Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
`ン
TESTI III
I Famiba biI[lohci n,c:
l Bashkinlin e disa gruPCVC Shoqttrorc
2 3ashkimin e diso nierёzlye
ll Populli Eshtd:...
8 sHTETET SK■LAVOPRONARE TE LO嘔)」 ESSE LASFΠE U
KRIJUAN:
υ
′
① Nё hilcniumin cIV P.e.sこ re
2 Nこ Fnileniumin c III P.c sё r...
8: Nt ELITtN S110QERORE MUttD TЁ
IIVJNE:
→0職鸞略庶ぎd駐 に酬u」
【1
9_VEPRA E O,YST KONIIT ESHTL
ノ
、,9聯1灘1冨ic
コ
奨 脳 郡 ?ぶ
『
誌
SrAZO越...
17.VJERSHAT EROT】 K工 (TE DASHURISE)BЁ Jド t PJEs‐ Ё:
1)●こPoCZine cPi■ c?
b)n,"ぬne cPik。 _lirikt?
OttpOCゴ ne‖ikc?
]8. Nii FJ...
イ
15. NGA KETO TRIFJALЁ V電工 M Ntt ЁStt sHKRUAR SI
DtrHET CILA?
1. Aio ka deshire tё shkOJe nこ det
() iせ :[:::::II::::I111:...
15. VETEMNJtRAFJALI Ёstt SHKRUARSI DL「HET,CILA?
1_Shume tё rin」 ё,kane ikur nga Fshati
〈O Shumcに H可 ,L●こikur ngaも haj
= 31...
」
TESTI II'
υ
―
~
RO}'L-KE U ZI{VILLU A G J ATE VI'IEV E:
4. LUFIA E PARE ILIRO-RO)I-jrri-h- u
'rl
v rr-!.."r r
->@ zzg-zz...
15
17
vETEドINJE NGA卜ITO TRI:=」 ALI ESHTじ SIIKRUAR Sil
DL■IET,CILA?
「 ① ヽi dlhct r dュ lc I P:A nё FOJё
l Aidjhetiさ dele i p...
E SHQ】 PE
. rE cirrrrA yrsEr'sgeprane..--FolJ.a. "peslcAN ARDHUR"
EsgrE xE NrE NGA TRAJTAT E MEr.[yRils
1).Dcno"? ´´
_
りl ...
16_
15 NGAて 三TO TRI F」 ALI VETEM NJERA ЁSi罰た
DUIIET.cILA?
! Ky nieri dO t・ ju宙 。tdjuve diξa galё
::【;1::::│:11lliピ;Ji」1:::...
16.ol崎
肌 部
`
RII VEPIせs cETA El'ROFEI‐二vE:
,3器3鷺楓子?
」ξRう:ilili:
=憮
響
総 器 酬 通ヽ愕R鑑認 饗
ШR
→b榔1肛
~~‐ ―
C)habitorc?
"‐
操 鼻 詳 選 ...
1‐ EST:,V
RCI‖ A E LASiイ TE u THEi、 19tt'A:
σ・■‖im t sheLヽ′IⅢ
二sご
「c ‐
2 :1=rl‖ 1」 ic・ もI:ck ヽ p e sご rc
3 11ご J:‖ :〕 :05:...
?
ヾ
、
lrハ RIS'0千 Li:E3:TE iT卜 ITA R
(二 )│=:ヽ ‐、´■1 =:二 1
2 i sl〕 【jこ :,こ ,sこ f′ 1じ f:Ic
, l sh(fcscs 50 1:` テlCr
ン
「
「
.ヽ ...
´    .
4-O:VETEM NJE NGA KETO TRI FJALI ESHTE SHKRUAR SI DUHET,
al ai dlthei te dale i oari ne roie.
b) ai dutEt le dele i...
″多ノ
6I,NE FI.UNE..PO TE KISHI}i '/RAPUAR MIRE QE NG.{ FILLIMI
ATT.ETET TANE DO TE ARRIMN SUICSES ME TE MADH...FOUA
,.DO TE...
v
72.PRONA ESHTE KATECORI.
a) kulturorc.
bl €konooikc.
c) psikologjikc.
73-CrL- NGA IGTO FOLIUA TE VEDUES SIIOQERORE ESriE...
″´
詢nJ∬E哺#』]憲暴饉りRξ 」蝋:H‐
sho:ons
b)ne menyre te● et,卜hme nga kOmbla「
C)me marlv"hie nga te dy palet
127_LUFTA E― E PUNIKE ...
/′
一呻奢避Ⅵぃ、\\〓
″
く
PYTJE ttE NDRYSHME
l DIFERENCAT E PARA EKONOMlκ E t PASuRIS NE MES TE N」 ERZVE Jか 0こ PARAOITUR
a〕 ne kOh...
″
~
:6 :'う ドUし しiL:,卜 (1:::
O trさ Siま hikc qこ pamqま kJ:昴 h nst kO~uied Jh。 「0‐
「
scOf nご L 」nれ ま
nこ cioral
2 ヽiaS″ [iC in(...
c) sokrati.
2s.SHTRESEZMET SHOOERORE JANE PARAOITUR
al rrte kriiimin e shooeris nierzore,
b) .ne kohen e re.
c) ne kohen a...
″
C)SenSuarrzmm
13 THEMELUES I FILOZOF!S KLASlκ E C」 こRMANE ESHTE
a)heceli ~
b)emanud kOnte
C)fOierbahu
14 PER PERCAKTIN E...
l15LUFrA E〕ふ FBOTRORE HLLOI
b)m● 1940
c) me 1941
116 LUFTA E Dヽ lL I口 RO ROMAKE U ZHν lLLUA C」ATE VllLヽ■
a)22,228 P c se r...
b
r
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k
 
 
 
 
e 
cn
l
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...
RIB03A― `Gjclln c Shcnヽ 1lliSC`′il
ζjcr‐ 1762'
ZYKO KAル lBERI― `Bnhti inl'
MA時 こ0-`IIasta h Vヽ tn',Qぅ.(Cti i fllndit',:ヽ j...
〃
│
www.e-Libraria.com
υ
130 CILAT l甘 llNKUSHTETUTATヽ IE TE NJOHURA MIDIS 2 LU「 FERAVE
BOTERO REll- l<ush tetu ia s-/aj m:r rit(19I9),Kush teu ta...
108_しlD卜 lJ
109 AUTO
110_LU
rc lSllIN B
lll KRYQ
-1096‐ 109
112_30,、4B
VITIT 194
113_BE´「 EJ
ATHINES
l14´ KURJ
PRESIDEN
H5...
‐
│:
―
: │:
E R CJITA SH、 JE
l「 ヒ i‖ [Rλ 猟凡」
「
S TE NJEウVE
l
llc(}it・ JiCSiSe
Ll?― FcnOincnol。 画inc o rぃ ′:■ L・S,Shpirtit
...
72 VENDI
VAZH DI
SHQIPER
c Sllqil,cI
73 LUF「
ZHVILLU
′〆
ET E MBLEDHJES SEヽ 4UKJES sE GUSHTIT TE VllIF1943 PER
N E LUFTES K...
Sフ NL CI
'EVE´ l
SS KUR
S,KUR
90_KUR
91_REPU
92_A
MARRE
‖
,′ 11
1lF
V日
‐
U「30¬
`
UA AL「A131ETI N=GJUHEN SHQIPE'一 Nc、′itiり ...
ゴ
7 ′ア
1/
,HKATttuA DHE u PuЫ ギTuA NcA BARι
状 叫 N。 百h ttαで
'Iぐ
LIT‐ ′、ヽ __
ばま│:嗚[器魁【朧響粋ド憔lヽ RIFHFN Kだ10:i:RE DHE NE K熔 百し`...
 
 
 
¨
¨
・
i. i..o;:srArlijr r ri;.Dii i.rE EirKiFrilltLr rn Nr!:-;,iNC-s FEI;E Er'te;sstEiii E sil-;.ALi.i rE i,.r i...r...
′
/′
SI― VIll
′Lッ輝● 鸞
EMOKRATIKBORC」 EZ NЁ BOTЁ
:Ⅲ:11■ Ⅲ,生
嶽 需1辮臨 Π
DHE」 AN
、'iti!】 913
KOSOVEN SHTETI
iF卜
=■
29ゃ
,),PrCi ...
TESTII
ξ畢墨驚慰│ ―3 1 shtrdsёs sё val,r ―
留環鷹:Ck¨
こkず〔Ⅶ「「2 Ekonёrnine ■ ‐
O Nlatemaゴ kё n,muゴkё n cihe astr。 ■Omhё
Volte五 ёsh...
3 VこT=トィNjE:ヾ 〔,KFTO TRIF」 。LI二 S■1■ ES■ 111,Al‐ S:D_lHET C:fL■ ?
0たIご uに
・ ご・ 1中 年十1■ │
2 Ai duhC[[≧ delこ i ocri na rtiこ
...
しF
ι `・■
=こ
ル│ヽ 」[:く 二 F」 ∴ti ts■1三 ESH、 RuAR sIDり 11ET Ciし A,
ο=1工
:槽 ,増 鷲i:1li:lli甘 :ri
3 1hurr・ ё:│口J、 inざ ikυ r c■ ■、h...
Z∂
SHKRIT{IT TE SHQIPES:
│││・
[酬 謬
=暑
ド
'LEDHJES SЁ
VЛttHAVE LULET E Ⅶ 越 W
19Ⅵげ夕:‖
?
c)_Ndrc MiCdJa? ヽ
www.e-Libraria.com
TESTI Iv
I.んtrOP。 10」 in studion:
1_ Ekonominё
6漱I留
II-Sipa: Rene De Kardit bota mund te njihet me ane rE:
@ Racionalizmit...
2/
鷲澪ギ1紺I三こい。中L
一・‐,・ Fr,チs離 :
pi蝶颯翌蝦
「
ダ
」E
S:
ill:::;lili:,1[R1111:簑誕筆醤量li三言五ギJJANLドE
Di勢 S押υDt卜庁
脚iR卜 Ыβイ■ て
・
ヽ丼市中い」し
...
S LL「FTA E DYTЁ PuNIIcE NDЁ R卜」嘔T ROtvES‐DH嘔
臥TさJ謡
liH聟よw健轟2 Nё EHirntё shek II P c sc re
3.Nё 』ysmen e dメ ё∫e shekLΠ p.e....
フみ
8 ROヽlA U SHKATERRLiA DIIE U PUSIITヒ IA NGA BARD ARET:
【 Nさ vitin 230
2 Nё vitin 395
0ドёVi6n 476
9 KALIFATI AR′ B ESHTE...
し ノ
〓夢
▼
ゴ
¨
37S!PAS RENE DE KARTIT BOTA MUND TE N』 HET ME ANE TE
コ raciona‖ zmi
b)ernpinzml ―
C)Sersuattmn
38 DEMOKRACIA ...
2)
l3T,KRYENGRITJA E MADHE TLIRIKE KUNDER ROMES E UDHEHEOUR NGA OY
BATUAT DHE PINI U XHVILLUA GJAiE VITEVE
a) 168-167 p.e....
QEVERISЁ SЁ
ツ一班
t
‐
=t
i!を
:螢
:Y轟
lc shc蜘 _´
」ッ1面e● ●Pa4rtt sheヒW.1=
SttQIPTARE KA FILLUAR NЁ VITET:
XIX
:19
1914
r SEQTPI...
ヽ 1
Z′
:Lこ ri l しノ
S:{TETET E PAた ヽこ
`LL「
VO'PO)(■ p‐
」∴
=:t3■
せ J● R:
)イ nё rniliniu5:nc「
.■
Csこ re
, 嗜│ lliri■ ri5 e l:1...
TES rI II υ
l にヽ
∼
!U時ヽ3:に∴QEIЁ :
l poこ 〔i
ⅢOLし ,・ こhdi
2 たraon nё EF::,i
C) :iゴdhttnミ 3ご lc sund:■ ln「 n183bi o■ i
l S■TE...
2グ
tノ
8 ・ BASIEKIMII EG」 IPTr「 TE LASlllL VTRIOR DHE」 UGOR U BE:
りN:ヨIl]需譜iF翼1響 rhfⅣ Pこ
壺
:
3. Ne milcniunun e n p.e.」e re...
ン
1-043 PER VPZHOIMIN E LUFTES SE PERBASHKT_E (UNER
iii-nzur one pen xnurr'alN E sHolPRls ETNIKE u PRISHEN'
a) ne;evre le ...
1.
2o
TESTI TI
Njeriu dallohet nga bota shtazore sepse:
l. Punon
(4 EshtE qenje e vet6d'rjshme shoqErore
5 V.pton nE kohe ...
3 )(rtt l:FTrl TF:FJ■ i=■/FTi` 1ヽ jlき ,■ 1● 11■ :1こ● :l二 ::::J■ J● ■:1.ヽ ?
Ci rJoレ adぉ hirさ にshヽ●ёnを ほ
2 A,ckョ dこShirこ にsh...
27
16 RELlGJ10NIに ヽDCVヽUAR NE:
i: koliO■ ■rc
C cre■nこ こ、′jctr
3 'lc.Jヨ │
lフ SIPAS Z卜 :Aヽ ZHヽ K RUSOS:
l ヽC■ L lind i lcsFr...
3 NGA KЁ T01■ l F」 AL:VETE卜 :ヽ JERI
I K、 llCri do Ajじ 言っにjuvc diso ca'こ
611t=:llifl薄」;I:ξ 翼∫1よ 。
9. iE lj.t.it.tij.--!.AD....
20
n,LUFTA E〕 χtt BoTRORE nLLOL
a) ulo 1939
b)me 1940
C)Tne 1941 .
116 LUFTA E DYTE ILIRO ROMAR工 U Z― LLUA CATE V:lL` ■
3)...
■
′
■
1
′
i
′
cl konrerencen e paq
"p昴
5
105 MARSHALL ll10.KOMAMDANT : uSms JuGOSI:ム VE.DEKRET01
D N MBI VENDOコ 嘔N E ADMIM...
www.e-Libraria.com
3θ
:守グf薯
:すイ「 :
ん4Prri」LtFf
■■:
,1七モ
難
筆
薫
一
,‐ r■
″じゞ″7Frry
nJξ nder
.「.=■ ‐ ■ , , モ 1 ‐
i`壼絶しヵとぉ:結ξ轟こ着しご
www.e-Libraria....
= `
直Vll ,t9′ ″
'力
′И2.al
- 2
書 (
me
www.e-Libraria.com
`ィ
:′ ′rsr2方 ξ′rl力 a rti`力諸′
`イ
ト′ηο″αЙヽ
`ど
′6″9ぶこ
り、タン lC lretklft fegjislotiv
::島茅蒻:轟11■ril17[1,秘14・│ら 平′1■争i″
`
icde 2R...
,一¨一´一.一
・一
・ヽ
ヽ
一
●
畢.:■│::
彎墓轟(ニ■1■■■1■■i:「 ■ヽ1:FitFit:::
tii
www.e-Libraria.com
32
i血ふiよ I[黒鳳農:■ 、││■ .│■ ■■ │
■
¨ 
,
■li■i :‐ i`
■ ~ 1 _ _ │ ・ _ ■
'‐
1_■ 」= _「
」: = r● こ■==―■■_ ■
' 1‐
■ 」
= _「 」: = r● ...
予
=
=
l協協霧藤il二 品:轟 :b=二:i:
ごseLtご i
魚漁[憮:蹴齢彙癬Ⅲ鸞li1111i1111
'iregu l.ta
11■11
www.e-Libraria.com
g5
N,市 ⅢlbuⅢ ⅢtyOや r"争
il'■icri.ゃ 品ち│:
・ 1 11■ ヽ1-.― __‐
■
=秦
■1・
■
イ
4
111手1事
11111
m?i-t:tiidte I ioii, ti lt t,
甲 ‐│:=│...
:::1「:]]]」響肥1『
1:iす1:i業 T:11lf』 Jmave
「dkterizohcn na dy mё nyra:
´ ――――′^― ″´″││,■ ●ル
"′
″″a′ zi訂麟s力
・ガ′′″0″ウ″α
`′
″α″すα
...
βグ
i-_ dr.jti kushletresc i slL r,.{-ve nbEshtei:t ne aktet juridike td shkruara_
i.a,knrssishi i'iJ ircr:::a iiush:etuese...
り rfrc●r■
勒 11乱[ξ IT群北11[fl』f帽せ1lll::‖I]邸:1:1lTl:[::L:Lfuqi
″凛bj″」
`′
'1
)te
rences sc no‖ ‖ave koshtctuese
Ⅳe kushtctueSC...
3ψ
:臨驚Iょ
事町7疑事幽:撃:聾i、常1寵電訴 ご
億 瀾 留 ご¨二in c鰤∝呼stt d■ me「∝ 晰Jこ A¨∝お●`he
i e forte osc e buに janef θ
`α
″ Cri g
りer liC」 e tё...
譜脱 胤蹴lぶ
r思
需I競リガ
"席
けer約
`中Й″2■′″:
1/●S rr/1′ Herc`gOツ 腸
`5,′
′ο″
,oa Marriveshia e Deitonit 1996'
frllffi;;ffi;iiie ane r...
5`
~■
ヽヽ■κFF~rmL:・ h‖ r mP島 ,ith),ili thJ皇 虚ェェム上ュ●ユna五ェコ
=駆=望
塾:mi ____
:1.・ Lう :d已 :lCial
:、 ミti rendeSthこ '
pご「ruaJjen c...
:縣繹 壻濯KXF,色fli協席亀:留帯1』霜」
=導
繊″
酬 路 静認 器 P基
ar me 26 α
"
漁
"ο
′]`2,prtt te dね Ve 2ィ
榊構撒鮒IttFhl菊
ョpublkan i bazuar ne pl面 mi...
¨
■
■
・
.
∵
■
 
 
■
1翼7,■∫3撃if究:じよ7:為蜂〃lγ
=lfi卿薦
1~
′″ι,ど 了デら,′
′5'`ピ ′ι″ダ9σSο r う
`∫
0ん ピ
``И
ソたaf ソι
「
″∫7j`σ
`:イ
″
`Fra...
露鮮彙驚liご響tyttlξttI罵り琳ふ不I裏
l(a aa uar Prejs^(rrr c i4J.
'i*nt"ruti
e-S&SS ka qene ne fuqi deri nE vilin 1977 kr eshE z'vende...
Sτ
ate (ihe ,
1惚:'憲,F事事ギギIギ帯1与
hiallp:1:」
rif
[i壼i李 嘘i:謂F∬よ緊胤ま諸樵i蝋よi∫l写‖1簾鼻『 7市
ギ籠で常LllJ」設;JttXl〔鷲L鷲穐aが siり α″riR″ ″b″たおρど...
Randesl e r■ しセコ溶 ∫Z raおごqendroュ na戯こn e icidlIIlttに 越 E 」tdに
_rl.ir_4:な 力″だ″α″
`ル
rgs。 油■4 wPnlrldrt口 。ユ″巨a dllc SLPallet...
θ」
●´
‐ や`
三百11 t モ下 5 ―
―
一一一
lsiriiperiactslrar nf, Pjesci': ncrmxti'3
-fermi suriditi'r i se crejias paiCorei.nE dy kup...
:ike´
‐
=
山 e
呵 Cy
コ■ヽe
=l
■ etこ
血 e
綺ここ
,●
14
‐工:
CO
■
 
一¨n
F
こ
Par陸凛.27″ perbChetコ Fゥ dhOma I徹 セ ″洗 働 ″らαケ ″
`&″
a二
´‐
...
イθ
「 `′
∫
't`
i■アLr κθ、IRθιι/rp″f7FJゾ麒 θ′■5■SSf
f」∫〃7frυrSH=ガERISf
離
「
熱 i笛 螺 聾 Ittl撚 ii蝋 :Iギ
К
kuShtCtt[taVe tO forta
ヽuS...
Ⅷ翼囁翼器:』讐]:だIII
彙朧 1渕
糧 ′
鷹
%・ m折
・ 嵩瓶肥 躍 乱鵠鳳。歳
"
oarlalrenti'
iliilr,iii ,si*an problemet mes prrshtetit legjislativ dl"
i...
イグ
g jyktt!,t )1,:rtt!c
S r'pusir ter hre i ii,i:rr-i i Ft:i,:ntil.';, ii Ltvt:t: t, i endos iid h ur rr'e kc i'; fl iktin...
:1鼻 :口│?:ara t ga隧 Ⅲtt dtaに 」「oLveに shに t¨ veihash nc漁 ′″″
′ゾ″/r/1″
`ど
ιirル
`′
∫llFa〃 ″′′ソ7/1nゴ 2ノ 5 ga"brer′ И″σ′む′」ο力12■...
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Provimi pranues në juridik
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Provimi pranues në juridik

41,043 views

Published on

Provimi pranues dhe Skript mundësuar nga Libraria online !

