Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4.Sınıf Ders - Menstrüel Siklus

14,753 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

4.Sınıf Ders - Menstrüel Siklus

 1. 1. Kadın Menstrüel Siklusunun Hormonal Fizyolojisi Dr.Süleyman Engin Akhan İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.
 2. 2. Menstrüel Siklus Menstrüel siklus; hipotalamus-hipofiz ve overler arasındaki uyumlu endokrin çalışmanın sonunda, endometriumda ortaya çıkan farklılaşmalar ile gerçekleşir.
 3. 3. Menstrüel SiklusdaHipotalamus – Hipofiz Döngüsü
 4. 4. Hipotalamus ve GnRH Salınımı Hipotalamus diensefalonun bir parçasıdır. Beyin tabanında III.ventrikülün yan duvarlarını oluşturan yapıdır. GnRH salgılayan hücreler olfaktor bölgeden kaynaklanırlar ve embriyogenez sırasında burun ile önbeyin arasındaki sinirler boyunca ilerleyerek migrasyon ile hipotalamusda arkuat nukleusa ulaşırlar. Arkuat nukleusda 1000-3000 arasında GnRH salgılayan hücre bulunur.
 5. 5.  Röprodüktif siklusun devamı için GnRH’un düzenli pulsatil salınımı şarttır. Hipotalamus ve hipofiz arasındaki ilişki “portal sistem” olarak adlandırılan bir damar ağı ile sağlanmaktadır. Hipotalamusdan portal sisteme GnRH verilmesi median eminens ve arkuat nukleusun birlikte çalışması sonucu gerçekleşir. İkisi beraberce bir birim gibi hareket eder.
 6. 6. GnRH Salınımı Arkuat nukleus GnRH’un portal sisteme “PULSATİL” olarak verilmesinden sorumlu temel merkezdir. GnRH’un bu salınımı, pulsatilitesi, puberte öncesi başlar. Her seferinde dolaşıma ortalama 2 ng GnRH verilir. GnRH’un yarılanma ömrü 2-4 dakikadır. *Saatte 2-5 kez salınımı halinde FSH ve LH normal salgılanır. *Salınım düzeyinin artması halinde FSH ve LH düşer. *Salınım düzeyinin düşmesi FSH artışına ve LH düşüşüne sebep olur.
 7. 7. GnRH’un Pulsatilitesinin Düzenlenmesi GnRH’un pulsatilitesinin düzenlenmesi temel 3 mekanizma ile gerçekleşir: 1. Dopamin yolu: Prolaktin ve gonadotropin salgısını arkuat nukleusdaki GnRH aktivitesini engelleyerek gerçekleştirir. 2. Norepinefrin yolu: Hipotalamusa etkir. 3. Nöropeptid Y: GnRH’un pulsatil salınımını arttırır. Nöropeptid Y, beslenme ve röprodüktif fonksiyonlar arasındaki bağlantı yoludur.
 8. 8. GnRH ile (İnhibin–Aktivin–Follistatin) İlişkisi TGF-β ailesinin peptit yapısındaki üyeleridirler. Granüloza hücrelerinden folliküler sıvıya salgılanırlar. Ayrıca ön hipofizden subünitleri salgılanır. İnhibin: FSH salınımının ciddi bir inhibitörüdür. Aktivin GnRH aktivitesini arttırır. Follistatin GnRH aktivitesini azaltır. Gonadotropinlerin (FSH – LH) GnRH’a cevap vermesi için Aktivin şarttır!
 9. 9. GnRH ve Endojen Opioidlerin İlişkisi Normal siklusun devamı için hipotalamik opioid aktivite şarttır! Bu opioid aktivite luteal fazda GnRH’un hipotalamik sekresyonunu engellemek amacıyla en yüksek seviyededir. Bu amaçla en etkin olanlar β-endorfin ve dinorfindir.GnRH ve Norepinefrin – Dopamin İlişkisi GnRH’un pulsatil salınımı  Norepinefrinin aktivatör,  Dopaminin inhibitör etkisi altındadır.
