ข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft ปรับปรุงล่าสุด: กรกฎาคม 2549ขอขอบคุณที่เลือก MICROSOFT1. รายละเอียดของสัญญาสัญญาฉบับนี้เป...
5.ความรับผิดชอบต่อบัญชีการใช้บริการของท่านท่านสามารถใช้บญชีการใช้บริการของท่านได้แต่เพียงผู้เดียว สำาหรับบางส่วนของบริการ ...
•  หากบริการที่ท่านเลือกเป็นแบบมีระยะเวลา (เช่น รายเดือน) โดยไม่มีกำาหนดเวลาเฉพาะ เราจะแจ้งให้ท่านทราบวัน     ที่จะ...
เติมอื่นๆ อีกหากท่านใช้บริการเกินจำานวนชั่วโมงที่แผนบริการของท่านกำาหนดไว้7.11   การชำาระเงินแก่ท่าน สิทธิ์ของท่านเกี่ย...
เราอาจทำาการตรวจสอบรุ่นซอฟต์แวร์ของท่านโดยอัตโนมัติและอาจดาวน์โหลดการปรับรุ่นซอฟต์แวร์เหล่านี้ลงในคอมพิวเตอร์ของท่านโดยอัต...
พิจารณาหาข้อสรุปขั้นสุดท้ายในเรื่องการจำากัดนั้นโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ เราอาจจำากัดการใช้บริการ Points รวมทั้งใช้ข้อจำากั...
16. ข้อจำากัดความรับผิด และการชดใช้ความเสียหายแก่ท่านท่านจะได้รับการชดเชยจาก Microsoft Parties เฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้น...
ระหว่างท่านและเราว่าด้วยเรื่องของบริการนี้ เนื้อหาสาระในสัญญานี้มผลแทนที่สัญญาหรือข้อตกลงของบริการที่มีมาก่อนหน้านี้   ...
เบลิซ, โบลิเวีย, บราซิล, แคนาดา, ชิลี, โคลัมเบีย, คอสตาริก้า, โดมินิกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์,เอล ซาวาดอร์, เกรนาด...
และอำานาจพิพากษาชั้นต้นเพียงแห่งเดียวที่ศาลเขตโซล   g. ไต้หวัน หากท่านอาศัยอยู่หรือมีที่ตั้งสำานักงานใหญ่ของธุรกิจอยู่ใ...
License
License
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

License

517 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
517
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

License

 1. 1. ข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft ปรับปรุงล่าสุด: กรกฎาคม 2549ขอขอบคุณที่เลือก MICROSOFT1. รายละเอียดของสัญญาสัญญาฉบับนี้เป็นข้อตกลงระหว่างท่านกับบริษัท Microsoft ตามที่อ้างถึงในข้อ 24 ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้บางครั้งจะอ้างถึงMicrosoft โดยใช้คำาว่า “เรา” หรือ “ของเรา” สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับต่อซอฟต์แวร์ Windows Live หรือ MSN ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงชุดปรับปรุงต่างๆ ที่ท่านใช้งานในระหว่างที่สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับอยู่ ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะอ้างถึงซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการทั้งหมดรวมกันโดยใช้คำาว่า “บริการ”โปรดทราบว่ า เราไม่ ไ ด้ ใ ห้ ก ารรั บ ประกั น บริ ก ารใดๆ ต่ อ บริ ก าร และสั ญ ญาฉบั บ นี้ ยั ง มี ข้ อ จำา กั ด ความรั บ ผิ ด ชอบอืนๆ ซึ่งรายละเอียดของเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าว จะอยู่ในข้อ 15 และ 16 โปรดอ่านเงื่อนไขเหล่านี้โดยละเอียด ่2. การเริ่มต้นใช้บริการท่านสามารถเริ่มใช้บริการได้ทันที หลังจากที่ท่านลงทะเบียนเสร็จ3. ลักษณะการใช้บริการของท่านในการใช้บริการ ท่านต้อง: • ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย • ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติหรือประกาศต่างๆ ที่กำาหนดไว้ • ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันสแปมของ Microsoft ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://g.msn.com/2privacy/as-thth • รักษารหัสผ่านของบัญชีการใช้บริการของท่านไว้เป็นความลับ และ • แจ้งให้เราทราบในทันทีเมื่อท่านทราบถึงการฝ่าฝืนนโยบายด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบริการ4. ข้อห้ามในการใช้บริการในการใช้บริการ ท่านต้องไม่: • ใช้บริการในทางที่จะทำาให้เกิดความเสียหายขึ้นกับเราหรือบริษัทในเครือของเรา ผู้จำาหน่ายสินค้าต่อ ตัวแทน จำาหน่าย และ/หรือผู้ขายของเรา (ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกรวมกันว่า “Microsoft Parties”) หรือลูกค้าของ Microsoft Party • ใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการเป็นเป้าหมายของการเชื่อมโยงข้อความที่ไม่พึงประสงค์ในปริมาณมากหรือข้อความ ทางการค้าที่ไม่พึงประสงค์ (“สแปม”) • ใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการของผู้ผลิตรายอื่นในการเข้าถึงเครือข่าย Instant Messaging ของ Microsoft (ซึ่งในปัจจุบัน เรียกว่า บริการ .NET Messenger) โดยไม่ได้รับอนุญาต • ใช้กระบวนการหรือบริการแบบอัตโนมัติในการเข้าถึงและ/หรือใช้บริการ (เช่น BOT, Spider, การแคชข้อมูลที่ Microsoft จัดเก็บไว้อย่างสมำ่าเสมอ หรือ “Meta-Searching”) • ใช้วิธการใดๆ ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนเส้นทางของบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือพยายามแก้ไขหรือเปลี่ยนเส้น ี ทางของบริการ • ทำาให้เกิดความเสียหาย ปิดกั้นความสามารถ สร้างภาระหนัก หรือบั่นทอนประสิทธิภาพของบริการ (หรือเครือข่ายที่ เชื่อมต่อกับบริการ) หรือรบกวนการใช้งานและความเพลิดเพลินที่บุคคลอื่นพึงได้รับจากการใช้บริการ หรือ • จำาหน่ายหรือแจกจ่ายบริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการต่อให้กับบุคคลอื่นท่านสามารถดูรายการซอฟต์แวร์ของผู้ผลิตรายอื่นที่ได้รับอนุญาตที่ http://messenger.msn.com/Help/Authorized.aspx
