Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konsep pendidikan menurut islam

13,666 views

Published on

Konsep pendidikan menurut islam

  1. 1. KONSEP PENDIDIKAN DARI PERSPEKTIF ISLAM DISEDIAKAN OLEH: SUHAIZA SHUIB NUR SYAZWANI KHAMIS NUR DIYANA SHUID
  2. 2. PENDAHULUAN• Pendidikan sama ada dalam masyarakat Barat ataupun Islam, bertujuan untuk menyebarkan pengalaman dan kebudayaan manusia daripada satu generasi kepada satu generasi yang lain.
  3. 3. DASAR-DASAR PENDIDIKAN ISLAM• Menurut Hassan Langgulung (1979), perkara-perkara yang menjadi dasar Pendidikan Islam ialah:1. Keesaan Tuhan (tauhid).2. Kepercayaan kepada pesuruh-pesuruh yang diangkat oleh Tuhan di antara bangsa-bangsa di dunia ini.3. Kepercayaan kepada wahyu-wahyu Tuhan kepada Nabi-nabi.4. Manusia semula jadi tidak berdosa dan mempunyai potensi yang tidak terbatas dalam perkembangan moral dan kerohanian.5. Setiap orang bertanggungjawab moral dan kerohanian.6. Kehidupan sesudah mati.7. Persamaan dan persaudaraan sejagat antara semua umat Islam.
  4. 4. MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM• Mewujudkan perkembangan yang seimbang di dalam diri individu dengan nilai-nilai keislaman.i. Keadaan keseimbangan ini dapat diwujudkan dengan akal fikiran.• Melahirkan seorang individu yang beriman, berpengetahuan, berakhlak tinggi, dan beramal salih.• Melengkapkan setiap individu manusia dengan pengetahuan Islam.i. Dapat hidup sebagai seorang yang beriman, berakhlak tinggi, berpengetahun, dan berakhlak tinggi.
  5. 5. • Menurut Kurshid Ahmad (1974), pendidikan menurut pandangan Islam mestilah dapat melahirkan manusia yang mempunyai pendirian serta keyakinan yang kukuh terhadap idealism Islam.• Sebuah sistem pendidikan yang berdasarkan kepada penyatuan akidah dan syariah sudah sewajarnya dapat mengimbangi antara tuntutan dunia dan akhirat (Ghazali Basri, 1982).
  6. 6. AHLI – AHLI FALSAFAH ISLAM
  7. 7. IMAM AL-GHAZALI• Menurut Jean Jacques (1762), perkembangan kanak-kanak merupakan satu proses yang aktif.• Kanak-kanak merupakan amanah dan tanggungjawab orang tuanya.• Jiwa kanak-kanak suci dan mampu untuk menerima sebarang perkara baru dan cenderung kepada perkara yang dicadangkan kepadanya.• Kanak-kanak bergantung kepada alam sekitarannya untuk mencorakkan hidupnya.
  8. 8. • Mereka memerlukan perlindungan yang sempurna.• Hal ini dapat mengembangkan potensi mereka dan mendapat ajaran yang baik.• Secara keseluruhannya, pandangan @ idea- idea Rousseau sendiri banyak dipengaruhi oleh Islam.
  9. 9. KESIMPULAN• Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk setiap individu Islam yang sempurna (al-insan al-kamil).• Sistem pendidikan Islam mencerminkan individu manusia dan bukan negara.• Sistem pendidikan Islam menyatukan di antara pendidikan ilmu keduniaan dengan ilmu akhirat.

×