Successfully reported this slideshow.

Studiekeuzeconferentie 2018: Kwaliteit in Verscheidenheid, vijf jaar later

0

Share

1 of 39
1 of 39

More Related Content

More from Studiekeuzeconferentie

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Studiekeuzeconferentie 2018: Kwaliteit in Verscheidenheid, vijf jaar later

 1. 1. Barbara Dresen (VvSL) Erik Fleur (DUO/IP) Conferentie Studiekeuze 123 Kwaliteit in Verscheidenheid Van data naar informatie
 2. 2. Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders Kwaliteit in Verscheidenheid Wat, hoe en waarom ook alweer?
 3. 3. Uit “De waarde(n) van weten” Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025 door Jet Bussemaker: “Het vergroten van de kwaliteit en de verscheidenheid in het ho alsmede het toekomstbestendig maken hiervan"
 4. 4. Met als streven: Betere studiekeuze Betere selectie Hoger studiesucces Minder uitval  in het hoger onderwijs
 5. 5. Speerpunten bij de invoering ➢ Meer differentiatie in het onderwijsaanbod om beter aan te sluiten bij de verschillen in aanleg en capaciteiten van de student en behoeftes van de arbeidsmarkt Brede bacherlors Driejarige trajecten vwo-ers in het hbo Associate degrees ➢ Meer maatwerk ➢ Juiste student op de juiste plek o.a. door studiekeuzeactiviteiten ➢ Verscherpte eisen in- en doorstroom ➢ Waarborgen toegankelijkheid ho
 6. 6. Wat en hoe: maatregelen • Vervroegen aanmelddatum (uiterlijk 1 mei) • Vervallen toelatingsrecht bij aanmelding na 1 mei (instelling mag bepalen) • Invoer studiekeuzecheck (recht bij op tijd aanmelden) • Inschrijven voor meerdere opleidingen mogelijk met maximaal drie maal recht op SKC • Afschaffen centrale gewogen loting en doorstroommaster Uitgangspunt voor master: na elke bacheloropleiding een master mogelijk • Invoeren decentrale selectie voor NF-opleidingen en masterrichtingen met minimaal twee selectiecriteria waarvan er een cijfers mag zijn • Nadere vooropleidingseisen voor mbo-ers bij doorstroom naar hbo • Nieuwe vooropleidingseisen voor de Pabo • Vervallen toelatingsrecht met hbo-propedeuse tot een wo-opleiding • Ruimte voor het formuleren van aanvullende eisen uitgebreid • Verbetering herkenbaarheid opleidingen in naamgeving (transparant en inhoud dekkend) • Schalelprogramma’s bij voorkeur binnen de bacheloropleiding (geen tijdverlies) • Verruiming mogelijkheden Collegegelddifferentiatie • Aanpassing titulatuur ho aan internationale terminologie (arts/science) • Experiment (gelijktijdig gestart): bindend studieadvies in hogere jaren
 7. 7. Vervolg en gevolg Studiejaar 15/16: Invoering Studievoorschot Studiejaar 16/17: Informatievoorziening NF-opleidingen van DUO naar Studiekeuze123 Studiejaar 17/18: Verzelfstandiging AD’s Invoering maatwerkdiploma havo
 8. 8. Vijf jaar later… Vraag van de VvSL: Hoe zit het met de beoogde doelen en voorgestelde maatregelen, zijn deze inderdaad behaald en gerealiseerd? Vraag aan DUO: Is dit meetbaar, welke informatie biedt jullie databestand? Kijkend naar: Keuzegedrag studiekiezer in het vo en studiegedrag student in het hoger onderwijs
 9. 9. Komen tot evaluatie Kernvraag: Is er behoefte aan bijstelling of herformulering wanneer je kijkt naar het belang van specifiek de studiekiezer? VB: brief van VvSL over misstanden bij decentrale selectie
 10. 10. Samenwerking VvSL met DUO Vanuit de (keuze)praktijk vragen geformuleerd Meten = Weten ??? Gauw door naar Erik Fleur en de data van DUO!
 11. 11. DUO Groningen Den Haag
 12. 12. DUO = bekostigen van instellingen en financieren van studenten
 13. 13. DUO = bekostigen van instellingen en financieren van studenten DUO = Informatieproducten
 14. 14. DUO = Informatieproducten
 15. 15. Welke data hebben we? Onderwijsdeelnemers - Opleiding; - Niveau/leerjaar; - Diploma; - Eindtoetsscores / adviezen / eindcijfers; - School / instelling; - Persoonsgegevens; Onderwijspersoneel - omvang aanstelling - Type contract - Salarisschaal Financiële gegevens - Jaarrekeningsgegevens
 16. 16. Aandachtspunten bij de data - De data die we hebben, is verzameld vanwege bekostigingsdoeleinden; niet om informatie (of kennis) mee te genereren. - Duo heeft veel, maar lang niet alle, relevante gegevens. - Het blijven gegevens van mensen met alle mogelijke (privacy) aspecten. - Als je dit in het achterhoofd houdt, kun je er echter wel veel mee doen!
 17. 17. 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 2013 2014 2015 2016 2017 wo hbo mbo vso vo so sbao bao Data over onderwijsdeelnemers