 2. 2. 5.ความรับผิดชอบต่อบัญชีการใช้บริการของท่านท่านสามารถใช้บญชีการใช้บริการของท่านได้แต่เพียงผู้เดียว สำาหรับบางส่วนของบริการ เราอาจแจ้งให้ท่านทราบว่าท่าน ัสามารถตั้งค่าบัญชีให้กบสมาชิกเพิ่มเติมซึ่งขึ้นกับบัญชีการใช้บริการของท่าน (ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า ั“Associated Account”) ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการดำาเนินการใดๆ ที่ทำาผ่านบัญชีการใช้บริการหรือ Associated Accountนั้น ห้ามท่านอนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึงและ/หรือใช้บริการแทนท่านได้6. หากท่านเป็นผู้ใช้ Associated Accountถ้าท่านเป็นผู้ใช้ Associated Account ผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีการใช้บริการมีสิทธิ์โดยบริบูรณ์ีีี่ในการควบคุม AssociatedAccount ของท่าน สิทธิ์ในการควบคุมนี้รวมถึงการยุติการบริการ การปิดหรือเปลี่ยนแปลง Associated Account ได้ตลอดเวลาและในบางกรณีจะรวมถึงการร้องขอและรับข้อมูลการใช้งานเครื่องและบริการที่เกี่ยวข้องกับ Associated Account ของท่าน7. การชำาระค่าบริการต่างๆ ของ Microsoft7.1 ค่าบริการเงือนไขที่กล่าวถึงในข้อ 7 นีบังคับใช้กับทุกกรณีที่เป็นการชำาระค่าบริการให้กับเราโดยตรง หากเป็นการชำาระค่า ่ ้บริการให้กับบริษัทอื่น ค่าบริการและเงื่อนไขการชำาระเงินจะเป็นไปตามข้อกำาหนดของบริษัทนั้นๆ แม้ในบางกรณีที่ไม่มีการชำาระค่าบริการ ท่านอาจต้องเสียค่าบริการอื่นๆ ในการใช้บริการ เช่น ค่าบริการในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การส่งข้อความของอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือการส่งข้อมูลอื่นๆ7.2 การชำาระเงิน เมื่อท่านสร้างบัญชีสำาหรับการเรียกเก็บเงิน ท่านต้องระบุวิธการชำาระเงิน โดยท่านต้องได้รับอนุญาตในการ ีชำาระเงินด้วยวิธีการดังกล่าว การสร้างบัญชีนี้จะเป็นการอนุญาตให้เราทำาการเรียกเก็บเงินค่าบริการโดยใช้วิธีการที่ท่านระบุและสำาหรับบริการต่างๆ ที่ต้องมีการชำาระค่าบริการที่ท่านเลือกลงทะเบียนหรือใช้งานในระหว่างที่สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ท่านต้องชำาระค่าบริการล่วงหน้า ค่าบริการที่คิดอาจแตกต่างไปจากยอดเงินที่ท่านอนุมัติ หากค่าบริการสูงกว่ายอดเงินอนุมัติ เราจะแจ้งยอดเงินและวันที่คิดค่าบริการก่อนที่จะทำาการหักค่าบริการจากบัญชีของท่านล่วงหน้า 10 วัน หรือเราอาจคิดค่าบริการตามยอดเงินที่อนุมัติและแจ้งยอดเงินที่ต้องชำาระเพิ่มให้ท่านทราบล่วงหน้า ท่านอาจได้รับใบแจ้งยอดสำาหรับช่วงเวลาการใช้งานก่อนหน้าหลายยอดพร้อมกัน หากท่านได้รับแจ้งว่าบริการนี้เป็นการให้บริการแบบไม่มีกำาหนดหรือมีการต่ออายุให้โดยอัตโนมัติ เราอาจทำาการต่ออายุและคิดค่าบริการท่านตามเงื่อนไขของการต่ออายุบริการนั้น7.3 การแก้ไขข้อมูลบัญชีสำาหรับการเรียกเก็บเงิน ท่านต้องปรับปรุงข้อมูลบัญชีสำาหรับการเรียกเก็บเงินของท่าน รวมทั้งที่อยูในการเรียกเก็บเงินและวันที่บัตรเครดิตหมดอายุให้ถูกต้องอยู่เสมอ ท่านสามารถเข้าถึงบัญชีสำาหรับการเรียกเก็บเงินของ ่ท่านได้ที่ https://billing.microsoft.com ซึ่งท่านสามารถเปลี่ยนแปลงบัญชีสำาหรับการเรียกเก็บเงินของท่าน ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการชำาระเงินของท่านได้ตลอดเวลา หากท่านแจ้งยกเลิกวิธีการชำาระเงินของท่าน เราอาจยกเลิกบริการของท่าน คำาร้องขอของท่านจะไม่มีผลต่อการเรียกเก็บเงินไปยังบัญชีของท่านจนกว่าเราจะสามารถดำาเนินการตามการร้องขอของท่านภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมได้7.4 ระยะเวลาทดลองใช้งาน ท่านอาจได้รับข้อเสนอการใช้บริการฟรีภายในระยะเวลาที่จำากัดหรือเงื่อนไขการทดลองใช้บริการในรูปแบบอื่นๆ หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น และท่านได้รับข้อเสนอในการทดลองใช้บริการใดๆ ท่านต้องยกเลิกบริการเมื่อถึงกำาหนดเวลาสิ้นสุดระยะเวลาทดลองใช้บริการเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านไม่ได้ยกเลิกบริการของท่าน และเราได้แจ้งให้ท่านทราบแล้วว่าบริการดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเป็นบริการที่มีการคิดค่าบริการหลังจากที่ระยะเวลาการทดลองใช้งานสิ้นสุดลง แสดงว่าท่านอนุญาตให้เราคิดค่าบริการท่านตามวิธีการชำาระเงินที่ท่านระบุ7.5 ราคาและการขึ้นราคาราคาสำาหรับบริการไม่รวมภาษีและค่าโทรศัพท์ทั้งหมดเว้นแต่กำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นความรับผิดชอบของท่าน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศขึ้นอยู่กับความตกลงกับผู้รับชำาระเงินของท่านเราอาจเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการเป็นครั้งคราวแต่จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนจะกระทำาการดังกล่าว • หากมีกำาหนดเวลาและราคาเฉพาะสำาหรับบริการที่ท่านใช้ ราคานั้นจะยังคงมีผลในขณะนั้น แต่หลังจากสิ้นสุดเวลาดัง กล่าว การใช้บริการจะถูกเรียกเก็บตามราคาใหม่
 3. 3. • หากบริการที่ท่านเลือกเป็นแบบมีระยะเวลา (เช่น รายเดือน) โดยไม่มีกำาหนดเวลาเฉพาะ เราจะแจ้งให้ท่านทราบวัน ที่จะเปลี่ยนแปลงราคา วันดังกล่าวนั้นจะไม่น้อยกว่า 30 วันหลังจากเราแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ของราคาหากท่านไม่ตกลงต่อความเปลี่ยนแปลงนี้ ท่านต้องยกเลิกและหยุดใช้บริการนั้นก่อนราคาจะเปลี่ยนแปลง หากท่านยกเลิกบริการ บริการของท่านจะสิ้นสุดเมื่อระยะเวลาให้บริการหมดลง หรือหากเราเรียกเก็บเงินท่านตามกำาหนดเวลา บริการของท่านจะสิ้นสุดลงเมื่อระยะเวลาที่ท่านได้บอกยกเลิกหมดลง7.6 นโยบายการคืนเงิน เว้นแต่กำาหนดเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมาย จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมทั้งหมดเว้นแต่ได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่นและค่าใช้จ่ายในการคืนเงินจะเป็นภาระของท่าน7.7 การส่งใบเรียกเก็บออนไลน์; ข้อผิดพลาด เราจะส่งใบเรียกเก็บเงินให้แก่ท่านทางออนไลน์เท่านั้น โดยให้ไปที่https://billing.microsoft.com เพื่อดู พิมพ์ หรือขอสำาเนาเอกสาร หากท่านขอสำาเนาเอกสาร เราจะเรียกค่าธรรมเนียม เราจะให้สำาเนาเอกสารได้ภายในช่วงเวลา 120 วัน หากเราทำาใบเรียกเก็บเงินผิด เราจะแก้ไขทันทีหลังจากที่ท่านแจ้งให้กับทางเราทราบและเราสำารวจค่าธรรมเนียมดังกล่าว ท่านต้องแจ้งเราภายใน 120 วันหลังจากความผิดพลาดครั้งแรกเกิดขึ้น