Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kodeks Etyki Marketingu Szeptanego

Agencja Marketingu Rekomendacji Konsumenckich Streetcom zainicjowała w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce stworzenie Kodeksu Etyki Marketingu Szeptanego. Celem Kodeksu jest stworzenie jasnych zasad działania i promocja dobrych praktyk marketingu szeptanego w Polsce.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

Kodeks Etyki Marketingu Szeptanego

 1. 1. Kodeks Etyki Marketingu Szeptanego Warszawa 30.03.2009 All rights reserved to Streetcom Sp.z o.o.
 2. 2. Idea i cel projektu <ul><li>Rozwój rynku wymaga budowania przez marki relacji z konsumentami </li></ul><ul><li>opartych na uczciwości i zaufaniu . </li></ul><ul><li>Cele Kodeksu </li></ul><ul><li>wyznaczenie standardów i najlepszych praktyk </li></ul><ul><li>ochrona konsumenta przed nieetycznymi działaniami </li></ul><ul><li>edukacja i promowanie postaw etycznych wszystkich uczestników rynku </li></ul>Pomysł na stworzenie KEMS powstał w wyniku obserwacji rozwoju marketingu szeptanego na rynku polskim. Marketing szeptany jest w Polsce coraz bardziej popularny. Brakuje jednak standardów i norm działania. Pojawia się w związku w tym sporo działań nieetycznych i naruszających prawa konsumentów. Takie działania są szkodliwe dla całej branży. Chcemy edukować rynek i promować dobre zasady. Do tego potrzebny jest Kodeks.
 3. 3. Prace nad Kodeksem zainicjowała Agencja Streetcom , która koordynuje projekt pod względem merytorycznym. Kodeks jest tworzony w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy IAA.
 4. 4. Pojęcie i zakres marketingu szeptanego jest często źle rozumiane, dlatego istotne jest przyjęcie jednolitej definicji. <ul><li>Najważniejsze cechy </li></ul><ul><li>Komunikacja „ konsument do konsumenta” </li></ul><ul><li>Dobrowolne rozmowy </li></ul><ul><li>Nieopłacone opinie i rekomendacje </li></ul><ul><li>Jawność relacji z marketerem </li></ul>Word of Mouth Marketing to działania marketingowe zarówno offline jak i online wpływające na konsumentów tak, aby tworzyli i przekazywali innym (kolejnym) potencjalnym konsumentom informacje istotne marketingowo na temat produktów lub usług.
 5. 5. Regulacje prawne <ul><li>Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym , Ustawa uchwalona przez Sejm 23 sierpnia 2007 </li></ul><ul><li>NIEUCZCIWE PRAKTYKI - Sprzeczność z dobrymi obyczajami /w sposób istotny zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta poprzez wprowadzenie w błąd </li></ul><ul><li>wprowadzenie w błąd = nieujawnienie handlowego celu praktyki , </li></ul><ul><li>( Art. 6.  1.3. pkt. 2) </li></ul><ul><ul><li>nie wynika on jednoznacznie z okoliczności </li></ul></ul><ul><ul><li>powoduje lub może spowodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dot. produktu, której inaczej by nie podjął </li></ul></ul>Istnieją już pewne regulacje prawne, zakazujące nieuczciwych działań, które są wykorzystywane w marketingu szeptanym. Jednym z głównych problemów jest „podszywanie się pod konsumenta”, co reguluje:
 6. 6. Do kogo kierujemy projekt <ul><li>1. Praktycy marketingu - firmy oferujące niestandardowe narzędzia marketingowe: agencje marketingowe, reklamowe, interaktywne, domy mediowe </li></ul><ul><li>2. Klienci – marki wykorzystujące WOM i „nowe media” </li></ul><ul><li>3. Media - głównie on-line </li></ul>Kodeksem chcemy zainteresować 3 grupy odbiorców:
 7. 7. Draft kodeksu. <ul><li>1. Ochrona i poszanowanie praw konsumenta </li></ul><ul><li>2. Jawność i uczciwość (relacji, opinii, tożsamości) </li></ul><ul><li>3. Negatywne opinie </li></ul><ul><li>4. Kwestie finansowe </li></ul><ul><li>5. Zasady miejsca </li></ul><ul><li>6. Edukacja </li></ul>
 8. 8. <ul><li>1. Ochrona i poszanowanie praw konsumenta </li></ul><ul><li>Kampanie Marketingu Szeptanego muszą być prowadzone z zachowaniem wszystkich przepisów prawa i Kodeksu Etyki Reklamy odnoszących się do ochrony praw konsumenta (najważniejsze z nich to naruszanie dóbr osobistych, ingerencja w sferę prywatności, wykorzystywanie danych osobowych) </li></ul>Najważniejsze założenia wstępnej wersji Kodeksu Etyki Marketingu Szeptanego