 18. 18. Stromen door het Nederlands onderwijs Bron: onderwijs in cijfers
 19. 19. Concreet - Keuzegedrag van de middelbare scholier? - Ontwikkeling numeris fixus en selectie? - Ontwikkeling uitval en switch in het ho?
 20. 20. Keuzegedrag van de middelbare scholier - Profielen - Wiskunde - Doorstroom
 21. 21. Profielen op de havo, examenklas 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 nat/tech nat/gezond ec/maat cul/maat nat/tech & nat/gezond ec/maat & cul/maat
 22. 22. Profielen op het vwo (examenklas) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 nat/tech nat/gezond ec/maat cul/maat nat/tech & nat/gezond nat/gezond & cul/maat nat/gezond & ec/maat ec/maat & cul/maat
 23. 23. Ontwikkeling profielkeuze, 2013 - 2017 -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% nat/tech nat/gezond ec/maat cul/maat nat/tech & nat/gezond ec/maat & cul/maat havo vwo
 24. 24. Welke variant van wiskunde 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 havo wiskunde A havo wiskunde B vwo wiskunde A vwo wiskunde B
 25. 25. Verhouding Wiskunde A t.o.v. Wiskunde B 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 havo vwo
 26. 26. Stromen vanuit havo 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 niet in onderwijs mbo hbo wo vo 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 niet in onderwijs mbo hbo wo vo Stromen vanuit vwo
 27. 27. Ontwikkeling tussenjaar na behalen van een diploma 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 havo vwo
 28. 28. Ontwikkeling numeris fixus
 29. 29. Ontwikkeling aantal numeris fixus opleidingen 0 20 40 60 80 100 120 140 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 aantal nf-opleidingen hbo aantal nf-opleidingen wo
 30. 30. Ontwikkeling numeris fixus-opleidingen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 hbo vorig jaar nf, dit jaar niet 6 7 5 11 22 62 beide jaren geen nf 1126 1129 1093 1026 1061 1063 vorig jaar geen nf, dit jaar wel 21 14 27 45 7 beide jaren nf 37 52 61 77 103 45 Totaal 1190 1202 1186 1159 1193 1170 opleidingen Ontwikkeling gemiddeld aantal studenten
 31. 31. Diplomaresultaat opleidingen met en zonder numeris fixus, instroom in hbo in 2012/2013 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 2012 en 2013 geen nf 2012 geen nf, 2013 wel nf 2012 nf, 2013 geen nf 2012 en 2013 nf totaal bachelor master
 32. 32. Uitval en studiesucces: uitval en switch na 1 jaar
 33. 33. Directe doorstroom havo – hbo, situatie na 1 jaar 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 uitstroom zelfde opleiding hbo andere opleiding hbo van hbo naar wo
 34. 34. Ontwikkeling tussen 2006 en 2016,
 35. 35. Ontwikkeling tussen 2006 en 2016, havo -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 uitstroom zelfde opleiding hbo andere opleiding hbo van hbo naar wo
 36. 36. Ontwikkeling tussen 2006 en 2016, havo, vwo en mbo vergeleken -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 uitstroom zelfde opleiding andere opleiding van hbo naar wo/wo naar hbo havo vwo mbo
 37. 37. Ontwikkeling tussen 2013 en 2016, havo, vwo en mbo vergeleken -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 uitstroom zelfde opleiding andere opleiding van hbo naar wo/wo naar hbo havo vwo mbo
 38. 38. Resumerend Betere studiekeuze Betere selectie Hoger studiesucces Minder uitval - Er is de laatste jaren wel iets veranderd; - Leerlingen op het VO kiezen voor andere profielen dan voorheen; - Na een sterke toename van het aantal numeris fixus-opleidingen op het hbo, is de laatste jaren sprake van een afname van deze opleidingen; - Rond 2013 nam het percentage havo- en vwo-gediplomeerden dat een tussenjaar nam voordat ze gingen studeren af, daarna kwam het weer op het oude niveau; - Het percentage studenten op het hbo dat na één jaar switcht van opleiding is de laatste jaren iets afgenomen
 39. 39. Aan u het woord! 1. 1 mei: liever eerder, liever later of zo laten? 2. De studiekeuzecheck helpt de leerling bij het doorhakken van de knoop 3. Advies van SKC zou bindend moeten zijn 4. Decentrale selectie selecteert beter dan de gewogen loting 5. Decentrale selectie vraagt teveel van leerlingen 6. De profielkeuze moet in de derde klas blijven 7. Toelatingsrecht hbo-propedeuse moet terug 8. BSA is de stok achter de deur die nodig is 9. Wat ik zou willen veranderen of toevoegen…

×