ท่านตกลงที่จะไม่เรียกร้องความรับผิดและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดใดๆ จากเราหากท่านไม่รายงานต่อเราภายใน 120 วันหลังจากความผิดพลาดครั้งแรกเกิดขึ้นในใบเรียกเก็บเงินทางออนไลน์ของท่าน หากท่านไม่แจ้งเราภายในระยะเวลาดังกล่าว เราไม่จำาเป็นต้องแก้ไขความผิดพลาดนั้น เราสามารถแก้ไขความผิดพลาดของใบเรียกเก็บเงินในเวลาใดก็ได้7.8 การยกเลิกการใช้บริการ ท่านอาจบอกยกเลิกการใช้บริการในเวลาใดก็ได้โดยมีหรือไม่มีเหตุผลก็ได้ โดยท่านสามารถไปที่ https://billing.microsoft.com เพื่อดูข้อมูลการยกเลิกการใช้บริการบริการบางอย่างอาจมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกและท่านจะต้องชำาระเงินค่าธรรมเนียมการยกเลิกนั้นตามที่กำาหนดในเอกสารแสดงบริการนั้น การที่ท่านบอกเลิกการใช้บริการจะไม่มีผลทำาให้ภาระผูกพันของท่านต่อค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดกับบัญชีการเรียกเก็บเงินของท่านปลี่ยนแปลงไป7.9 การชำาระเงินล่าช้า เว้นแต่กฎหมายกำาหนดห้ามไว้ เราสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำาระเงินล่าช้าหากท่านไม่ชำาระเงินตรงเวลา ท่านต้องชำาระค่าธรรมเนียมการชำาระเงินล่าช้าเมื่อเราออกใบแจ้งหนี้แก่ท่าน ค่าธรรมเนียมการชำาระเงินล่าช้าจะน้อยกว่า 1 % ของจำานวนเงินค้างชำาระในแต่ละเดือนหรืออยู่ที่อัตราสูงสุดเท่าที่กฎหมายบัญญัติไว้ เราอาจใช้บุคคลที่สามในการเก็บเงินค้างชำาระ ซึ่งท่านต้องชำาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการเรียกเก็บเงินค้างชำาระ ค่าธรรมเนียมเหล่านั้นอาจรวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความและค่าธรรมเนียมทางกฎหมายอื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เราอาจระงับบริการของท่านชั่วคราวหรือยกเลิกการใช้บริการของท่านหากท่านไม่ชำาระเงินเต็มจำานวนตรงเวลา7.10 บริการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หากบริการไม่รวมถึงการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต ท่านต้องชำาระค่าธรรมเนียมที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่านเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมบริการที่ท่านชำาระให้แก่เรา เงื่อนไขต่อจากนี้จะมีผลบังคับต่อท่านหากบริการที่ท่านใช้รวมถึงการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตหากท่านใช้ dial-up modem ท่านมีหน้าที่ต้องทราบว่าหมายเลขที่ท่านเลือกมีค่าธรรมเนียมหรือไม่ เพื่อการนี้ ท่านต้องติดต่อบริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์แก่ท่านเป็นอันดับแรกเพื่อสอบถามว่าต้องชำาระเงินสำาหรับการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตหรือไม่ โดยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านต้องการใช้แก่บริษัท บริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์จะแจ้งท่านว่าต้องชำาระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำาหรับหมายเลขนั้นๆ หรือไม่ และสอบถามบริษัทว่ามีค่าธรรมเนียมบริการโทรศัพท์อืนๆเกิดขึ้นหรือไม่หากใช้หมายเลขดังกล่าว ท่านควรติดต่อบริษัทที่ให้บริการโทรศัพท์แม้ว่าเราจะได้ให้หมายเลขสำาหรับ ่การใช้อินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทอื่นให้ข้อมูลนั้นแก่เรา แต่บางครั้งก็เกิดความผิดพลาด หากท่านถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ท่านต้องชำาระเงินนั้น และเราจะไม่ชำาระเงินคืนให้ท่านสำาหรับเงินค่าธรรมเนียมที่ท่านชำาระไว้ดังกล่าวท่านต้องชำาระเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหากท่านเชื่อมต่อกับบริการด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการในขณะที่อยูในประเทศที่ ่ไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีการใช้บริการของท่าน ("ค่าธรรมเนียมการใช้บริการข้ามเครือข่าย") ค่าธรรมเนียมการใช้บริการข้ามเครือข่ายจะเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมโทรศัพท์ทางไกลที่ท่านอาจต้องชำาระเมื่อมีการเชื่อมต่อกับบริการจากอีกประเทศหนึ่ง กรุณาตรวจสอบข้อมูลการบริการในแต่ละพื้นที่เพื่อหาอัตราค่าธรรมเนียมข้ามเครือข่ายล่าสุด ท่านอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม
 4. 4. เติมอื่นๆ อีกหากท่านใช้บริการเกินจำานวนชั่วโมงที่แผนบริการของท่านกำาหนดไว้7.11 การชำาระเงินแก่ท่าน สิทธิ์ของท่านเกี่ยวกับการรับชำาระเงินที่เกิดขึ้นภายใต้บริการหนึ่งๆ ขึ้นอยู่กับการให้ข้อมูลที่เราต้องการอย่างทันท่วงทีเพื่อให้สามารถทำาการชำาระเงินนั้นได้อย่างเหมาะสม (เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคารเพื่อการชำาระเงิน) เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุผลในการแจ้งแก่ท่านว่าต้องการข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าเราไม่ได้แจ้งแก่ท่านล่วงหน้า ท่านต้องให้ขอมูลที่เราร้องขอก่อนใช้สิทธิในการรับชำาระเงินนั้น ท่านต้องรับผิดชอบในเรื่องความถูกต้อง ้ ์ของข้อมูลที่ท่านให้และภาษีใดๆ ทีท่านอาจต้องรับผิดชอบเนื่องจากการรับเงินนั้น ท่านยังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่เรา ่กำาหนดในการชำาระเงิน หากท่านได้รับเงินที่ไม่ได้กำาหนดให้ชำาระแก่ท่าน เราสงวนสิทธิ์ในการเรียกกลับหรือขอเงินนั้นคืน และท่านตกลงว่าจะให้ความร่วมมือกับเราในกรณีดังกล่าว8. วัตถุของท่านท่านอาจส่งวัตถุใดเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับบริการ เว้นแต่วัตถุที่เราให้สิทธิ์แก่ท่าน เราจะไม่เรียกร้องสิทธิการเป็นเจ้าของวัตถุที่ ์ท่านส่งหรือส่งให้เราเนื่องจากบริการดังกล่าว (เรียกว่า "การนำาส่ง") แต่การที่ท่านส่งหรือให้วัตถุดังกล่าวนั้นแก่เราจะหมายความว่าท่านอนุญาตให้เราโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการ: • ใช้ ทำาสำาเนา แจกจ่าย แสดง พิมพ์เผยแพร่ และดัดแปลงการนำาส่งนั้นโดยเกี่ยวเนื่องกับบริการ • เผยแพร่ชื่อของท่านโดยเกี่ยวเนื่องกับการนำาส่งนั้น