วัน
 213. ต ้นเดือน ไห 亥 ปลายเดือน ไห 亥 กลางเดือน ไห 亥
 214. ต ้นเดือน ไห 亥 ปลายเดือน ไห 亥 กลางเดือน ไห 亥
 215. ตารางที่ 2
 216. ต ้นเดือน โง่ว 午 ปลายเดือน โง่ว 午 กลางเดือน โง่ว 午 หมายเหตุ: เมื่อคานวณดวงจีนปาจื้อ “ตัวนึง เอาดิน ต ้นเดือน ไห 亥 ปลายเดือน ไห 亥 กลางเดือน ไห 亥
 217. น้าขุ่น ใช ้การไม่ได
 218. ด ้านหลัง ติดคลองแสนแสบ
 219. ความสาเร็จของ "ปาฏิหาริย์แห่ง แม่น้าฮัน"
 220. ภายใต ้การบริหารของ ประธานาธิบดีพัคจองฮี • เกาหลีใต ้ ก็ฟื้นตัวขึ้นมาได ้อย่างรวดเร็ว ด ้วยนโยบายความเข ้มงวดที่เขาใช ้ เรียกได ้ว่าเป็นการก ้าวสู่การพัฒนาประเทศอย่าง แท ้จริง รวมถึงมีการวางแผนสาหรับอนาคต และหาทางเลือกที่ก่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ
 221. โดยรัฐบาลได ้กาหนด นโยบายต่าง ๆ ออกมา • เพื่อเร่งการพัฒนาประเทศ และหนึ่งในนั้นก็คือ "แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี" เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรในชาติ และเปลี่ยนประเทศเกาหลีให ้เป็นประเทศ อุตสาหกรรม ด ้วยแผนการนี้เอง ที่ทาให ้ชาวเกาหลีใต ้ มีแรงผลักดันสู่ความสาเร็จทางเศรษฐกิจมาจนถึง ปัจจุบัน • และสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือ ประเทศเกาหลีได ้พัฒนา เศรษฐกิจ ที่เน้นด้านการส่งออกมาตั้งแต่ปี 1960
 222. หลังจากเกาหลี ได ้ผ่านการเป็นเจ ้าภาพการแข่งขัน กีฬาโอลิมปิก ถึง 2 ครั้งในปี 1986 และ 1988 • รัฐบาลเกาหลีก็ได ้ปรับปรุงกิจกรรม เพื่อแนะนาและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ สู่ สายตาของทั่วโลก โดยการก่อสร ้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ และการเกิดขึ้นของศูนย์การประชุมต่าง ๆ ก็สะท ้อนให ้เห็นถึงการเติบโตของกรุงโซล ในฐานะมหานครระดับโลกได ้เป็นอย่างดี
 223. เริ่มแรก รัฐบาลจัดทาโครงการกาจัดน้าเสีย ในแม่น้าฮัน • โดยริมฝั่งแม่น้าที่เคยเป็นดินธรรมชาติ ถูกแทนที่ด ้วยบล็อกคอนกรีตทั้งหมด รวมถึงการวางท่อระบายน้า ไว ้ตามสองฝั่งแม่น้า เพื่อกรองมลพิษที่เป็นอันตรายด ้วย • https://www.creatrip.com/th/blog/10884
 224. ธาตุน้าจื้อ 子 ต ้นเดือนธันวาคม • อยู่กึ่งกลางทิศเหนือ ธาตุน้ายิ้ม 壬 มีกาลัง 10 วัน หลังจากนั้น น้ากุ่ย 癸 พลังแท ้จะมีกาลัง 20 วัน
 225. ต ้นเดือน จื้อ 子 เดือน จื้อ 子
 226. ต ้นเดือน จื้อ 子 เดือน จื้อ 子
 227. ธาตุดินทิ่ว 丑 ต ้นเดือนมกราคม • น้ากุ่ย 癸 มีกาลัง 9 วันแรก ถัดมา ทองซิง 辛 มีกาลัง 3 วัน และในครึ่งเดือนหลัง ดินกี้ 己 จะมีกาลัง 18 วัน
 228. ต ้นเดือน ทิ่ว 丑 ปลายเดือน ทิ่ว 丑 กลางเดือน ทิ่ว 丑
 229. ต ้นเดือน ทิ่ว 丑 ปลายเดือน ทิ่ว 丑 กลางเดือน ทิ่ว 丑
 230. ดวงจีน-ดวงไทย ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน – วิเคราะห์ทฤษฎี หลักฮะ ซาฮะ 地支六合,三合与泰式命理学。 • จากบทความที่แล ้ว ได ้เขียนเรื่อง ความแตกต่างเรื่อง “ธาตุ” ทั้ง 5 ของจีน กับ ธาตุ 4 แบบไทยและฮินดู ซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐาน ให ้ท่านผู้อ่านได ้เข ้าใจหลักการเรื่องธาตุต่างๆ ในระบบโหราศาสตร์ทั้งจีนและไทย(ฮินดู)