Fakulteti juridik ,

Published in: Law
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Provimi pranues në juridik

 1. 1. `ン TESTI III I Famiba biI[lohci n,c: l Bashkinlin e disa gruPCVC Shoqttrorc 2 3ashkimin e diso nierёzlye ll Populli Eshtd: l. Klase me interesa td caktuara shoqErore O ttartesё n e dy PcrSOna、 e me」 ini tこ kundご三 (〕 Tきにsi etnike qё ParanCi kalimin nga konlunitcti」 in。 「C fisnor nE komunitetin nacional l. Pani Politike aktive. IIl. Sipas Platonir shtetin duhei ta udhdheqin: l. Treenr€t Q rit"1.or.r 3. EkonomistEt l'. Kush EihtE auior i vecrEs "Kushretua e Ar}lines": I. Sokrati 2. -Platoni @.+ristoreli V. Rene De Kani ka p€rkrahur: - l. Td venet€n aPsolute ぅ認mteЮょk VI_ Shtresё zimet shoqё ore janё Paraqitur: l Nこ koh[n antikc C)ンleしJimin e shoqご ●Sё nicrё Z。 「C ♪ Nさ kohёn e re ――――一―tii「 Pc・ FSユ■面 Di五 i[ktiktt kLゎ tohこ lζ「1~~~~~― ―‐― ― ――― 一 l Rruse pき 」e」 cn C tё Vё Ctご s dhc tё jetua■ t nlc tt O Diabg , P,oces www.e-Libraria.com
 2. 2. 8 sHTETET SK■LAVOPRONARE TE LO嘔)」 ESSE LASFΠE U KRIJUAN: υ ′ ① Nё hilcniumin cIV P.e.sこ re 2 Nこ Fnileniumin c III P.c sё re 3. Ne rnlleniumin e ll p.e.se rc 9 KoNSTATINOPOJA RA NEN SUNDIヽ■IN E TURQEVE: l Nevitin 1389 2. Nこ Vitin 1 402 o NevⅢn 1453 lo_ REVOLUCIONIILAVDISHEM ME TE CILIN NE ANGLI DEFINI■ VISHT U VENDOS MONANA PARLAIVLENTARE NDODHI: 1、 Nё Viin 1640 _ 2. Ne vitin 1658 : 】L LU蟹 2E路 違 」8■RORE FLLα tt VIn 1914 DI‐IIE MBAROI: O Nё 宙tin 1918 2.Ne vitin 1919 3. 1ヽこVitin 1 920 12 PSHALLEKUISHKODRESIDRFIUAR NGA BUSHATLIN」 TE DEΠMTIMSI「 U SHKAπRRUA: l_Nこ gysrnen e dメ ●I shetXVШ 9N::]r:1::::1:│::I:[::〔 [【 13.SHQIPЁ m NGA FUQ11■ E卜仁 DHA U NJOH SISHlLTI PAVARLIR: OM霊:蹴髯額ξt撃11:こぼ遮記:黒 =:llit[[Llllicne Londar 3 Nё Konferencen c Paqes nё Pans mё 1920_ 14 MARESllAL1 111 0,Iこ OMANDANIII USIr「RISЁ JUGOSLLAVE, DEKRETOIDEKRETIN MBI VENDOSJEN E ADMIM STRA‐ S USI「ARAKE NE KOSOVE: l Mё 19 Nё ntor1944 0 Mё S Shkun 1945 3 Mё 〕5 maJ 1945 www.e-Libraria.com
 3. 3. 8: Nt ELITtN S110QERORE MUttD TЁ IIVJNE: →0職鸞略庶ぎd駐 に酬u」 【1 9_VEPRA E O,YST KONIIT ESHTL ノ 、,9聯1灘1冨ic コ 奨 脳 郡 ?ぶ 『 誌 SrAZO越 SW路 ,alo・じlarte ‐ C).VCpr:inじ k.hじ dhC h二PSi→ 11:cILA NCA KETO■ rEPR` Ё 'HTЁ E SttKRUAR NGA ZHAN ZHAK . RUSO? 醐 [shoqerorc :ず 鮮輔葺翼ドぶYザ= cj. Te amshueshme 13.PRONAISHTЁ KATECORl: 7嚇 c ‐ ・・:鷺 W潔器品器堰雪認響FSH Q駅0慮 IS「E ―く)RClittioDi b)‐ ShkCnca C)ldeOl。 」ia :Ⅷ 騨聴彎 器T ~ 31漁ll繋げ ぼ S www.e-Libraria.com
 4. 4. 17.VJERSHAT EROT】 K工 (TE DASHURISE)BЁ Jド t PJEs‐ Ё: 1)●こPoCZine cPi■ c? b)n,"ぬne cPik。 _lirikt? OttpOCゴ ne‖ikc? ]8. Nii FJAL.INE: PO TE KI.S}UN VRAPUAR MIRE QE NNG.A FILLIT{I, ATI,ETE-TTANE DO TEARRININ SUKSES IVIE iE IUADH.... EOUI,T "DO TE ARRININ .. fSTTTE NE NJE NGA TRAJTATE TUEUT'NES: 、fう 。│いo ?: り・leShimrd? ◎ いhOκ ? 19_NEPERIUDHЁ NIEi CЛ THE E NDIENIN VETENl(RENARE,sEPSEド E ´~~ _■ SHESIIIN E LIRISE VALONTE LAMURI KUQEZl==■ FJALITЁ ■ANЁ NE MJ閣こDtth71E: a)kuShtorc? 埋 漱 げ? Dis, モ 勘ll」 j POu 疑桜3六 ゴ ]で多H ilJ 嗜 こ 、ド nβョ直F‐ www.e-Libraria.com
 5. 5. イ 15. NGA KETO TRIFJALЁ V電工 M Ntt ЁStt sHKRUAR SI DtrHET CILA? 1. Aio ka deshire tё shkOJe nこ det () iせ :[:::::II::::I111:::│ 16 4NE F」 AL雨 NE QOF「ESE ttJAP NIE SuК sts PROVIン 酬 PRAN■IES,DO TE G滋 OHENSHLM QЁ ■■ GЛTH■ 1■ MrrE JAtt SHPREHLR卜に DttNIE? 1. Kohore 6ま宙乳 = │..: ・ : . 17. CNGЁT E DASMESJANE POEZIPOPLLLORE: ()Li五ke 2_ E,lke ‐ ‐ 3_Legendac 18__VEl■M NJЁ PRE」 dlYRE VEPRA VE BSII「Ё AtFOR ISNA■ _ KADARE,DHE PIKERISI「 rrl vEPttS: ① KeshjelL 2_``Ata nuk ishin vetё m 3 ・`Karvani i bardhe` ι 19 AUTORIIPOEMES``KENGA Eヽ /ⅡLOSAOS``ESII‐「 E: 1. ZefSerembe_ 2 Cav責 ll Dara iヽ u O Jer9nim De Rada 20 DOKUNIIENTIIPAREISHQIPES SE smuAR I NJOHUR DEIU 卜′]E SOT,ES肛 : l. `` IVIcsllぶ i Buzuku【 C) Forrnda c Pagcamlt 3 ``Un31lli i Pashkё ve`` www.e-Libraria.com
 6. 6. 15. VETEMNJtRAFJALI Ёstt SHKRUARSI DL「HET,CILA? 1_Shume tё rin」 ё,kane ikur nga Fshati 〈O Shumcに H可 ,L●こikur ngaも haj = 31 Shurnё 縫 Hi,kanё ikur nga fshati 16 17_ PL「mrrJA E VARGJEVE hJE RROK」 ET E FLINDIT ESI「E: 1- AsonancE 2. Al.itemcion 18_ STEttO SPASSE ЁS-4UTORI VEPRES: 1. Fshati midis uirave` ` 2_ ``Lurnii vdekur`` (D``Ngajeta nこ jetё ―Pse?`` 19 AtrrOR I POEIMES``VA」 II BY■ BYLIT``ЁsHttЁ : 1.Zcf Serembe 2.Nalrn Frasheri OdrCM」 eda PttTER BUDIESFE AUTORI VEPRES: ―遅針Iζ朧 モiII:廿 二―― 3_``Qeta c Profetё ve 20 www.e-Libraria.com
 7. 7. 」 TESTI II' υ ― ~ RO}'L-KE U ZI{VILLU A G J ATE VI'IEV E: 4. LUFIA E PARE ILIRO-RO)I-jrri-h- u 'rl v rr-!.."r r ->@ zzg-zzs - b).219-2lE ci. 17;'1:i6't 5: KTIVENDI ILEZgii'S I'iiN IJDITEIIEQJEN E, SKENDERBEUT U MBAJf: a)_じ 1443 →91:出: 劇B E SHQIPЁ RIStべ GA FU91TE E ― ニ ユ ー 器 V震 瑞 器 墨 黒 lFI・lSI生型 卜lBVLLヽ ■ 2JがAR TE VENDOS QE: : l 葛 9鐵il麟麟檄tFtthJ www.e-Libraria.com
 8. 8. 15 17 vETEドINJE NGA卜ITO TRI:=」 ALI ESHTじ SIIKRUAR Sil DL■IET,CILA? 「 ① ヽi dlhct r dュ lc I P:A nё FOJё l Aidjhetiさ dele i pari nc ro」 e 3f rヽ l cuhctt[dall i― Pari nё ■o,c ヽE FJAL卜I:``Si MBAR01SHKOLLEN EヽCttSヽlE,ルIOI RAk KENGET PERレ 〔UJD(D「IE HALILl)(BE♪ヽ電 P」 ESE: bl:ヨl11:I童言:::と輩私議c ‐ : 3 nё dik‖ nekこn teヤ ヒ:そ 針endarc NAZ卜II RRAHヽい hJI ESHTE AUTOR I VEPRES: l_・`Zanoret c hurr・ bura`` ○ hga c ShtePLこ Jme 3 `` Pishコ「ё に VETEヽl NJER」 PREJ KITヽTE SHKIば卜lTttVEヽ utKA SHKRUAR絣 ONJE VEPER PER SKENDERBEUN CILI? O Sami Frashё 面 2_ ンlann Barleti 3 N3im Frshё● A UTORIl■71PRES・ ` QETA E PROFEttEVI ESHTE: - 1_Gjon Buzuku 2 PletOr Sudi O ttettr Bogdani 一 〇 0 ´ ヽ, www.e-Libraria.com
 9. 9. E SHQ】 PE . rE cirrrrA yrsEr'sgeprane..--FolJ.a. "peslcAN ARDHUR" EsgrE xE NrE NGA TRAJTAT E MEr.[yRils 1).Dcno"? ´´ _ りl DCs嗜 :orc? ◎ 早8い 1lC? ,,; '│ _1 ,1 ■ www.e-Libraria.com
 10. 10. 16_ 15 NGAて 三TO TRI F」 ALI VETEM NJERA ЁSi罰た DUIIET.cILA? ! Ky nieri dO t・ ju宙 。tdjuve diξa galё ::【;1::::│:11lliピ;Ji」1:::Trこ hrE FJAL紅 BABだ KURBE¬,QЁ II NA 摯黎誓DttNE:1. kushtOre 2. vendOrc C)lё "iふ bre 17_ ryJEsr4 rREJ Dy vARGJEST{,lcA.TEn yencresirose rvrE 111I,g ,f l{pHuRANGalERi,rpAnrA';;{:-il€"i;;'.- l. strofE _., 2. vjersh€- 3 . poemE f- " Andrra e Jeres'. 3. " Shqiperia g'ka qene AUTOR I VIEPRES: 9 ёshLё dhe si dO Lご bё het`` ほⅢV6γ 硼翼I[ユ 褥覧AUTORI VEPRES: -r. '. Juga e Bardh€ .. f- " Kush e solli Dorentindn.. I9. AUTOzu-I VEPRES-"KEI.TCA E SPRASIVTE E B.ALES'. ESHTE I .. Jeronim De Rada 2. Zef Serembe @ Gavnl Dara i tuu l_、 A鼈 留視電FЁ www.e-Libraria.com
 11. 11. 16.ol崎 肌 部 ` RII VEPIせs cETA El'ROFEI‐二vE: ,3器3鷺楓子? 」ξRう:ilili: =憮 響 総 器 酬 通ヽ愕R鑑認 饗 ШR →b榔1肛 ~~‐ ― C)habitorc? "‐ 操 鼻 詳 選 醤 猟 ∬ 轟 畷 淑 聰 1ぶ1.YttL】 TE 基δ紀露で? 一 即 :獅尊範風尉猟:』I鰐計lic C)崚ahasim? Ff_F■ ^,_″ ≦υ(.r./r;o', sq q,u o;i,t i iee..r11 T7」 ア www.e-Libraria.com
 12. 12. 1‐ EST:,V RCI‖ A E LASiイ TE u THEi、 19tt'A: σ・■‖im t sheLヽ′IⅢ 二sご 「c ‐ 2 :1=rl‖ 1」 ic・ もI:ck ヽ p e sご rc 3 11ご J:‖ :〕 :05:1● `:││「 c s.・ ■ . = ■0ヽ Slハ 11ヽ oPO」 A(STヽ ヽ13● l!II sO■「 ヽ1)t」 OSヽ lAヽ LI[ し ´ PUゝ FTti■ 、ri=、 11■ │`ゃ「「 : ハごil:iil iご sileヽ ヽ= 0・ ご」、゛iぃ (dl=に 、hCk` ` 3 ::ご il::l」 【ご `:leに V ll「 ` ‐ ■ Lし FT∴ EP,、 RE:=!lo_R● 、1■ 、三 ['7=:ヽ :L【 ぜへ G:,、 T=ヽ lT三 ヽ: さ::こ :::卜 11::.1 - ・ 一 _ _ 5 16S‐ 167 pc sl「 じ 5 REヽ「0し t」 (:oヽ l DEヽ :oヽ RAT:κ 30RGJ「 えヽこAヽGし iS■ PERT,,│:● : i nё ttnd to sheヽ XVl O 「ё:ncsin c sheヽ XvII x/ 3 11こ ib1ld le shck xvIII 6 ヽJoH」 ヘ ド DCRKOν 8Ё TARE● SH■「:Tl「 S「 IQIPTA Rヽ CA Fいo「「 Ё こ ヽlED1lA u BE ら 泄だ:llieliliTズに:i∬∬I:i´ :41ぶ:1=」 "コ ´ 3 Nご Konfcrcncご n c Paqcs nど Iヽ 1「 s niピ 1920 t‐ ' 7 KONFERENCA Eヽ lBAJTL′ R NE8し ヽJAJヽ 1[31 DHJETOR l,`F DHEIEr JAヽ AR TE VITIT 1944 KA oENビ : O Kontrence Thcl.cIビごstc Kモ 、h:II改 ヽコcional,li■ nlに r per KOsO、 こdhc Rfaおh lc Duka曰 :]li: 2 Konferencl c rre=u1llc Par sさ Ko〔 :lunisie pc「 Kosovё dhc Rralsh iO Duka31nit 3 KOntrcncご kё shillucsc c tc」 ithn Parli、 c POIFtike tё alchcrshnnc tc shqiFё risこ dl]e KosoY i [1:さ :3,i www.e-Libraria.com
 13. 13. ? ヾ 、 lrハ RIS'0千 Li:E3:TE iT卜 ITA R (二 )│=:ヽ ‐、´■1 =:二 1 2 i sl〕 【jこ :,こ ,sこ f′ 1じ f:Ic , l sh(fcscs 50 1:` テlCr ン 「 「 .ヽ tR I,ilii V「 P=rr、 :( C nd crelin。 き`1こ にf l :1ド ,卜 Ckljill lヽ Y:` 1.gill‖:1:│「::「[illIFギ II:Iil〕 ・│:, 1 =「::p llitヽ Чご:、 ,「 1フ VOI TERI「 釧 lTC IT卜 iTAR I O iЪ らy ざ、ⅢⅢJ゛ = i rcli=iiOrl( F iた udnl:ァ リ=li lS ,fЁo「 l!f卜 iiT三 :lL()Z(11(1'1ヽ ミ li i 0 l-r i .-: i il.,_r;:; rri 一 一   一〓 一 一 www.e-Libraria.com
 14. 14. ´    . 4-O:VETEM NJE NGA KETO TRI FJALI ESHTE SHKRUAR SI DUHET, al ai dlthei te dale i oari ne roie. b) ai dutEt le dele ipari ne.DF. c) ai duhel te da[ ipari ne roje. SO,KsNGET PER MTJJIN DHE HA.ILJN 6EJN PJESE. . a) ne c (lin e kerEve ,irike. b) rle ciklin e kenqve kreshnike. c) ne ciklin e kengeve tegierdEre- 53 AUTOR, i VEPRES OETA E PROFETEVE. ESHTE 「 a)oiOn buzuRu b)pleteF budr ' t r― ‐ ― ・ cl●eter b`口 danL ・ 54 VETEM NJERA F」 ハLE ESHTE SHκ RuAR S: OUHET CiLA? ´ ‐ 辮 専 聾 婆 卜 _ _ 55 NE CILEN PREJ KEIYRE TRI FJALM JANI SHPREHUR ― MARRDHEMET SHKAKTORE → me mlr csh lc d se r kesh b-) diali u ktb:c n- knrbcd.scosc c kishrc rra:rr melti oer kosovcn. c) gru:-ia u zgiua h.r.,-rdoruE tjsihr. rcnc "" t"- p* .r"ft 56.PLTTHITJA E V.TRGJVE NE PROJEKT E FI'}.)IT ESIIIE, - a) ason rE . b) a.lircracioni, c) rim.. J 57.STERIO SPASSE FJHTE AUTON I VEPRES: a).,fshari midis ujravc .. b).,lurDi i vdehr.. cl--nqi iet2 pe iel-Ds. -.. 58 AUToRI I PoEMES、 Vハ」1 l BYLBヽ uT ESHTE: o zer serembe b)naim frashcri ci ndre m ieda_ 59P′ にlER PuD:ISHTE AUTORl iヽ PRFS: う..鮨 oha c skenderbcul. _dottna e l_ht卸 C) qe:a e prOfeteヽ t, 60V,EAsHAT EROTIKI BEJヽ ■ PJESE a, ne pO_n epi、こ _ b)nC P∝五n epix_li■ ke O ne pocan htte 一 二 ・ ¨   一 ヽ ‐■′ ヽ 一 ― 一 、     ・ www.e-Libraria.com
 15. 15. ″多ノ 6I,NE FI.UNE..PO TE KISHI}i '/RAPUAR MIRE QE NG.{ FILLIMI ATT.ETET TANE DO TE ARRIMN SUICSES ME TE MADH...FOUA ,.DO TE ARRJNIN.. ESHTE NJE NGA TRAJT."T E MENTRES' a) defiore. b) dcshiror.. 62.NE PERIUDHEN TE GJITIiE E :iDlEllv' VETEN KI.ENAR' SEPSa NE slre+rnv e LRls VAIoNTE FL{MURI KLQEa" FJAUT ',ANE NE "- a) kushrorc. bl shk-akorr. c) lc,iror.. 63:}.TE - F'TIJN ,,BABAI N.-1. sOU-I SHTi)VIE DHUJTIJA I]G' f -U:!BETI AE rt xe crzoi PER FEsr,. JANE SHPREHUR .NE M'{R-DHENIE _ a) xusnlorc. -:- b) vendorc. cl o.llirDorc. 6{.HlvZ SYLEJvTAM ES}ITE -IUTOR I VEPRES' at --femiict-. loEoit tim. b) .juga ? bar&. c),,kush e solli doruflincn. ン 6D AUTORI I VEPRES..メ =ヽ GA E a),CrOnh dc― b)・ ‐〔Sermoo cヽ gav■ 1■ dara i■ u ~― 66 NAユ M FRASHERI ESHTE AtTORI I `■PRF3 ― b).2ndrra rjcts, ~ _ ~ 0.,ShqⅢna qL qtt qc■ t dhC odO t bChd i 6'NEロ ロ 「 ■N SHOQLKυ RA MUNID TE HYNE ._ a)qdO grup● Crzish ~ _ 慟)ni‐ le 22に dhur dbcに 詢 ltar― ― _ C)qdO nle■ ~ ~.68VEPM E OCYST KON"T醐 ‐ 4)K・‐Sl i fuoっ 望ci」 e b` 107Kltta polittc n hrst i nl。 20rlS pOli【ikt 6,NttRIU DALLOヽ NCA BOTA SHTAZORE SEPSE aヽ kaに menduar logiよ ne sh口 l te l b)punOn CI VCPron nc kOhc dhc hapslf 70 CILA NGヽ KETO VEPRA ESIT E SHKRじ ヽR NCA ZHハ」ヾ Z_■ へK RUSO a, lCV aloBI b) ShtC6 cl kOnm口 shOocrcre_ 71SPINOZA E SP'εGON NATヽ REヽ a) te inde● い = mc ,ot■ n b) ie nd‐ nga zoli C) 【こ arnshusnmc sPRヽSME E BA:Fヽ ESHTE www.e-Libraria.com
 16. 16. v 72.PRONA ESHTE KATECORI. a) kulturorc. bl €konooikc. c) psikologjikc. 73-CrL- NGA IGTO FOLIUA TE VEDUES SIIOQERORE ESriE PAR^QITUR ME HIRET NE SHOQERI- a) rEligiioni. b) shfcrtca- c) i&olosjia 74.VETEM NJEREN NGA I(ETO VEPRA EKA SHKRUAR _SIIIG.IMTAPJ JAKL'P XOLA, CILEN h) tersi GtrikG oG ba'airet k:"lir'lin psa komunitcti siihor ,isnor Dc ・ 一 一 一一 komuiircdn Dacional, _ c) parji.polirrkc aki"c. , T6.SIPASIPL{TONIT SHTETIN DUHET TE UDHEHEQTN. a) lrcga.,ct. b) fitor.ofe:t, c) ckonordrct. ,,KUSH..i5IITE AT,TOR i VEPR.ES..KTB LI I,-_-.*_T^ E '"{-TH]NES.. a) fobali-- b) plaioEi c) irisro(.|i. ?-8.B,NE DE KAru i:A PERIG-HU.-R. -_a) t vcnden apsolurc. b) c-nprriznh. -tl dl$-E!!--Es!@ts Tg.SlrrREZMEr SHOQERORE J.tu''lE PA-R-.{QITuR. !) Dc kohcn a it!. b) Ee l-iiiEriE G shooeris pi..rzore- c) D. kohm c rE. 80.?ER SOKRATTN DIALiKTIKA KUTTOHEI. : . b) dialog. c) proqcs. 8I.SPI.JIOZA E SHPJE@N NATYRE- z) re ndal DEe zod- b) te idcntifikuar rEc zotio. c) te afishushIllc. s:.stP.{s a.i-{N anAj< Frso-s NJERJUN. a) e prisb prona privar€- b) prisher rr.e vonc. c) njcriu Iird i pastcr shpi,-E6hl. S5,REUCJIONI KA DOIVIINUAR, ● ?s.POPULL] ESHTE ,,. , fu;n- -; i'rrcsa ra el'or.ara shoqcrort: www.e-Libraria.com