และ • มอบสิทธิ์เหล่านี้ให้แก่ผู้อื่นได้เงือนไขนี้จะมีผลบังคับต่อเนื้อหาที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและตามขอบเขตในการใช้และการพิมพ์เนื้อหาที่ได้รับอนุญาต ่ตามกฎหมายนั้นซึ่งไม่ละเมิดต่อกฎหมาย เราจะไม่ชำาระเงินให้แก่ท่านสำาหรับการนำาส่งของท่าน เราอาจปฏิเสธไม่ตีพิมพ์ และอาจยกเลิกการนำาส่งของท่านจากบริการได้ทุกเมื่อ สำาหรับการนำาส่งทุกครั้ง ท่านต้องมีสิทธิ์ทั้งหมดที่จำาเป็นสำาหรับท่านในวัตถุทีท่านส่งมาให้และในการให้สิทธิอนุญาตที่เกี่ยวเนื่องกับวัตถุที่ส่งมาในส่วนนี้ ่ ์9. ความเป็นส่วนตัวเราพิจารณาว่าการใช้บริการของท่านเป็นการดำาเนินการส่วนตัว แต่อย่างไรก็ดี เราอาจเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านบัญชีของท่าน และ/หรือข้อมูลการติดต่อสื่อสารของท่าน เพื่อ (1) ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายทีบังคับใช้ ่แก่เรา (2) บังคับใช้และสำารวจหาการละเมิดสัญญานี้ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการใช้บริการนี้เพื่อมีส่วนร่วมหรือให้ความสะดวกแก่กิจกรรมที่ละเมิดกฎหมาย หรือ (3) ปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Microsoft หรือพนักงาน ลูกค้าของMicrosoft หรือสาธารณชน ท่านอนุญาตให้เราเข้าถึงและทำาการเปิดเผยดังที่แสดงในส่วนนี้เราอาจใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการอื่นเพื่อปกป้องบริการ ปกป้องลูกค้าของเราหรือเพื่อหยุดท่านจากการละเมิดสัญญานี้ ตัวอย่างของวิธีการเหล่านี้อาจรวมถึงการกรองเพื่อหยุดการสแปมหรือเพื่อเพิ่มความปลอดภัย วิธีการเหล่านี้อาจขัดขวางหรือยุติท่านจากการใช้บริการชั่วคราวเพื่อการให้บริการแก่ท่าน เราอาจเก็บข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับประสิทธิภาพของบริการ เครื่องของท่านและการใช้บริการของท่าน เราอาจอัปโหลดข้อมูลเหล่านี้จากเครื่องของท่านโดยอัตโนมัติ ข้อมูลนี้จะไม่ระบุข้อมูลที่แสดงถึงตัวท่าน ท่านอาจอ่านรายละเอียดการเก็บข้อมูลเหล่านี้ในนโยบายการเป็นส่วนตัวที่ http://g.msn.com/2privacy/thth10. ซอฟท์แวร์หากท่านได้รับซอฟท์แวร์จากเราในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของบริการ การใช้ซอฟท์แวร์ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการให้อนุญาตที่แสดงต่อท่านสำาหรับการยอมรับซอฟท์แวร์ดังกล่าว หากท่านไม่ได้รับสิทธิ์ เราจะอนุญาตให้ท่านมีสิทธิ์ใช้ซอฟท์แวร์นั้นเพื่อการใช้บริการที่ได้รับอนุญาตบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำาหนดในบริการของท่านเท่านั้น เราสงวนสิทธิ์อื่นๆ ที่มีตอ ่ซอฟท์แวร์นั้น
 5. 5. เราอาจทำาการตรวจสอบรุ่นซอฟต์แวร์ของท่านโดยอัตโนมัติและอาจดาวน์โหลดการปรับรุ่นซอฟต์แวร์เหล่านี้ลงในคอมพิวเตอร์ของท่านโดยอัตโนมัติได้ เพื่อปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ หรือพัฒนาเว็บไซท์ให้ดียิ่งขึ้นเว้นแต่เราจะแจ้งแก่ท่านเป็นอย่างอื่น สิทธิ์ทท่านได้รับในการใช้ซอฟท์แวร์จะสิ้นสุดในวันที่บริการสิ้นสุดลง และท่านต้องถอด ี่ถอนซอฟท์แวร์นั้นออกทันที เราอาจทำาให้ซอฟท์แวร์ใช้งานไม่ได้หลังจากวันที่บริการสิ้นสุดห้ามท่านแยกส่วนประกอบ แยกแยะ หรือทำาวิศวกรรมย้อนกลับต่อซอฟท์แวร์ที่รวมอยู่ในบริการ เว้นแต่และตามขอบเขตที่กฎหมายอนุมัติไว้โดยชัดแจ้งซอฟท์แวร์นี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายและข้อบังคับการส่งออกของสหรัฐอเมริกา ท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับการส่งออกระหว่างประเทศที่บังคับใช้กับซอฟท์แวร์ ซึ่งกฎหมายเหล่านี้รวมถึงข้อจำากัดในเรื่องตำาแหน่งปลายทาง ผู้ใช้และการใช้งาน กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.microsoft.com/exporting.11. เครือข่ายที่มีการรับรองของ Microsoftเราให้อาจให้ท่านเข้าใช้บริการต่างๆ ในเครือข่ายที่ต้องมีการรับรองด้วยด้วยข้อมูลประจำาตัว ท่านนต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในติดต่อกับบุคคลที่สาม (รวมถึงผู้โฆษณา) ที่ใช้เครือข่ายที่มีการรับรอง รวมทั้งการส่งและการชำาระเงินค่าสินค้า สัญญานี้จะมีผลบังคับใช้ทุกครั้งที่ท่านใช้ข้อมูลประจำาตัวที่ได้รับพร้อมบริการ เมื่อท่านใช้เครือข่ายที่มีการรับรองเพื่อเข้าไซต์ใดก็ตามข้อกำาหนดและเงื่อนสำาหรับไซต์นั้น หากแตกต่างจากสัญญานี้ อาจมีผลบังคับใช้กับท่านในการใช้ไซต์ดังกล่าว กรุณาดูเงื่อนไขการใช้สำาหรับแต่ละไซต์ที่ท่านเข้าชม เราอาจยกเลิกหรือยุติไม่ให้ท่านเข้าเครือข่ายของเราเป็นการชั่วคราว หากไม่มีการใช้งานซึ่งเราถือว่าเกิดความล้มเหลวในการลงชื่อเข้าใช้เครือข่ายที่มีการรับรองของเราในระยะเวลาที่เกินจากที่กำาหนดไว้ หากเรายกเลิกข้อมูลประจำาตัวของท่าน สิทธิ์ของท่านในการใช้เครือข่ายที่มีการรับรองจะยุติลงทันที12. Microsoft Pointsท่านสามารถมีส่วนร่วมในบริการ Microsoft Points ซึ่งเป็นบริการหนึ่งที่ท่านสามารถได้รับ Points และแลก Points นั้นกับบริการออนไลน์และผลิตภัณฑ์ดิจิตอลบางอย่าง ท่านสามารถดูว่าท่านได้รับ Points เท่าใดด้วยการตรวจดู Points รวมที่เหลือที่https://billing.microsoft.com ทังนี้ ท่านสามารถได้รับบริการหรือผลิตภัณฑ์ดิจิตอลบางอย่างที่เราคัดสรรไว้เพื่อแลกเปลี่ยน ้กับ Points โดยขอรับได้ี้ด้วยการแลก Points ตามที่แสดงไว้ท่านสามารถได้รับคะแนนได้หลายวิธี เช่น ท่านสามารถซื้อคะแนน หรือบริการบางอย่างอาจให้คะแนนแก่ท่านเมื่อใช้บริการหรือลักษณะพิเศษของบริการนั้น (ที่เรียกเป็น "Promotion Points) ท่านสามารถได้รับ Promotion Points จากการดำาเนินการที่ท่านทำาเสร็จสิ้นเท่านั้น ท่านต้องเป็นผู้เสียภาษีใดๆ ทีอาจเกิดขึ้นจากการที่ท่านมีส่วนร่วมในบริการ Points นี้ ่เมื่อท่านได้รับ Points ท่านจะได้รับสิทธิ์ที่จำากัดที่มีต่อผลิตภัณฑ์ดิจิตอล Points ไม่มีค่าทางเงินตรา ท่านอาจไม่สามารถรับเงินสดหรือเงินจากการแลกเปลี่ยน Points ไม่ว่าท่านจะได้คะแนนมาด้วยวิธีใดก็ตาม Points