 10. 10. Hipotalamus GnRHDopamin - Prolaktin Endojen Opioidler Hipofiz İnhibin – Aktivin FSH - LH Norepinefrin Follistatin
 11. 11. Hipofizden Gonadotropinlerin Salgılanması FSH-LH, GnRH’un pulsatil salınımına duyarlı olan hücrelerce, hipofizde bulunan gonadotroplarca salgılanırlar. GnRH’un Gonadotropinler üzerine 3 temel etkisi vardır:  Gonadotropinlerin sentez ve depolanmasını  Depolanmış FSH – LH’ın aktivasyonunu ARTTIRIR  Gonadotropinlerin ani salınımını Regülasyonları  Seks steroidleri  Aktivin, inhibin, follistatin sistemi  GnRH sentezini ve salgısını etkileyen faktörlerce düzenlenir. (B-endorfin, nöropeptit-Y)
 12. 12. Menstrüel SiklusdaNormal Over Döngüsü
 13. 13. Menstrüel Siklus 3 Bölümde İncelenir Folliküler Faz Ovülasyon Luteal Faz
 14. 14. Folliküler Faz10-14 gün içinde primordial follikülsırasıyla: Preantral Antral Preovülatuar follikül evrelerinden geçer.
 15. 15. Primordial Follikül -I- İnsan embriosunda gonadlar 5. gebelik haftasında (g.h.) mezonefrik kanalın bir çıkıntısı olarak gelişmeye başlar. Primordial hücrelerin bu gonadal çıkıntıya göçü 4-6. g.h. gerçekleşir. Hızla mitoz ile çoğalırlar. 16-20. gh’da maksimum oosit sayısına (6-7 milyon) ulaşırlar.
 16. 16. Primordial Follikül -II- 16-20. Gh’ları sonrası folliküller sürekli olarak atreziye olurlar. Bu durum doğum sonrasıda devam eder. Ama en şiddetli dönemi fetal hayattadır. 6-7 milyon olan sayı doğum öncesi 2 milyona düşer. Pubertede sadece 300.000 primordial follikül kalır. Ve sadece 400’ü ovulasyon sırasında kullanılır.
 17. 17. Primordial Follikül -III- Sonuçtamayozun profaz safhasında ve diploten evresinde durmuş, tek sıra granüloza hücrelerinden oluşan primordial folliküller oluşur. Tek bir siklusda hangi folliküle ait ovumun atılacağı, kaç follikülün büyümeye başlayacağının nasıl ve hangi mekanizma ile seçildiği bilinmemektedir. Primordial follikülden preovulatuar follikül oluşmasına kadar geçen süre 85 gündür. Bu 85 günün önemli bir kısmında yani yaklaşık 60 güne kadar temelde hormonal etkiden, FSH’dan bağımsızdır.
 18. 18. Preantral Follikül Preantral follikül dönemine kadar FSH reseptörü yoktur. FSH’a duyarlı follikül preantral dönemde gelişir. Östrojen yapımı FSH reseptörü sayısı ile kısıtlıdır. FSH ve östrojen beraber çalışarak granüloza hücre sayısını, dolayısıyla FSH reseptör sayısını arttırırlar. Böylece östrojen yapımı ve salınımı artar. FSH’ın indüklediği androjenlerin aromatizasyonu sonucu östrojen üretilir.
 19. 19. Follikül gelişmeye sadece FSH düzeyi yüksek ve LH düzeyi düşükse devam eder.Follikülün başarısı androjen baskın bir ortamı, östrojen baskın bir ortama çevirmede yatar.
 20. 20. Antral Follikül FSH ve östrojenin sinerjistik etkisi ile follikül içinde sıvı birikmeye başlar:Hormon Çorbası Granüloza hücreleri oosit etrafında toplanırlar ve “cumulus ooforus” oluşur. FSH varlığında östrojen folliküler sıvıda dominan hale gelir. Androjen / Östrojen oranı folliküler sıvıda ne kadar DÜŞÜKSE follikül o kadar sağlıklıdır.
 21. 21. Teka Hücresi Kolesterol cAMP Androstenodion TestosteronGranuloza Androstenodion TestosteronHücresi cAMP Aromatizasyon Östron Östradiol 2 Hücre Sistemi
 22. 22. 17-β-Hidroksisteroid dehidrogenaz Androstenodion Testosteronp450 aromataz p450 aromataz Östron Östradiol 17-β-Hidroksisteroid dehidrogenaz
 23. 23. 2 Hücre Sistemi Granüloza hücreleri sadece FSH reseptörü Teka hücreleri ise sadece LH reseptörü içerir. p450 aromataz sadece granüloza hücrelerinde bulunur. LDL kolesterolün mitokondriye alınması LH tarafından regüle edilir. Ve steroidogenezin temelini oluşturur. Follikül matürasyonunun arttığına dair en önemli bulgu follikülde aromatizasyonun artmasıdır.