 17. 17. ″´ 詢nJ∬E哺#』]憲暴饉りRξ 」蝋:H‐ sho:ons b)ne menyre te● et,卜hme nga kOmbla「 C)me marlv"hie nga te dy palet 127_LUFTA E― E PUNIKE NDERM」 ET ROMES DHE"AGJこ NES u ZHViLttU^ 3距 器 訴[霧写ξギ‖p・ se祀 =ヽ 、 a)n● Viお 337 ぃ。e轟Ⅲ324 _ ci ne Vittn 31 3 . ¬ 30 LU「 A E DYTE BO「 ERORtt F LLOI ME SuLMIN E C」 ERMANISE t _ NハZISTE MB!POLONINE a)ne VIin 1939 b)ne Vlin 1940 _ Fi ne Vitin 1941 131_PRlNCIPATA E KRU」 ES ESHTElく RIJUAR: ― a)ne rund te Shek X Ъ)ne lund te Shek Xl C)ne fuld te shek X" 2■ 開 星 ↓讐剛 滉 IT潤 1=τ 報 袢 RE E KOSOVES a)HaSan Pnsht‐ b)B3'ran cPn■ ~ ●,Hoxhe Kad■ Prishtina 133 ME bEKLERATEN E KONF=RENCES SE BUIANIT PARASHIHE■ 8)Oe KOSOVa pas perundirn le lu■ es te kel Stalusin e i蜃撻 墨撃itti壻喜ξtti肥腎席y."唾 134 KAL'FATIARAB U KRl」 UA NE 3)ShekJ‖n vi b)ShekU in V ‐ ci shekullin Vl‖ 135 REVULuCiONIIPARE D=MOKRA IK BORC」 こZ NE BOTE SHPERTHEリ a)ne H。 lande ne iund te shekで υl b)ne力η ii ne Qysmer e shek冷 /1' 「 in,France nF・ 〔und te shek XVHI 136」 TヽLIA FASHiSTE KAPITOLL01 al m● 3 s htat。「 1943 b)me 9 ma11945 C)me 2 9usht 1945 www.e-Libraria.com
 18. 18. /′ 一呻奢避Ⅵぃ、\\〓 ″ く PYTJE ttE NDRYSHME l DIFERENCAT E PARA EKONOMlκ E t PASuRIS NE MES TE N」 ERZVE Jか 0こ PARAOITUR a〕 ne kOhen e o鬱 anizim"91nor rls,Or le s■ oqtts b)ne kohen e 2hV‖ m te 'art induSt■ al C)ne n;e shkan te caktuar te 2nVi"lrnll ie shocens 2 VOLTERl ESHTE ITHAR ‐ ´ a)i reFcj:on" bl i arSvies dhe dreitlsis C)。 191[nen e pa ba・ ″ ,sl 一一一.. 一一一 ´ 5.ARISiCT=L! 3Si{TS ITHTAR I . a) i shlreses se pasur it i jhtreses se mesme. a) isrirreses se vadur. i.clrt plg..: KE '-ra.s FtozoF/= iG ThsNE sE suasrsNcA e ?AP= =50■ES こ■Tこ υ」L =)い 。:つ kll り`:a195i ~ ~ j cヽ anaksireni 7MO● ヽLI ESHTE 2)nOrne 。こ Teooo sielり e ,O le nira b)sttemi i rraQu‖ ave dhe pikeD3mieVe te nl・ ShOCehe te cahuar c)veF e nle Oruni shooeror 8VETEM N」 EREN NGA KETO VttPRA E lく AS■ KRUAR SHKPIMTAPl lSMAIL‐ EIARE CILこ N a),UCa e badh b)kush e solli do「 u ntine n C)baに he e lema‖ t eC:LI PR=」 K[lYRE FIL020F3′ =¬ ■0'こ SE F□vllJu l PO sA L:NDじ R ESHT二 N」 E LETER E EARO「 = 'A SHKRUAR eヽ lomas hoじ si b)SPi∩ 。23 c, xい o口 10kロ ー 11 VEPRA E ZHAN コ■AK Rυ SCS ESHT= 二)pOl ika C)leVia10ol ,lDい "OК RACIA PERK,ヽ H t)` 2[■ =lne e n,e2、 今 ne し,7 ヽo:::⊃ iat b)baF●コn e nie‐e ne baze r2COfe ri し,raz:n e nlerr. ;2 31PAS RENE Dこ KttRTIT 80TA MuND Tこ N● :=TI:= AN⊆ Tこ a′ enp:n2nit 」 「aう o na"=mt .            一   .  . ´ ⊇ 、 ¨ ・ ・ 1′ ′   ′ 1 1 1 1 1 1 .z4uron : !,;:-6{ Su o!_, r3n, ¨.    . www.e-Libraria.com
 19. 19. ″ ~ :6 :'う ドUし しiL:,卜 (1::: O trさ Siま hikc qこ pamqま kJ:昴 h nst kO~uied Jh。 「0‐ 「 scOf nご L 」nれ ま nこ cioral 2 ヽiaS″ [iC in(ercsa:=caktuar3 shoqこ 子o「c 3 p2● I POil::kc ak:ivc !フ REヽ E DE KIPTIヽ A PEミ ヽR■ │:t_R: l ei1loi「 :こ ri■ 91波11軍:lte is Pこ R Soく RATlヽ D:∴ し =KT!ヽ ∴ KUFTOHET' ‐ l焦Fゴ Ⅲ ⅢⅢすすⅢⅢⅢI ‐■ ■ J O●・ 鍔 _ │ :り G」 ヽTこ ZH` :I=L!ヽ 11'TES■ 0〔 )三 ミ:S[ヽJERこ20REく LAS'■ '∴ ヽ三 Pヽ R■ Qlit「 : :lcヽ ュじ::::i21:1: ユ :1ご J is:こ :1:,メ ニヽ =rr● :lu子 0■rl■ 3‐ ‐│=│ご ■50■ く■二。:` 二り_■tiHこ S■ Tこ ,し Tじ RI` こP■ES ヽ =SI:Tこ Tし ヽ三■T:│:ヽ こ5 : Pinin:ll O・ ほ¨ i l 、oκ ra〔 www.e-Libraria.com
 20. 20. c) sokrati. 2s.SHTRESEZMET SHOOERORE JANE PARAOITUR al rrte kriiimin e shooeris nierzore, b) .ne kohen e re. c) ne kohen antike. 26.SIPAS PLATONIT Si.iTETlN DUHET TA UDHHECIN. a) lregtaret. b) eko^omistet. c) flozofet 27,FER SOKRANN DdLEKTIKA KUPTOHET SI- _al dialoo. - b) proqes. - c)'mige pei gjeljerr e se verletes dhe ic ,erua.it mele. 2E.FAMTLJA +ts ,iOHET ME. : a) bashkimi!_elisa njerzve. ' b) marte-sen e-j., 6.6onave me oiini ie kunderl c) bas-hfumin e disa-grupeve shoqerore. 'zs.eoeuLll esH;E. a) grup niezish qe kane nie religjion le periashker. b) klias me inlerpsa le calcuara sfroqerore. -, c) kal;mi nqa komuniteti oiinor fisnor ne k6;unitelin nacional. :o.c[t esire MoNUMENTT ME r'vJE'iER r -SHKRTMIT TE sHorpES. a) ..meshai ; bLeukut., bl ,.formula e paoezimit.. _. .. : ,- c).,bardha e temalit., - -_- 3I'.AUTORI I PEBMBLEDFLJES SE VJE,RSFIAVE ..LULET E VERES,, ESHiE. コ)n3im frasherl ‐ b)qalupt C)ndre ml些 _ 32 NGA KETり IRI FJAL印 ETEM N」 E ESHTE SHК RUAR SI DUHET C LA~ a)●jO ka desh e te shК _e det ― b)ajO ka deshirete shkol ne de: ~~ ― O aiO ka deshire te shkoi ne det 33 KENGET E DASMES 」ANE POEZ: POPUし LORE a)lirike_ b)epike c leglendare 34AUTORII POEMES KEN6ET E MlLOSAOS, ESHTこ a)Zef Serembo b)987■ l dara i ttu cl ierOnon de‐Q da 35VETEM N」 E PREJ KE「 YRE VEPRAVE ESHTE AuTOR IsMAIL KADARE DHE PIκ ERiSHT i vEPRES al keShtiella b)a● ■じk Lh:「 velen O、 karVani l bardh 3ら AlrrROPOL06」 lA SiUDiON a)ekOnOmine b)natvren . C)nieriun , www.e-Libraria.com
 21. 21. ″ C)SenSuarrzmm 13 THEMELUES I FILOZOF!S KLASlκ E C」 こRMANE ESHTE a)heceli ~ b)emanud kOnte C)fOierbahu 14 PER PERCAKTIN E κOM131T MlRRET PER BAZこ a)ler10ri.ldhla e 9,akut re19jioni b)bindia sじ blektlve e indivi01 ,)te■ to■ qiuha leteere kultu口 aferSia etnikE 15ムκS10し OC」 lA STUD10N a)rapOrtet ne mes nle‐ e 号ギ譜詈 =辞 題聟駆景畿塾青昔器モ苦著聾=笙 堅■千≡≠口菫壁 _ t/_ 16 MONUMENTI I PARE!SHKR!Mrr sHolP ESHTE SHKRUAR NE VITIヽ a)1555 bi 1462 c) 1635 ..FORMULA E PAGttT ~ J ¨ ¨ 一一   一 ..・ 二 ・ 一  一 17 DIFERCNCAT PASURORE NDERM」 ET NJERZVE JANE PARAOITUR a)ne kohen t or9anレ i l olinor..・ISnOr te sho● ens b)ne ●e shkale te caktu2r te Zhu‖inn te shOqe■ 5 C)ne kOhen e indrustial● imit te vendeve 18 AR!STOTEL! ESHTE ITHTAR a)i Shlreses se paSur b)― i shtreseS sei mesme. C)i Shl「 eses se varfur 19 VOLTEtt ESHTE ITHTAR a) i feudalizmit.. b) i religjionit- c) i arsves dhe drerlesis. 2O,HEGELI ESHTE FILOZOF OE KA JETUAR DHE VEPRUAR. .- a) ne greqin e vjeler. b) ne kohen e mesrn€ c) ne shekullin XlX. 21.MORALI ESHTE. a) vefi e nie grupi shoqe.or. b) norme qe lrespn sjellje io te mira. -cヽ sistemi i reou,lave dhe DikepamieVe ShOoerore te nie shOqe■ e te ca● uar 22 CILl NGA FIL02DFtt E V」 ヒlヒ R GREK KA THENE SE ODO GJE NDRYSHON OD0 6」 E LEV!Z a)`aiesL bl harekiiti C)3nakSimeni 23 RENE DE KARTl κA PERKRAHυ R: a)te Verteten apsOlute C)empthzln n ‐ 24Kじ SH ESHTE AUTORI I VEPRES:POし lTl(ヘ a)olatoni ― ll a● s toteli 一    . ・     ´   一   一 www.e-Libraria.com
 22. 22. l15LUFrA E〕ふ FBOTRORE HLLOI b)m● 1940 c) me 1941 116 LUFTA E Dヽ lL I口 RO ROMAKE U ZHν lLLUA C」ATE VllLヽ■ a)22,228 P c se rc b` 21'21S p、 LSL re 0 163167 P c,rc llワ PRINQPATA E ARBttS ESHTE BttUAR O ne 9omcn e dyle:こ shck xiV 118 KUVENDI THEMELUも : LIDDES SE PAミニ ‐ PRIZEREW U ・ VfBハ」T υ ■曇 ゞ b) mr tE6O. -" c) mc l88L : - r 19 KoNFEREcA.lr su-r.{i,rrr-!c. earE.. 1LlqnJcrcnc r}lemelus. e khr_uir pacjonarotirimrir pcr }osovcp- D, rlonrercDc c rc giltha pznivc pot;rik. nga rc g;id5 rroicr shqipt.rc. c) komfcrcnc pania}. c pzrdr kor:ruorslc ?cr kosov . [afsh r. du]egji r. r2o.BAxroMI t ro?nplr rE Lisir: vER]eri DHE ji--c€,R u BE: _?-) o. eivsElcp ; dlr,r. rpitepiLr.Eir r. ry p-e(ke re. b) Dc Edtcni6i, c.tnl..-3c r.. b) D. milcniurnin'e n p.c.sc,rc- I2I BISHK]MT,,.I rn-ar.rx.eve I FEuDAIIZ,VIT TE IIgLsHEv ESHTE }G.UUAR, a) ne flrnd tc -lhct-ulnr V_ b) ," h-d ra=[-a;t;E- :t-) Dc furi:tc shckullir vll. I22-BASHhfMI I GJEA,LAI'IS iEN UDHHEeJEN E Btavr.lX-(UT U BE. _ a) nc filtim E shckuttj! XLy. b) pc virer c shcredbiela (e sb.k.l={ . c) D. tuM rc shct(r)Ilir XD(- !2].LUFTA E DYTE BALLK{N'IKE E VITEVE !9!3 U GV]LLU.A: e) Dd.nDiet at.Gvc ballklrikc dhe rurois. b) ndcrrrj€r atcarcvc i€Jlkarjlic Chc sicionis : . c) ndermjd serbis dhp bu[oa,-is. i24.lTALlA FASHTSTE F|LLOT SULMTN KUNDER SHetpERtS: - z) me 7 oril 1939. u; me 6 pnl -E?il c) 22 qeeshor 1941- 12s-STATUTI I SHOIPRTS .I MIRATUAR NE VLORE MF 10 F,Rlll- l-E ,,rTrT 1S[1 NGA KOMtStONj . IiOERXOilrBiAi j f:ONiROL!["it, ESiiTE: a) kushtetuta c pare €shietit shoioiz:.. ij Irakar noe.mEili-.cz,e pc;rt,ke te;;pnsc) lrakat nderrnret shqiprls dhe f,Jqr"e te medha. ]26VENDIMET E MaLEDHJAS SE MUKJES TE GUSHTIT TE VIIIT www.e-Libraria.com
 23. 23. b r                               k         e  cn l                                                                       l n   k S                                         b               l C   n a                                           c r                                           a           cS   Ю 平     二 Ш                呵     Ft K c   it.                S    ヽ       Pr                 L ド m h d dte ,   n                                                             ビ fu Ш   e c n v d   ert , tr isc Se コ nti c 嗣 一¨iDOr      ・ Cra躊嗣 一¨ E 日 , , ヽ´一 I I I I I I I I ド ー ー ト ト F L L I I H                 一 ¨ , ト ー ー =     ぐ O   O ^          d  S   ・  洒 岬嗣叫                   一 www.e-Libraria.com
 24. 24. RIB03A― `Gjclln c Shcnヽ 1lliSC`′il ζjcr‐ 1762' ZYKO KAル lBERI― `Bnhti inl' MA時 こ0-`IIasta h Vヽ tn',Qぅ.(Cti i fllndit',:ヽ jc cnicr ne katcr rrugc', es' XOXA― `ル t:mi i Vdol(111‐ ',`」 llg:l e bardhel,`Luun elく ripes','Novela' 159D O AGOLLI - 'Hapat e mia ne asfalt', ShtiRie malesh dbe trotuarc', ,'Fjala gdhend:gurin','Udhetoj i rncncluar',Babell'a ret','Nena Shqiperi' IS5JUし 156_HAS J57_P Nlt t:l e (l 153 JAK `卜rcsditc tPc・ lqgli[1 160A\T rrr Irrcnr.i 161 VO1lll a r',`Ly pesi l k01lcs' PAS卜 ;KU― `0〕 :` ,`NJe ljcSe e in(ll es',`Klllin',`I(jnsina','Lu tibi e SHKRELl― `Vnrrii q,qcs',`Fosilct',(1(nぃ ヽnii bar(11l c',`Lirike dhc cp:lpngnjvo',`Pagezimff fJュ les',`E di:】 je fJale preJ gllll',`B ulznt' 41 RRA卜 lM ANI― て ヽ411csoljn',`P:ls v(lckics',`Tド :】 〕:i、.otlcs sc lil(11「 ', slri','Nrt 162 NA ´``「 ()l(:lc 171G」 EI :】 udぃ ヽ1 ,6J NAl l〕 cI(1:lsilil l _165_6AV 168 NDR 169 AhrD L[[Ict c ll ! rgi:r krr r I-lI'-'Rruga c slrtcpiso.sirle'. l 163 ALII oDRfMJA― `Bllzeqcshjc nc lin■ lz',`'Hla c tOkCS',`Luin,lumi' FIiASI-tERI -'Eldcrrinrct','Ilegcli c bu.jqcsi'. 'Lulct c lercs', 'Flcfore c cvc','D:rshrrrie'.'IIistor.i c Slicndcrberr t'.'Qerbclaj:r'. tlじ L DAIRA l RIU― `1)is■ l)oczi',`Ana N鷺lrin Ko‖ 1:‖ Lltc','1` c zc2.li t〈 〕ぃ:1', 1677_EFl ' licngl e llrrsrnc c Bu lcs'-risrnc c ux lcs - O VASA -'Trcndefila dlre gjcmbr'. 'Bursirr'eimi im','Shqypnije dhc166 PAI s1lqipt:1 ', 'E vcltc(x mbi Shqipcr-irrc dhc shqiptrrct'. 'Baldha c Tcnralit'. REMBE -'.Sonctc tc ndtl,shrne', 'Uslrieri i lithl.cr', '[:l:rrrrur-i slrqiptnr', 南 JEDA― `Iuvcnilin',`Andrr:l c jctcs',l Lissus',`Lil a',SCO(lra' Z CA」 UPI― `Baba Tonlori',`Burri i d1lcut',`Bnbn iИ usa Lal(uriq', 170 ASD :=lul gl:' rdit'. ENI -'Rrczc diclli','Enrlcrra dhe Iot',' l(errr bene e Krujcs',' Pseiirrrc J FISHTA― l `Lahuta c卜 Inlcsisc', 'A'1riz,i izenrvc','Vallja c P r rizit'. be' www.e-Libraria.com
 25. 25. 〃 │ www.e-Libraria.com
 26. 26. υ 130 CILAT l甘 llNKUSHTETUTATヽ IE TE NJOHURA MIDIS 2 LU「 FERAVE BOTERO REll- l<ush tetu ia s-/aj m:r rit(19I9),Kush teu ta c Spanj cs(I93t ),I(ushtetrr ta cV‖ovdan可 ,92D,Kuntctuぬ jrobntc"Sり,Kuttlctu義 蘇玉そ覇3: l,' I3I.ELEMI]Ni]'ET I<RYESORE TE SI.ITETIT JA 思1詰Ⅵillほ │,‖lIに潔詣][:消[I[71ttrifi,鰐朗1』l懇 凸「'卜 n〕 C「 ‖FNTAttZM_L讚 ぃ hh甲 中 e詢 椰 山 紳 h耐 SUPREN4E ... - Eshte irstirrrc:r nrc c lxr.tc gi),qesorc. l,1)号 CIIA‖ ::ORYtt l全FAQITET SHEFII sHTETIT?― Nc 2 rornl.:tc nlonalltut rl5.NUMER{)Nt DtSA FUNKSTONE KRyESORE TE pARLA}tENIT; _ Funlsioni l―ミ鞣 駆■yfIIWnttH器ほ:SE KOSOV ザE REZOLUTA 1244 NE ASPEKTIN」 URIDIK?― Pn「:lshch"jc ie I(osovcs r   一 ■ F ・ │:│11」 :'fill‖ ti:│[II∫ [il:iI[葛 loT?_NC ZViCer I3s.qKA rrr [rrSr re u 124c i njO shに 11 125 KUSH E Si=1:rilllit ic 126 KUR U 127 CILAT J te sh kruare (USHTETUTA?― Ku5htctuta csl)tc :rk(i mc i lartc jrrriclili (lhc politil( IRATOI REZOLUTEN 1244?― Rcz。 lolctl c nliratOi l( hilli i I(R-se nre l0 qcrshor 1999. TUA KUSHTETUTA E AIVIERIKES?― ドe Vitin 1787 nc Filndeli_ KUSHTETUTAT E PARA TE SFIKRUARA? - Krrstrtetutat e par:r Kushtetuta e Kromvclit e miratuar ne Angli ne f.itir 1653 dhc l<es e rrriratrrar ne vitin 1737. 128 CILAT 129 CILAT: lく lishtctlltnt shlく tlrtcralI( 132 PA 133 GJYKA [(ltstrtetutfl c I PJESET KRYESORE TE KUSHTETUTES? - prerrabula, parimct normatiye si dhe frj ese perberese ie liusLictutes konsirjerohcnthcm :l kush tetuesc dhe ligii l<ushtctucs. KRlTERET E KLASIFlKIMIT TE KUSHTETUTAVE?― Lknrir la (lhc te qrirshkrurra;l(uslttctutat e,gjat!.dhe te lctutat c forta osc te rrgriria;Kuilitcrut:it e Luia ose fluiclc. CtJ :lutonoB,i slt www.e-Libraria.com
