Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 22

Weryfikacja Informacji

0

Share

Download to read offline

Prezentacja z wystąpienia Hanny Gaweł na III Warsztacie Pracy Infobrokera
Kraków, 21.05.2018r.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Weryfikacja Informacji

 1. 1. W E R Y F I K A C J A I N F O R M A C J I N A R Z Ę D Z I A I I I W A R S Z T A T P R A C Y I N F O B R O K E R A
 2. 2. 2 Wprowadzenie do zagadnień związanych z weryfikacją informacji W P R O W A D Z E N I E Co mogę wykorzystać do czego? Czy narzędzie może mieć więcej niż jedno zastosowanie? O M Ó W I E N I E Krótki przegląd narzędzi służących do weryfikacji informacji wraz z praktycznymi przykładami – Live Lab N A R Z Ę D Z I A - p r e z e n t a c j a Podsumowanie całości prezentacji P O D S U M O W A N I E P L A N W Y S T Ą P I E N I A
 3. 3. 3 W P R O W A D Z E N I E P R Z E J D Ź D A L E J
 4. 4. 4 Viktor Mikhaylovich Vasnetsov „ Ц А Р Е В Н А Н Е С М Е Я Н А ” James Kerr / Scorpion Dagger F A K E ! James Kerr / Scorpion Dagger FA K E ! John Berret „ D A M A Z G O Ł Ę B I E M ”
 5. 5. 5 Korzystanie z internetu wiąże się niestety z ryzykiem, że trafimy na informacje, które nie zostały przez autora zweryfikowane i potwierdzone. Często mogliśmy zaobserwować przypadki, kiedy to nawet działający bardzo długo w branży dziennikarze dali się łapać na niesprawdzone, ale chwytliwe informacje i puszczali je dalej w świat. Zamieszczane treści nie podlegają (tak jak do tej pory odbywało się to w tradycyjnych środkach przekazu) krytyce wydawców i redaktorów. WERYFIKACJĄ INFORMACJI? O C O C H O D Z I Z T Ą FAKE NEWS K R Ó T K I E P R Z Y P O M N I E N I E : f o r m a p r z e k a z y w a n i a i n f o r m a c j i , k t ó r a o p i e r a s i ę n a c e l o w e j d e z i n f o r m a c j i l u b o s z u s t wi e , r o z p r z e s t r z e n i a n a p o p r z e z d r u k o w a n e i n a d a w c z e s e r w i s y i n f o r m a c y j n e , m e d i a e l e k t r o n i c z n e c z y s e r w i s y s p o ł e c z n o ś c i o w e . Ź r ó d ł o : W i k i p e d i a . p l
 6. 6. 6 “ “ “Minister Witold Waszczykowski i tworzenie korytarzy humanitarnych dla uchodźców. „ D i e W e l t ” w y w i a d Amerykanka Dee Dee szuka Polaka, Wojtka! F i r m a „ R e s e r v e d ” k a m p a n i a r e k l a m o w a 60 tysięcy nazistów przeszło ulicami Warszawy podczas Marszu Niepodległości, którego hasłem było „Módlmy się za islamski holocaust” J e s s e L e h r i c h o r a z j e g o t w e e t o r e k o r d o w y m z a s i ę g u CIEKAWE PRZYKŁADY FAKE NEWS Z POLSKIEGO INTERNETU P O N I Ż E J P R E Z E N T U J Ę S ą t o j e d n e z n a j c i e k a w s z y c h p r z y k ł a d ó w , k t ó r e m o g l i ś m y s p o t k a ć n a r ó ż n y c h w i t r y n a c h w o s t a t n i m c z a s i e :
 7. 7. 7 MINI FOTO GALERIA FAKE NEWSÓW J a k t o w y g l ą d a ł o w m e d i a c h ? Fake newsy to problem narastający na całym świecie. Kiedyś fałszywe plotki potrafiły zniszczyć życie ludziom, ale miały ograniczony zasięg. Dziś jedna fałszywa informacja może wywołać destabilizację na giełdzie albo zamieszki w kraju.