 24. 24. Dominan Follikül Seçimi ve FeedbackMekanizması Dominan follikül 5 - 7. günler arasında seçilir ve bu dönem sonrası östrojen gerçekten artmaya başlar. Dominan follikül seçimini etkileyen en önemli faktör follikülün içerdiği ÖSTROJEN düzeyidir. Dominan follikülde granüloza hücre sayısı ve FSH reseptör düzeyi diğer folliküllere göre YÜKSEKTİR. Atreziye olan folliküllerde bunun ilk belirtisi FSH reseptörlerinin azalmasıdır. Yine bu folliküllerde granüloza hücrelerinden TNF salgılanır. TNF, FSH’ın östrojeni stimüle etmesini durdurur.
 25. 25. Dominan Follikül Seçimi ve FeedbackMekanizması-II- En önemli nokta: Dominan follikül yine kendisi tarafından arttırılmış olan östrojenin FSH’ı baskılamasından yani (-) feedback’den kaçınmalıdır. Bunu yüksek östrojen düzeyleri ile sağlar. Diğer atreziye olan folliküllerde östrojen düzeyi düşüktür.  E ↓ ise FSH’a (-) feedback  E ↑ ise FSH’a ve LH’a (+) feedback etki yapar. Midsiklusdaki FSH piki  Ovülasyon için gerekli intrafolliküler ortamı sağlar  İdeal corpus luteum aktivitesi için granüloza hücrelerinde LH reseptörünü sağlar.
 26. 26. Dominan Follikülün Ovulasyona Etkisi Ovülasyonun gerçekleşmesi için:  Östradiol düzeyinin midsiklusda 200 pg/mlt.’nin üzerine çıkması gerekirki (+) feedback meydana gelsin.  Bu 200 pg/mlt.’lik pikin EN AZ 50 saat sürmesi gerekir. Buda (+) feedback için şarttır.  Bu konsantrasyon dominan follikül 15 mm. olunca meydana gelir. Östrojendeki bu artışın LH pikinden önce başlaması ve LH piki sonrası bir süre devam etmesi gerekir. Aksi takdirde LH piki oluşmaz. LH piki öylesine mükemmel bir zamanlama ile gerçekleşirki, bunu bekleyen preovülatuar follikülden ovülasyon meydana gelir.
 27. 27.  Tüm siklus boyunca FSH – LH’nın salgılanma hızları, depolanmaları ve yapıları değişir. Biolojik açıdan en aktif gonadotropinler midsiklusda sentezlenir. Yarılanma ömürleri çok daha uzundur ve bu durum sialik asit içerikleri ile direk ilişkilidir. Midsiklusda daha aktif gonadotropinlerin salgılanması direk olarak artmış östrojen düzeyi ile ilişkilidir.
 28. 28. Preovulatuar Follikül1. Preovulatuar follikülde östrojen yapımı LH piki için yeterli düzeye gelir. Östrojenin pik yapmasıyla ovülasyondan 12 saat önce LH piki gerçekleşir.2. LH, preovulatuar follikülde, lüteinizasyonu ve progesteron yapımını granüloza hücrelerinde arttırır. Siklusun 10. Günü artan progesteron östrojenin (+) feedback ile LH piki yaptırmasını kolaylaştırır.3. Midsiklusda gelişemeyen folliküllerin teka hücrelerinden kaynaklanan androjenlerin düzeyi artar. Bu androjenler folliküller atreziyi sağlar. Midsiklusda libidoyu arttırırlar.
 29. 29. Ovulasyon Ovulasyon östradiol pikinden 24-36, LH pikinden 10-12 saat sonra gerçekleşir. LH piki için: LH’ın follikülün yırtılmasından 34-36 saat önce yükselmeye başlaması, 4-27 saat üst seviyede kalması gerekir. Bu LH piki sıklıkla 48-50 saat sürer. 1. LH piki:  Oositin tekrar bölünmesini (İlk mayoz bölünme tamamlanır.)  Granüloza hücrelerinin lüteinizasyonunu  Plazminojen aktivatör sentezini sağlar. 2. Progesteron, proteolitik enzimlerin PG’lerle beraber follikülü yırtmasını sağlar. sağlar.