 231. สาหรับโหราศาสตร์จีนนั้น • มีหลายท่าน เข ้าใจว่าหลักการเรื่องธาตุนั้น มีระบบเป็นเอกเทศ ไม่เกี่ยวกับหลักดาราศาสตร์ หรือ ดวงดาว
 232. ดังนั้นจึงอยากจะวิเคราะห์ เรื่องระบบธาตุ ในดวงจีน • ซึ่งหากมองผิวเผินแล ้ว จะไม่เข ้าใจที่มาที่ไป แต่เมื่อพินิจพิเคราะห์ดูให ้ลึกซึ้งแล ้ว มีหลายส่วนของดวงจีน สามารถไปด ้วยกันได ้กับโหราศาสตร์ระบบอื่นๆ เช่น ของไทย-ภารตะ เป็นต ้น https://www.astroneemo.net/index.php/2016-08-07-05-21-50/2016-09-26-02-33-02/73-2010-01-16-14-52-47/1592-2014-04-18-06-55-03.html
 233. • ถ ้าหากท่านที่รู้ดวงจีนอย่างเดียว ไม่มีพื้นฐานโหราศาสตร์ไทยและบทความนี้ ท่านก็อาจจะทาให ้ท่านเข ้าใจได ้ยาก แต่หากมีพื้นความรู้ทางโหรไทยสักเล็กน้อย บทความนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาดวงจีน และสามารถต่อยอดและพัฒนาความรู้ทางศาสตร์ แขนงนี้ ให ้ลึกซึ้งมากยิ่งๆขึ้นไป เพียงแต่ท่านจาเป็นจะต ้องละทิ้งทิฐิมานะ ทางสายวิชา ก่อน
 234. โดยความสัมพันธ์ในระบบธาตุของ จีนนั้น • มีที่มาจากดวงดาวทั้ง 7 ในระบบจักรราศีทั้ง 12 ราศี ไม่ต่างกับของไทย โดยการจัดกลุ่ม ตามลักษณะกาลังของดาวเคราะห์ กาลังของราศี และความสัมพันธ์ในเรื่องคู่มิตร-คู่ศัตรู ทั้งในด ้านส่งเสริมและทาลาย
 235. เฉกเช่นเดียวกับระบบของไทย และถูกนาไปอธิบายปรากฏการณ์ ต่างๆ • ทั้งในด ้านวิชาฮวงจุ้ย วิชาโหราศาสตร์ ดวงชาตา โหง วเฮ ้ง แพทย์จีน อี้จิง และปรัชญาวิชาการแขนงต่างๆของจีน ซึ่งในแง่ภาพรวมด ้านหลักการเรื่องธาตุ จะเหมือนกันทั้งหมด แต่จะต่างกัน เฉพาะในเรื่องรายละเอียดปลีกย่อย ในแต่ละสาขาวิชาเท่านั้น
 236. https://www.astroneemo.net/index.php/2016-08-07-05-21-50/2016-09-26-02-33-02/73-2010-01-16-14-52-47/1592-2014-04-18-06-55-03.html
 237. ที่มาเรื่อง ชง-ฮะ ในดวงจีน • สิ่งที่เราได ้ยินได ้ฟังบ่อยที่สุดก็คือเรื่องชง กับ ฮะ ซึ่ง ดวงจีน จะอธิบายออกมาเป็นคู่ๆ
 238. บางคนทาความเข ้าใจได ้ยาก ถึงเหตุผลที่มาที่ไปในเรื่องนี้ • จนกระทั่งเกิดความหวาดกลัว เรื่องชง ปีชง วันชง หรือ ดวงชง กันเสียมากมาย แต่ถ ้าหากได ้เข ้าใจ ว่า เรื่องชง-ฮะ ที่แท ้จริงแล ้ว มาจากไหน
 239. ท่านก็จะรู้ว่าแท ้จริงๆ ไม่มีอะไรเลย • เป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมดาๆ ทางโหราศาสตร์ เหมือนกับพระจันทร์ขึ้น-แรมเท่านั้น มันไม่ได ้ส่งผลอะไรต่อชีวิต (หากมีสติเท่าทัน อารมณ์)
 240. และถ ้าหากอธิบายเรื่องนี้ ด ้วยระบบโหราศาสตร์ไทย • ทุกๆคนก็จะร ้องอ๋อ บอกว่า เป็นเรื่องธรรมดา เพราะคาว่า”ชง” ก็คือ มุมสถิตตรงข ้ามกัน (เล็ง 180 องศา) ในจักราศี ทั้ง 12 ราศี หรือ “ฮะ” ก็คือ “ร่วมเรือนเกษตร” ในโหราศาสตร์แบบไทย
 241. เช่น ปีจอ - ชงกับปีมะโรง • ก็คือการอยู่ตรงข ้ามกัน ระหว่างราศีเมษ(จอ-สุก)กับราศีตุลย์ (มะโรง-ซิ้ง) มันยังไม่ได ้เกิดอะไรขึ้นเลยแม ้แต่น้อย เพียงมันอยู่ตรงข ้ามกันเท่านั้น