ไม่จัดเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่านการใช้ Points ของท่านจะเป็นการได้รับบริการออนไลน์หรือผลิตภัณฑ์ดิจิตอลพิเศษบางอย่างที่เราเสนอเพื่อการแลกเปลี่ยนกับPoints เท่านั้น เราอาจจำากัดการแลก Points ของท่านตามประเทศที่ท่านพำานักอยู่ เราส่งเสริมให้มีการแลก Points ของท่านข้อเสนอที่มอยู่เป็นการเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกับ Points และไม่มีผลผูกพันให้เราทำาการรักษาหรือยังคงทำาการเสนอการแลก ีเปลี่ยนด้วย Points ในอนาคต ขอบเขต ความหลากหลายและชนิดของบริการออนไลน์ และผลิตภัณฑ์ดิจิตอลที่ท่านอาจได้รับด้วยการแลก Points สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เราไม่มีพันธะที่ต้องรับผิดชอบต่อข้อเสนอต่างๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนPointsPromotion Points อาจหมดอายุในเวลาใดก็ตามดังที่กำาหนดในข้อความที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมนั้น เราอาจยกเลิก ยุติชั่วคราว หรือจำากัดการเข้าถึง Points รวมที่เหลือ หากเราสงสัยว่ามีการกระทำาในลักษณะฉ้อโกงโดยมิชอบ หรือผิดต่อกฎหมายใน Point รวมที่เหลือนั้น เมื่อเราลบ Points ออกจากค่ารวมที่เหลือ เราจะไม่นำา Points นั้นกลับมาคำานวณอีกเว้นแต่เราจะมีดุลยพินิจเป็นอย่างอื่น เมื่อเรายกเลิก ยุติชั่วคราว หรือจำากัดการเข้าถึง Points รวมที่เหลือ สิทธิ์ของท่านในการใช้ Points รวมที่เหลือจะยุติทันที เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุผลเพื่อตรวจสอบ Points รวมที่เหลือที่ถูกจำากัดการเข้าถึงและเพื่อ
 6. 6. พิจารณาหาข้อสรุปขั้นสุดท้ายในเรื่องการจำากัดนั้นโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ เราอาจจำากัดการใช้บริการ Points รวมทั้งใช้ข้อจำากัดในเรื่องจำานวน Points ที่ท่านอาจได้รับในช่องคะแนนที่เหลือในคราวเดียว จำานวน Points ที่ท่านอาจแลกภายในระยะเวลาหนึ่ง (เช่น หนึ่งวัน) และจำานวน Promotion Points ทีท่านอาจได้รับในครั้งหนึ่ง ่หากเราใส่ Points ลงในคะแนนรวมที่เหลือสำาหรับการดำาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ถูกกำาหนดว่าเป็นโมฆะ ถูกยกเลิก หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งของทีถูกส่งคืนในภายหลัง เราจะหัก Points เหล่านั้นออกจากยอดคงเหลือ ท่านต้องแน่ใจว่าเราใส่ Points ของ ่ท่านใน Points รวมที่เหลืออย่างเหมาะสม หากท่านเชื่อว่าท่านได้รับ Points อย่างสมเหตุผลแต่ทางเราไม่ได้ใส่ไว้ใน Pointsรวมที่เหลือ เราจะไม่พิจารณาใส่ Points ดังกล่าว เว้นแต่ท่านติดต่อเราภายใน 12 เดือนหลังจากวันที่ท่านอ้างว่าได้รับ Pointsเหล่านั้น เราอาจขอเอกสารที่สมเหตุผลที่สามารถสนับสนุนคำาร้องของท่านโดยสมเหตุสมผล13. ข้อกำาหนดการวางโฆษณา.ท่านอาจวางโฆษณาลงในหรือผ่านทางบริการ แต่เราไม่มีพันธะที่ต้องแสดงส่วนใดๆ ของเนื้อหาโฆษณา ท่านให้สญญาว่า ัเนื้อหาโฆษณาใดๆ ทีท่านวางนั้นต้องเป็นไปตามข้อตกลงดังนี้: ่ • เนื้อหาโฆษณาทังหมดถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นเรื่องปัจจุบัน ้ • ท่านมีสิทธิ์และอำานาจที่จำาเป็นทั้งหมดในการตีพิมพ์โฆษณา • เนื้อหาโฆษณาและเว็บไซต์ที่ถูกแสดงไว้ หรือถูกเชื่อมต่อจากเนื้อหาโฆษณา: o ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด o ไม่ละเมิด ไม่ใช้ในทางที่ผิด หรือละเมิดต่อลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้า หรือสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม o ไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลใด รวมทั้งสิทธิ์ของสาธารณชนหรือเอกชน และไม่หมิ่นประมาท และ o ไม่ส่งผลให้เกิดการหลอกลวงต่อผู้บริโภค (รวมทั้งการให้ข้อมูลผิดหรือการทำาให้เข้าใจผิด) ความรับผิด ต่อผลิตภัณฑ์ การละเมิด การผิดสัญญา การบาดเจ็บ ความเสียหาย หรือการก่อให้เกิดอันตรายใดๆ ต่อ บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ • ท่านมีเอกสารที่พิสูจน์การกล่าวอ้างได้ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายในเนื้อหาโฆษณา14. เราอาจเปลี่ยนสัญญานี้อย่างไรหากเราเปลี่ยนสัญญานี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบอย่างน้อย 30 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง หากท่านไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ท่านต้องบอกเลิกและหยุดการใช้บริการก่อนมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น หากท่านไม่หยุดใช้บริการ การใช้บริการของท่านจะดำาเนินต่อไปภายใต้สัญญาที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง15. Microsoft ไม่ให้การรับประกันเราให้บริการตามสภาพที่เป็นอยู่ทั้งหมด ด้วยความผิดพลาดทั้งปวงที่มีอยู่ และเท่าที่เป็นไปได้แก่ท่าน เราไม่รับประกันความเหมาะสม หรือกำาหนดเวลาของข้อมูลที่ปรากฏจากการบริการ Microsoft Parties ไม่ให้การรับประกันหรือให้เงื่อนไขใดๆ ท่านอาจมีสิทธิอื่นใดในฐานะผู้บริโภค ภายใต้ข้อบังคับทางกฎหมายตามพื้นที่ที่อาศัย โดยที่ ์สัญญานี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เราไม่ให้การรับประกันโดยปริยายใดๆ ซึ่งรวมถึง เงื่อนไขการรับรองความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมแก่วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง การทำางานอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดจากการละเมิดสิทธิ์
 7. 7. 16. ข้อจำากัดความรับผิด และการชดใช้ความเสียหายแก่ท่านท่านจะได้รับการชดเชยจาก Microsoft Parties เฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับท่านโดยตรงเท่านั้น โดยหากมีค่าเสียหาย จำานวนค่าเสียหายที่จะชดใช้ให้จะมีมูลค่าไม่เกินกว่าค่าบริการของท่านสำาหรับหนึ่งเดือนเท่านั้น ตามอำานาจที่กฎหมายบัญญัติไว้ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายอื่นใด ซึ่งรวมถึงค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนือง ่การสูญเสียผลประโยชน์ ความเสียหายพิเศษ ผลกระทบ เหตุบังเอิญหรือค่าเสียหายซึ่งเป็นการลงโทษข้อจำากัดเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับ: • เหตุที่เกี่ยวข้องกับบริการของท่าน • เหตุที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา (รวมไปถึงรหัสลับ) บนอินเทอร์เน็ตเว็บไซท์ โปรแกรมและการดำาเนินการของบุคคลที่สาม • เหตุที่เกี่ยวข้องกับไวรัสหรือลักษณะที่ปิดกั้นการทำางานอื่นใดซึ่งมีผลต่อการเข้าถึงหรือการใช้บริการของท่าน • เหตุที่เกี่ยวข้องกับการขัดแย้งกันระหว่างบริการกับบริการอื่นๆ หรือระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ • เหตุที่เกี่ยวข้องกับความล่าช้าหรือล้มเหลวที่ท่านอาจประสบขณะเริ่มต้น ขณะทำาการ หรือเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ ถ่ายโอนหรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ซึ่งเป็นไปอย่างถูกต้องหรือตรงเวลา และ • ความเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญา การผิดเงื่อนไขการรับประกัน ความรับผิดชอบ ความเที่ยงตรง หรือละเมิดสิทธิ อืนๆ ทั้งนี้ ตราบเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตไว้ ่และยังมีผลใช้แม้ว่า: • การชดใช้ความเสียหายนี้ไม่ได้ชดเชยให้ทั้งหมดสำาหรับความเสียหายใดๆ หรือความล้มเหลวของวัตถุประสงค์หลัก หรือ • Microsoft ทราบหรืออาจทราบเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายบางรัฐจะไม่ยอมรับการกันหรือจำากัดการชดเชยความเสียหายที่เป็นผลสืบเนือง หรือความเสียหายทางอ้อม ฉะนั้น ่ข้อจำากัดหรือความรับผิดดังกล่าวข้างต้นจึงอาจไม่มีผลใช้กับท่าน นอกจากนี้ จังหวัดหรือประเทศของท่านอาจไม่อนุญาตให้มีการกันหรือจำากัดหรือความรับผิดชอบความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายทางอ้อมหรือความเสียหายอื่นๆ17. การเปลียนแปลง การปรับปรุงหรือการยกเลิกบริการของเรา ่เราอาจเปลี่ยนแปลงบริการหรือตัดทอนลักษณะใดของบริการ ไม่ว่าเหตุผลใดก็ตามได้ตลอดเวลา เราอาจทำาการยกเลิกหรือระงับบริการของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยอาจมีหรือไม่มีสาเหตุ และ/หรือไม่จำาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านก็อาจทำาการยกเลิกบริการเมื่อใดก็ได้ โดยอาจมีหรือไม่มีสาเหตุ เมื่อมีการยกเลิกบริการ สิทธิ์ในการใช้บริการของท่านจะสิ้นสุดลงโดยทันที เมื่อมีการยกเลิกหรือระงับบริการดังกล่าว ข้อมูลต่างๆ ที่ท่านได้เก็บไว้ในบริการอาจไม่สามารถกู้คืนได้อีกการยกเลิกบริการของเราจะไม่เปลี่ยนความรับผิดชอบของท่านในหน้าที่ที่ต้องชำาระค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีเรียกเก็บเงินของท่าน หากเรายกเลิกบริการทั้งหมดโดยไม่มีสาเหตุ เราจะคืนเงินให้แก่ท่านตามสัดส่วน เป็นจำานวนเงินตามที่ท่านได้ชำาระไว้ตามส่วนของบริการที่ยังคงเหลืออยู่ก่อนการยกเลิก18. การตีความสัญญานี้ข้อกำาหนดทั้งหมดภายใต้สัญญานี้ให้มีผลบังคับใช้ได้เท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตไว้สูงสุดศาลอาจพิจารณาว่าเงือนไขบางส่วนไม่สามารถบังคับใช้ได้ หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ท่านและเราจะแทนที่เงื่อนไขดังกล่าวด้วยข้อตกลงที่มี ่เหตุผลใกล้เคียงที่สุดกับเงือนไขเดิมและให้ส่วนที่เหลือของสัญญานี้ไม่มีผลเปลี่ยนแปลง ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมด ่
 8. 8. ระหว่างท่านและเราว่าด้วยเรื่องของบริการนี้ เนื้อหาสาระในสัญญานี้มผลแทนที่สัญญาหรือข้อตกลงของบริการที่มีมาก่อนหน้านี้ ีทังหมด หากท่านมีพันธะในการรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับบริการ พันธะดังกล่าวจะยังคงมีผลบังคับต่อไป (เช่น ท่านอาจเป็น ้ผูทดลองของรุ่นเบต้า) หัวข้อในสัญญานี้ไม่มีผลเป็นการจำากัดเงื่อนไขตามสัญญานี้ ้19. การโอนสิทธิ์เราอาจโอนสิทธิ์ทงหมดหรือส่วนหนึ่งในสัญญานี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า แต่ห้ามมิให้ท่านโอนสิทธิ์ ั้ทังหมดหรือส่วนหนึ่งในสัญญานี้ให้กับบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด ซึ่งการถ่ายโอนใดๆ ของท่านให้ถอเป็นโมฆะ ห้ามท่านโอนสิทธิ์ ้ ืใดๆ ในการใช้บริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการให้แก่ผู้ใดไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร20. ไม่มีผรับผลประโยชน์บุคคลที่สาม ู้สัญญานี้สำาหรับท่านและเพื่อผลประโยชน์ของท่านเท่านั้น สัญญานี้ไม่ได้ให้ผลประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่ผู้สืบตำาแหน่งและผู้ได้รับมอบสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้สัญญานี้21. การเรียกร้องต่างๆ จะต้องกระทำาภายในหนึ่งปีการเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวกับสัญญาหรือบริการนี้จะต้องมีการเสนอภายในหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่การเรียกร้องนั้นควรมีครั้งแรก หากไม่มีการเรียกร้องภายในกำาหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสิทธิในการเรียกร้องเป็นอันสิ้นสุดลงโดยถาวรเงื่อนไขนี้จะนำาไปใช้กับท่านและผู้สืบทอดภาระของท่าน และจะนำาไปใช้กับเราและผู้สืบทอดภาระและผู้รับโอนสิทธิ์ของเรา22. สิ่งที่ท่านต้องการแจ้งมายังเราท่านอาจแจ้งข้อมูลต่างๆ มาที่เราตามที่กำาหนดในส่วนการสนับสนุนลูกค้าหรือ "วิธีใช้" ของบริการ เราไม่รับคำาแจ้งทางอีเมล์23. สิ่งที่ Microsoft แจ้งไปยังท่าน และความยินยอมว่าด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สัญญานี้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เราตกลงที่จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการและมีสิทธิในการส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ท่านทังนี้ อาจมีขอมูลบางอย่างซึ่งกฎหมายกำาหนดให้เราส่งให้แก่ท่าน ซึ่งเราอาจส่งข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่านมี ้ ้สิทธิ์เพิกถอนความยินยอมนี้ได้แต่เราอาจทำาการยกเลิกการบริการแก่ท่านหากท่านทำาเช่นนั้น