 30. 30. Dominan Follikül Gelişiminde ve Ovulasyonda Etkili DiğerFaktörler: İnhibin – Aktivin – Follistatin İnhibin: FSH salınımının ciddi bir inhibitörüdür. GnRH reseptör sayısını azaltarak FSH’ı inhibe eder. Follistatin: FSH aktivitesini büyük olasılıkla aktivine bağlanarak inhibe eder. İnhibinin yardımcısıdır. Aktivin: FSH salınımını stimüle eder. Dolaşımda inhibin-B’nin artması diğer folliküllerden FSH’nın çekilmesini sağlar. Bu dominan follikülün seçiminde diğer bir mekanizmadır. Sonuç olarak bu peptid ailesi, hipofizde gonadotropin salınımı ile ovumların gelişiminde rol oynarlar:  Hipofizden FSH salınımını kontrol eden mekanizmalardan biri inhibin/aktivin balansıdır. Follistatin inhibine yardımcı olur.  Folliküllerde ise her ikiside follikülün büyümesi ve gelişiminde rol oynar.
 31. 31. Dominan Follikül Gelişiminde ve Ovulasyonda Etkili Diğer Faktörler: İnsülin Benzeri Büyüme Faktörleri (IGF) Somatomedinler olarakda adlandırılırlar. IGF-I Teka ve granüloza hücrelerinde:  DNA sentezini – Steroidogenezi  Aromataz aktivitesini – LH reseptör sentezini ARTTIRIR  İnhibin salınımını IGF –II :  Granüloza hücrelerinin çoğalmasını  Aromatizasyonu – protein sentezini IGFBP –1-2-3 Büyüyen folliküllerde IGFBP – 2-4-5 Atreziye olan folliküllerde bulunur.
 32. 32. Luteal Faz Ovumun atılmasından hemen önce granüloza hücrelerinin boyutları artmaya başlar. Karakteristik sarı madde ile dolu vakuollü bir yapı kazanır: Luteinizasyonun başlangıcı. Anjiogenetik aktivite bu fazda gelişen olayların temelini oluşturur. Ovulasyondan 8-9 gün sonra vaskülarizasyonun pik noktasına ulaşılır. Avasküler granüloza hücrelerinin vasküler yapılara dönüşmesi son derece önemlidir: Bu yapı kandaki LDL kolesterolü taşıyarak corpus luteuma progesteron sentezi için gerekli substratı sağlar. Corpus luteumun yaşam süresi ve steroid yapım kapasitesi LH salınımına bağlıdır.
 33. 33. Luteal Faz -II- Normal luteal fonksiyon için:  Yeterli FSH stimülasyonu ile optimal preovulatuar follikül gelişimi  LH’nın tonik salınımı gerekir. Progesteron miktarı ovülasyondan hemen sonra artmaya başlar. LH pikinden 8 gün sonra maksimum seviyesine ulaşır. Progesteron bu dönemde başka follikül gelişimini engeller. FSH ise luteal faz boyunca salgılanan inhibin-A ile baskılanır. Gebelik oluşması durumunda embriyo tarafından salgılanan HCG, matrix metalloproteinazlarını inhibe ederken, corpus luteumun steroid sentez görevini 9-10. Gebelik haftalarına kadar sürdürmesini sağlar.
 34. 34. Luteal Faz -III- Folliküler faza geçişte:  Corpus luteumun bozulması ile dolaşımdaki östrojen, progesteron ve inhibin-A düşer.  İnhibin-A’nın düşmesi ile hipofizden FSH salınımı tekrar başlar.  Östradiol ve progesteron düşünce GnRH pulsları artmaya başlar.  FSH’daki artış, 60 günden yaşlı folliküllerin atreziye olmasını engeller. 28 gün süren mükemmel siklus totalde %12 olguda görülür. Kadınların %0.5’inde siklus 21 günün altında, %0.9 kadında 35 günün üzerindedir.