 9. 9. <ul><li>2. Jawność i uczciwość </li></ul><ul><li>Odniesienie do 3 podstawowych zasad Kodeksu WOMMA – uczciwość relacji, opinii i tożsamości. </li></ul><ul><li>Uczciwość relacji : </li></ul><ul><li>Zawsze, gdy istnieje jakikolwiek związek pomiędzy osobą rozpowszechniającą informacje o produkcie a promującym/reklamodawcą, który może mieć wpływ na ocenę wiarygodności przez odbiorcę (odbiorca nie spodziewa się żadnego związku) musi on być w pełni ujawniony. Wyjątek stanowią kampanie teaserowe, o czym stanowi osobny przepis. </li></ul><ul><li>Uczciwość opinii : </li></ul><ul><li>Uczestnik kampanii wypowiada swoje własne, szczere opinie i sam decyduje czy chce przekazywać je innym odbiorcom. Promujący/reklamodawca może dostarczać informacje na temat produktu/usługi, zachęcać do dzielenia się nimi i ułatwiać ten proces – ale komunikacja musi być oparta na osobistym przekonaniu uczestnika kampanii, jego opinii lub doświadczeniu. </li></ul><ul><li>Uczciwość tożsamości : </li></ul><ul><li>Uczestnicy kampanii muszą wypowiadać się pod swoją prawdziwą tożsamością (jedna osoba nie może zakładać fałszywych kont na forach, na potrzeby kampanii ) </li></ul><ul><li>Żadna osoba nie może wypowiadać się jako prawdziwy konsument produktu/usługi jeżeli faktycznie nim nie jest. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>3. Negatywne opinie </li></ul><ul><li>Nie można tworzyć i rozprzestrzeniać celowo negatywnych opinii na temat produktów/usług konkurencji w celu zepsucia wizerunku konkurenta. </li></ul><ul><li>4. Kwestie finansowe </li></ul><ul><li>Promujący nie może płacić nikomu za rozprzestrzenianie informacji o produkcie/usłudze, wystawianie pozytywnych komentarzy i ocen w Internecie bez ujawniania swojej relacji z promującym. </li></ul><ul><li>Za dostarczane produkty nie można pobierać opłaty, otrzymanych produktów nie można sprzedawać </li></ul>
 11. 11. <ul><li>5. Zasady miejsca </li></ul><ul><li>W kampaniach marketingu szeptanego należy przestrzegać zasad miejsca, w których prowadzone są rozmowy (offline i online) </li></ul><ul><li>Miejscami offline wyłączonymi z działań kampanii marketingu szeptanego są: szkoły (podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne), inne placówki oświatowe zajmujące się kształceniem dzieci oraz miejsca kultu religijnego. </li></ul><ul><li>Miejscami online wyłączonymi z działań kampanii marketingu szeptanego są czaty, blogi oraz strony internetowe kierowane do dzieci poniżej 13 roku życia. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>6. Edukacja </li></ul><ul><li>Głównym celem stworzenia Kodeksu jest edukacja rynku – zarówno reklamodawców jak i uczestników kampanii marketingu szeptanego. Chcemy zachęcać do tego wszystkich marketerów. </li></ul><ul><li>Promujący ma obowiązek promować zasady marketingu szeptanego i uczciwej komunikacji. </li></ul><ul><li>W ramach każdej kampanii promujący powinien szkolić i informować uczestników kampanii o zasadach etycznych w rozmowach, nigdy nie powinien zachęcać do angażowania się w jakiekolwiek działania łamiące zasady marketingu szeptanego. </li></ul>
 13. 13. Plan prac nad Kodeksem <ul><li>1. Streetcom stworzył projekt Kodeksu uwzględniając zasady kodeksu WOMMA. </li></ul><ul><li>(The WOMMA Ethics Code). </li></ul><ul><li>2. W pierwszej kolejności do dyskusji nad Kodeksem zostali zaproszeni członkowie IAA. </li></ul><ul><li>3. Obecnie trwają konsultacje z innymi firmami – w szczególności z agencjami zajmującymi się marketingiem szeptanym i wszystkimi stowarzyszeniami należącymi do Rady Reklamy. </li></ul><ul><li>4. Gdy Kodeks będzie już gotowy w ostatecznej wersji będziemy promować dobre praktyki marketingu szeptanego i zachęcać firmy do poparcia go. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Osoby zainteresowane Kodeksem Etyki Marketingu Szeptanego </li></ul><ul><li>zapraszamy na stronę </li></ul><ul><li>www.kems.com.pl </li></ul>Dziękujemy za uwagę!

×