ข้อมูลที่จำาเป็นที่เราอาจจัดส่งถึงท่านโดย: • ผ่านทางอีเมล์ตามอีเมล์แอดเดรสที่ท่านได้ระบุไว้เพื่อการสมัครใช้บริการ • โดยเข้าไปยังเว็บไซท์ของ Microsoft ซึงจะระบุไว้ในประกาศทางอีเมล์ที่ส่งให้ท่านเมื่อข้อมูลพร้อม หรือ ่ • โดยเข้าไปยังเว็บไซท์ของ Microsoft ซึงโดยทั่วไปจะระบุไว้ล่วงหน้าเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันนี้ ่ประกาศที่ส่งให้ท่านผ่านทางอีเมล์จะถือว่าได้ส่งให้และท่านได้รับ ณ วันที่มีการส่งอีเมล์ดังกล่าวทุกครั้งที่ท่านเข้าสู่และใช้บริการ ท่านจะมีซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่จำาเป็นในการรับการแจ้งเตือน ซึ่งหากท่านไม่ยินยอมที่จะได้รับการแจ้งใดๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่านจะต้องหยุดใช้บริการ24. คู่สัญญา การเลือกใช้กฎหมายและสถานที่เพื่อหาข้อยุติความขัดแย้งสัญญานี้ทำาขึ้นระหว่างท่านและบริษัท Microsoft สำาหรับประเทศหรือภูมิภาคของท่าน ในคอลัมน์ทางซ้ายของตารางด้านล่างให้ค้นหาประเทศหรือภูมิภาคที่ท่านพำานัก (หากท่านกำาลังลงชื่อเข้าใช้เพื่อรับบริการในฐานะเป็นบุคคลธรรมดา) หรือที่ธุรกิจของท่านตั้งอยู่ (หากท่านกำาลังลงชื่อเข้าใช้เพื่อรับบริการสำาหรับธุรกิจของท่าน) ในคอลัมน์กลาง ท่านจะพบชื่อบริษัท Microsoft ที่กำาลังทำาสัญญากับท่าน ในคอลัมน์ขวา ท่านจะพบตัวเลือกกฎหมายและสถานที่ตั้งเพื่อการยุติข้อพิพาทกับบริษัท Microsoft a. ภูมิภาคอเมริกาเหนือและใต้ หากท่านอาศัยอยู่หรือมีที่ตั้งสำานักงานใหญ่ของธุรกิจอยูในอาร์เจนตินา, บาร์บาดอส, ่
 9. 9. เบลิซ, โบลิเวีย, บราซิล, แคนาดา, ชิลี, โคลัมเบีย, คอสตาริก้า, โดมินิกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์,เอล ซาวาดอร์, เกรนาดา, กัวเตมาลา, ฮอนดูรส, เม็กซิโก, นิคารากัว, ปานามา, ปารากวัย, เปรู, เปอโตริโก, ัสหรัฐอเมริกา, อุรุกวัย หรือเวเนซุเอล่า ท่านกำาลังทำาสัญญากับ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, United States และกฎหมายรัฐวอชิงตันครอบคลุมการตีความของสัญญานี้และใช้กับข้อเรียกร้องที่เกิดจากการละเมิดสัญญานี้ไม่ว่าเป็นข้อพิพาททางหลักกฎหมายใด ข้อเรียกร้องอื่นๆ ทั้งหมด รวมทั้งข้อเรียกร้องเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผูบริโภค กฎหมายการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม และกฎหมายการละเมิด จะเป็นไปตามกฎหมายของรัฐที่ท่านพำานักอยู่ใน ้สหรัฐอเมริกา หรือหากท่านพำานักอยู่นอกสหรัฐอเมริกา กฎหมายของประเทศที่เราควบคุมบริการจะมีผลบังคับใช้ ท่านและเรายินยอมอย่างเพิกถอนไม่ได้ว่ากฎหมายรัฐวอชิงตันครอบคลุมการตีความของสัญญานี้และใช้กับข้อเรียกร้องที่เกิดจากการละเมิดสัญญานี้ไม่ว่าเป็นข้อพิพาททางหลักกฎหมายใด ข้อเรียกร้องอื่นๆ ทั้งหมด รวมทั้งข้อเรียกร้องเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม และกฎหมายการละเมิด จะเป็นไปตามกฎหมายของรัฐที่ท่านพำานักอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือหากท่านพำานักอยู่นอกสหรัฐอเมริกา กฎหมายของประเทศที่เราควบคุมบริการจะมีผลบังคับใช้ ท่านและเรายินยอมอย่างเพิกถอนไม่ได้ว่าศาลรัฐหรือศาลของรัฐบาลกลางใน คิง เคาน์ตี้ รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา แต่เพียงแห่งเดียวเป็นผู้ที่มอำานาจเหนือและเป็นสถานที่พิพากษาสำาหรับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นหรือที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ ี b. ยุโรป, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา หากท่านอาศัยอยู่หรือมีที่ตั้งสำานักงานใหญ่ของธุรกิจอยู่ในอัลจีเรีย,ออสเตรีย, บาห์เรน, เบลเยียม, บัลกาเรีย, โครเอเชีย, สาธารณรัฐเชค, เดนมาร์ก, อียปต์, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ิฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, อิรก, ไอร์แลนด์, อิสราเอล, อิตาลี, จอร์แดน, คูเวต, ลัตเวีย, เลบานอน, ลิธัวเนีย, ัลักเซมเบิรก, มอนเทเนโกร, โมรอคโค, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โอมาน, โปแลนด์, โปรตุเกส, การ์ตาร์, โรมาเนีย, ์รัสเซีย, ซาอุดิอาระเบีย, เซอร์เบีย, สโลวาเกีย, สโลเวเนีย, แอฟริกาใต้, สเปน, สวิตเซอร์แลนด์, สวีเดน, ตูนิเซีย,ตุรกี, ยูเครน, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, สหราชอาณาจักร หรือเยเมน ท่านกำาลังทำาสัญญากับ Microsoft LuxembourgS.à.r.l., 20 Rue Eugene Ruppert, Immeuble Laccolith, 1st Floor, Luxembourg2543 และกฎหมายของลักเซมเบิร์กครอบคลุมการตีความของสัญญานี้และใช้กับข้อเรียกร้องที่เกิดจากการละเมิดสัญญานี้ไม่ว่าเป็นข้อพิพาททางหลักกฎหมายใดข้อพิพาทอื่นๆ ทั้งหมดรวมทั้งข้อเรียกร้องเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม และกฎหมายการละเมิดจะเป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่เรากำาหนดการให้บริการ ท่านและเรายินยอมอย่างเพิกถอนไม่ได้ในเรื่องเขตอำานาจและสถานที่ของศาลลักเซมเบิร์ก แต่เพียงแห่งเดียวสำาหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ c. ญี่ปุ่น หากท่านอาศัยอยู่หรือมีที่ตั้งสำานักงานใหญ่ของธุรกิจอยู่ในญี่ปุ่น ท่านกำาลังทำาสัญญากับ Microsoft CompanyLtd (MSKK), Odakyu Southern Tower, 2-2-1 Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo 151-8583 และกฎหมายของญี่ปุ่นครอบคลุมสัญญานี้และเรื่องใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ ท่านและเราตกลงอย่างเพิกถอนไม่ได้ว่าเขตอำานาจศาลและสถานที่พิพากษาชั้นต้นจะอยู่ที่ศาลเขตโตเกียวแต่เพียงแห่งเดียว d. เอเชียใต้ หากท่านอาศัยอยู่หรือมีที่ตั้งสำานักงานใหญ่ของธุรกิจอยู่ในออสเตรเลีย, อินเดีย, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย,มาเลเซีย, นิวซีแลนด์, ฟิลปปินส์, สิงคโปร์ หรือไทย ท่านกำาลังทำาสัญญากับ Microsoft Operations, Pte Ltd, 1 Marina ิBoulevard} #22-01 