 35. 35. Hipotalamus GnRHDopamin - Prolaktin Endojen Opioidler Hipofiz İnhibin – Aktivin FSH - LH Norepinefrin Follistatin Östrojen Progesteron IGF
 36. 36. Ovulatuar Siklus Boyunca Endometriumda Ortaya Çıkan Değişiklikler
 37. 37. Endometriumda Saptanan Değişimler  Temel olarak 5 safha vardır:  1.Menstrüel Endometrium  2. Proliferatif Faz  3. Sekretuar Faz  4. İmplantasyon Fazı  5. Endometriumun Kırılma Fazı
 38. 38. Uterusun Damarlanması Endometrium morfolojik olarak;  * Fonksiyonel tabaka: üst 2/3  ** Bazal tabaka: alt 1/3 olarak ikiye ayrılır. (1)İnternal iliak arter – (2)uterin arter Uterin arter istmus seviyesinde 2 ye ayrılır: vaginal arter – (3)arkuat arterler  Arkuat arterler birbirleri ile anostomozlar yaparak kaviteye ilerlerler.  Arkuat arterler kavite etrafında vasküler bir halka oluştururlar. Arkuat arterler kaviteye dik giren (4) radial arterleri verirler. Radial arterler 2’ye ayrılırlar: (5) bazal arterler ve (6) spiral arterler. Bazal arterler; Bazal tabakayı besler ve hormonal değişimlerden etkilenmezler. Spiral arterler: Fonksiyonel tabakayı beslerler.
 39. 39. Proliferatif Endometrium Proliferasyon fazı overde follikülün büyümesi ve östrojen artışı ile başlar. Mitoz baskın olur – Psödostratifikasyon gözlenir. Tüm doku elemanları (glandlar, stromal hücreler, endotel hüc.) siklusun 8-10. gününde pik yapar. Bu değişimler EN ÇOK uterus corpusunun 1/3 üst kısmında görülür. Zira gebelik durumunda blastosist buraya yerleşir. Proliferasyon sırasında fonksiyonel tabaka kalınlaşır, 0.5 mm.’den 3.5-5 mm.’ye çıkar. Östrojenin yoğun olduğu bu dönemde önemli nokta silialı ve mikrovilluslu hücre sayısı artar. Siliogenez siklusun 7-8. gününde pik yapar.
 40. 40. Sekretuar Endometrium Ovulasyonun ilk histolojik belirtisi, işareti siklusun 17-18. günlerinde glandüler epitelde, subnükleer intrasitoplazmik glikojen vakuollerinin belirmesidir. Ovulasyon sonrası endometriumda östrojen ve progesteron etkisi görülür. Epitelial proliferasyon ovulasyondan 3 gün sonra durur. Bu durum progesterona bağımlıdır. Glandlarda progesterona bağlı dev mitokondriler ve nukleoler kanal sistemi belirir. Bu değişimler uterin kavitede glikoprotein ve peptidlerden zengin bir transudanın görülmesine neden olur. Sıvı implantasyona yardımcıdır.
 41. 41. İmplantasyon Fazı Siklusun 21-22., ovulasyon sonrası 7-13. günleridir. Endometriumda fonksiyonel tabakanın %50’lik kısmı str.spongiosum, bunun üzerindeki, kaviteye bakan %25’lik kısın str. compaktum adını alır. Bu dönemde stroma ödemlidir. Sekretuar faz boyunca “K hücreleri” belirir. (K hüc. = Körnchenzellen) Ve bu hücreler gebeliğin ilk TM’de pik yapar, immünoprotektif rol oynarlar. Siklusun 22-23. günlerinde desidualizasyon başlar. Desidua hücreleri trofoblastların invazyona müsait doğasını kontrol ederler.
 42. 42.  Menstrüel Kanama: 1. Uzamış vazokonstrüksiyon 2. Vasküler staz 3. Östrojene bağlı iyileşme ile durur. Myometrial kontrasiyonun işlevi YOKTUR. Normal adet kanaması 4-6 gün sürer. En az 2, en çok 8 gün sürer. 30 mlt’den AZ ve 80 mlt’den ÇOK OLMAMALI
 43. 43. Mentrüel Endometrium Menses sırasında endometriumun fonsiyonel tabakası str.spogiosumdan itibaren dökülür. Hızlı ve tam doku kaybı adet kanamasının kısa, uzun ve inkomplet doku kaybı adet kanamasının uzun sürmesine neden olur. Dökülen endometrium; istmus ve kornlar arasında bulunandır. Str. bazalisde adetin 2-3. gününde DNA sentezi başlar. Siklusun 4. günü kavitenin 2/3’ü, 5-6. günde tüm kavitenin reepitelizasyonu tamamlanmıştır.
