Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย ห่าง
จากกรุงเทพมหานคร 107 กิโลเมตร จังหวัดที่อยู...
ครั้ง สภาพเมืองตลอดจนโบราณสถานถูกทำาลายเหลือเป็นซากปรักหัก
พัง จนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เมืองสุพรรณบุรีได้ฟื้นตัวขึ้นใ...
ชมความยิ่งใหญ่แปลกตา ของโลกใต้ท้องทะเล ที่บึงฉวาก
ชมเมืองสุพรรณยามเย็นบนหอคอยสูงและเพลิดเพลินกับเสียงเพลง
ประกอบนำ้าพุสวย
...
อิ่มร่อยกับอาหาร ขนมไทยโบราณ กับบรรยากาศเก่าๆ ย้อนเวลาค้นหา
ความทรงจำาที่เรากำาลังจะลืมเลือน ที่ตลาดร้อยปีสามชุก
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

จังหวัดสุพรรณบุรี

368 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

จังหวัดสุพรรณบุรี

  1. 1. จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย ห่าง จากกรุงเทพมหานคร 107 กิโลเมตร จังหวัดที่อยู่ติดกัน (จากทิศเหนือ วนตามเข็มนาฬิกา) ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครปฐม และกาญจนบุรี สภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของสุพรรณบุรีเป็นที่ราบตำ่าติดชายฝั่งแม่นำ้า มีทิวเขาขนาดเล็กอยู่ทางเหนือและทางตะวันตก ด้านตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่ราบลุ่มของแม่นำ้าสุพรรณบุรี (แม่นำ้าท่าจีน) ใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ประวัติศาสตร์ พระพุทธรูปวัดป่าเลไลยก์ สุพรรณบุรีเป็นเมืองโบราณ พบหลักฐานทางโบราณคดีมีอายุไม่ ตำ่ากว่า 3,500-3,800 ปี โบราณวัตถุที่ขุดพบมีทั้งยุคหินใหม่ ยุคสำาริด ยุคเหล็ก และสืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ ฟูนัน อมราวดี ทวารวดี และศรีวิชัย สุพรรณบุรีเดิมมีชื่อว่า ทวารวดี ศรีสุพรรณภูมิ หรือ พันธุมบุรี ตั้งอยู่บนฝั่งแม่นำ้าท่าจีน แถบ บริเวณ ตำาบลรั้วใหญ่ไปจดตำาบลพิหารแดง ต่อมาพระเจ้ากาแตได้ย้ายเมืองมา ตั้งอยู่ที่ฝั่งขวาของแม่นำ้า แล้วโปรดให้มอญน้อยไปสร้างวัดสนามชัย และบูรณะวัดป่าเลไลยก์ ชักชวนให้ข้าราชการจำานวน 2,000 คนบวช จึงขนานนามเมืองใหม่ว่า สองพันบุรี ครั้งถึงสมัยพระเจ้าอู่ทอง ได้ สร้างเมืองมาทางฝั่งใต้หรือทางตะวันตกของแม่นำ้าท่าจีน ชื่อเมืองเรียก ว่า อู่ทอง จวบจนสมัยขุนหลวงพะงั่ว เมืองนี้จึงถูกเรียกว่าชื่อว่า สุพรรณบุรี นับแต่นั้นมา ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองหน้า ด่านและเป็นเมืองอู่ข้าวอู่นำ้าที่สำาคัญ ต้องผ่านศึกสงครามหลายต่อหลาย
  2. 2. ครั้ง สภาพเมืองตลอดจนโบราณสถานถูกทำาลายเหลือเป็นซากปรักหัก พัง จนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เมืองสุพรรณบุรีได้ฟื้นตัวขึ้นใหม่ และตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่นำ้าท่าจีน (ลำานำ้าสุพรรณ) มาจนตราบ ทุกวันนี้ ความสำาคัญของสุพรรณบุรีในด้านประวัติศาสตร์การกอบกู้ เอกราชไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้แก่ ชัยชนะแห่งสงครามยุทธหัตถี ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา ณ สมรภูมิดอนเจดีย์ เป็นมหาวีรกรรมคชยุทธอันยิ่งใหญ่ที่ได้ถูกจารึกไว้ และมีการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี เพื่อเป็นการเทิดพระ เกียรติ ในด้านวรรณคดี เป็นเมืองต้นกำาเนิดแห่งตำานาน "ขุนช้าง ขุนแผน" วรรณคดีไทยเรื่องราวและสถานที่ที่ปรากฏตามท้องเรื่องยังคง มีให้เห็นในปัจจุบัน อาทิ บ้านรั้วใหญ่ วัดเขาใหญ่ ท่าสิบเบี้ย ไร่ฝ้าย วัด ป่าเลไลยก์ วัดแค อำาเภออู่ทอง และอำาเภอศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์บนพื้นที่ราบภาคกลาง สืบสานความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตเมื่อ พ.ศ. 1420 จากนามเดิม เมืองพันธุมบุรีในยุคทวารวดีตามหลักฐานทางโบราณคดีได้จารึกชื่อไว้ ในพงศาวดารเหนือ และนาม "สุพรรณภูมิ" ปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุน รามคำาแหงมหาราชระบุว่าเป็นนครรัฐที่มีความสำาคัญมาก่อนกรุง ศรีอยุธยา เมื่อมีการสถาปนากรุงศรีอยุธยา เมืองสุพรรณบุรีจึงจัดอยู่ใน ฐานะเมืองลูกหลวงซึ่งเป็นเมืองอู่ข้าวอู่นำ้าที่สำาคัญอีกด้วย สัญลักษณ์ประจำาจังหวัด • ตราประจำาจังหวัด เป็น รูปยุทธหัตถี หมายถึง เป็นภาพ ยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราช และบริเวณที่ทำายุทธหัตถีย์อยู่ในท้องที่อำาเภอดอนเจดีย์ • ดอกไม้ประจำาจังหวัด: สุพรรณิการ์ • ต้นไม้ประจำาจังหวัด: มะเกลือ (Diospyros mollis) • คำาขวัญประจำาจังหวัด: เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือ พระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงลำ้าประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง สถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญ
  3. 3. ชมความยิ่งใหญ่แปลกตา ของโลกใต้ท้องทะเล ที่บึงฉวาก ชมเมืองสุพรรณยามเย็นบนหอคอยสูงและเพลิดเพลินกับเสียงเพลง ประกอบนำ้าพุสวย อลังการ และตื่นตากับ อุทยานมังกรสวรรค์ และ พิพิธภัณฑ์ลูกหลาน พันธุ์มังกรเรียนรู้ประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่สุดของโลก...
  4. 4. อิ่มร่อยกับอาหาร ขนมไทยโบราณ กับบรรยากาศเก่าๆ ย้อนเวลาค้นหา ความทรงจำาที่เรากำาลังจะลืมเลือน ที่ตลาดร้อยปีสามชุก

×