งานนำเสนอ รร ส่งเสริมสุขภาพ

23,521 views

Published on

3 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
23,521
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
256
Comments
3
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

งานนำเสนอ รร ส่งเสริมสุขภาพ

 1. 1. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ<br />โรงเรียนบ้านควนแปลงงู<br />
 2. 2. องค์ประกอบที่ 1 <br />นโยบายของโรงเรียน<br />
 3. 3. องค์ประกอบที่ 1 <br />นโยบายของโรงเรียน<br />มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน<br />หรือคณะทำงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน <br />อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งประกอบด้วยครู นักเรียน ผู้ปกครอง <br />เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้แทนองค์กรในชุมชน<br />มีแผนงาน / โครงการ/กิจกรรม รองรับนโยบายส่งเสริมสุขภาพ<br />บุคลากรในโรงเรียนทราบนโยบายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ<br />ฯลฯ<br />
 4. 4.
 5. 5. องค์ประกอบที่ 2<br />การบริหารจัดการในโรงเรียน<br />
 6. 6. มีการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ<br />มีคณะทำงานรับผิดชอบในแต่ละโครงการ ส่งเสริมสุขภาพประกอบด้วยครู นักเรียน และผู้ปกครอง / เจ้าหน้าที่สาธารณสุข / องค์กรในชุมชน<br />องค์ประกอบที่ 2 <br />การบริหารจัดการในโรงเรียน<br />มีผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพหรือผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนหรือแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่<br />โครงการส่งเสริมสุขภาพ มีการนิเทศ/ ติดตาม โดยระบบของโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง มีสรุปผลการนิเทศ และมีการนำผลการนิเทศไปใช้พัฒนางาน<br />มีการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพ<br />
 7. 7.
 8. 8. องค์ประกอบที่ 3 <br />โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน<br />
 9. 9. โครงการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเกิดจากการมี<br />ส่วนร่วม<br />ระหว่างโรงเรียนและชุมชน<br />องค์ประกอบที่ 3 <br />โครงการร่วมระหว่างโรงเรียน<br />และชุมชน<br />ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการอย่างเป็นระบบ<br />
 10. 10.
 11. 11. องค์ประกอบที่ 4 <br />การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ<br />
 12. 12. องค์ประกอบที่ 4 <br />การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ<br />นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบรรยากาศภายในโรงเรียน<br />โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ<br />
 13. 13.
 14. 14. องค์ประกอบที่ 5 <br />บริการอนามัยโรงเรียน<br />
 15. 15. องค์ประกอบที่ 5 <br />บริการอนามัยโรงเรียน<br />นักเรียนได้รับวัคซีนป้องกันตามเงื่อนไข<br />นักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพ (เช่น เหา พยาธิ ฯลฯ) ได้รับการรักษา<br />นักเรียนชั้น ป.6 ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (dT) <br />นักเรียนที่เจ็บป่วยเกินขอบเขตการบริการของห้องพยาบาล (เช่น ภาวะโลหิตจาง คอพอก ฟันผุ โรคในช่องปาก ฯลฯ) ไดรับการส่งต่อเพื่อการรักษา<br />
 16. 16.
 17. 17. องค์ประกอบที่ 6<br /> สุขศึกษาในโรงเรียน<br />
 18. 18. นักเรียนเคยได้รับการฝึกทักษะในเรื่อง การรักษาความสะอาดของร่างกาย การล้างมือ การเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย การไม่รับประทานอาหารที่มีสารอันตราย<br />การหลีกเลี่ยงสารเสพติด ฯลฯ<br />องค์ประกอบที่ 6<br /> สุขศึกษาในโรงเรียน<br />มีกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ด้านสุขภาพ ในโรงเรียน (เช่นเสียงตามสาย การณรงค์ ป้ายนิเทศ นิทรรศการ แจกเอกสาร ฯลฯ)<br />นักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 แปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวันด้วยยาสีฟัน ผสมฟลูออไรด์<br />
 19. 19.
 20. 20. องค์ประกอบที่ 7<br /> โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย<br />
 21. 21. นักเรียนมีความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า ถูกหลักโภชนาการและความปลอดภัย<br />นักเรียน ป.1 –ป.6 <br />ได้ดื่มนมทุกวัน <br />องค์ประกอบที่ 7<br /> โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย<br />นักเรียนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ทุกวัน<br />นักเรียนชั้น ป.1 ขึ้นไป มีส่วนสูงตามเกณฑ์อายุอยู่ในเกณฑ์ดี <br />
 22. 22.
 23. 23. องค์ประกอบที่ 8 <br />บริการอนามัยโรงเรียน<br />
 24. 24. องค์ประกอบที่ 8 <br />บริการอนามัยโรงเรียน<br /><ul><li>มีสถานที่และอุปกรณ์ออกำลังกายที่มีอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 25. 25. มีชมรม/ ชุมนุม / กลุ่ม จัดกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการในโรงเรียน
 26. 26. จัดกิจกรรมออกกำลังกายสำหรับนักเรียน และ / หรือประชาชน
 27. 27. มีสถานที่และอุปกรณ์ออกำลังกายที่มีอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน</li></li></ul><li>
 28. 28. องค์ประกอบที่ 9 <br />การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม<br />
 29. 29. องค์ประกอบที่ 9 <br />การให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม<br />นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและทีได้รับการช่วยเหลือหรือส่งต่อได้รับการติดตามจากครู<br />ครูประจำชั้นคัดกรองและสามารถระบุนักเรียนที่มีปัญหาได้<br />นักเรียนสามารถปรึกษาเพื่อน / พ่อแม่ /ญาติพี่น้อง / ครู ทุกครั้งที่มีปัญหา<br />
 30. 30.
 31. 31. องค์ประกอบที่ 10 <br />การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน<br />
 32. 32. บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องสุขภาพอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (จากทุกแหล่งข้อมูล เช่น โทรทัศน์ เสียงตามสาย หนังสือพิมพ์ ฯลฯ เป็นต้น)<br />บุคลากรในโรงเรียน มีการประเมินสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง<br />บุคลากรในโรงเรียนร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ ที่จัดขึ้นตามแผนงานของโรงเรียน<br />การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณโรงเรียน<br />
 33. 33.
 34. 34. ขอขอบคุณ<br />สวัสดี<br />

×