 44. 44. Endometrial Dökülme ve Kırılma Fazı Östrojen ve Progesteronun düşüşü ile endometriumda vazomotor reak.lar, apoptozis, doku kaybı ile menstürasyon meydana gelir. Gebelik yok ise Progesteron ve Östrojen Düşer ↓ Metalloproteinazlar Artar ↑ Stromal hüc: Endotelin-1 Glandüler hüc: PG-F2α Ekstraselüler matrix ve Bazal Membranı yıkarlar. Spiral arterlerde vazokonstrüksiyon Myometriumda kontraksiyon İskemi + Staz Menstrüel Kanama
 45. 45. Perimenopozal ve Postmenopozal Dönemde Endokrin Değişimler
 46. 46. Perimenopozal Dönem –I- Perimenopozal dönem kadında röprodüktif dönem ile menopozal döneme arasında bulunan geçiş periodudur. Bu period klinik olarak düzensiz menstrüel kanamalar ile tanımlanır. Perimenopozal dönemde:  FSH artar (↑)  İnhibin azalır (↓)  LH normal (→)  Östrojen hafif artmış (↑) 37 – 38 yaşında bir kadında ortalama 25.000 follikül kalmıştır. Bu dönemde hızlı bir follikül kaybı başlar. Bu durum inhibinde azalma ve FSH’da artış ile kendini gösterir.
 47. 47. Perimenopozal Dönem –II- Bu hormonal değişimler yaşlanma ile kalitesi düşen folliküllerin göstergesidir. Kaliteli korpus luteum oluşamaz. İnhibin düzeyindeki azalma 35 yaş başlar ve 40 yaş civarında klinik belirti vermeye başlar: FSH artar. Perimenopozal kadında FSH 20’nin, LH ise 30’un üzerine çıkmadan beklenmeyen gebelik görülme olasılığı daima vardır. Bu periodda temel problem düzensiz kanamalar ve göreceli olarak artan östrojene bağlı ortaya çıkan endometrium patolojileridir.
 48. 48. Postmenopozal Dönemde Hormonal Dengeler-I- Menopoza girdikten sonra FSH 10-20 kat, LH 3 kat artar. Postmenopozal dönemde toplam östrojen üretimi 24 saatte 45 µgr. civarındadır. Östrojenin neredeyse tamamı androstenodion’un periferik çevrimine bağlıdır ve östron oranı daha yüksektir. Androjen / östrojen oranı androjen lehine değişmiştir.
 49. 49. Postmenopozal Dönemde Hormonal Dengeler-II- Postmenopozal overler temelde:  Androstenodion  Testosteron salgılar. Overlerden salgılanan Testosteron FSH’nın uyarısı ile GnRH’a bağlı olarak artar. Menopozda genç erişkine göre:  Androstenodion %60  Testosteron %15  DHEA ve DHEAS %70 oranında düşer.
 50. 50.  Östrojene çevrilen androstenodion miktarı tamamen vücut kitlesi ile doğru orantılıdır. Vücut ağırlığı arttıkça androstenodiondan östrojen yapımı artar. Vücut kitlesi SHBG ile ters orantılıdır.VKI ↑ SHBG ↓ Endometrium Kanseri Serbest Östrojen ↑ Riski
 51. 51. 500 6 400 5 300 4 Serbest Testosteron 3 200SHBG 2 100 Uns tandardized Predi Uns tandardized Predi 1 VKI 0 VKI ST SHBG 0 VKI -100 VKI 20 30 40 50 20 30 40 50 Vücut Kütle İndeksi (kg/m2) Vücut Kütle İndeksi (kg/m2) Şekil 2. VKI ve SHBG arasındaki doğrusal ilişki (p= 0.043) Şekil 3. VKI ve ST arasındaki doğrusal ilişki (p= 0.0001)
 52. 52. Kadın Hayatının Farklı DönemlerindeHormon Düzeyleri Röprodüktif Doğal Menopoz Cerrahi Menopoz DönemÖstradiol 100-150 10-15 10Testosteron 400 290 110Androstenodion 1900 1000 700DHEA 5000 2000 1800DHEAS 3.000.000 1.000.000 1.000.000 Tüm değerler pg/mL. biriminde ifade edilmiştir. Lobo 1999

×