 8. 8. 8 N A R Z Ę D Z I A - p r e z e n t a c j a P R Z E J D Ź D A L E J
 9. 9. 9 C R O S S C H E C K Dzięki CrossCheck, użytkownicy mają możliwość zgłaszania podejrzanych artykułów, zdjęć czy filmów. P R Z E J D Ź D A L E J F A K E N E W S D E T E C T O R A I Fake News Detector AI to system do wykrywania nieprawdziwych informacji wykorzystujący sztuczną inteligencję. P R Z E J D Ź D A L E J F O T O F O R E N S I C S Narzędzie służące do sprawdzenia, czy nie mamy do czynienia z fotomontażem. P R Z E J D Ź D A L E J NARZĘDZI DO WERYFIKACJI INFORMACJI P R E Z E N T A C J A P o n i ż e j p r e z e n t u j ę t r z y n a j w a ż n i e j s z e m o i m z d a n i e m n a r z ę d z i a , k t ó r e m o ż n a w y k o r z y s t a ć d o w e r y f i k a c j i i n f o r m a c j i p o c h o d z ą c e j z I n t e r n e t u .
 10. 10. 10 CO OFERUJĄ NAM TE NARZĘDZIA? C z e g o m o ż e m y s i ę s p o d z i e w a ć , w y b i e r a j ą c p o n i ż e j z a p r e z e n t o w a n e n a r z ę d z i a d o w e r y f i k a c j i i n f o r m a c j i ? C z y s ą o n e ł a t w o d o s t ę p n e ? C z y s ą o d p ł a t n e ? C o w ł a ś c i w i e r o b i ą ? CROSSCHECK FOTOFORENSICS DARMOWE I n f o r m a c j e p r z e c h o d z ą k i l k u e t a p o w ą w e r y f i k a c j ę i n f o r m a c j i , a n a s t ę p n i e p u b l i k o w a n e s ą n a s t r o n i e C r o s s C h e c k DARMOWE N a r z ę d z i e p o z w a l a n a m n a s a m o d z i e l n ą w e r y f i k a c j ę d a n e g o z d j ę c i a p o p r z e z w e r y f i k a c j ę m e t o d ą p o r ó w n a w c z ą z o d c z y t e m m e t a d a n y c h S L A J D 1 1 S L A J D 1 3 FAKE NEWS DETECTOR DARMOWE N a r z ę d z i e w y k o r z y s t u j e m e c h a n i z m y s z t u c z n e j i n t e l i g e n c j i , w i e d z ę e k s p e r c k ą o r a z i n f o r m a c j e o d u s e r ó w d o w e r y f i k a c j i n e w s ó w S L A J D 1 2
 11. 11. 11 CROSSCHECK J a k w y g l ą d a p r a c a z w y k o r z y s t a n i e m C r o s s C h e c k ? Po Lewej stronie mamy live blog, który możemy zasubskrybować, aby otrzymywać na bieżąco informacje. L I V E B L O G Po prawej stronie mamy pytania spływające od Użytkowników, które są oznaczone ikonami, podkreślającymi prawdziwość lub fałsz zawartej w nich informacji P Y TA N I A Strona jest przejrzysta, nie posiada zbędnych, odwracających uwagę Użytkownika elementów. P R Z E J R Z Y S T O Ś Ć CrossCheck posiada wyszukiwarkę, dzięki której możemy wprowadzać interesujące nas kwerendy W Y S Z U K I WA R K A