 27. 27. 108_しlD卜 lJ 109 AUTO 110_LU rc lSllIN B lll KRYQ -1096‐ 109 112_30,、4B VITIT 194 113_BE´「 EJ ATHINES l14´ KURJ PRESIDEN H5KUR 116 KUR KOSOVES 117_DELE Iiushtetutc H8NE Cl 1191(UR 120 KUR Itc SH13A 121_SI 122 CILA (lreJ101.ltc 123 c ESト I l) ()te lrl,rj 10フ KUR U ,lc I)nl is 、itit 1878 e /「 こNSHKRし A「RAKTATII PAQESヽ lE ITALINE?― 卜lc lo s1llく 1]rt 1917 ,: E PIZRENl「 u oRCANIZuA DHE QENDRO卜 ‐PreJ lo(lcぃ 110'lt tO e ri:le l)rili tC Vitit 1881 ~ ANTIKE PERMENDIN:_R「cti1 70 FIso nirc T E PELEPONEZIT TE ZHVILLUARA GJATE VITEVE 431404 p_c se ENDERMJET: - Sprrtes dhe A rines. TA E PARE PER MARJEN EJERUSALEヽ 1lT U BE G」 ATE VITEVE: ATOMIKE E HEDHUR NGA AMERIKANET ME6-9 GUSHT TE HKATERROI QYTETET:― Hi「 。silimn dhe Na_・五s:11く i ノ E MARハTONES E ZHVILLUAR NE VITIN 190pcS421く M LARG BE MIDIS USHTRIVE:― Crel【 。_Pcisiane、 ,c E MBAJTUR ZGJED卜 IJET E PARA PARLAIVIENTARE ALE NE KOSOVE?― ∼ re 24 maj 1992 lPRIMUA AUTONOヽ 41∧ E KOSOVES?― ヽrc 28‖ ぃls 1989 HPALし DEKLARATA KUSHTETUESEヽ 131 PAVARESINE E -2:くorrik,990 ´ ィコ,′ TET El(UVENDITTE KOSOVES ―,Ic 7 shtntor sllpallcn 13RcwЫ よぃse KosOv帆 IN vIT U「 OltM UA Q[VERIA EAHVIETζ OGuT?― ` `c6j■ 1::tr 1925 ` 1T卜 IEMELUA UNIVERSITETII PRISHTINES?― ヽIc 15 shku「 t1970 HTE SHPAlン しUR SISTEMI PRESIDENCIAL DHE KU?― ヽc vi〔 in】 787 IIZGJEDHJES NE AMERIKE ESHTE?― Presidcncinl │ IANE ORGANET KRYESORE TE SHTETIT?― Kuvendi,qcvcrin, 「 E PREAMBULA D卜 IE QFARE KARAKTERIKA?― P rc:iml)‖ in d()tc nc tclも (in kushtclucs dhc kn karaktcridcO10"ik =:■ │ www.e-Libraria.com
 28. 28. ‐ │: ― : │: E R CJITA SH、 JE l「 ヒ i‖ [Rλ 猟凡」 「 S TE NJEウVE l llc(}it・ JiCSiSe Ll?― FcnOincnol。 画inc o rぃ ′:■ L・S,Shpirtit ―,1:ltCnlatikCn,nlHzikcnく ihc nstronOlni:lc ises se::lcs,ll e 〕SUBSTANCA E PARE E BOTES ESHTE dhe pil(epailljcve te njc s1loqctic ic i FEヽ41JU IPosA LINDUR ESH「 EN」 F_ ,o!l Lolく ll . │― Ko:ltrata slloqOrorc:_ ~ ‐ : cr〕 jcrcz、.el■1(1:ll!inl D TEヽ 1:i卜IETヽ IE ANE TE:-ltnciO:lnl:′ nlit GJERMANF_ESHTE[― l,cgcli ZEi― Tcrrit011.=iuhユ lCtrnrc,Iti:lturョ , CZOI C dhc rcnditjcn siPns rcn(lcsisc sc AR DHE VEPRUAR:― Nc siick XIN (l(A THENE SE QDO GJE )、 sllilnlilュ lctOdil( :KA?― Arislolcli R:DIム 、、 11 (it::::ヽ 、 1: ftt c、 ^i g,4″ υゞ,「 l r _.″ _ ン www.e-Libraria.com
 29. 29. 72 VENDI VAZH DI SHQIPER c Sllqil,cI 73 LUF「 ZHVILLU ′〆 ET E MBLEDHJES SEヽ 4UKJES sE GUSHTIT TE VllIF1943 PER N E LUFTES KUNDER FASH17_MIT DHE PER KRIJIMIN E E ETNIKE U PRISHEN:_Nc mcnvic tc njcanshil,c:lga partin kOnlunis(c DYTE PUNIKF_NDERM」 ET ROルIES DHE KARTAC」 ENES U :― Nc nllirll tc silcl(III p e se rc_ FEUDAし ITURQVE OSMANLIESHTE KRI」 UAR:― Ne nllinl lI MADll ME EDiKTIN E N」 OHuR TE MiLANOS MlN E SIJPAし LITE BARABARTヽ 4E RELIG」 10NET TJERAi― Nol.itin 74 SHTEl nV_ 75 KONS KRISHTE 313 tc sllck yよ ¥酬 民紺 F語 「 躙 日 楊 VESUIMN E OERMAMXNAZSTE , II ??.PRtNe lf,Al'A E KRUJES TSHTE KRIJUAR: - Ne fund rc stret(.X . 、KOMBETARE E KOSOVES'QE U ―Ho、 hc I(:l(lri Prislltin:1 SSE BU:ANIT PARASHl卜 lE」 ‐ QcIく osり ヽ‖ Sl:qipOriric 、 :kけ llin Vlll K NE BOTE SHPERTHEUi― Nc Fr:lncc nc c S sl】 t:ι lor 1915 UNDER ROヽ lES E UDHE卜IE(⊇ UR NGA IATE ViTEVE:-6-9 P csc rc RE(SHKODRES DHE」 ANIN ES)U ・1l C(lyte tc shck XVll dhc gjysnlcn c parc IKOSOVEN SHTETIPAVARUR DHE 991 7-Rilin〔 ,jn shqiptarc n11。 n nc=j}SinCn c 2子ncshpnHjcn c Pa、 ,っ 「csヌ isC sc │ www.e-Libraria.com
 30. 30. Sフ NL CI 'EVE´ l SS KUR S,KUR 90_KUR 91_REPU 92_A MARRE ‖ ,′ 11 1lF V日 ‐ U「30¬ ` UA AL「A131ETI N=GJUHEN SHQIPE'一 Nc、′itiり 1814 ENSHKRUA TRAKTATIISHEN STEFANIT?― VIIc 3 nlars lS7S EMEし UA・ KONGRESIIヽ4ANASTlRIT?― ヽ1014 11entor 1903 HEⅣIELUA KONGRESII Eし BASANIT?一 ヽIe 2 8 siltntor 1909_ E KROMVELIT U SHPAし L NE ANGL11-IWIc 1649 E LiDHUR ME 1907ヽ 4E EMRIN ANTANTA U BE SIrtEZuLTATI JES SE:― Rusもe‐ Fnnces■電 lise. MBAjT KONFERENCA E PEZES?― Mc ルIBAJT KONGRESII PERlv4ETIT?― 卜lc L′ ,4 REV 1789 95 KUR 93 KOHA RE E CURIT QUHET:― Ncolit. 10NI'MADH BORXHEZ FRANCEZ U ZHVILLUA NE:-1(orrilく L′ IND DHE KUR VDIQ SKENDERDEU?― ヽlo l105 11(lers=lv(liq ntc 17 MBA」T KONGRESll BERLlNIT?― 卜lq:13 qcrshor 1678 HAP MESON」 ETORJA E PARE SHQIPE?-7 mars JSS, 「 ORヽltり A LIDHJA E PEIES?― ヽ1● 23j:1:Hr 1899 1 VENDOS VlしHELM VID i NE SHQIPERl?― Ⅳlc 7::lnls J914 191S_ 18j:1:::tr 103 NE ヽ4BAJT KONGRESil LUSHNJES?― P/1c1920 lN VIT U PRANUA SHQIPERIA NE LIDH」 EN E KOヽlBEVE?― ヽlc 17 0 │ NENSHKRUA RONVENTA JUGOSLし AVO―TURIく E?一 Mcll ko「 rik く:hjetor l 104 KUR 1938 16 shtator 1943 21m■j1944 inun1 146 96 KURI 97_KUR 981く UR 99 KUR 105 KUR i06 KUR 100 KUR MBAIT TRAKTATI I FSHEI-ITE NE LOr-vDER? - Mc 26 prill 1(〕 INE IN V1l Uル IBAJT KONFERENCA E PAQES NE PARIS?― ∼ lc 1'19(SII 102 KUR A,rrt glia,Fr:rttc:r,I(lliu d lrc .I:rporr iir). \ www.e-Libraria.com
 31. 31. ゴ 7 ′ア 1/ ,HKATttuA DHE u PuЫ ギTuA NcA BARι 状 叫 N。 百h ttαで 'Iぐ LIT‐ ′、ヽ __ ばま│:嗚[器魁【朧響粋ド憔lヽ RIFHFN Kだ10:i:RE DHE NE K熔 百し` だ属 も t晨 :[Rゝ :【 ど 露 轟鮮 躍 I 精 」AN髯「 il腎 7ツ ミNAAttPASHE4 TEPELENA KA Ne J〕ヽinm cdyご 竃:活」V↓y£ I]ll聡料 ξlyl)「,11∬ YETARIN」 E QEVEttE TE PERKOH3ィ MEu 60 KoNF DHEIE f""y,'jlri.qtro r rro,r rr' 31ユRI酔管逸雷 f魅距11壇 写1正 y鳳器3 56 ROttA 57_KIsIIA PRENDl 58 PASII EGZIsTu 59 NE Ko 7_GJODll: a ntifash 61s I(RIJUAN 62 LuFT 63_し uFT 6(PRINc 飛聡二今恩YP◆ 猛黒早器lylil彎FETEttBARBAREu DYTE BoT「 RORE FILLori_Me 1939_ DYTEILIRo ROMAKE u zHviLLuA G」 ATE VITEVE: 65 Kuv -lS78 66_BASH (lj.tc tc nri `7_BASI′ : 68_BASH ヽ■ct c sllt: 69 LuFT′ ′ヽlca revo 7o_lT/、 LI 71 STAT A Ko FA‐「 A E AR3RIs EsHTE KRり uAR_Nc indた .lck_xH DI THEMELuEs I LIDH」 ES sHQIPTARE TE PRIzRENIT ―う1'-21s Uiヽ IBム 」TルIE Hム「 号ギ11lIF:全 ,量 τ■ YEttOR〕 JE」 しGOR":口 mlliVpan ercξ :詳:iL;7t=も │ U BE- - c !i-r'.snrc. c ryll,IlANKREvE TE FEuDALrzi4rr TE I-lERSt-iEtvi ESl.l.rE i. ii t.jU.4 R よ1月 ご 習 含llittλ ttaV:111り T:ご `E ttzMARKuTじ Bぃ 。 量I「[〔 11峰桜 K「 「Y質 :Y「 ?3し ζデwLLuA‐ M¨J。 川_市 k蘭 c Turqt:い III:l:Y与 臥 SH` TE用 しLα suttN KuNDER sHQPEttsE:M::i高 c 1 pri| 19J9. Y】[卜 搬iι寵岬 FfttYた?旺 ャ「 」£理LLTEillT,■f婦)IW「 RKttM3[■ :ざ │ミヽ キも:[晨 キ「Fξ 躍lllttlふ『I111 iir -slqiptar. Nc fu n t_l L 燿 F ニ ト ー よ ミ 黒 隣 一 C sil( www.e-Libraria.com
 32. 32.       ¨ ¨ ・ i. i..o;:srArlijr r ri;.Dii i.rE EirKiFrilltLr rn Nr!:-;,iNC-s FEI;E Er'te;sstEiii E sil-;.ALi.i rE i,.r i...r..:r.t.t.r ,,r ^.i'iii..,oi,sr riiFiA i.j E @ 't. vir,n i!j l. ns vii:;: j2= ... 1.. rre;rii,: -:.-r _i :. :il-il-ETi i:UDiL IiR...i.ri.E... a u ilA!.rr-t.n U,/ ne ti:.,C ie sn3:i. V l. nE luno rg sneii. Viii ,i. riJ ;il nci r. sirek. l,: i. S(=i.jDE?.ESU U (:i{,,.: };e ;.RL..ie. E n= i t:) . l- ni l:rJ..l -,. .rr= r +irl . iii I!-iP..iLEi:,,ilt t-.:t !r.E :E p.itE e pii.t.;::. :,I.toLLrJjai. , i): ifia!: i, :, : ,.: re C,J n..:i.,.r ti i::.-. ...,- _.. r: sl:,:!:- , - D:i.i...r_n.r.i: te i ?.r.t, -r.ii:i; .;SH-iE I,trRcTU.r.ii: ):' j::;:r5'!:: r: '.j:, !: i':,':. !-':.-:- i:-,' j.ili:.,::) υ 0 日 = :「 「ご r・ II「 SI mel'37 6 話::F:IFら[晋fk鷲誡FI菅liだ:ξ t「 基if江 ::A` AR TE Vi■ T→二っし 6ミ7風1:∫」::ュ ′) 一 ♪ T」「han P.‐ shご Peri:lc〔 1 「 』「 〔 Ъ I【緊 7[?漸鴇 :Ittff品 ヽど TTご i:DttETOttT T=ic■ ?:1lII妻!薔菖繕驚鯖譜l累軍譜奮iゞ ●― ~ ‐ _二 ~ ` ― ~ _ ‐ ■ www.e-Libraria.com
 33. 33. ′ /′ SI― VIll ′Lッ輝● 鸞 EMOKRATIKBORC」 EZ NЁ BOTЁ :Ⅲ:11■ Ⅲ,生 嶽 需1辮臨 Π DHE」 AN 、'iti!】 913 KOSOVEN SHTETI iF卜 =■ 29ゃ ,),PrCi 7 61:即fェ _ :Ja)_Pr● 1 www.e-Libraria.com
 34. 34. TESTII ξ畢墨驚慰│ ―3 1 shtrdsёs sё val,r ― 留環鷹:Ck¨ こkず〔Ⅶ「「2 Ekonёrnine ■ ‐ O Nlatemaゴ kё n,muゴkё n cihe astr。 ■Omhё Volte五 ёshte ithtarご : ‐ ! r feddalizmit _. 61翼翼[dr可 にs、こ VI 、4。 rali ёshtご : 占 よ:讐 :淵 鴇 皐 鶏 lveshoqё ore I:11shOqё rlc te caktuar VII_ cili nga FliOf02こ teV」 etё r gekё ka thOr ___9dO__ゴ eJevizё ■________――f Se'd。 」ёndOshOn ヽ ァ I ι ′ r i IV V L ① 3. Talcsi Harekliti 衝 aksimen: www.e-Libraria.com
 35. 35. 3 VこT=トィNjE:ヾ 〔,KFTO TRIF」 。LI二 S■1■ ES■ 111,Al‐ S:D_lHET C:fL■ ? 0たIご uに ・ ご・ 1中 年十1■ │ 2 Ai duhC[[≧ delこ i ocri na rtiこ 3 Ai dじ 卜C【 にdall i pこ ■nこ r● こ り ヽEF」 Aし ,卜 E:¨ SIヽ 13AROIS■ KOLL● ヽ:Lヽlt‐ 3ヽ18ヽ10TRA:ヽ 18 NIS:T= Ptiヽ OJ三 卜 'Ё FSI:■ T Silヽ F[Rヽ 1:ピ iミ 3 J上 ヽ こ S「 ,1111じ iン1■ ■Rこ 011に ヽ!F I Kusli:Grこ σ Kd峠5 Q=llinCrモ :0 ヽEヽ:GttT PER I:し JIヽ DHこ HALIし ■ヽ3 EJヽ :E PJESE: : nl ctl:Iinこ kヨ :怪 ゼしc lirikc θ nご 出・ tkヨ=■ e` に蒟 k= 3 `ご c:kli■ ぜ││,ビな1_・ letie:1ご ユre i: ヽへZヽ lI Rヽ■ド:・ 1■ ヽl ЁSHT=Aご TORIヽ EPRIS : ― ιこnor=:こ ■し:li C tifL O ‐ R「 u2.c=:Icコ `ご ':nle~ :3 -Pisil:`f: 二 ヽETこ )・ :ヽ jEミ :'■ [Jく ='VFtt S■ 1(R:卜 :Tヽ F■ 'こ ヽ1卜 :(■ S■ κRtil‐ `:3■ ■J= I EP三 ミ P=RSく こヽD[R3=1ヽ こiL: : . O SamiF■ ‐■ ― ― ■ 1 `12f口 3■「:こ : : ヽ二iln F「 ■ =│lf: :]、 tricヽ :iVEPLS― (FET,E PROFこ TEVE E511Tこ : ら累:「liい i 乃こ〔ёf 30三 ここぃ: :」 SIPへ S PLATOヽ :TS:ITET:ヽ DU卜:ET TA UDHE卜 1に QIヽ , Ekcnori:s:c: l Tre⊆ :こ 「 c: O Fil&。 た〔 15 Fミ ヽ1lL」 A FOヽヽ10「iETヽlE: C)Inartcsё n e d、 Pcrsonavc me t・ linitё kundё 「2 bashkinl‖ leO:se n`ご rezve 3 しashkilド in cご iso grt:pcve shO。 こ 「o「 c ニーー ー ー│_i■ _二量 T_Iビ登整垂彗≧ヨi葺義長圭こittfF=垂壬垂二≧表i・■1[‐ヽ・=― ■ 「 ―fi..l■ 二Jギ ー 、_,こ_∼ it=´ www.e-Libraria.com
 36. 36. しF ι `・■ =こ ル│ヽ 」[:く 二 F」 ∴ti ts■1三 ESH、 RuAR sIDり 11ET Ciし A, ο=1工 :槽 ,増 鷲i:1li:lli甘 :ri 3 1hurr・ ё:│口J、 inざ ikυ r c■ ■、hOti :I通 ltiさ :PR劇 【Ё7‐ =TR"ぅ ■引 vEい こヽ PR籠 =入 ¬ lRREDHこ ヽ旺 T さ 説 :Fif:荘」ittil=:主 」I:轟 .にγ由 Jiρ tt K■ ,ン ● 3 Cruttaじ =ぎ Vこ hご rま 「=。 n15き ヽぉlieに,さ →ギョヒ31 pos O「 =s2 :り ,iJTI:1,JA E vARCJこ vE、三RRO、 J=TEFしヽDI下 三sl:T=: ; -:-g:)e;ica I _ rii.ii.:aicn a-n ^r,.. r lln: , i;!ii.'1 .:1..,.s5c i:;.:tr .. - .r,, ,.^,,:: i. .ri,aai Ii..f r: !,r.._:<- l: -- l-r:n,i ; r:i.:r,: F-'. - ., U; -g:-.iii: ,-,:r.t-j - P:< I . !_ j!'i,1a t rr,1-.-; .. r.;-i_,:_..ii: ..,-rjl ji.: i3,,:,i =i_.r: ' Zぜ 「 ser=:]ぉ こ = ヽic:FF「こs薔 こ―: Gマ モ■=ご こ i3 P'こ TE■ 8ヒ lTi Ёs■ Ttt Aし ToRI、,こ IR=s: : ' Hisio「 l■ ビSIさ :i」 ぜ「Oet:: 2 '. Doktf:1こ c !、 fis:::〔 :lビ ~ Cフ ` Qe(reP「 O itiこ lc― :1 0GYST Ko、 T:Ё sHTE 50ciOLCC: 1 6icrman OF:ancc2 り An口 lC2 15 PRONA ES卜iTE KATECoRI ] l ktJ〔 t:rO「 e r う質まご常よC www.e-Libraria.com
 37. 37. Z∂ SHKRIT{IT TE SHQIPES: │││・ [酬 謬 =暑 ド 'LEDHJES SЁ VЛttHAVE LULET E Ⅶ 越 W 19Ⅵげ夕:‖ ? c)_Ndrc MiCdJa? ヽ www.e-Libraria.com
 38. 38. TESTI Iv I.んtrOP。 10」 in studion: 1_ Ekonominё 6漱I留 II-Sipa: Rene De Kardit bota mund te njihet me ane rE: @ Racionalizmit 2. Empirizmit 3. Senzualizrnit III. Filozo_fia q€ trajton njohuriG e sendeve e jo vet sendet quhet: l. Ilimuniste 2. Transcdentale 3. Realiste _a偉凛f聾』駐ξttl3.Nё ttasё Lё ― F shOqerorc V.Vepra e TOmtt HObsit ёshtё : ① LcvLtani 2. POlitib 3. Shteti _ ⅥL『 咄配黒 け゛おёHtteゴa‖me tthき o FhL ___VL釉 島詣[[野翼:諸職 面孟2. Lidhja e giakur 3.BhdJa subjektive www.e-Libraria.com
 39. 39. 2/ 鷲澪ギ1紺I三こい。中L 一・‐,・ Fr,チs離 : pi蝶颯翌蝦 「 ダ 」E S: ill:::;lili:,1[R1111:簑誕筆醤量li三言五ギJJANLドE Di勢 S押υDt卜庁 脚iR卜 Ыβイ■ て ・ ヽ丼市中い」し s神しスDlて,ノ げ d-- .I-),-, T; l$A B4g ME)w vv >;qt<,t T]glEe ' υ `/ノ ノ ' www.e-Libraria.com
 40. 40. S LL「FTA E DYTЁ PuNIIcE NDЁ R卜」嘔T ROtvES‐DH嘔 臥TさJ謡 liH聟よw健轟2 Nё EHirntё shek II P c sc re 3.Nё 』ysmen e dメ ё∫e shekLΠ p.e.sё re 'SH互 5鷺 監 l[1朧 ア SIVIAttI Ёstt KRIttAiR= 2 Nこ 島nd te shek.xlv 3 Nё nilin teshek.}cv n群 庸 明 厳 翼 獣 『 M・ ANOs l. Nミ vitin 337 2_ Nё vilin 324 ◎ 醍 Иdn 313 1:_ LttAFDY「 E Bo■RORE FILLOI tt SUtン IPヾ E G」 FЪ 篭 蹂 ∬ 篭 :TЁ ttIP LOMNE: 2 Nさ vitin 1 940 - ■ 3_ Nさ vitin 1 94 1 ‐ 12 PRINCIPATA E KRUJES ESI「 E KRI」uAR: l_ Nё Lnd to shckullit x 21 Nё ttnd te shekullit xI ◎ Nё ind tё shckullit XII 13 KRYETARII KONIITETIT・・MBROЛttA KOレBETARE E KOSovTs''QЁ U THEMttLuA prE I VIA」 1918 KA QENI: I Hasan Prishtina ・ 6呂需認P編m14 ∼ 正 DEKLARATEN E KONTERENCЁ s sE BuJANIIT― ―P/ヽRコヘSHEHE」:― ´‐―― ―― ――― _ _ 1_Qё KosOva P、 pedttdimk tё lunёs tё ketさ statusin e RcPublikё s nd perbёje tё 」ugOsIIavisё_ 3駆 憲:遇 :専悧蹴[L駐 [:靴:l=:∼ amf ShqiPё dno_ www.e-Libraria.com