 242. จะดีจะชั่ว • ก็ต ้องขึ้นอยู่กับว่า มีดาวอะไรสถิตอยู่ และเงื่อนไขอื่นๆอีกมากมาย นับร ้อยเงื่อนไข หากเทียบเป็นแบบไทย ก็(อาจจะ)พูดว่า คนเกิดราศีตุลย์เป็นศัตรูกับ คนเกิดราศีเมษ
 243. ซึ่งหากเป็นอย่างนี้ คงผิดหลักวิชาการอย่างรุนแรง • ไม่ใช่ว่า คนปีจอ กับ คนปีมะโรง เป็นศัตรูกัน หรือ คนเกิดปีจอ ใช ้วันมะโรง ไม่ได ้ อันนี้ อาจจะเป็นแค่ความเชื่อของชาวบ ้าน ไม่ใช่หลัก โหราศาสตร์ เรื่อง”ฮะ” ก็อธิบายในนัยเดียวกัน
 244. • ทั้งนี้ผมได ้จัดทาแผนผังอธิบาย เรื่องธาตุของจีนกับระบบโหราศาสตร์แบบไทย มาให ้ท่านผู้อ่านพิจารณา เช่นเรื่อง หลักฮะ หลักชง ซาฮะ ซาหวย ฯลฯ ใน ระบบดวงจีน และให ้เห็นว่าในความต่าง ก็ยังมีความเหมือน แทรกซึมอยู่ไม่น้อย https://www.astroneemo.net/index.php/2016-08-07-05-21-50/2016-09-26-02-33-02/73-2010-01-16-14-52-47/1592-2014-04-18-06-55-03.html
 245. • ท่านจะเชื่อหรือไม่ ก็สุดแท ้แต่วิจารณญาณ แต่อย่างน้อย ก็อาจจะช่วยให ้ท่าน ได ้ค ้นพบอะไรบางอย่าง ที่ซ่อนลึกลงไปอีก .. https://www.astroneemo.net/index.php/2016-08-07-05-21-50/2016-09-26-02-33-02/73-2010-01-16-14-52-47/1592-2014-04-18-06-55-03.html
 246. https://www.astroneemo.net/index.php/2016-08-07-05-21-50/2016-09-26-02-33-02/73-2010-01-16-14-52-47/1592-2014-04-18-06-55-03.html
 247. https://www.astroneemo.net/index.php/2016-08-07-05-21-50/2016-09-26-02-33-02/73-2010-01-16-14-52-47/1592-2014-04-18-06-55-03.html
 248. https://www.astroneemo.net/index.php/2016-08-07-05-21-50/2016-09-26-02-33-02/73-2010-01-16-14-52-47/1592-2014-04-18-06-55-03.html
 249. https://www.astroneemo.net/index.php/2016-08-07-05-21-50/2016-09-26-02-33-02/73-2010-01-16-14-52-47/1592-2014-04-18-06-55-03.html
 250. https://www.astroneemo.net/index.php/2016-08-07-05-21-50/2016-09-26-02-33-02/73-2010-01-16-14-52-47/1592-2014-04-18-06-55-03.html
 251. กฏและทฤษฎี และความรู ้เบื้องต้น ดาว 9 ยุค http://www.horonumber.com/horo-2414
 252. กฏและทฤษฎีต่าง ๆ • กฎและทฤษฏีทางศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้น มีอยู่หลากหลาย เพราะแต่ละทฤษฏีย่อมมีข ้อเด่นและด ้อยแตกต่างกัน ออกไป เราจึงต ้องศึกษาเพื่อนามาปรับสมดุลในการใช ้งาน ให ้ถูกต ้องตามความเหมาะสมตามสภาพของยุคและ สิ่งแวดล ้อมด ้วย
 253. มิใช่นามาใช ้โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ อย่างเคร่งครัด แต่หาความเหมาะสมลงตัวไม่ได ้ • นั่นถือว่ายังไม่ถูกต ้อง ตามหลักเบื้องต ้นของศาสตร์วิชาของฮวงจุ้ย เพราะโดยหลักและหัวใจแล ้ว " ฮวงจุ้ย " คือศาสตร ์ที่ว่าด้วยเรื่องของการปรับ สมดุล ให้มีความกลมกลืนสอดคล้อง พอดี สมดุล อย่าง ที่สุด