 12. 12. 12 FAKE NEWS DETECTOR AI J a k w y g l ą d a p r a c a z w y k o r z y s t a n i e m F a k e N e w s D e t e c t o r A I ? Aby móc sprawdzić posta / artykuł, należy wprowadzić adres internetowy. Wprowadzanie samych wyrażeń czy też słów kluczowych niestety nie daje nam wyników. T Y L K O U R L Po wprowadzeniu adresu URL, otrzymujemy informację zwrotną o treści „fake!” lub true. Jednocześnie, strona NIE ZAWSZE podaje nam prawdziwą informację. FA K E ! Strona jest przejrzysta, nie posiada zbędnych, odwracających uwagę Użytkownika elementów. P R Z E J R Z Y S T O Ś Ć Fake News Detector AI posiada wyszukiwarkę, dzięki której możemy wprowadzać interesujące nas kwerendy W Y S Z U K I WA R K A
 13. 13. 13 FOTOFORENSICS J a k w y g l ą d a p r a c a z w y k o r z y s t a n i e m F o t o F o r e n s i c s ? Możemy również wgrać interesujące nas zdjęcie z komputera. M O Ż E W G R A M Y ? Ta publiczna strona internetowa jest używana przez badaczy kryminalistyki. Użytkownicy, którzy przesyłają treści pornograficzne, nagość lub treści erotyczne, zostaną zbanowani. Z A B E Z P I E C Z E N I A Strona jest przejrzysta, nie posiada zbędnych, odwracających uwagę Użytkownika elementów., ale jej design pozostawia wiele do życzenia. M A Ł O N O W O C Z E S N Y D E S I G N Mamy tutaj pole, umożliwiające wprowadzenie URL interesującego nas zdjęcia. W Y S Z U K I WA R K A U R L
 14. 14. 14 DEMAGOG + FAKESPOT N A R Z Ę D Z I A Z P O L S K I : W dniach 16-18.02.2018 w Warszawie miał miejsce Edukaton – Pół prawdy to całe kłamstwo. Celem tego spotkania było stworzenie webowych narzędzi edukacyjnych, które będą uczyć odporności na manipulacje w internecie: fake news, phishing, clickbait, łańcuszki wyłudzające dane osobowe itp. I miejsce - Demagog: "Fajnie, że wiesz„ - Aplikacja zachęcająca do diagnozowania i wzmacniania swojej odporności na fake news! Skład zespołu: Małgorzata Kilian, Michał Wołoszyn, Patryk Zakrzewski, Rafał Warniełło, Andrzej Pragacz, Filip Golebiewski II miejsce - Przypis Powszechny: "Fakespot„ - Rozwiązanie uczące weryfikacji przykładowych newsów i budujące dobre nawyki fact checkingu, np. sprawdzanie źródeł! Skład zespołu: Krzysztof Główka, Katarzyna Skowrońska, Ewa Bukowska, Bartosz Legięć, Arkadiusz Borysiuk ZWYCIĘSKIE PROJEKTY: 🏅I miejsce - Demagog: "Fajnie, że wiesz„ → 🏅🏅II miejsce - Przypis Powszechny: "Fakespot„ ←
 15. 15. 15 PRZYPIS POWSZECHNY Przypis Powszechny to projekt, w którym autorzy wykorzystują technologię do rozwiązania problemu nierzetelnych informacji w sieci i ułatwienia dostępu do wiarygodnych źródeł. Aplikacja Przypis Powszechny pozwala dodawać bezpośrednio na stronie z artykułem różnego rodzaju treści - brakujące źródła, dopowiedzenia, a także sprostowania fałszywych lub zmanipulowanych informacji. Użytkownicy mogą wyświetlać przypisy dodane przez innych i tworzyć nowe -- dzięki temu każdy użytkownik ma pod ręką informacje zgromadzone przez innych i może łatwo i szybko z nich skorzystać, aby ocenić wiarygodność artykułu lub zaoszczędzić sobie czas potrzebny na wyszukiwanie źródeł. DEMAGOG to inicjatywa międzynarodowa realizowana równocześnie