 41. 41. フみ 8 ROヽlA U SHKATERRLiA DIIE U PUSIITヒ IA NGA BARD ARET: 【 Nさ vitin 230 2 Nё vitin 395 0ドёVi6n 476 9 KALIFATI AR′ B ESHTE KRIJUヽヽ: よ達童鋼llVI′ gぃこ(肛 o Nё shekullin vIII. .TIvISHT U NDA N「 E卜uSHENlo KISHA E FGuSHTERE DEFト 臥 TOLIKI PERENDIMORE DHE NE KISHttN ORTODOKSE LlNDORE: o Nё vitin 1054 2_ Nё vitin 1204 3_■ヽёVitin 1453 !l_ DEK■ARATA ttIPAVARESNE E SHTETEVE TЁ BASHKUARA TE AMERIIttS U MIRATUA NI KONGRESN E FILADELFISE卜 _一 、 o Nё 宙Ⅲ1776 2 Nё viLln 17Si 3 Nこ Vitin 1 787 _ 12 PASHALLEKU I」 ANい嘔 SI DREJTUAR NGA ALl― PASH= TEPELENA KA EKZISTUAR: 錢郭:littf盤猟im tt s睦 に測X 13 NE KONGRESIN E DLJRRESIT T■ 25 DHJETORIT 1918 ‐ 駅 Ы hⅣ:£淵 「 PERKOHES恥 仁 U ZGJOD仕 l Syl司 man Del宙 na 3 Abdi BeJ Toptani 14 KO卜FERENCA E BUJAhfIT E CiLA U卜 lBA」T NIE 31 D「 UETOR TЁ VITIT 1943 DHE le 2JANAR 1944に へQENE:― 一 ―一 ―― l Ko蔽 た らこёUIё コ itha pa■ i'さ dhe e FoFca'c polhikc shqiPiarc tё Kosoヾ ё ilePartisё KomunisicPご r卜こ。Soyё dheユ Konitrcncё e rregu11 時 alsh te Dukag init ()KontcrCncё lhcmclucse e Kさ shillit Anti:bshit iE Ctirirni[ KombOtar Pcr Кこ。SOvこ dhC R」alゝ h tё Duka=Jinit www.e-Libraria.com
 42. 42. し ノ 〓夢 ▼ ゴ ¨ 37S!PAS RENE DE KARTIT BOTA MUND TE N』 HET ME ANE TE コ raciona‖ zmi b)ernpinzml ― C)Sersuattmn 38 DEMOKRACIA PERKRAH_ _ : a)pa bara2in ne mes nle‐ e b〕 baraan e te cinhe qvtetaⅣ e C)nle klas te caktuar shoq e 39 VEPRA E TOMAS HOBSIT ESHTE ユ Iwlatonl b)ptta C)Shtetl ~ ~ 40■HEMELUES i Flに OZOF厖 !DEALiSTE G」 ERMANE ESHTE _3鍬:]、¨F : :c)nhte 41 PER PERCAK¬ MiN E KOMBIT MiRREI PER D^= _ ュL■□⊆■0● ≦Juha letrare arersia etnike kunur3 _ b)1旧 hla e 91akut r C)bindJ3 sublekt∼ e _ ~ 42 SHTETET ANnKE GREKE υ κRI」 UAN ~ a)ne n m te mleniumn te 2 paf er se re tトヨl:留l乳 亀 ::常彙ffl■:reieL』 ie 43 DEKLARATA MBI PAVARSIN E SHBA ve u MIRATUA NE FILADELFI ME _3)me 1776 ~ ― b)ne 1783 : c)me 1787 、 44Lυ FTA E PARE BOTERORE NDODHI NE V!:ヒ │ a)1912く 1918 b)1913(1918 = c)1914く ■918 _ 1 _ 45LUFTA C PARE lしlRO ROMAKE U ZHVILLUA C」 ATE VITい /E a)229く 228 b)219ヽ 218 C)167く 167 46 Kυ VENDi l LEコ→ES NEN UDHEHEC」 EN E SKENDER SEUT U MBハ JT a)me l‐ 3 b)me 1444 c)ne 1445 _ 4'N」 OHJA E SHoiPERiS NGA FUOIT E MEDHA υ BE a)he 17 dttetOr 1912 ‐ b)me"mars 1913 Cヽ me 29 kornk 191■ 48 NE KONFERENCEN E Btり JAN!T E CILA U MBγ ヒL ME 2 」ANAR T三 VlTIT 1944 u vENDOS OE al kosova te bashkohet n e shqiperin b)kCF・ oVa te iete ttpubrk ne kuader te Jυ 90Snavs C)k050Va te lete krahin autonome ne kuader te iugCSIavis www.e-Libraria.com
 43. 43. 2) l3T,KRYENGRITJA E MADHE TLIRIKE KUNDER ROMES E UDHEHEOUR NGA OY BATUAT DHE PINI U XHVILLUA GJAiE VITEVE a) 168-167 p.e.se re b) 30-27 p.e.se re cl 6-9 p.e.se re . :138,PASHALLAOET E MEDHA SHQIPTARE (SHKOOFES DHE JANINES) U KRIJUAN DHE OENDRUAN: a) ne oivsmen e dvle te shekxvll dhe oivsmen e oare te shek-Xvlll b) prei 29 koinl(d e deri ne dh.ieto, ie viiil 1913 c) prej 7 marsit e deri me 3 shtator ie vrtit 1914 _ : I39,REFERENDUMl GJTTHPOPULLOR MBI KOSOVE}'I SHTET I PAVARUR a) 26-30 shtalo|1989 &- bi26-30 shreror 1990 LF c) 26-30 shtaror 1991 € .,'.O.NE UESIN E KETYRE VEPRAVE LETRARE -NE TE TRT. 'MAL=SCRJA.. -MOTI I MAOH-. -PERSER, NE KEMBE'.1<ESh-,'rE'' LA'.'AFEROITA PEFISERI NE FSHAf . -LULIA E KUJTIMTT','GJENERALI I USFiIRIS SE VDEKTJR-.-SHOIPJA E KRESHTAVE iONA-, :: - VETEM DY JANE TE ISMAIL KASARESE. CILAT? .1) Keshtiella . 2l G@I?!i !r!-bl4Ec-9c-vdc _-141.VJERSHA E GJATE E CAJUPIT -vAJE' Esiia- a) poezi parrioli(e I b) poezi erotike 'clb9e:i eleqiiak-- 142 NE FJALINE:THUHET SE N」 E DITE MUND TE N00DHこ OETE Kこ Tこ LIDHJE TE RREGULLT ME RAKTTE TOKE.HENE...' FOLJA'Ti NDObHL- ESHTE NJa NGA TFsJTAT E ME}.ffRES: a).defiore . b) lidhore c) habitore 143.NE PERIUDHEN MEGJTTHESE KISHTE RENS 6ORE E MADHE, II.JERSZIT LEVIZIN SI ZAKONISHT.,,......FJALITE JANE NEMAREDHENIE a) kushrore b) shkatore cl leio.e - 1.44,SHKRUANI PA GAE}IME FJALINE: : Disa studentz na than se do l na bie ma mire srkur le siudiojme diqka tjeler. Disa studente na ihane se do te na bie me mire studiojme drqka tieter. ■ ■ 「 ヽ1_.ゼ r´ www.e-Libraria.com
 44. 44. QEVERISЁ SЁ ツ一班 t ‐ =t i!を :螢 :Y轟 lc shc蜘 _´ 」ッ1面e● ●Pa4rtt sheヒW.1= SttQIPTARE KA FILLUAR NЁ VITET: XIX :19 1914 r SEQTPITTAREyE Mii: www.e-Libraria.com
 45. 45. ヽ 1 Z′ :Lこ ri l しノ S:{TETET E PAた ヽこ `LL「 VO'PO)(■ p‐ 」∴ =:t3■ せ J● R: )イ nё rniliniu5:nc「 .■ Csこ re , 嗜│ lliri■ ri5 e l:1フ csこ fこ 3 ●こ‐●:!illiu=in c i:pe sこ rc ● 5・ IA EでヽSITttFtt U I:D■ )イ [卜しSIEl(lし `TOし :KE P三 ユ三ヽIlい 10`E DPiこ ORI● DCにSE LPヾ DCRI 9[:;Ill::: 3 らI Vi:in l153 LtiFTA E DYTE ILiRO‐ ヽCヽ1■ KE UZヨ「ハLし UA C」 ●TE ViT3VE: 1:::1:::==,ffり 8Yつ e.こ ,c/ 3 16S‐ 16'PC SI「 e ■r` 3LUCIC` :IPAPI BORG」 EI DEヽ 10くF■■IK Ni SOTasIPこ RT三 =tl : 「 │卜 :● iユ ■こビnl :ピ 31:き ShCk :く `メI `っ 二鷲活躊 =l■ 1乳 A義 ■― = 」∫1[手ぜ磋l:ミ:I凛諄避 'こ Tニロニ`・1・ 5GL■ 三0‐ 6. C)a-,.:tu. iici:ar.Aiis i vl-rj.is.s E Ki'Y E S,tl'i R' NCr lsrlAlL Q:vt;r-l'€ " i..l:,...,',u..i,ns-iiil:,oK ,e !iitr i9iz QE'r-)'qol DEi"l ' l I nこ 」ySmご ncヽ 1:it 1913 2 nd iュ nd【 ёVilil iS i3 0nこ janarに Й漁191■ ,8語ぶ詮駆型lT:[ご[薫キ「冥3器:機ど襄 堅 BUlヾ 」AJT U` 〔BAjT: 1要 :灘]l=蓮│::篤{ill題 www.e-Libraria.com
 46. 46. TES rI II υ l にヽ ∼ !U時ヽ3:に∴QEIЁ : l poこ 〔i ⅢOLし ,・ こhdi 2 たraon nё EF::,i C) :iゴdhttnミ 3ご lc sund:■ ln「 n183bi o■ i l S■TETI Fこ UDA4.OSヽlAヽ Uヽ RIJ UA: I n奎 :::nd(o slこ ヽ ヽ=:li 二 nご 籠nd tl s:icヽ :く Onご hコ tts‐ =三 ヽ‖1 1 3 ■むTORfT AヽT:Ktt PttRヽ lEヽ DN= l frc[h90 isti::「 ぜ O reに0■ S゛ 1■ _ 3 「「et:、 50 rse:::,ご = :く :く しl Hlヽ 11 l P∴ ヽL: ;、 ■.こ oヽ Gヽ 「 し、口■ りやヽ1■ こし 3=: : 「 lr iJ■ 3 0 :,三 :」 SI ´ 3 m1 1■ 53 「 LiD=JA EP卍 2RE` 1■ : :〕 ヽr」 Aヽ lZし ,D■ E● [ヽ [:Rつ : ' : pr● :Of=「 1■ ,「 I■ ■:I:IS'Sき ごcii n=,「 │::せ ■よ :S~, 1 「 r■ 1。 q`rs■ 0● ::ど ヽ11〔 lS78 c dc● ぃだP■ ::に 、li: SS, Op● 10■ ふン■三ik IS73cdご■3ど o■ ■●●t:SS: ド ヽ0ヽ :lTETl‐ ヽ1=ROJTJA κOヽ16ET■ RE E KOSOヽ ES~Ttt CILIヽ E DREJTr」 ヽTE VEPRI■lTAR」 DHE FATRIOTiISEQUAR HOヽ =E KADRIU U THEヽ 15LL:Aヽ 三 :LEC,L1l ET: I r1 1915 -― ― l mこ 1917 - θ rr11,IS 、 「 KOMANDANTISじ P駆 ヽ〔I UNCJ― ヽf.ヽ RESHALI TIT0 0EKRETOfヽ r=NDOSJEN E PUSHTETITし SHTAR■ KヽlE KOSOVE: l m0 8 shkt[「 : 19二 = て⊃ rnこ S shkur.1,■ 5 5 mこ S dllJcぃ「 1945 www.e-Libraria.com
 47. 47. 2グ tノ 8 ・ BASIEKIMII EG」 IPTr「 TE LASlllL VTRIOR DHE」 UGOR U BE: りN:ヨIl]需譜iF翼1響 rhfⅣ Pこ 壺 : 3. Ne milcniunun e n p.e.」e re 9: SHTETII FRANKIVE IFEUD工 IZtt IE HERSHEM ESIrrE KRIUAR: ・ ①Nご 負nd ttshebun V 2. Ne ind te shekullit VI 3. Nё fund te shcku11lt VII 10. BASHKIPEII G」 ERMANISE NEN UDHEHEQJEN E BIZVLARKUT uB三: ・ 1:Nё r111lm te shckullit懇 C)Nこ vitet e sh,,tedh」 etaに sheに短X ,. Nこ 5□nd te shekullit XIX. H. LLIFTA E DY「 E BttKANIKE Eヽ こコ 『 1913 U ZHVILLUA: 1. Ndam」 et aleaё ve bal師kё dhe Turqlsё 2.Nder,iCt aleatё ve ballkantt dhe ShqIPё HSё 3.Nd「口町ドtSeⅢ Ⅲ dhe Buliganse = 12_ lTALIA FASIISTE F■ LOI StrLNIIN KUNDER SHQIPERISE: ① Mc7pr■11939 ′ 2 Mc6P亘 111941 ι 3.Mc 22 qershor 1941 13. ``STATtF10RGANIIK I SHQIPЁRISE I MIRATUAR Ntt VLORE ME 10 PRILL TE VrmT 1914 NGA KOMISIObII NDERKONBETARI KO燎 OLLIT ES― : ① Kushttuta eparё e shtei sh゛ Ptar 2.Traktat ndё =可 ct fO,mve politike ne Shqiped_ 3. T―t ndettet sllqlpcdsこ dhe Fuqlve tё Mёdha 14 WTNDDEET E PIBLEDHIES SЁ Nf― S■工 GUSHΠT TE呻 1943 PER VAZIIDDα N E LU「EESSEPERBASttT KUNDER FASHTZMIT DEIEPER r<RIJrrvfIhrE SHqPERTSE-ETF{reUPRISI# N @ Ne mEnyr€tE njeaneshme nga Pa.rtia Komuniste e Shqiperise. NE rnenyre tE nj6enEshme nga Balli Komb€tar. N{e marreveshje nga tE dy palEt. ^フ 一  う 0 www.e-Libraria.com
 48. 48. ン 1-043 PER VPZHOIMIN E LUFTES SE PERBASHKT_E (UNER iii-nzur one pen xnurr'alN E sHolPRls ETNIKE u PRISHEN' a) ne;evre le nianshme noa ganb konruniste e shoiprb- ul n6-mel'wt le nietraitstme nga bafi kombtar' c) iDe marrveshie nga te dY Palet' '127-LUFTA E TYTE PUNIKE NDERMJET AOMES OHE KATAGJEXES U ZHYILLUA: a) ne fillim te shek lll D'e'se re b) ne filtm le shek ll P e se re c) ne gjy-smen e dyte le shek ll p e'se re 128. SI-fIETl FEUOAL l-TURCEVE OSMANLI ESHTE KRUUAR:! a) ne litiim te shek llv Fb) ne tundle sheft XIV 1l* , "ii. irrii i" "n.rxv € 129.KOISTATINI I MADH ME EOIKTIN E NJOHU;1-T=T,lII-ANOS - - -=- 'rn,srreruutu e 6HPALI-I TE BARA€IART ME RELIGJIoNET TJER^ : a) ne viliin 337 b) ne vilin 324 -cl ne vitin 313 IJO.LUfiA E OYTE BOTER9RE-AILLOI ME SULMIN = GJEIMANISE . NAZSTE MBI POLgNINE a) ne vilin 193-0 b) ne vilin 1940 sl-!e-Yi!!l!4! isi.pntxctpalA. EXRUJES =sHTE KRIJUAR: a) ne fund le shek X b) ne rund te shet Xl c) ne tund te shek Xll 132.KRYETARJ I KOMITEIIT -}'4AROJ7JA KOMBETARE E KOSOVES- OE-U THEMELUA ME 1 MAJ 19-18 KA OENE: a) Hasan Prishtina b) Bairarh Curri cl Hoxhe K.adri Prishtina 133.ME bEKLERATEN E KONF=RENCES SE BUJANTT PA]RASHIHEJ: ajO. foto"a pas Oertundim te lu'les te ket stahrsin e Republikes rE peflere le Jugosllavise b) Oe k6sov-e 9as ,etfundmit te lulles te behet shtet i 2'w?tt' ' Ii 6l i-oi-""=J"t J.tr'nJi^it t" rt'rr" t" u"=t'x"t'"t -' st'oio"tin' 134.KAI-IFATI ARAB U KRUUA NE: a) shekuilin vl ' b) shekulln Vll cl shekullin Vlll ,l35,REVLILUCIONI I PNNE OCUO<ANTI< SORGJEZ NE BOTE SHPER'i-TIEU: a) ne llolande ne lund te shek )'/l b) ne Arlgli ne grsmer, e shek XVll n ne France ne frrnrl te shek XVlll 1 36.i-r.ALIi FASHlsr L KAPlrcllcl a) me I shlalo.1943 b) me 9 rnei '1945 c) me 2 gusht 1945 ´ 一 ´ ( 1 www.e-Libraria.com
 49. 49. 1. 2o TESTI TI Njeriu dallohet nga bota shtazore sepse: l. Punon (4 EshtE qenje e vet6d'rjshme shoqErore 5 V.pton nE kohe dhe haPsir€ Spinoza e shPjegon nat-'*rEn: I . T6 ndare nga zoti' /i>'fe identifi kuar me zotin-Panteizim Y. rcamshueshme IV_ReliJiOni ka domuluar ne: 1_Greqine e vieter 2. Kohen e Re fGDヽ4ettcで ・‐ ~‐ V δttlぶ ::鷺 tCg。 ・: 2_ Kulturore 3_ Psikoio31ke ヽ■ ogyst Kbnd ёShtこ ilozbi ~ 6留:謬 3. An31ez vII_Ne eliten shOqё rorc mund tё h勇 e: ll■ 「 a5■1こ五 2. Qdo grup njerzish O tterё Zに 2JCdhur dhe te daJuar www.e-Libraria.com
 50. 50. 3 )(rtt l:FTrl TF:FJ■ i=■/FTi` 1ヽ jlき ,■ 1● 11■ :1こ● :l二 ::::J■ J● ■:1.ヽ ? Ci rJoレ adぉ hirさ にshヽ●ёnを ほ 2 A,ckョ dこShirこ にsh::oi ni de: j. .:je k: CEshirl ie shkoj Rc de: ' 卜 'こ FF∴ LIヽ E‐ ヽE QCFTESE E」 .IンIE iUKSES P、9Vi`lIN PR二 、しES,DO Tむ = G[ZO FiE卜 :SHUヽ lE QE TE cメ 〔THE Tこ 、!「「 E',JANE S11「 REHu R「 IA RょED■ Eヽ ■, !. !(cl':cre I -;..-- /:t- ._ L:,/ N usnr_Ore IO, KEGET E DASVIES -IAN5 PoEzI PoPULLoP.E : O Liハ kc F Eoikc り Leciencare II. ,.ATENI NJE PRiJ KETYRE vEPP-AVE.sHTE.-1.,]ToR. (S}IAII- K.AD:. P€. D:-:E f-(Kt i.is HT I VEPR-ES: . (t) "Ktrh,;.tto -1. " -Aitr iruit ishi;r ve:f,.'r '' -1. '' lialran i i barchJ- != AtiTCtt I PЭ =ヽ lЁ S・ =K二、r」 AEと (110s■os=ESHTご :一 I zer scrc"be 2 Ca、「:II Dorこ i Riし (⊃ Jeronim De Radュ l]DOKUル lENTIIPARI ISHQIPES St sHKR」 ARINJOHUR DEN N:三 SOT,こ s■TЁ (」ぅ1鴻i斎[ll11111+‐ ′ 3 .・ Unゴ illi i Pashkё ve.・ I= ANTROPOLOG」 lA STUD10N: I Naぃソ「こn ⑦ N」 cdun , EkonOm]ne ヽ           ● 一 rヽ 、 Y www.e-Libraria.com
 51. 51. 27 16 RELlGJ10NIに ヽDCVヽUAR NE: i: koliO■ ■rc C cre■nこ こ、′jctr 3 'lc.Jヨ │ lフ SIPAS Z卜 :Aヽ ZHヽ K RUSOS: l ヽC■ L lind i lcsFr il● ぼniShi 2 Prishet:■ さヽonC O EP■shO p∞ na¨ V笙 こ IS SPiヽ OZA S SP」 EGONヽATYRごヾ: l: te ndare ng=20【 i つ [にCⅢ ・ミuar_こ 2.ぎ n,■ 3■ まzこ T 3 :こ amshueshmこ I9. NJERIU DA.LLOI'iET NC^. '.f T-]. 5:jT.T.ZOF.E SEPSE : I !-e!ron ni ii'rr: Ch. h3Pas:ra ?. Punon C) eshre q:ni: <'reiia:jsnrne sh.c.r)re .?O ,I-.iJiSi DIiE EI{C:LSI GiATi SHI-JECINIIT T9 FENOI'IENEVE SHOQEI.CR: :!iUA-N Piii B,iZE l- aaslen G/ rit3::|.tei' l. ic:!-,4 i_″ ノ www.e-Libraria.com
