Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

2,505 views

Published on

Published in: Education

เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

  1. 1. จัดทำโดย 1. ด . ช . ฤทธิชัย ใจบาล เลขที่ 9 ม . 3 / 1 2. ด . ญ . นงณภัส นาเจริญ เลขที่ 20 ม . 3 / 1 3. ด . ญ . ปรียาพร คนดี เลขที่ 24 ม . 3 / 1 4. ด . ญ . สุจารีนุช สุยะ เลขที่ 33 ม . 3 / 1 5. ด . ญ . สุภาวดี สีทา เลขที่ 38 ม . 3 / 1 6. ด . ญ . อภิญญา มณี เลขที่ 40 ม . 3 / 1 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
  2. 2. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน คือ เครื่องมือที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
  3. 3. ชนิดที่ 1 คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า พลังงานแสง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่าง เช่น หลอดไฟมีการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นเครื่องใช้ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า ไปเป็นพลังงานแสง มี 4 ชนิด คือ 1.1 หลอดไฟมีไส้ ( หลอดไฟธรรมดา ) 1.2 หลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์ 1.3 หลอดตะเกียบ ( คอมแพคฟลูออเรสเซนต์ ) 1.4 หลอดนีออน
  4. 5. <ul><li>เตารีดไฟฟ้า </li></ul><ul><li>เตาไฟฟ้า </li></ul><ul><li>กระทะไฟฟ้า </li></ul><ul><li>หม้อหุงข้าวไฟฟ้า </li></ul><ul><li>ตู้อบไฟฟ้า </li></ul><ul><li>เครื่องปิ้งขนมปัง </li></ul><ul><li>กาต้มน้ำไฟฟ้า </li></ul><ul><li>ฯลฯ </li></ul>ชนิดที่ 2 เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ความร้อน เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อน ใช้หลักการคือ เมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดตัวนำที่มีความต้านทานสูงๆ ลวดตัวนำนั้นจะร้อนจนสามารถนำความร้อนออกไปใช้ประโยชน์ได้ เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ความร้อน เช่น
  5. 7. <ul><li>เครื่องบดอาหาร </li></ul><ul><li>เครื่องผสมอาหาร </li></ul><ul><li>เครื่องตีไข่ </li></ul><ul><li>เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า </li></ul><ul><li>อื่นๆ </li></ul><ul><li>พัดลม </li></ul><ul><li>เครื่องปรับอากาศ </li></ul><ul><li>เครื่องดูดฝุ่น </li></ul><ul><li>เครื่องซักผ้า </li></ul><ul><li>เครื่องตัดหญ้า </li></ul>ชนิดที่ 3 เครื่องใช้ไฟฟ้าให้พลังงานกล เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า พลังงานกล เครื่องใช้ไฟฟ้าให้พลังงานกล เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล  มีการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล โดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า ด้วยอุปกรณ์ ที่เรียกว่า มอเตอร ์ และ เครื่องควบคุมความเร็ว เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานกล เช่น
  6. 9. ชนิดที่ 4 เครื่องใช้ไฟฟ้าให้พลังงานเสียง <ul><li>วิทยุ </li></ul><ul><li>แตรรถยนต์ </li></ul><ul><li>กระดิ่งไฟฟ้า </li></ul><ul><li>ออดไฟฟ้า </li></ul>เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า พลังงานเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้าให้พลังงานเสียง เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้าให้พลังงานเสียง เช่น
  7. 11. แหล่งอ้างอิง <ul><li>http://www.thaigoodview.com </li></ul><ul><li>http://www.thaigoodview.com </li></ul>

×