w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Celem Demagoga jest kontrola wypowiedzi polityków. Metoda (FACTCHECK), wykorzystywana przez autorów projektu polega na analizie prawdziwości wystąpień polskich polityków w oparciu o fakty, dane statystyczne czy publicznie dostępne źródła Tak sprawdzoną wypowiedź kwalifikuje się jako prawdę, fałsz lub manipulację (ewentualnie – gdy niemożliwe jest odnalezienie wiarygodnych źródeł – jako nieweryfikowalną). DEMAGOG
 16. 16. 16 P O D S U M O W A N I E P R Z E J D Ź D A L E J
 17. 17. 17 "SĄ D WA R OD ZAJ E W IED ZY: KIED Y POSIAD AMY W IED ZĘ W J AKIMŚ PR ZED MIOC IE LU B W IEMY, GD ZIE ZN ALEŹĆ POTR ZEBN E IN FOR MAC J E .” —SAMUEL JOHNSON
 18. 18. 18 REKOMENDUJĘ TE NARZDZIA? Z A T E M , K O M U Profesjonalizm infobrokera przejawia się w ponoszeniu przez niego pełnej odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość przekazywanych odbiorcy danych, oraz za możliwe wyczerpanie tematu we wszystkich jego aspektach. Ze względu na to, aby ułatwić sobie pracę, infobrokerzy oraz specjaliści informacji powinni korzystać z tego typu narzędzi. I N F O B R O K E R O M / S P E C J A L I S T O M I N F O R M A C J I : Każdy badacz w ramach uwiarygodnienia wyników swoich badań powinien, przed skorzystaniem z materiału znalezionego w sieci, wcześniej zweryfikować go. B A D A C Z O M / D Z I E N N I K A R Z O M : Każda osoba, która czuje niepewność i niedosyt, powinna mieć świadomość istnienia takich narzędzi oraz możliwości skorzystania z nich. To nic nie kosztuje, a poprawia jakość naszego życia, oraz czyni dzień przyjemniejszym. W S Z Y S T K I M , K T Ó R Z Y O C Z E K U J Ą R Z E T E L N E J I N F O R M A C J I :
 19. 19. 19 Strengths • Każde z tych narzędzi jest dostępne za darmo; • Są na bieżąco aktualizowane; • Rzeczywiście działają choć można mieć zastrzeżenia ; • Są łatwe w obsłudze ; • Pozwalają na zaoszczędzenie czasu; Weaknesses • Są mało popularne wśród użytkowników; • FNDAI wykazywał błędy podczas testowania – nie zawsze algorytmy AI działają poprawnie; • Wymagają podstaw znajomości j. angielskiego do sprawnej obsługi Opportunities • W ramach rozwoju widać tu duży potencjał ; • Jest bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu narzędzia; • Narzędzie tego typu w Polsce miałoby duże wzięcie. Threats • Bazowanie na tylko jednym narzędziu może nie przynieść pożądanego efektu; • Nie można bazować jedynie na samych narzędziach – przede wszystkim trzeba pamiętać o zdrowym rozsądku. S W O T ANALIZA SWOT PREZENTOWANYCH NARZĘDZI P O N I Ż E J Z N A J D U J E S I Ę C z y t e n a r z ę d z i a s ą w a r t e n a s z e j u w a g i ? C z y w a r t o j e w y k o r z y s t y w a ć w p r a c y i n f o b r o k e r a / s p e c j a l i s t y i n f o r m a c j i / b a d a c z a ? C z y n i e m a r n u j e m y n a s z e g o c z a s u ?