 52. 52. 3 NGA KЁ T01■ l F」 AL:VETE卜 :ヽ JERI I K、 llCri do Ajじ 言っにjuvc diso ca'こ 611t=:llifl薄」;I:ξ 翼∫1よ 。 9. iE lj.t.it.tij.--!.AD..:! i]A so-.i,t siit-t; DHUiIA-r'i )r.;,.. i.ui3i.n. ei -t i- A CEZON] i: pGt( res] t ..j:xE sl-ipnEgi;h i;eR.REtrgel.:r:. . i. iitrshirrrc ?. vi'lderc -(jrl (i(_lirii:tia. lo. iiJEst^ PREj t)' .iRGJESH. ..l'i:{ vARCJESr.l r-:sr rli, .:i,, r:i..ilt LlDHUii.{ (j.:. iJ[ llii 8.r._rT-r.:, DHE NE Ji lrtiF,St i t ]u!E il _..i:.::iI_i:-: r:trxir, 0111き ゴ C゛ C::lぜ l: 卜:iヽ==lヽ ヽ1::Jヽ :へ ヽ : _ 1 ~Fご i■ iiti t lt:■ :it i::ド 1 ′ =ti:(il`rご :=さ tS卜 iTこ SHKRuAR S1 0し ilET ciLA? 3 卜■:ゞ ::、 ,゛ :::il、 ,「 ぜ 「 :11ビ :1 1コ ヽじ i(DRilヽ 1lI'II E=― ヽきヽG, こ、子'R「、ヽヽlE E E・ Al_tS t卜 ::it i Jご 「●ilinl Dc R3dュ ら `:lli晟 野i ml ベ ll ヽAい l FRASH[RIisHTE AUTOR Iヽ 1:PR=SI て `〕 ¨しuは ぜvcts― 2 Andrfc cjピ !os 3 ‐ Shqi「 こrin,ka qcl:ご 。こSi■ さご:1ビ si d。 :l bt・ 1lc【 14 PITミGORIヽ ヽL「 E KAヽ E KtlLllVt:ム R: I hisicri:lё るi雲:I]籠ll ll.」 ホョldに 対11枷市nё 15 KLASATJAヽ こ PARA01TURI LSlil亀 ミ: I( :11ヽ li:'■ ::ヽ [ ′ 0∬ :1[?出 [世 ■ :『「 Tttli:¬ H.輌 。∝ 薇 l」 C‐ rこ 2∝ C rre k;rpirali26:r) κ www.e-Libraria.com
 53. 53. 20 n,LUFTA E〕 χtt BoTRORE nLLOL a) ulo 1939 b)me 1940 C)Tne 1941 . 116 LUFTA E DYTE ILIRO ROMAR工 U Z― LLUA CATE V:lL` ■ 3) ″ 9-228 P c se re b)21'21S p e_sこ 「 c o 168 167 P c se re 117 PRINuPATA E ARBttS ESH Ft KRIIUAR ― ‐ ― c) ne giosmcn c dytc rc shck, flv, I I8.KUVENDI T}IE}'iELUES I UDHJES i) E!. lS78- b) EE 1880. c) mc 1881. SE PARE‐ PRIZERFヽ 「 U MBAJT :証 : 120Bハよ口aルn I EC,けrynT TE LST VER10ヽ DHE'U R U BE: 二_ b)ne市lCnlttШ c uっtse re ~ り nC市 'C● ― C n P ctse re 121 BASH卜3Ml■_I FRAN郵 工VE I r― UDA口 ZИIT TE F_nSHEハイ ESHTE KRUUAR a) ne rund te_shckullit V_ り nC httd re= kunk vI ‐ )nC lndi shckunL vn ~顧 2 BASI地 MI I GttR嘔 ヽNIS卜こ N UDHFIOJEN E BIaし '■ OT U BE a)nc rluun t shek口 11l XLX bヽ 口e ■tet e sb口 i●abieta te sbよ XLK C)nC imd le ●■いコli【 XIX l理 LυTTA E DY■ ■ BALLKANrKE E VIIErL 1913 U Z「MLLUA: : 3電:咄:苦緊v端謙l比鑑 Ⅲs ,● ndemid Serb`dhe butar= ,24 1TALlA FASHISTE FILLOI SuLVIN KUNO〔 R SHOIPERIS: ― 8ヽ me 7 p● "1939b)me S p● 11941 _ c)22 qeeshor 19■ 1 125 STATUT1 l sHOIPRIS ‐ i MiRATUAR NE VLORE ME 10 PRIL■ TE V:■ T 1941 NGA KOMISiONl NDERKOMBTAR I KONTROし L[MlT ES■ TE: shq:01を 」 b)!rakat iぅ derrnlet ,o‐ve pcillke te sh口 ipris C)trakat nderT■ ,et Shqip● s dhe "Q■ e te me`ha 126 VENDlMET E MBLEDH」 AS SE MUKJES TE CuSHTIT TE VITIT www.e-Libraria.com
 54. 54. ■ ′ ■ 1 ′ i ′ cl konrerencen e paq "p昴 5 105 MARSHALL ll10.KOMAMDANT : uSms JuGOSI:ム VE.DEKRET01 D N MBI VENDOコ 嘔N E ADMIMSTRATES US前 鳳 KEヽ■ KOSOV,ME DATEヽ つ me 19 tor l'■ b)me■ shkuH l 5_ c)ne 15 mal l"5 106ROMA u SHκ `TRRUA DHE U PUSIrTLIA NGA BARBAR_FT 3)ne Vlun■o り ne Vliin 395 a ne■ ●n4フ 6 107KハliFA■ ARAB 3HTE KRコ UAR a) rE shckullin V. .-b) hc sllckullia. vL c) oc sbeliullin. ]/Itr- IO8.KISHA }QISTTER DETI}.IITI1SHT U NDA NE KISHE KATOLC{E PERENDIMORE DHE }d, NSHEN ORTODOKSE LINDORE. .) nc vi(in lO5{. 'b) nc virb 1204. c) nc vilin 1453- IOS,DEKII.X,ATA MBI PAV,A.R.SIN. E S}iAA.". ii }"IIRITU.A }IE KON'bRTSIN E HLADEIFIS al ne Vidn 1791 bヽ ne ttn■ 776 - ‐ ‐ C)"V■ ● 1,87 I IO.P.ASIIALLEIfU I J.EMry-ES I DREJTUAR NGA ALI PASHE TEPELENA KA EGZISTU^R,. 2) rE gD6rr,t'| c parE rc slEk. )avm. b) n. givocE a dvtc. r€ sbck. Xa-IIL . - =c) Dc frrd lc sbck- )O/m drc DG fUliE-rc shcll XDg -=-III.NE KONGRESIN E DURRSTT TE 25, DHJETOBJT,IgIs KBYET.AR I- NE.QEVERIE TE PERKOHSHME U ZGIODH,. a) O.rrhrE'.Daha p.rEr.ri. b) sylcjEa ddvid. c) aDdi bej . ropE i. I I2.KONFEFENC{ E BUJA}'IT .g CILA U MBAJT ME 5i DHJETOR TE- TE VTI.IT 1943 DHE I E 2 J.A.}.IUAR I9'.1 K A QENE-. a) koflfcrcnc c tc giitE pz4iyc Chc forcavc polirik sbq+r2rc r. tosov.s- b) konfcrcrE c rrcgrillr c pards komuDilc pcr kcsovcn dhc nzJsh t. dukagiiDr. c) kopfcreuc th.jhcluse . kshillir a;titashi! t€qliriE t kombt2r p.r kosovcn dbc rrafth tc dukagiitril I IJ.SHTETET E PAR{ FEUD^LE TE QU.{ITIJL. MBRET.II IARBARE U IRUUAIV. a) pe fu-Ed te shck- v dbc pc Fjim rc sh& vI. b) nc fillin t shck- vlt. c) nc filtim rc shctc !'IIl II4.RE'-'U-UCIOM I LAVDiSFiEY NTE TE CI:-IN NE ANGLI - PERFUNDIMISHT U VE^'DOS MONARXI.{ KTSHTETUSE a) me 1679. 5l ot 1688- 一 . ・ 一一     ・  一・ www.e-Libraria.com
 55. 55. www.e-Libraria.com
 56. 56. 3θ :守グf薯 :すイ「 : ん4Prri」LtFf ■■: ,1七モ 難 筆 薫 一 ,‐ r■ ″じゞ″7Frry nJξ nder .「.=■ ‐ ■ , , モ 1 ‐ i`壼絶しヵとぉ:結ξ轟こ着しご www.e-Libraria.com
 57. 57. = ` 直Vll ,t9′ ″ '力 ′И2.al - 2 書 ( me www.e-Libraria.com
 58. 58. `ィ :′ ′rsr2方 ξ′rl力 a rti`力諸′ `イ ト′ηο″αЙヽ `ど ′6″9ぶこ り、タン lC lretklft fegjislotiv ::島茅蒻:轟11■ril17[1,秘14・│ら 平′1■争i″ ` icde 2R, i/5 td ==:=■ _■ ■■=::● :し´ ●:r めら可切: : ・ ‐ ~ `F : ´│ │:. 1■│■ 部奮ゝ等機事豪if5写事:写iittI事11:I囁濾 卵 =郡 I錫環1部認り脱T髯:市 "ユ aⅢ」ane _ _ η学:響1聾:聖li 「 コ=‐ ‐・―′″ IⅢ″.ⅢⅢ響FⅢ三聖空″盛彎ⅢⅢIIィ `夕 り,71″ ?■ rやり19′:ゼ ‖ilttb',I"〕 11■ ″ⅢⅢ■lⅢⅢ11,ど Ⅲ摯■を:蝉■■1駆 ′ i:郵i綺脚li[1送1:詰li掲鷺:′ ::皐1■ 1蔦 jletercsiF=■ =:=嘉轟続二蒟Ⅲ emteこ "' み¨面"導蟷背串難11Ekユ iStq,C tre mざ ry● slPas te。 lavc mund tё nd,ShOhet り N`IりS層″″り「 ″ど `′ ′ψ″″dι `夕 │′ たパカル `″ ″勧ど∫ lttf第馴1よ霧略 : 一ヽ 二一一一一一一¨ L詰ふ脱品に結k鸞 凛毅:[皐哩襲: /力″″24″e■ ″prakjbhet kur ミ ●│ 11■ ■ Fr■ ■‐ :ri:二111 11■■■:■ tて ,ζ :ヽ F ll「 一一一ご 一一一 一〓・ II導 │ www.e-Libraria.com
 59. 59. ,一¨一´一.一 ・一 ・ヽ ヽ 一 ● 畢.:■│:: 彎墓轟(ニ■1■■■1■■i:「 ■ヽ1:FitFit::: tii www.e-Libraria.com
 60. 60. 32 i血ふiよ I[黒鳳農:■ 、││■ .│■ ■■ │ ■ ¨  , ■li■i :‐ i` ■ ~ 1 _ _ │ ・ _ ■ '‐ 1_■ 」= _「 」: = r● こ■==―■■_ ■ ' 1‐ ■ 」 = _「 」: = r● こ■・ ‐キ■■ ■1 ~ 1 _ _ │ : 「 ~ ::■■ヽ手│:│‐ = =■ ,卜● ´ ‐ .・ │::-1.:│ ´ ・ .・ │.│:― rJ F′ テ″r′ ′/1 11,卜 C il l11・ : =ヽ■p hutぃにはOr qCす ilTTrす寧Tず` .. 1 ■ ●[ ″7ご 1 11:三 = │:■:い kキ ││1曇il■■ │:11 ■1,l lξ・ │:「 ■i■ i =奥11● ●: ■ 、 1 ` ‐ :: : ` J _r=_一 ‥ _ 賞 ヴ tes ttltlVe es,,卜 IP,T‐ 1 ‐ ■ =│ 誓1鮮譜聯:蔦:嘉轟葛蕪轟lll逢 │=│ ~ ~ ~~1:喜 =│三 摯撃11農謬彗ii五i群:咄:=i事部室需IIttξ曇j■ム」11itndl l二 ■1.:│=■ 14':: ,1:, , -. !:"-'' :t ,1 .:l;. ,.: ■ k[翼革│.Ilは:甘:イ嵩│:二 ″ユiぶこ:ル│し 'あ 1111111■=ltl:警主111:::=寒 塁塁秦豊雲璽豊量霊:, : ,jl ‐til Srpas kEtrj:hnpiimi www.e-Libraria.com
 61. 61. 予 = = l協協霧藤il二 品:轟 :b=二:i: ごseLtご i 魚漁[憮:蹴齢彙癬Ⅲ鸞li1111i1111 'iregu l.ta 11■11 www.e-Libraria.com
 62. 62. g5 N,市 ⅢlbuⅢ ⅢtyOや r"争 il'■icri.ゃ 品ち│: ・ 1 11■ ヽ1-.― __‐ ■ =秦 ■1・ ■ イ 4 111手1事 11111 m?i-t:tiidte I ioii, ti lt t, 甲 ‐│:=│││=: www.e-Libraria.com
 63. 63. :::1「:]]]」響肥1『 1:iす1:i業 T:11lf』 Jmave 「dkterizohcn na dy mё nyra: ´ ――――′^― ″´″││,■ ●ル "′ ″″a′ zi訂麟s力 ・ガ′′″0″ウ″α `′ ″α″すα 制Ouara te parlamenik dhe qeve● Se tc」ё 雁J響壺総驀i織灘奮舗義慕L 一 , ,. 一ヤ   ン ヽ ヽ    r ・ヽ´¨ . 攀驚Il蘇彗鰈串鐵 "li撃 需I耀島. _^● _■^´ :、 ′●・ nハiltikさ _: き品IW:i:甜│‖ [肩 島I:・[:おprottmeに , 市C"1■に‐: ず Y"り 1__=__仏 ぃ "‐ 蔵 節 ‖F e hasun neみ `1● ″ `昴 ″lFC■ ″ ソ滋 19イ ` 真青幕 鳴 雅 冨 滉りy胃∫麗 :慕I覇fil[甘 『 ざa儡籠 ・ ‖議Vil驚 礎 menyた と討 k1l ka熊 Ⅲ d=11'b手 ゞISりれ,FFd`rα ● =パ ,9ら etj ' ' -'- material i s€ drejt€s kushtetuese at€herE kur Praktika giytlZsore merrelst burtm .. ,-- ,-..-!rl-i,,p" -'- vanrtrme ident 翼輩1詔7:』::百 三蠍 垂I彙]ilⅢ Ш¨merttndmdいに T譜猶看ⅢⅢⅢⅢ雲卜」塑■1潔黒。籠ik,`謡蔦:蓄 hiξ Gattcis,IPヤ S,叫燿PI里露: :~iRttjぶ I移腫】:キF∫ぎt詰起ζ[1振二」Itё a,11lI翠 il堀 肥:驚itt籠 尋軍需ξ品1慕1葛::ぶお準1晶葛:iオn shkふcOκ r ttn国。dm■ に insriiuci6neve kushtetuese' - - :■ _ ケ_ www.e-Libraria.com
 64. 64. βグ i-_ dr.jti kushletresc i slL r,.{-ve nbEshtei:t ne aktet juridike td shkruara_ i.a,knrssishi i'iJ ircr:::a iiush:etuese te kcdifiklra.3 nE triist'Jnil,.- Kush(eluia. BazE e rregullirnitjuridik te kaiij vendi Esh tC .ifuirle r u,a e yilii !787 e cila it:|ri ne tirqi njd vit rire vone e ratitikuar nsa 2/5 e njEsi,re federale. Burim tretEr i se drejtes kushteiuesejane yendimet e Q7,trles S q;reme dhe gykatave rjera federative,Jhe njEsive flederale. 8uパ nl jc【erj`nc edhc dζ a Iゴ e qe intterFο″grasI・ 0も a vcndirrc,こ κヮど `″ ′″J bal■ es i pushtctit ekzckutiv .、 ■6υりR卜■■rF SE DRIS■ヽ XyS″rFr」こ駆 7F F、s Edhc pse BRSS eshに shperbё 口ёν屁′J991,Cshtc e udhos qe tl permendirn bin∴et kushietuese te saJ _ 男勝:■:L請1惧篤:ξ糀ま壽li認濡懲 dlC`麟″″"Rク″bttα う´ 葬I犠:I離tttfぷ:励 ″ツだ7‐ ずT:′ 言■‐イ KИPrrσι五′′″ κιs″rFrd■ASI′ Fryυ初 〃raPο〃 EK′ 島7π″ r IRE♪VDESIAF X3SttErり電 S ・ヽ:veli i respcktintt te kushictttcs eshに ,asqyre e demokracisC tc■C PoPむli l Per rendё sine e kushtctutos kane punuar n」 ёplclade c tё rc iendimttresh duke nllu番 nga P/2`α ″ιИrttο ′2′;″α″たソσム∬οbsi Rだら '6Lc/ど r∫ο′=ら 4 2κ1/PIIMIFFυS″rErυIES 繰繕》Ilil[聾l[草II撃飾 ‖iポi愕:ξ ‐ bⅢm i: a71 Fο ″ α′ み ″α `″ あ′ り Pο″凛 一 ´ ・一 , 〓 ● 一 一一 一 卜 十 一 i ・ ' 「=じ i器・ il ヤ ■ , 一 ユ =it. ― www.e-Libraria.com
 65. 65. り rfrc●r■ 勒 11乱[ξ IT群北11[fl』f帽せ1lll::‖I]邸:1:1lTl:[::L:Lfuqi ″凛bj″」 `′ '1 )te rences sc no‖ ‖ave koshtctuese Ⅳe kushtctueSC ne rapOrt me no‖ nat gera llttnten:語 献。「。rogani perfaqes∝ s osc orgmii ttettur Vdem per kete lil:1∫ lushtettles AJomundCmlratohetedhepcrmCSlefercndumltkuvjCnne 樵耀稿およ脈選嵩b轟 ,di ‐ sbi荀。he qtte se J● uk ka kuShtettte l kater mendimc: 7●″ぐ'Sヴ 勧″彎ο `む ヤrrfrlgル ぇ sだ c〃αソ `CaA2ο F "″ 0″ψ `″ ″εこr dhε `″ ′ar.・/it麒冽ζ″rm″″aざ転ヽ1●″ご 解脱′艤 懲 鰍 Fr__ klaracおn td prokhmuar sdCmnヽ ht qё lin c pttShtetlt politit rarrェ gツ ・・ 5カ ル 熙柵 鷲轟l_1 ■tetit politik ~ ‐ ‐lM‐鯰評壼77暉 =り‐[κお力′│` `∫ ″″r″ara リーκ `力 た議 `α 力 ′′Srl`″ α′ り‐Ktthセ `″ r′ 々οd晏 α′α り‐X S方 `g`″ f ノο `′ たοどう「1 ara 一″妻懲躊f乱″ オ棚蹴:惚鵬ザi筋鶴島ぬ ま像i::11lf]1lα り仙 電‖ ″ 解 r需 燿 "Iλ ′″″ 一ヨ , 一一一 一一ド一 一 ・ , ヤ ヽ一 一 7 一 一 ■ ,           ・   ・ www.e-Libraria.com
 66. 66. 3ψ :臨驚Iょ 事町7疑事幽:撃:聾i、常1寵電訴 ご 億 瀾 留 ご¨二in c鰤∝呼stt d■ me「∝ 晰Jこ A¨∝お●`he i e forte osc e buに janef θ `α ″ Cri g りer liC」 e tё rё ndom【a,oSC Slpas i iderο力″ 女パカ″ ` だol懃 :. tet ne sH_β И e me pasedhe nё Frα ″ε′ Tcoria mbi kuShtCtutat c buta sC Pari paraqitet nё ′′g/′ 」_3 rFORI MB■κ1/SrrErtll物 「 REИ五島 FIKπ ンη Rι4ι O― PR OσR Z4■κE D″どPROGMiイ OROつEκL4ん4π ンτ K`″セ′′αr`α 々kOnsderohen at6 kushtctu● qe shprehin gcn● en c■ もluese rat ne l朋:L″ ル″rソ `kon,d∝ ohen■ ok hatlli翼 :ll龍:rtを驚!Iifec もhchin」cndJCn ek2iStuCSe dhe u shこ rbeJne 2謝霧li賜器肌″″′.Ie ao bttduat dは Shpr h劇籠h 蝋 L撚騨棋僣猟滞撫器l∬ 」群γl i tanisnme ・ Mё ie prcfcruarajan,ゝ PShtetutat rcalC F/Eπ r_F_Fκ 」S″rttr/rES Kushtenna ёshに ′u助 `口 ο′οァi可 ёVendi Mc kushtCtutё Catohct Or.・ α″ 'ル ビ 〕続縣獅驚鰐l職]聯静増聾講1菖∬if iもeshtetet i tere rendijuridik i nJё Shied Sё :rcti kushtetuta ka vctin e atrlr〃 ′οフο″ιit se katё れ,para,le[Si trr′ rogrα ヵけο「0-″ι″fα 7r7 ソ 5PERM3/ノ r5A E rys〃 rEro7Es :it:Tttll翡翼鳥覇:li鞣1棚‖「1准埋驚よ霧等富「 ' rrcgulloJe rre kushtetur S用てRし '4え イ 声 一     ヽ一 i t 千 一 ザ ■ 〓 ¨! 一 :Ⅲ , = ・一 L .・ 一 ・ ¨一 一 、¨   I ・  一 www.e-Libraria.com
 67. 67. 譜脱 胤蹴lぶ r思 需I競リガ "席 けer約 `中Й″2■′″: 1/●S rr/1′ Herc`gOツ 腸 `5,′ ′ο″ ,oa Marriveshia e Deitonit 1996' frllffi;;ffi;iiie ane re oreltat e njeriut.dhe shtetasit ' .P:l*,nli' nga kjo ka ts..; K urhrituta e sH.B.A- 17EZ pir atsye-se eshtc bErd skllavErlmi i njerdrve, ku pas [';i'ti#;;Jr]"i,," "'" r a'""''" tlamente ktsh.uat kesaj teshtie' i, gjith; rrti".iat PirmbajnE disPozita kushtuar pasfit etit shkEr0r' 1等 緞鍾鮮戦術研Z第翼濃″″競昴響 ″″Ⅲ′Pyesα ″OrJ● ″ル● ■th hシle,Parahyり e,parathenie nd4に nga pJe平 lorrnatwe e SaJ bm● te parimcVe lhemerore ap。 lll″ _ :″ ′′″ Sカ セ `″ イ′∫ eambula eshtё だ″´S'10π rfr″ θ″ dhc nuk esh:ビ e ndirc nl nene α 鰍 乱 燎 て継 1甜 じk¨hm江 .面口ma■P■ 口 。hdΨttp`htave 翻 鮮 鱗 }』Ri棄電為需 W繊 だ Ff:I∬IJ:ょ 《富:潔隼艦 :習 電恐l淵熟∬ 婦黒モttenevmttMも __,hё nuar siPas nentVe me _ ¨ ■ ・ 一 一 ・   ・ ・  ■ 〓 3 ● 一 t dhe ushtrinE- 7. fuIIRATTMI I KUSHTETUTES t'i;;;;'l;i,;.;" thuh"r." t*htiiIrta dthet te jet€ prod ttkt i sov'lanitetit pi,ipritor, i cili duhei tE projektojE dhc miratojc kushtetutcn' - . ftTpJ,ita, kustrtetueie janc c njohura tre iorma t€ miratimit t€ kushtetut€s Per oga aspekii isovranitetit popLrllor, atojanE t . ol- !/litutir:1i i dreitepidreitZ 4n PoPu!li piirnes telerendurftt ij. itrtnti-rrga'oit e orgtnit 1ku'nndil) kushtetuNenEs - - - i. i;rrt-i ^g, 1,,a e o.rlanil tE rEndomtc (qjbtotiv) pcrfaqcsues' S. MENYRA E NDRYSHIMITTEKUSHTETUTES .. -. i"r".arirt i"g" qe"drimi i teotise tridicionale liberale mbi " pandrys.hueshmErinE e 'rir"ir rnor;ururnpt,,//lrA ", mbizoteron ideja e ndryshueshrnerisE se kushtetut€s' tt ,o www.e-Libraria.com
