Successfully reported this slideshow.

Studiekeuzeconferentie 2018: Regionale samenwerking mbo-hbo en vo-ho

0

Share

1 of 19
1 of 19

More Related Content

More from Studiekeuzeconferentie

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Studiekeuzeconferentie 2018: Regionale samenwerking mbo-hbo en vo-ho

 1. 1. Regionale ambitieplannen Presentatie Studiekeuzeconferentie 4 oktober 2018
 2. 2. 2 Wie zijn we en wat vinden we van regionale samenwerking? Pak je telefoon Ga naar menti.com Login met de code 33 99 21
 3. 3. 3 Inhoud •Strategische agenda •Ingediende plannen •Samenwerkingsverbanden •Thema’s •Verdere (voorlopige) bevindingen •Enkele vragen
 4. 4. 4 Strategische agenda hoger onderwijs Versterken van de regionale samenwerking tussen mbo en hbo en vo en ho. •In de periode 2018-2021 € 32,1 miljoen beschikbaar gesteld aan de ho-instellingen. •Daarnaast is in het kader van de Gelijke Kansen Alliantie voor 2017-2018 en 2018-2019 € 18,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbetering van de doorstroom mbo-hbo. Dit betreft aanvragen op basis van studentplannen (OCW Studentlab). In 2016 rondgang langs bestaande samenwerkingsverbanden: •Voorkeur voor geoormerkte middelen •Lage administratieve last
 5. 5. 5 Ambities Ondersteunen en verankeren van duurzame samenwerkingsverbanden Uitbreiden bestaande samenwerkingsverbanden Kennisdelen over succesfactoren, knelpunten, valkuilen e.d. Monitoring en evaluatie
 6. 6. 6 Regionale ambitieplannen • Beschrijving samenwerkingsverband • Probleemanalyse regionale situatie • Ambities en activiteiten • Governance • Kennisdeling Maximaal twee A4’tjes… In groepen besproken op feedbacksessies in oktober 2017 Kwalitatieve analyse in februari verstuurd, kwantitatieve analyse is in de maak
 7. 7. 7 Wat is er ingediend? Er zijn 47 onderscheidenlijke plannen ingediend • 43 plannen namens één instelling • Een plan namens twee instellingen • Twee plannen namens drie instellingen • Een plan namens vier instellingen De meeste instellingen hebben één plan ingestuurd (in een aantal gevallen gezamenlijk met een andere instelling) Twee instellingen hebben meerdere plannen ingediend De meeste plannen zijn summier (maar meestal meer dan 2 A4’tjes)
 8. 8. 8 Groepen ho-instellingen Op basis van de ingediende regionale ambitieplannen zijn de volgende groepen ho-instellingen te onderscheiden: •Universiteiten met een breed aanbod •Hogescholen met een breed aanbod •Mono-sectorale hogescholen (pabo’s en hotelschool) •Hogescholen voor de kunsten •Kleine(re) hogescholen die zich onderscheiden op basis van hun (christelijke) identiteit •Theologische universiteiten
 9. 9. 9 Mbo-hbo versus vo-hbo •36 hogescholen stuurden 40 plannen •Deze plannen gaan bijna altijd over mbo-hbo èn vo-hbo •Drie hogescholen stuurden geen plannen in voor mbo-hbo •Vier hogescholen stuurden geen plannen in voor vo-hbo •Er waren vijf plannen waarin specifiek aandacht werd besteed aan de aansluiting havo-hbo (talentklassen en studievaardigheden)
 10. 10. 10 Samenwerkingsverbanden Elke ho-instelling participeert in een of meerdere samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverbanden verschillen sterk van karakter: •Formeel versus informeel •Omvang •Structuur Niet goed vast te stellen of er sprake is van ‘landelijke dekking’ •Waarschijnlijk redelijke ‘landelijke dekking’ voor mbo-hbo •Voor vo-ho waarschijnlijk niet
 11. 11. 11 Regionale samenwerking? Samenwerkingsverbanden zijn vaak maar niet altijd regionaal georiënteerd Bijvoorbeeld: •Kunstenonderwijs •Ho-instellingen met een specifieke identiteit of onderwijsconcept
 12. 12. 12 Wat zijn de thema’s? (1) • Voortzetten en/of uitbouwen van bestaande samenwerkingsverbanden • LOB-activiteiten • Ervaring opdoen met studievaardigheden c.q. academische vaardigheden • 21st Century skills • Verbeteren studiesucces, verminderen uitval en switch • Ouders betrekken bij het studiekeuzeproces • Ouderejaars studenten betrekken bij aansluitactiviteiten (peercoaching, buddy-projecten, studievoorlichting door studenten) • Overdrachtsdossiers (zoals het LOB-cv)
 13. 13. 13 Wat zijn de thema’s (2) • Samen ontwikkelen en aanbieden van keuzedelen gericht op doorstroom (mbo-hbo) • Samenwerking met mbo op gebied van associate degree- opleidingen • Stimuleren van instroom in specifieke sectoren • Stimuleren van instroom vanuit het mbo • Verbeteren van de aansluiting mbo-hbo • Verbeteren aansluiting havo-hbo • Projecten op basis van de subsidieregeling mbo-hbo (StudentLab) • Verbreden van bèta-activiteiten naar alfa- en gamma- opleidingen
 14. 14. 14 Wat zijn de thema’s (3) • Diversiteit en inclusiviteit • Eerstegeneratie studenten • Docentprofessionalisering • Docentuitwisseling (waaronder DOT’s: docentontwikkelteams) • Verbeteren (vak)inhoudelijke aansluiting • Samenwerking met betrekking tot instroom in krimpregio’s • Scouten van talent voor specifieke opleidingen • Samenwerking op basis van christelijke identiteit
 15. 15. 15 Verdere voorlopige bevindingen De extra middelen gaan niet leiden tot een aanzienlijke uitbreiding van het aantal samenwerkingsverbanden LOB-activiteiten vormen een zeer belangrijk onderdeel van de plannen Nog geen eenduidig overzicht van alle samenwerkingsverbanden (Een samenwerkingsverband wordt vaak in meerdere plannen genoemd, niet altijd is duidelijk dat dezelfde samenwerking bedoeld wordt.) Lastig een beeld te krijgen wat met de extra middelen wordt gerealiseerd. (Dit is ook niet specifiek gevraagd.)
 16. 16. 16 Intermezzo Kort filmpje vanuit Regionaal netwerk mbo-hbo Noord-Holland/Flevoland
 17. 17. 17 Enkele vragen Het verankeren van duurzame samenwerking is een belangrijke ambitie. Hoe geven we dat verder vorm? Hoe stellen we straks vast dat de extra middelen meerwaarde hebben opgeleverd? Hoe realiseren we ‘landelijke dekking’? Hoe zetten we ‘best practices’ om in ‘common practices’? Kan voor de aansluiting havo-hbo geleerd worden van de samenwerking mbo-hbo (en vice versa)?
 18. 18. 18 Nog een paar laatste vragen Pak je telefoon Ga naar menti.com Login met de code 33 99 21
 19. 19. 19 Nieuwsbrief Abonneren op de nieuwsbrief over regionale samenwerking: Rijksoverheid.nl > service > abonneren Pierre Poell Ministerie van OCW p.g.poell@minocw.nl Contactgegevens

×