 20. 20. 20 OCENA KROK PIERWSZY Oceń, czy uzyskany materiał zawiera poszukiwane informacje. WIARYGODNOŚĆ KROK DRUGI Sprawdź wiarygodność źródła, np. serwisu internetowego, na którym umieszczony jest tekst. Czy zwykle publikują tam godni zaufania autorzy? Czy źródło jest często aktualizowane? AUTOR KROK TRZECI Każda informacja ma swojego autora, zatem rozpoznaj go. Czy jego wiedza jest pogłębiona? Czy jest rzetelny? Czy stara się być bezstronny, opowiada o różnych punktach widzenia? Czy nie miałby korzyści z zaciemniania prawdy? OGRANICZONE ZAUFANIE KROK CZWARTY Do zdobytej przez Internet wiedzy musimy zatem podchodzić ostrożnie i pamiętać, że nawet autorytety popełniają błędy. Konieczne jest zdroworozsądkowe podejście i chłodna ocena faktów oraz informacji zamieszczanych w cyberprzestrzeni. 4 KROKI DO WERYFIKACJI J A K Z A T E M W E R Y F I K O W A Ć I N F O R M A C J Ę ? K a ż d y r o z s ą d n i e m y ś l ą c y c z ł o w i e k p o w i n i e n m i e ć ś w i a d o m o ś ć , ż e n i e w s z y s t k o w s i e c i j e s t p r a wd z i we . A b y m i e ć p e w n o ś ć , ż e m a s z d o c z y n i e n i a z p r a wd z i wą i n f o r m a c j ą , z a w s z e w r a z i e w ą t p l i w o ś c i p o s t ę p u j w e d ł u g t y c h c z t e r e c h k r o k ó w :
 21. 21. 21 ŹRÓDŁA W Y K O R Z Y S T A N E P O D C Z A S P R A C Y • O. Varol, E. Ferrara, C. A. Davis, F. Menczer, A. Flammini. (2017). Online Human-Bot Interactions: Detection, Estimation, and Characterization. [Online]. Dostęp: https://arxiv.org/pdf/1703.03107.pdf [13.05.2018]. • A. Rypel, Umiejętności gimnazjalistów w zakresie odbioru tekstów, Edukacja 2016, 2(137), s. 67-78. • How to spot a Twitter bot. 10 easy ways to recognize fake accounts. [Online]. Dostęp: http://botornot.co/blog/index.php/how-to-spot-a- twitter-bot-10-easy-ways-to-recognize-fake- accounts/ [14.05.2018]. • M. Zimdars. False, Misleading, Clickbait-y, and Satirical “News” Sources. [Online]. Dostęp: https://docs.google.com/document/d/10eA5- mCZLSS4MQY5QGb5ewC3VAL6pLkT53V_8Zyit M/edit [14.05.2018]. • D. Leonhardt, S. A. Thompson. (2017) Trump’s Lies. [Online]. Dostęp: https://www.nytimes. • com/interactive/2017/06/23/opinion/trumps- lies.html [10.05.2018]. • https://edukaton.com/ • https://www.facebook.com/pg/Demagog/about/?re f=page_internal • https://m.facebook.com/edukaton/posts/17525808 15050628 • http://www.fakenewsai.com/ • http://www.heuristic.pl/blog/internet/Wiarygodnosc -informacji-zamieszczanych-w-Internecie;204.html • https://rynekinformacji.pl/przydatne-narzedzia-do- weryfikacji-informacji/ • http://lach.edu.pl/ • https://pl.wikipedia.org/wiki/Fake_news • https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fake_news_w ebsites
 22. 22. 22 Jeżeli masz pytanie odnośnie prezentacji, lub chcesz nawiązać ze mną współpracę, znajdziesz mnie tutaj: SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ HANNA GAWEŁ O A U T O R C E P R E Z E N T A C J I : S t u d e n t k a I r o k u s t u d i ó w m a g i s t e r s k i c h z z a r z ą d z a n i a i n f o r m a c j ą n a U n i w e r s y t e c i e J a g i e l l o ń s k i m w K r a k o w i e . M ł o d s z y I n f o b r o k e r f r e e l a n c e r , c h w y t a j ą c a w p r z e l o c i e r ó ż n e z l e c e n i a .

×