 68. 68. 5` ~■ ヽヽ■κFF~rmL:・ h‖ r mP島 ,ith),ili thJ皇 虚ェェム上ュ●ユna五ェコ =駆=望 塾:mi ____ :1.・ Lう :d已 :lCial :、 ミti rendeSthこ ' pご「ruaJjen c pavares sc lshに ''I″ ダ′″ル ″pe「 bashkim計 l e lly「 e .=ル′池′だalC● ёShle cmこ uar γrた マ `e rο 弓セたrarc_・ ″‐″所′α″ 'c`ω ゲ 罵∬II誓:γri段 ィ魚f懺撃7チξ/ξ施側ふにzbat市 こに"力 ″″ 囃質驀∬∬革彙i二:11:軍II[敵iIIIe_ │:翼誌1青 髪競憮蹴 競λ模iュ l茸1惧∬じ二 t l l認 ]茅軍得メリ解 捌悧:』豊 =a, ´ . ,s″ん42frFお AttИrr TEF3mrFr工A/F rES″κRr//ル D`a mCndoJ口こse no 2batimin e kushtctutave te shkruaF ne/″ ″ ′″ンレ:ο ″ `kant ndよ uar mendimtaret e勁 ´たχ租 ■、Jlas t CiにVC no「mat duhet formuluモ nC ´ dokumChtte shk『 Чarれrs力 ″ `″ `′ dhe aJo te traJtOhCt J Xο ●″″′∫々οl″ο″ por brmimil e、 Ⅲり1 ■ ~ = !1 ‐ Faktor JetO「 。ζhte edhe qaresia c sa」 te cnё 口nuk kane mundur ra sigcroJne n。 「mat kushictuese 2ako口ore 「 よ :。 剌 eter eshte nJohJa me c lchtc c shteiasve me tc dreJtarc tyrc rr PFRIDDI窟■rZ″4LD限燿Tκ」SHπ73SⅣεBOfr Proccsi 1 2hVillimit kushtettlcs ndahCt ne【 rc pCriudha: り ∼ 撃/1″ ′ピ `お 力 `1 ィ″却レ7″ ″σ」α′′S力 `■ ″〃′rχⅨ り '瞬 ′ζ■中 S'′ Par′ ′力′セDyr′ Bο ′″ο′ ` り′ `ι ′r/rお sど み ″Bο′″ο″ ・ ¨ ´ン ・ 一一, こ一 一一 ノZ″ /1ZZ″7rr κ3鏃 rETυrEsfvE β02‐E ⅣC4 FυⅣDIIS″EFaこ″ rχ′m p″E GJA■ES″EκυLロワ 朋 GJalc s力 `′ χ′「 si「 ezunatl prOccseve demohtke n」 こvarg rndesh monark`te absolute,shnd,ohen rlt honarki kushtetuesc he Fソ FoPa Ne kete pedQde nさ kOn,ulentin e4ルルおЛXiren kЧ shttutat c pれ sl iShin l. 、. ιあ´ふ48薔■ptt′αコヴリ '″ ・ ・eS ν〃′οル `た みc″′′ `お ′Ktth″ ′″ g _ ′″α4め′などo為αた′Z/1′ げο′カフο″おa KetuJane miratuar kushtemtat ne vcndct ku eshtё kり cr revolucion,te cHat 朧 『 出]鸞 濾累 if鼈 椰 踵 a血轟 nga lTlbred ne"pulL kOmb apo shict,に 」lhe permbづ nё d`pO五●perに drtttat dhc Ii計 にe●c百 ut dhe shtetaslt,etJ lξ :憩I:亀ti[I漕 FIッ:lダiparaqlt lcrmi″ ∫ ∵∵ ′″″′fra″ dlenё vendetsllarC'dhC r, KuShtclコ ta teた ndesthme tё kё saJ pe百 odc janё f二、B AsO,F″ ″cと,BCiゴiκど■ ジrッ icres ::=ヽ ´ 一  , ヽ・ 13 www.e-Libraria.com
 69. 69. :縣繹 壻濯KXF,色fli協席亀:留帯1』霜」 =導 繊″ 酬 路 静認 器 P基 ar me 26 α " 漁 "ο ′]`2,prtt te dね Ve 2ィ 榊構撒鮒IttFhl菊 ョpublkan i bazuar ne pl面 min e ndales Se :雅#:lmily!IHil雷発電rぁらkunosmkuにne可 巧ei n。 5hPⅢe 鵞饉髪醍垂盤善抵轟島簾畿∬無静義llち「二ッo`′ ′ 1‐ ―S ″″ Sl dhOme c tteSIVe fed,ralC,ku senatoret zゴ edhCh Jpas lariml″ 巧 ′″ お f i艦詔憔i111桑鍮燻燻 漱糖譲酔 正 trongrestL - iJigi"giE.ia ",ij esht€ e orientuar xga elektorati e jo nga organi'legiislativ' . - -h;'rE. i ^,'<hrptit q;vodsor esh6 Gikata Supreme e SH'BA-ve- Ajo mbron ' I Lr=rv=rve'lq ' iikara suoreme e sH''Bl-va Ajo'mbron kぃ htetutshil:″ iё ivle高。「paJ"こ ζhmodnぎ ellョ eVC dhe akteve tc tJera me KongresiL KushtitutCn. .:t .. -- --' Kishtititit e SH.iR-,4-ve shquhei p€r'nga rac'ronaliieti i saj. P€rpoi preambuld5 shum€ i!'rf,['r41e;; alo ta edtl" p;.sin no'motiie prej shtatd nenesh dhe PEt k€tE shkak kjo pJ"qo id=ii.1r,n" me iJ vogel ne bote' ki" i*ia*" edhe pse xhtJ mbEshtetur ne scvraniletin popullor dhe'te drejten iq,-*; "r" "* ka pasur asnj€ dispozitc p€rsa i Perket lirive dhe-te drejtavc le ,;"il"t q;hi pse eshtf miratuar-D Clnf,o!'-4!ifl'g'!:i!i!h-'ryff-ll! -bj !':!E ihe tE tlreila njcttire ft Xhq{ersoniL .ffuvendir, Ktlshtet "s qe " t-e rnitotuar ktshtetut'n e kanE P€rb€rg -'i 55 fnPncier' . ;ot;iir,nd*t t, ,*Siar ,,obosh dhe skllaiopronor " pohon.Ch' Biord' i llE virin lTg l miratohen edhe,l0g mcndamente qE rani te uulne me liritE dhe td oi,;,"i1 ";.ririorr".rh,.,.ri, a*ba.h'etura ne dy dekl?ratai e mEParshme' fjJ [utti'"*,e ashte i forte P€r arsve tE PandryshueshmerisE se saj' ':E dreitu kushiatuese pozitive amerikane gjinda e shkrusr ni vendimd e Gjykdes Supre.tte, e io vele,n nE tekstin z Kushtetulzs "' K[kushtetute Eshtd miratrrar nga,(a vend.i ]Cushiilu'es P:fei'i-L4 shtr'tor tE vilit l79I nEn ndikimin e aristokraciie dheZfiiro ndinEve' ' il;;';il; ;;rt.; ko,ni.*iti ,t tlttemit monarkist dhe Parimit td sovrtu'ritetit popullor- Kjo ka qene kushtetuh e pare e s hktuar tE Evropi' ku ne pjesen normative ka caktuar organizin-in e shtetit te ri duke u mbEshtetrrr nE disa parime si9 iana : sovronileti 14 www.e-Libraria.com
 70. 70. ¨ ■ ■ ・ . ∵ ■     ■ 1翼7,■∫3撃if究:じよ7:為蜂〃lγ =lfi卿薦 1~ ′″ι,ど 了デら,′ ′5'`ピ ′ι″ダ9σSο r う `∫ 0ん ピ ``И ソたaf ソι 「 ″∫7j`σ `:イ ″ `Fraπ ccs´ ツ′r″ J,91 ka qenё nd i」 qi rdcfi nё gusht teソ″′′fア 9_2 kti tshtё ヽはヽ「だndilar nga mbrc ′■κσS″ r_Frυλ4 F Fル ′√CES E/r/‐7rf″」「 ε′イθrV■4′ヽ′4RIη‐ ヽどお kuSh【 e【 ute e mird:。 i Kuvcndi卜G″ ν `″ ′ワ iこJedhur pё rmes 2ヨ Cdtte'C iC d「 │ゆこflr可 ュ に per」 i山 Shrrc_Pas mialm k nga鷺 `ソ ″ こ aこ C Vertoi popLlii ,ど rnies reた rcnduinll ヽ″ρきrmbaJjen e saJ kane ndikuar Jaめ b′ ″ι krahu ilTaJte i bo[」 c2ise Se nlぃ mc. , prand可 ●市etSi r sル ``r```α e′│たοう読ど´ι ‐. Ndikimi SaJ ka qene」ate dhC pas R`ν O`17cあ ″′rノ,′ Fgセ ッ″″」Sイ S,ku vJen nё shpFC"e mCndimi pol面kiR″ "∫ ο∫Hdlur mc sovranitcrt poPu‖ Or dhe′ ′ ソ ``′ ′′α所 ど ′こφ ′″Sル Cr.l" 、1じ katё にushi試 ute pё「 hereに pare nl Frarlc′ zba[ohet sistemi rep」 b kan f Pushに ■n ekな km市 c b ushruarttup l pottem i KonvenJ■ ゃカセ′ 'S/1P3■ F . 乱鷺 詰ta pさ「mhnttcai3:Lnま しパLttesёin。「m面veに ema柚 ″ζ″И″ 子 力fs/1′ c :ζゞ'′ η″ノ′]`bα π」_2イ ″ど″ ` ′4κ 17S″7Frυん4 E βEzGJIK磁 万 レ7″rノ ∂J」 Pё rmcs sa」 rrcgul∫ 。hёt mOdett monarttk kushtctues parlamentar Sipas saJ itご rc pushlcti dei nga pOpu‖ i Pushtcd shtctё「Ori mbeshtctur ne parlmin e ndales sこ pushtedt n,ahei ne ale: Q- Legjislativ h). Ekzek uliv c). Gjyqcsot Pwhletin legjiskttiv e ushtrojnd sE bashku organi perFaqesues dy dhomesh'dhe nlbreti. Pushtetih ekzek tiv e ushron mbreti nepEinrjet ministlave qe iemdrton yete .Pqshtetin gjyqEor e ushtrojnE giykaht. Kjo kushten-rt€ luan rol edhe nE procesin e ndarjes sd gushtetit politik. iv.le ndryshimet e -Ifr LshtetfiCs sC yitit 1970, Belgjika ndahet oe kater regiione . tu)- Freng b). Gjerman c). Holaadez ,. ': -t tl). Bru'kseli si regjion tly gjuh4sor:. , ' . KEiu p(nojnd dy4rupe t€ ndara gruhesore si airezg ashtrt edhe ai holEndes,ahi r.jEtl pre; tyre te jete i pakEnagur rr,e 2R e volave fr|und fa bllokoj nxjerrjen e ligjit ng5 ana e PorlamentiL l,5.KUSHTETUTA E ZWCRES E YITIT 1374 Siiias saj, Zvicra organDohet si shtet feCcratiy rne glemente centralist€. Kjb verehet nga pre ambula e KushleiuEs ku thlfiet .' " Konferierula zvicercne e miraloh keie k shtelute fedefilive me clzshi! qi ti lorct)ji bashkim-n e ariiitrdve te kbnferlerotEs, t't ruoj rlheforcoje unitetin,fcrctn dhe nderin e korubit zvicerai " Teksti nornrativ perbehet prej 173 neie die ndahel ne lre p1ese : tt). Dispoliui e pirglitirshme h). Ory nu j,llerat;ve ●● = 一フ 一 ¨ www.e-Libraria.com
 71. 71. 露鮮彙驚liご響tyttlξttI罵り琳ふ不I裏 l(a aa uar Prejs^(rrr c i4J. 'i*nt"ruti e-S&SS ka qene ne fuqi deri nE vilin 1977 kr eshE z'vendesuar me K u s hl et ut i n e Br sih ni ev iL iii" rr.ili.t,e t" ,itne .cenraliste dhe pi'ioritct i ka dhanun ?arritc e jo sundimit tc popullir' 」Z″レ7ZZttII″ ″rEfJIESハ EBθ π P/_SIび 月 ■SSE DI1/rf 郷:鶏PTIIttI]lilttil寝 量管滉lMll駐榔iがihm ‖撤撫 誡躙 譜乱黎 ギ挙i事 協謙Ⅷ 》 置::{薔〔ぷ富ζi:l beralc dem9貯 a・ ヽ 111)│:::署 :11讐:屋111lЛI::int'「l 鸞鷺∫ 艦:__‐1■ 6カ ″′″frf ιfrarf5ど `ソ ″″f9イ 8 _κ嘔 =■ J′ ″ `"´ rrイなど `ソ ″″」9イ 9 -X"5″ `/ `α ´F/α● ,ご ″ 1958 :棚ZI":遮窯 腹 蘭ル " ■■XυS〃π r工AE ttA■■SEEン7rrr f,イ 8 Ёζhtc m十 atuar pas hgadhn」 imitte fOrcave demOttaj睦 mbi fShizmin ne■ ″二 AJo u 賛緊:』 =壼 鋼l翼鵬 写‖器織棚 肥雛提ぉ器猫i逸 ん `/2rι ′とた ″:晨 ″cM 0イ レit Suprhnol 《招霊鷺g二1ふ 話ぃふ111,tLttbttr¨ ∞da品:面 話ld熊 ‐ an"ル J org銀 1」 おhuv te perberc PreJ eZ」edhte cdhe″ フ2ra′ 勧″R9″メkも, ′ を, 二hdと 高 ■79`α″″Rク′brfIゐ kryeson 曖″ `所 ,te kthlё ‖ゴin ne rthqynin dhc te 理欝:I営鵡Ⅲ追Wi繁富漱鮨∵腑驚譜1器記官胤iT籠 濡ん雰21=[嶋紺:緊距二譜[胤F"則 面am ttaX″ ″ 一, ■ 一 , r ・ ` Ⅲ ti 等 17 www.e-Libraria.com
 72. 72. Sτ ate (ihe , 1惚:'憲,F事事ギギIギ帯1与 hiallp:1:」 rif [i壼i李 嘘i:謂F∬よ緊胤ま諸樵i蝋よi∫l写‖1簾鼻『 7市 ギ籠で常LllJ」設;JttXl〔鷲L鷲穐aが siり α″riR″ ″b″たおρどr烈 ざ 綿l∫乱て∬T撃憲驚鳳」織胤ギ需部副謝乳 j凛よ黒 「:色W機鶏lttLぱ =:SQ:瀞 脇 '」 i】ImЫ dけd 梃鯛蹴ξ譴:lft應Iモ1:よillttI=鳳n me劇 面m釘am mcお "征 e 蠅Wl篇::』 驚明需鸞漱:3∫螺:i鱗鵬[熙 =k轟Fダ:冤 :1lλё「bё hetnga dy dhoma r′ ィ″″ん″b″αr dカ パ´″α五 ―(ィ ソ′″石ん ″ba″ ′z」 edhet dreJtperdrlt me tnandat,″ αr SIP^panm■ ″ ″′ ″′∫F `d/1ο ′′´げご″ψ″′″″mc numこ「zゴ edhё ζ `h pr可 2`θθみISθ θθ″ ―Sこ ″″型Jcdhet ne mё nソre te tclthOrte Pa力:所を方″ka te dr● tこ にautoHzoJё 2gッe″″どper te rresulhar disa 9ё shuC nga F:sheveprim i teョ lSlativ ― 0「gan pむ r mbroJlen C kushtctutshmё r`ё ettte rぉ ん″′F`6れたr44 コイκじSH‐ rυr′ f r77vES E′n■rr,∂フ ,ο eShte nJcra ndё r kushtetutat c mbctura te vcndcve socianste■ 1″at・Jat revoluc10n■ ka miratua「 ″Kハル″ ●1な 0″ご″″ `″ ″′ジイレノ95■ ndersa pas,ltimit 器器 」鍬 譜鰍 l篤∬ 『 羅lkstn normal V P可 助 ふ = prcambula ёshに shulnこ c」 ate,ku nё tё PaSqyrohet historiaH i lα ″おpreJッ ″″I∂ イa pOInby,a c tudJttml ne宙 百n′ 夕〃 f″ ど″′力ご `〃 ′″ga S ″′●づ θπこ Ne prearnbu10■ Lct pcr Fiπ ′″shtctsoCialist shumё nacional dhe ncvoJen C luies kundor rlacionalLmitdhc shovcnizmit''力 α″ ′' 約。eShie lij thefhelo「 iζ hlcttt dhc ka fuqi ma te lnejuridike 町CSa nOrmarvc ndahct nこ katё r kapl■ : ―Pα 戸′″′″ /rご r″″″5カ `―ル ″グa″ル″″′οr″ rJlθ ″り ぁ1′′ `S力 ′g``ツピ ´S″ ιιtt r ″αο∫′″ご″r ―■″ウο′´′ピ∫力rピ′″ ヽ ■ = ‐ キjニ 一  ´ 一  , ¨¨ マ lt i‐ i: :1「 =・■■■、 www.e-Libraria.com
 73. 73. Randesl e r■ しセコ溶 ∫Z raおごqendroュ na戯こn e icidlIIlttに 越 E 」tdに _rl.ir_4:な 力″だ″α″ `ル rgs。 油■4 wPnlrldrt口 。ユ″巨a dllc SLPallet iaFia lepublikこ ・~ 囃 電 ]鵬 こgざmしュ聞 に pま scnie,前可ぼ H如 rel s蒟 」←ekonomに 出 ● F″L″:_J7.・ ゴ2 J orga lcjil■ Vに ,こ うこrこ 西 "五e tteとおきie■つどaだ″ `」 t7″ ″ `葛 k e ,医 :″ ι″二 ■dersaた ,こJだ [R9″う″■工 =yCSOn 脇 ,に は .こ Ijhま iShⅢm tte F i ・ _ 壇軸響憾i嚢量暇篤柵鳳漁 'C: ・都敷鶏:蠍驚撫毯I茸窯]119 ■c口標ЙLk‐CiェL■,dspd● t=sい哺■考=~ 1留脱 重 ルタp盤■:hF とFdVに ittsirョヮ7 FFλゼ「CrSE ИぼFI夕58 ¨ 'libこ Si Fμ5■ に "′ α′Dヨ σO″r nttse u IIliamaュ F al J■ 7′Zrl I Pψ ′ `bl■ k`′″″: 艇讐鳶:置聾憔 亀筆塾潔需譜二li「 L尋竃[『lddoH¨s詠■画 ゴ `∫ rf′ s9 M=kOに こShtこ ruゴ 瞳 fψ″bど鯰 ,Porj鉦こユⅢ SIに な r● 「 7onetp●[LLke tte i轟 Cio■ ct C Or-=l' q.n.i.o. eu, aa-it=L !L'v z i':i' i )t+ 1,l 5 i*:' h1 :: : 1-'.: i:l:'j:: :: ::-q f ,t: ", 翼雲警1蒸島ξl憮淵ittTaT'T ilctt■ ●Π =tol'」 dhc il ?;:ffii fi;Z;;i.;;; i;-,r"t.-"", *1'1f i-r,:r'e'r-i"-' l="esce mi;l;it'itr c ■二│』 も:t■te口 ne西 載と■en■ Ierdi聾 F`判 1じ じt` い´卑 ‐・ ― ヽ u高 こ taJぎ と ,PcDα ''ど '1■ ■oiSき ■■ C工 ぃ JJfε `[cQeVC五 a udhこkq Pou出 て11 _ __[:: ′ _・ 、■ 'F′ =`"力 ‐4■」.aЧcvcna uЩじ`Ч ピυu ~■ ょ纂二:高Ⅲ:ュ oE」 Ⅲヽ巫・ハ・力■‐=,│●ご atott aloこ 当 ta ul壺 │ _ _ _ . ._,■ .:メ │=、 に=‐ 言ヽ‐3t;xltosrr.r' dJU ertL u.:v!q- i'ii;.,|. j" "a",,,,.,., ,.j=errriii.-_i ::?il[n.-] r o'ji. I pergiigiet vetem P rz K:"'':;idii I' ;euCit- ・・一一・ヽ十一・ rPcJigr,e;;!!- 一一三″ , 冨irギ慶 一 www.e-Libraria.com
 74. 74. θ」 ●´ ‐ や` 三百11 t モ下 5 ― ― 一一一 lsiriiperiactslrar nf, Pjesci': ncrmxti'3 -fermi suriditi'r i se crejias paiCorei.nE dy kupiirne : - 7i tryustttC - Ti 3i*e ;t *uplintin t nguirti! Sunriimi i sd'tlrejiis nenkupton parimin dire piaklik-n e nJnshtrinrii t€ te githE akreve te legislativit dhe ekzekuiivit, n'nkupton konceptin anqlo amc■ kan lF kushtctltshrrこ 百se dhe li」 shme市SC Qaり 。mこ :こ [n re nこ ketc kuplm ka dhこ nc α′g`2ι ′D`ys ne κ″5′7``″ `ryf'1 £tli籠:霊l蟄 liliW譜‖島累:irFttlndame肛 Ji veprin eij " Li31i dht kushret ishmerisa Sψ ど「 ′″●力″″ b∫0″ ′:¨ ″わ冽所昴ff′o'`′・ ♭′ρι `カ イ:″ rb″″′ 縫習‖袴鮮‖鍬競ftti;=霧I鍬1箕留:鮒協[纂n商 ∬I認‖瑶 意酬鍬FiFtti器 歴l熙[1嶋黒i高 ぃe乱 J:翌│.臓‖1∫1'IIttJli:1li[llilie」 trenenkuptohetdomOsd● aecizis:imit te ・d続 ″″ぐ″″″ν″ごra」 各″te Obllguど a per Fゴ i山e plCSC呼 「もI nejern poltlke, :鷺Wiittt需 眼讐話l朧:胤dm.に .cに2V,■ Shtc p扇 mp● 面ko dcmokradk Termi″ 勧″′ `」 ο「 ″eSい に寸uar ne litraturё nゴermane te■ oた χⅨ必′崩 Me te nenkuptOhet shteu ne lc cihn eshte,guruar h」 shme話a rOrnlale Elcmcn:cte S力 rer″ ′たJο ′jane: :協 "I影 #:〔露1鶯 t究鶴.″ 漱などをふピ″″勤む"r [納″::′ 椒ま│をЪγ雲%『瀬ril常暦乱協り∫魔写;ふだαソと ρυ `″ ′4` ~ ~ ~ 駆lttltti書椰1嚇勝:哺鯨:櫛驚高h Ftlnksionimi dhさ hanifcs mi i pushtc鰤 t shteに ror M ForFnajuridike mcF,ilユ tj]nこ 膚職ま籍‖[11ii甫¥墓lffこ illlli[品:il里1ビ鷲31:11二I∴::Li・ ,2 EIEMEIVrfrl s3NDf● frr π sE DRE′ π S―S″rEπr″GJoR Si c emcntc krycsorcjanё : lVya″ イご′reyfaソ 昴′″rル ′″″`″ ″″ `」 ′ `′ ω″ ιむ″茄¨ `′ レパル了ど ―N"ry り `● 力 `″ ″ 午i ■ 二事一イ 十¨ギ・ 一ヽ         一 ミ , ,澤 ぞ 一 ■ ■ 二 〓 〓 , ・ ・     ・F 〓 ニ ニ ■ 一´ ●  〓 K 16 h tet uts h mirio tl Iie lQj s li meio Gjykdai e povttrlra - E tlrejtt e proniis pti'tole d;te veprimloriti si liri ehonomike' Gjykatar e pauarura paraqesin elenrentin clenEsor te dernokracisE-Ajo ka pdr qellirn oianesine ng Lrshlrimin e lunksionit giyqisor dhe menjanon arbitraritetin odaj Ligit' ¨ ¨一■ ,ヽ 22 www.e-Libraria.com