 254. มีทฏษฏีที่ปรากฏ และเป็ นที่รู ้จัก กันอยู่ในเมืองไทย ประมาณ 10 หลัก อาทิเช่น - ดาว 9 ยุค (เฮี่ยงคงปวยแช) - 64 ข่วย (หลักจับซี้ข่วย) - มังกร 8 ทวาร (เหล่งมึ้งโป๊ ยเก็ก) - ไต ้ซาง ้วน - ดาวเหิรม่วงขาว (จี๋แปะก๊วก) - แปดทิศแปดปฏิกริยา (โป๊ ยแทะเหม่งเกี่ย) - กิ๋วแชฮวงข่วย และ โหงวกุ้ยอุ่งไช ้ - สามประสาน (ซาฮะ ซี้เก๊ก, 60 มังกร, 72 มังกร, 120 มังกร) - วิชาขี่มึ้งตุ่งกะ (ประตูมหัศจรรย์) - วิชาฮวงจุ้ยธิเบตหมวกดา
 255. ความรู ้เบื้องต้น ดาว 9 ดวง
 256. ทาความรู ้จักกับชื่อของดาวทั้ง 9 ดวง • ชื่อของดวงดาว ทั้ง 9 ดวง ตามหลักของจีน ในหลักวิชาฮวงจุ้ย หรือที่เรารู้จัก และมักจะได ้ยินได ้เห็นเป็นประจา ในเรื่องของวิชาดาวเหิร และดาว 9 ยุค นั้น เกิดจากการที่ ( ในแง่หลักทางวิทยาศาสตร์ ) อิทธิพลของดวงดาว ที่ส่งผลดึงดูดต่อกัน (คือดาว พฤหัสและดาวเสาร์ ต่อ ดวงอาทิตย์)
 257. โดยปรากฎการณ์นี้ จะเกิดขึ้นซ้าๆ ทุกๆ 20 ปี • ในขณะที่ ดวงดาว ทาปฎิกิริยาต่อกันนั้น เนื่องจากดาวทั้งสองนั้น มีขนาดค่อนข ้างใหญ่ จึงส่งผลให ้พลังงานต่างๆ ในจักรวาล มีการเปลี่ยนแปลง
 258. • ดังนั้น ไม่แปลกเลยที่พลังงานดังกล่าว จะส่งผลให ้โลก ได ้รับพลังงานประจุไฟฟ้านี้ จากดวงอาทิตย์ มากขึ้น มหาศาล ยังผลให ้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพลังงานบนโลก ขึ้น 1 ครั้ง ในรอบ 20 ปี
 259. ปลายเดือนธันวาคม 2563 • จะเกิดปรากฏการณ์ท ้องฟ้าที่ไม่ได ้เกิดขึ้นมานานถึง 20 ปี นั่นคือการเข ้าใกล ้กันระหว่างดาวพฤหัสบดีกับดาว เสาร์ ที่สาคัญยิ่งไปกว่านั้น คือ ดาวเคราะห์ทั้งสองดวงจะอยู่ใกล ้กัน จนสามารถมองเห็นดาวเคราะห์และดาวบริวารของทั้ง สองดวง ได ้พร ้อมกันในกล ้องโทรทรรศน์กาลังขยายสูง ใกล ้ที่สุดนับตั้งแต่ ค.ศ. 1623 หรือในรอบ 397 ปี เป็นการเข ้าใกล ้ที่สุดครั้งที่ 2 นับตั้งแต่กล ้อง
 260. ดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์จะอยู่ ใกล ้กันที่สุด • ในคืนวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรงกับวันเหมายัน หรือทักษิณายัน เป็นวันที่ขั้วโลกใต ้หันเข ้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุด ทางดาราศาสตร์ ถือว่าเป็นวันเริ่มต ้นฤดูหนาวของซีกโลกเหนือ และวันเริ่มต ้นฤดูร ้อนของซีกโลกใต ้ http://thaiastro.nectec.or.th/skyevent/article/greatconjunction/
 261. ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์อยู่ใกล ้กัน ในคืนวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ภาพนี้เป็นมุมมองจากอวกาศ มองเห็นดาวเคราะห์ทั้งสอง เป็นดาวสว่าง อยู่ระหว่างกลุ่มดาวแพะทะเลกับคนยิงธนู (จาก Celestia) http://thaiastro.nectec.or.th/skyevent/article/greatconjunction/
 262. http://thaiastro.nectec.or.th/skyevent/article/greatconjunction/ • อย่างไรก็ตาม เราสามารถสังเกตการเข ้าใกล ้กันได ้หลายวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2563 ซึ่งดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ จะอยู่ใกล ้กันภายในระยะ 0.3°
Advertisement