One Marina Blvd, Singapore01898 และกฎหมายสิงคโปร์ครอบคลุมสัญญานี้ ท่านและเรายินยอมอย่างเพิกถอนไม่ได้ในเรื่องเขตอำานาจศาลและสถานที่ของศาลสิงคโปร์แต่เพียงแห่งเดียวสำาหรับข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ e. สาธารณรัฐประชาชนจีน หากท่านอาศัยอยู่หรือมีที่ตั้งสำานักงานใหญ่ของธุรกิจอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่านกำาลังทำาสัญญากับ Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, United States และกฎหมายรัฐวอชิงตันครอบคลุมสัญญานี้ ไม่ว่าจะเกิดข้อพิพาททางหลักกฎหมายใดเขตอำานาจศาลของรัฐหรือศาลของรัฐบาลกลางของคิง เคาน์ตี้รัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาไม่มีอำานาจแต่ผู้เดียว f. สาธารณรัฐเกาหลี หากท่านอาศัยอยู่หรือมีที่ตั้งสำานักงานใหญ่ของธุรกิจอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี ท่านกำาลังทำาสัญญากับ Microsoft Korea, Inc., POSCO Bldg, 8th Floor, 892 Daechi 4-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, Korea135-777 และกฎหมายสาธารณรัฐเกาหลีครอบคลุมสัญญานี้ ท่านและเรายินยอมอย่างเพิกถอนไม่ได้ในเรื่องเขตอำานาจศาล
 10. 10. และอำานาจพิพากษาชั้นต้นเพียงแห่งเดียวที่ศาลเขตโซล g. ไต้หวัน หากท่านอาศัยอยู่หรือมีที่ตั้งสำานักงานใหญ่ของธุรกิจอยู่ในไต้หวัน ท่านกำาลังทำาสัญญากับ MicrosoftTaiwan Corporation, 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan110 และกฎหมายไต้หวันครอบคลุมสัญญานี้ท่านและเรากำาหนดอย่างเพิกถอนไม่ได้ในการให้ศาลเขตไทเปเป็นศาลชั้นต้นที่มีเขตอำานาจเหนือข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ คำาประกาศคำาประกาศและกระบวนการการยืนคำาร้องเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ ่ภายใต้หมวด 17 กฎหมายสหรัฐอเมริกา มาตรา 512(c)(2) คำาบอกกล่าวเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ควรถูกส่งไปยังตัวแทนที่ผู้ให้บริการกำาหนด คำาถามทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่อไปนี้จะไม่ได้รับคำาตอบ กรุณาดูคำาประกาศและกระบวนการสำาหรับการยืนคำาร้องเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ ่คำาบอกกล่าวเรื่องลิขสิทธิและเครื่องหมายการค้า ์เนื้อหาทังหมดของบริการเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท © 2006 Microsoft และ/หรือผู้จัดหาสินค้า/บริการของเรา ซึ่งตั้งอยู่ที่ One ้Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 สหรัฐอเมริกา Microsoft สงวนสิทธิ์ทั้งหมด ลิขสิทธิ์และสนธิสัญญาลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาคุ้มครองซอฟท์แวร์หรือเนื้อหาใดๆที่ให้เป็นส่วนหนึ่งของบริการ เราหรือผู้จัดหาสินค้า/บริการของเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ และสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ในซอฟท์แวร์หรือเนื้อหา Microsoft, Windows,เครื่องหมายของ Windows, MSN, เครื่องหมายของ MSN (สัญลักษณ์ผีเสื้อ) และ/หรือ ผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ของMicrosoft ทีถูกอ้างถึงในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนของ Microsoft ใน ่สหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ ชื่อของบริษัทและผลิตภัณฑ์จริงที่ถูกกล่าวในเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของดังกล่าวนั้น บริษัท องค์กร ผลิตภัณฑ์ ชื่อโดเมน ทีอยู่อีเมล์ เครื่องหมาย ผูคน สถานที่และเหตุการณ์ตัวอย่างที่ถูกแสดงใน ่ ้เอกสารนี้เป็นชื่อที่แต่งขึ้น ชื่อดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่ควรถูกพิจารณาหรืออนุมานว่าเป็นบริษัท องค์กร ผลิตภัณฑ์ชื่อโดเมน ทีอยู่อีเมล์ เครื่องหมาย บุคคล สถานที่หรือเหตุการณ์จริงใดๆ สิทธิใดๆ ที่ไม่ถกอนุญาตไว้โดยชัดแจ้งภายในเอกสาร ่ ์ ูนี้ถกสงวนสิทธิ์ ซอฟท์แวร์บางชิ้นที่ถูกใช้ในเซิร์ฟเวอร์เว็บไซต์ของ Microsoft อยู่บนพื้นฐานบางส่วนของ Independent JPEG ูGroup ลิขสิทธิ์ © 1991 -1996 Thomas G. Lane สงวนสิทธิ์ทั้งหมด ซอฟท์แวร์ "gnuplot" ที่ถกใช้ในบางเซิร์ฟเวอร์ของ ูเว็บไซต์ของ Microsoft เป็นลิขสิทธิ์ของ © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley สงวนสิทธิ์ทั้งหมดซอฟท์แวร์ที่ไม่ต้องการหากท่านขจัดหรือทำาให้ซอฟท์แวร์ที่เรียกว่า "spyware" "adware" และซอฟท์แวร์ที่ไม่ต้องการอื่นๆ (ซอฟท์แวร์ที่ไม่ต้องการ)การกระทำาเหล่านี้อาจจะทำาให้ซอฟท์แวร์อื่นที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านหยุดทำางาน และอาจทำาให้ท่านละเมิดสิทธิ์ในการใช้ซอฟท์แวร์อื่นๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน (เช่น เมื่อซอฟท์แวร์อื่นติดตั้งซอฟท์แวร์ที่ไม่เป็นที่ต้องการบนเครื่องคอมพิวเตอร์ในฐานะเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการที่ท่านใช้ซอฟท์แวร์อื่น) การใช้บริการบางประการที่ช่วยให้ท่านถอดถอนหรือหยุดการทำางานของซอฟท์แวร์ที่ไม่ต้องการอาจทำาให้ท่านถอดถอนหรือหยุดการทำางานของซอฟท์แวร์ที่ต้องการด้วย หากบริการใดเตือนท่านก่อนถอดถอนหรือหยุดการทำางานของซอฟท์แวร์ที่ไม่ต้องการ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการเลือกซอฟท์แวร์ที่ไม่ต้องการที่บริการถอดถอนออกหรือหยุดทางการทำางานแต่เพียงผู้เดียว ก่อนอนุญาตให้มการถอดถอนซอฟท์แวร์ที่ไม่ต้องการ ีท่านควรอ่านสัญญาอนุญาตสิทธิที่ให้ไว้สำาหรับซอฟท์แวร์ที่ไม่ต้องการ ์ราคาหุ้นและคำาเตือนเรื่องอีเมล์บริษัท S&P ComStock เป็นผู้จัดหาราคาหุ้นในบริการ เว้นแต่กำาหนดเป็นอื่นๆ ราคาหุ้นจะล่าช้าอย่างน้อย 20 นาที (ราคาหุ้นNASDAQ จะล่าช้าอย่างน้อย 15 นาที) ราคาหุ้นที่แสดงว่าเป็น "ราคาหุ้นตามเวลาจริง" มีให้โดยไม่ล่าช้าตามที่ได้รับจากบริษัทS&P ComStock ราคาหุ้นตามเวลาจริงที่ท่านได้รับจริงอาจได้รับผลกระทบจากการล่าช้าในการส่งทางอินเทอร์เน็ตและด้วยสา

×