 75. 75. :ike´ ‐ = 山 e 呵 Cy コ■ヽe =l ■ etこ 血 e 綺ここ ,● 14 ‐工: CO ■   一¨n F こ Par陸凛.27″ perbChetコ Fゥ dhOma I徹 セ ″洗 働 ″らαケ ″ `&″ a二 ´‐ 」I′ ッご″ど rσ′ "夕 ′ィ″ ニゴeぬetき可 "こ rdratIElemadat jブ ″ 豆pas PaШШt 万 ε″ 西 でノ `″ ο祀―″ ′漬フ 佗 `″ men肛ュこrzゴedhesisi prJ 2`θ θι ]∫ αθθa ―S`″ a″ ヱ」こdLet nこ ●こa「ёにlerinoFa r‐arね "′ ″″kこ Ic drづ:│:こ alt。 ロヱ」J02●47パ′だperta FtgュЦutt di撻 'こ Sbje nga ishe・/epnコilCg:SIail ^ C汁 『 ュp=口 broJjeュ e bu由 にれにh■ =Isl eshに Fご∫力″″IL`カ セ″こ J4XISF五[髄TAEIFVZS fンZ「 『 」′82 4ο eshに 可こ Bder h土にはtate m¨ し にvむ■voSodISte_I詢 電αゴaに re"Iuciodt ka m士lmar″ f″ 晰Ⅲ ′ `ク ‐りerた ″だ ガ ":I′"′ nderm pas」 lfllnit ka■ rユ 譴笙″ 五:ji● `″ ノOr″ ″′И″ f′ ギ・ : ■1 _ 』 `Jr″ た´r″とpこ b prettb」 こdぬcにせ血ュor7● 壼Y Pr可 力 `た ″ `ル _ 1 pl"mb」 aこ土t「 土 ¬こ二」aに ,h neに p^0でhet,ま 。ゴatl i』7″ ζ preJ='■ J「ら pera,Sa● た暉ali二 "jLne宙 血 ]′ff i″ d力 ″2ギ″′:ga S″ πJarSa″二 1ゞa pre3mbule initct,こrエルlaヮ sLiet scciaL彙 J■ :rnenacl。 _」 dhe■cv町 こIl e l■ iこ s ivュdaF ・ nacioュ コli=mit dic ttve・ ■πni J仁 ル′″'′ ヽ ●。こShio Iゴ ぬemdcrishtet tte ka iqi口こte l頷 こ」Ⅲ砥 e ~ Pぃ anomatteEⅢ3tュ こkater kη ll● ,: - Parttne! e pErgiilltshm.e . - Td drejtat thernelore'dhe de,rbnet e shlelos)e - Situliia e shletlt etures demilcaok: tg , Sipas paririiit te rnrz.Eila perlrdzohet si shtet socizlist i dikt pognllit e udhEbequr nga klasa pu!:lore ci.he fshatare (ne ! i),.lErE pt&teti i 'el<on ', popullit (pzrimi i sovrafte'jt popullor), (ner-i 2)- Org-o.rei shieiSrore zba:cjr: garia:t e c:c5:lj;=it denot*zit-k (neni j linea 1). Edhe pse -llriz ka shu:oE baaorE, 4jo Percs.kiohet si shtet r-eirar, ri -he 36 12joE:r ku jetojl€ pald*i i:oeb6tarc , "iaiohet autoaoni iejorc)e (neni 1). 【みた hH,hこ 工 Froit二 」 可 こsi二占 inl,2dve,oメ erぬ etblna 2utttOFlei ~ 三 Sipハ lコ pi llitに dメこlj0 1mshに ヽ1こ こshiこ eュ 」可sb口こme ncto tO vmdc jcra SOCI~di■ e_ ″ . OrgШc q"きoreに ptごhtedtJanこ : ' ―■ `,ご= σ=議 ″お `= =―Ko″″′grri Pc・ r/rピ r∫ ルこ=■ fJ■ `ッ ごπ `″∼κり ,ど ra″ fR″′:`likき ―Xこs;tf″ ′∫■′αクο′ _くンと童Sψ″ "ヨ P″″″οrど ― ―働 鷺‐ ο,′ `θ`"drOr J∫ ″ `′ rr.・ t Or争0=E■こに ra dふ二hej鐘 こ看 `1 ″ ピた 働 ″ `′ fE ` _ ′■ック ピf6」 1//1ぶ ″,:こ hじ a seacュ 可こヒこra ne宙t me,icI●oデm te″5に ul,14ゴ eと ba責 ごゴt c puttieti、 口麓 おこユdttLmh e F″ 」LJ″″ら ュe te dttetに peF2q■ohmに glぬapよctt koFubこ Lイ o「 `・ 17jフ ′b I J71a″ _ Fο ,■ ■ど」jAL,ど r,1あ ″c Liemrctoュ X's力 `コ ″″,bね ndり並 血 m dhC IIlterpК 出 lll _ L5eVe,!`o・ごoll● Q puこ ここeた こ==〕 i`[ピ S■ ′こここrc4 ‐ www.e-Libraria.com
 76. 76. イθ 「 `′ ∫ 't` i■アLr κθ、IRθιι/rp″f7FJゾ麒 θ′■5■SSf f」∫〃7frυrSH=ガERISf 離 「 熱 i笛 螺 聾 Ittl撚 ii蝋 :Iギ К kuShtCtt[taVe tO forta ヽuShtCtutshmena ё,hte re2ultar i garanO「 itj口 T:dik le l■ ive dhc:e dreJlaVeに Ⅲe‐ lut tlhc l sい 」kttllts Federa面 vctご sh{e[1, ヽさtCD打Jё kuζ hte[uese krahasucse na paraqれ ,n tt sisに mc:こ kontrOllに : ngd ana c Or=コ n:tle」lSlaⅢ V.nga ana e。「ganiti vecante kushietues ose pollik dhe nga ana e 」「 k嵐 tave i,] KONTROLLI DEE MBROJTJA E K(JSETETATSHii'IER]SE h-GA ATi,4 E ORGANIT LEGJISUTIY liipas di:a reoricientave, vetam organi leglislativ eshle kompttent ta YlEresoje piittleshmerlneeligJiltEvetdmekushte[utefl..'... figa ky nren{im, teoria krahasllese ka konsiiokiuar siikmiir e kontrollit te kushretutshm€iisE sE ligieve nga ana e organii [egiislativ. . Ky sLicm eshie karaktcis:ikc per vcndet me kushtenile te bute dhejOte qarre,si nё ve1ldct soCiaaliste ・ ‐ . Kuζ htetutat c buta te tyre nuk(anё qcne lc interesuarapar kushtetulshmerlne si paHm po11lk dhc ju門 dik Ato nlk tl kane kushtuar kt」des te dreJtave dhC l :ve te nJcrlut dhc shte:asit Ne vcndct socialiste mc strukturc fcdcratl・ /c,Organile」 iSlativ vctem ka li」 osuar″ ′r″ οιル7′ ′″e ottank ckzckujvに haniar● ёbaze te dckrctcve t udheheqesve tё lartご pa"iak Ne● sicmet e lHa palmi l unleittё shtent ka sherbyersi mburoJご kilndtr 9d9 rome ic kOntrdllit tё kushletu`hmё isさ jashiё hierarkLё le organcvc mこ te larta lelpushtCtl Nsa●。qё thame mundに perfund● me sc ne vcndets∝ ●llste nuk M eし たt,ar attё ronne c kontrollitに kushtctuも hme● se sё ‖」eve,e as nga ana e oryn■ にゴヽla6γ Pas bぬ ktiも ёゞse J、 にm l sOcね l`tnga keЮ vcn`e,こShに zbamaF●stchi l kontro‖ 置 dhd i mbroJJcS SC kushtetu,hmёFISe nga ana cij,、 ataγ cトロShtetlcsc・ SCpSe,ane nliratuar kushietutat c forta ‐ 」2 κONTROι ιI〕質 ЛイBRO′E5AEκじSETErυ■siηィERISEI√ C4/ハ%E OR6月 ′│ソ r rE/2-c4♂ √五こiraSETErェsθsEPOIr2κ 【Ir驚鶴選冨‖よ翼jeI量 曜ik。 はmindm mレ。りenCkushtdishiё ハ史c usht「 On nJc organ i posa9em kuShtttlcs osC pOlitik,JaShtC parlamcntit,qeν eisё dhe organeve jyqこ sore Ky s stcm eshに paraqilt r nё shcku‖ nχン7刀1■ёfOrme e tiiに ka qen0 1 C● ″ `ο ″″ nё P′ ■、■■ναηf″ Лリユ′ ―ve,icHi ka p^ur pこ「 角nksion mbro」 りen e[ntcgrltctに に kushに 〔uFe, Qate Rι ソοJ″ c′0"′ `"ご F′ ′″εζ 'ど ν″ル ノ″ 」 hasin fO「 me tё pOs■ mC tC kOntoi"t dhe mb「oJ」 es sc kushlettrshmerも ё,ku u proPozua″ 力″′α′nィσ′ヵ′κο″う″″ `″ si gaに nci c shtetFsve pё r mos shkejcn c:ё dre」 tavこ JhC lirivc lCe tyre ng ana c organ" lCゴ `a'V dhe qeveasl . ● ■ ■ ■ 7 ¨ L .■ ■ i== │■ す ■' 〓 i 三 , 〓 ■ 一一一一〓 23 Rrsf ¨一・、 一一 ¨一一一.  ¨ ; ・■         ヽ ■ ¨        ヽ www.e-Libraria.com
 77. 77. Ⅷ翼囁翼器:』讐]:だIII 彙朧 1渕 糧 ′ 鷹 %・ m折 ・ 嵩瓶肥 躍 乱鵠鳳。歳 " oarlalrenti' iliilr,iii ,si*an problemet mes prrshtetit legjislativ dl" ilij."llll:""i' ,.i.l,i/Ii oerbEhet prej 9 anEureve, Lhe zgjedhen njE herc ne nentE-vjet A'netaF5t i :l:#:;:;;;:;;i;;;,i,ii ittix'v*"'i Kuve;d Kombtitur (3) dhe lovet'lti i ti;:i,'ii,!'i;ro*,r* nd Frcnce.ushtonkontrollin e kustrtetutshmerisc te akt€ve t€' P rhmenrit,konllotton neg,rrs,n. . zgl edhjes.sE Kryenrit tE Repfiliki konirollon ,resuflsing e rcferendumit, shPall reztrltatet e tll' 'Ji."a" "i""n"rr,r dhe mbrojtjes se kushtetu*hrnerisE nga ana e organit tE Posagem € ;:;ini;;;;;;, hteiurzn i)tsierbE nzform€ tE {Eshitti! Itushtetues' 1.3. SISTEMI I KOII-TRALLIT DEE I MBROJTIES GJYQESORE iE . KUSHTETUT!HMENSE 'i.i'ioiinwu DHE MERoriiA E KasHrErursHMEP'ISE NCA ANA E ・ 聯 鮒 辮 雖 卿 翡∬器 鯰 =″ 連[i催軽量Iぷ鶏鳥lei寵1 :鴛 [雪haveriegv晰」ne ttB'kl i:IRll11:]晶 lご籠llll:え 離TIFre 驚讐ξ裔簡然 ムMc鵬`: i婁 如ndamendedTakthm:Fね C 轟メロJv cshに kuflZЧ γme dヽP J・ te ;潔醤穏 :議品盤鵠鳴階:l席:l省首:穐ξttFξ就:柵ie .ξ 僕 縄 孫 ¨r fcdcttVに "鳳 負晨 お∞n tt bazeに あ ■二 たψ ″″ ル κ′ `た セ ` ′あ `ゼ SI B/‐ ソ ` yЯせ急』篤 』爾Tttl聟:棚滞 F罷 路W賀L` 肌 n , 宥 ‐1 ● 〓 事 , ■ i〓 vctё m S″ 72″ri 鞘路 S7″ 籐郡請青棚 ヵ■星ッタ漱 t洲 鳳脚 撃 隔k 24 ・■ 〓 ヽ ・ヽ 一 ・¨ , ・ ・ 一 一ヽ , 一 ヽ " ■■:iIず 」二==II=■'■ ■ ,■ ■1■ 三 twww.e-Libraria.com
 78. 78. イグ g jyktt!,t )1,:rtt!c S r'pusir ter hre i ii,i:rr-i i Ft:i,:ntil.';, ii Ltvt:t: t, i endos iid h ur rr'e kc i'; fl iktin iie5 orgirne.''J I'e,idrative, Gjl k a ! is Fed er eii ve d h e F ii s lt il I lt Federft ! iv. I-J.2. I(ONT,OLLI DTIE MBR.OJTJA E KUSHTETUTSHMER ISE NG.4 AIV E GJ YICATA VE K USIITETUESE Gjykta KlLshleluese si " mboiEse e ktrsl eluliis " Pet he(a td ParE peiraiiirei ne -44sr'i ;nr Kusl ekiilr; e vitin 1920 i! Hans lkli.enit- Gjyk kT I:ushteiuese ni Ausii perbehej nga kr)'etari. nenkryelari dlle ,/2 gjyqeizrs e C zevend€sYe. . Cjashre giyqraid i e meronte kryet,rri i ReptbliAi* nte propoiintin e Qeverisd Federoiive, ndArsa &iyslie qt| i em|ronl! i{r!eltri me propoTintin e Dhomeve to KtventliL Gi),i ta l(ushtet!rcJe mbron kushtetutshrnErina e ligjeve dhe akleve nenligjore, vendos pEr konfliklin mes Federdts dh.e r,jdsive lederole, mes organev? shteie.ore iederative dhe njesive fecierale, zgjedh kontestet kur Eshle cen uar ]i.6r /sJ41a, venC.rs pEr odir€ kuftder kryetatil G Republikej kur shkell rregullat kushtetues3, eU. KJD Ojykde, konrrollon kushretLrtshn€rinE e rE giha ligjeve,fedeiaiiva, rE irkteve ts crgarneve ie lciministraiEs, te akreie re ;rj€Sive tcrritdriale e poliiike- i'la kompetence te saj hijng edhe te venosurin ne rasi te shkeljes te se drejlas nderkbmt€tare, kontrollon procedurEo zgedhore, yehdos pdFankesat. Organe td autorizuara pdr fillimin e procedures per vlerdsimin e kushtetulshmerise pan Gjykatis, ne baze td nenir 139 td Lig.jil Nushletues; na pa.f,gtten Qeveritr Federaiive d)te Oeveriti e Njesive Fetlertle Te drejten per nisjen e kesaj procedure e kanE personat fizik, juridik, organet - y'endimet shpalien dhe hyjne ne fuqi dit€n e shpalljes. Atcjane'te ekzekuureshme dhe ti prere. Vend tjeter qe ka zbatuar gjyqasi kushtetuese EshG qekoJllovukia, Spa,.j , Tut1io, etj ‐ギf 〓   一・ 〓一 一¨ ド PIESAE Dy7f ″ ″ π 妙17E π DRLF」 窮 r F AryfR7υ rDHE rE S月 7E2srr KAPITULLI VI I. QiNDRIluTi i KUSHTETTJTES DHE TE DREJTES NDERK1MBETARE UOAT Uruve7}NT TE DREJTAW TE NLENUT DHE SHTETASIT !. PARAQ|T'J+ E'INSTITIJCIONIT TE L!RJYE DHE TE DREJTAVE'TE N-IERIUT DIIE SHTETAS]T i(y instirucion dshre instihrcioni me irendesishemjuridik, dhe paraqet bazan e se DrejQs K ushtd'rese. r i..rrshteiutEs lsltie Kuvendi ! cricri!ii! Jlte ゼ や www.e-Libraria.com
 79. 79. :1鼻 :口│?:ara t ga隧 Ⅲtt dtaに 」「oLveに shに t¨ veihash nc漁 ′″″ ′ゾ″/r/1″ `ど ιirル `′ ∫llFa〃 ″′′ソ7/1nゴ 2ノ 5 ga"brer′ И″σ′む′」ο力12■ ″c彙′α″こ P¨ taJ ne dヽ a li」 e qe nxlren nё Nο″ッζ″4σ′″らPοわ′4 ej ルfrrrr a Zαイカ′″II″ ルιe obligonte mbretin pё r iё mOs kerkuarta me meshumosc sa lshin,こ rcaktuar me li」 lVlbreti obligohen Pё r ti mos i burgosu「 nsnikどt pa vendim」 yqёsor,garantoheJ e dreJia e prones,eJ Kё m kompetenm kヽ hlc cdhe κ ν′″″ ′bα′οだνa KJo ndkoi nё nttcF」 ene dも a ‐ dokumenleve per gamnlmin e ltive tc shtet■ itsi P●■icゎ ″′″b'′ど″夕α4■ υ ′″う′ ′ど″嗜ta4`′ Nご Fr″ ″ `′ !¬ ■atohct D′ ■″″α `α ′″ ″4・ Jrrl″ ″ ●/c″′″d/1′ sir′ r ″sl dOkunleni nle i plo:ご Ba2Cn ideore te saJ c perben e dreJta e prones privatc,si baze e t● dreJtes civile dhe 鰹胤 te D′たね″ic6,"タル `′ ″力α′′電`絲ψパο11■ Ciu ka p¨ ulに ― d● "qllo k,「 kq,Fath e vet Korcep1 llozo■ kikき tl inSdtuciOni Lndi ne sistemin feudさ ltё cilet ibこ shtetごshii ne :ё dieJten natyrorc 2θ]つ 鳳 ソ′ 'FS、 た 力 た s,v以 ′ぶ srJ77crο Nrr IE zttυtt D″F fr DRI」爾 /F rFヽこR17FD″FttπLyr KshtetЧta c pare e shkruar ne bOte,a」 Oe資]3И _― ve na il‖ m nuk ka mboJ:ur‖‖te lheted■tat t Shtetask:por me hyjcn re fuqite K疇 カセ′″ras s′ И、ルにな′te cilen e l ka haiuarχルψ パο″F``ソ ″ルr73λ κσ″g′ `f miratorcdhe dh」 etc amandamcnte per mbroJtJen e te dreJtavc Jhe lrive tc n」 edut dhe shtctasI ん `■ ′″r″α´′αだ。Frarcお eソ′″′f″I c ka m4rre nC tresi De■ ■′α マ `″ dr● =ロ ツa rゆ `:irive r′ ″θ″″r`″ 」たィα `″ ′ε滋 ″″=れ ′″″ `ソ ″れf″ 'N」可二hё m vёprohct edhc mctё ゴitha l`6カ セ′′′ねメリerα だFrrf″ ε `蜆 、 Ne J06″ `α ``″ ″ `〆可mar″ ‖ritё dhc te dtttat e tterlut pershihen vctcnl nc tekstin nOrFnatiV te kushtetutes ‐ : :nJ● te ka qenё rasd"lc me X‐ 力′g`″ぬιe Vendeve sOchi`te Nこ にto vende tё . dreJtat dhe l■ ito百 むk tra」 10hen si te drttta natフ rore pOr si″ ッ″〃″″′″′as∫ ``″ ィ″む′'1:` ル″ⅢCわ″ri t dreJtavc dhc l rlyら ka iⅢ ar pesheゴ aё dCCCnies se indi to shekJ"t χるヽ。姜 si re=ulね ti Orり enlmn demOk口 "ki apo tr"nお じnga ana cお `力 ″∫ζ′ Nことkυ ttbα● 「 4 KushtetuMt e miratuaFa nご sた1″rrれ 刀χ kanё garantuartc d口 手at kla● kc tё shには、vt sL littnapersOnaに ,e drttta e zjcdhore,c PrOnこ S pavatc,I卜 ia c Punes, nderゴ CヨCS,beζ i輛 i、 bashkiml,shtyprし barazia lara ligiι para Organeve jyqこsore, CtJ Edhe Pse te gadite Jlha kushtetutat c botes kane ne struktuた neり「e mbrOJjen e tc drCJtavc dhe lirive tё n」 eriut dhe shtc`■ ,Po te shchin gendJen faktikc ato nё 挙りumに ゥ e rastevc mbcに nvdem nO neに ,pra nuk rea‖ 2ohet可 こ」ёe llに ` Jι泌ビ冗この費五 FE D旺工 ArFハ″E〃びr″E Iz― DREI"らヽ√ NDE肛oMBr II Ne r r`″ どοttα ″々 ″∫∫ど″ο "b´ yc・ ″Bc力■ ``σ ra vJcn nё ShPren」 c zolfrii bashkё sisc ndcrkombetaに pё r mbro」 りcn e nJe百 嗜t sl qcnic mё c persOsur ‐ヽ●,│‐ =, ‐‐ コー==」 ==― =___ 二 , ■ ■ ¨ 一製 ■、. ■一´一¨r一 , ■ , ・ ■ 意 ・書 〓 、一.ヽ, 一 ・.一一 一 www.e-Libraria.com

×