Successfully reported this slideshow.

RODO – Jak skutecznie wypełnić obowiązek informacyjny i uniknąć kary

0

Share

1 of 31
1 of 31

RODO – Jak skutecznie wypełnić obowiązek informacyjny i uniknąć kary

0

Share

Download to read offline

Prezentacja z wystąpienia Sławomira Głaza w trakcie ogólnopolskiej konferencji dla brokerów informacji i branż pokrewnych: IV Warsztat Pracy Infobrokera - 4.0 WPI

Prelegenci: Sławomir Głaz, SEFO
Wydarzenie: IV Warsztat Pracy Infobrokera - WPI 4.0
Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków
Data: 28-29.05.2019

Więcej informacji o konferencji znajdziesz na www.spi.org.pl

Prezentacja z wystąpienia Sławomira Głaza w trakcie ogólnopolskiej konferencji dla brokerów informacji i branż pokrewnych: IV Warsztat Pracy Infobrokera - 4.0 WPI

Prelegenci: Sławomir Głaz, SEFO
Wydarzenie: IV Warsztat Pracy Infobrokera - WPI 4.0
Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków
Data: 28-29.05.2019

Więcej informacji o konferencji znajdziesz na www.spi.org.pl

More Related Content

More from Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

RODO – Jak skutecznie wypełnić obowiązek informacyjny i uniknąć kary

 1. 1. RODO - jak skutecznie wypełnić obowiązek informacyjny i uniknąć kary (!?) Sławomir Głaz IV Warsztat Pracy Infobrokera Kraków | 28-29.05.2019 1
 2. 2. Sławomir Głaz ● Inspektor Ochrony Danych w dużej jednostce ochrony zdrowia ● z ochroną danych osobowych związany od 10 lat ● 2008 - 2011 wydawca jednego z większych portali o tematyce bezpieczeństwa informacji ● autor artykułów w pismach branżowych ● 2018 - członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji 2
 3. 3. Obowiązek informacyjny jeden z ważniejszych artykułów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 3
 4. 4. Obowiązek informacyjny Osoba PRAWO Administrator OBOWIĄZEK 4
 5. 5. Pozyskiwanie danych 5
 6. 6. Dwa sposoby pozyskiwania danych 1 Art 13 Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą 2 Art 14 Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą 6
 7. 7. Termin informowania 7
 8. 8. Kiedy informować o przetwarzaniu danych? 8 Art. 13 OD RAZU
 9. 9. Kiedy informować o przetwarzaniu danych? 9 Art. 14 a) w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca b) jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą; c) jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu.
 10. 10. Czy trzeba informować? Tak*. 10
 11. 11. Czy trzeba informować? *Wyjątki / Art 14 pkt 5/ 11 1 osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami; 1 udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku (...) W takich przypadkach administrator (...)udostępnia informacje publicznie. 1 pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego 1 dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej przewidzianym w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, w tym ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy
 12. 12. O czym informować 12
 13. 13. Obowiązek informacyjny RODO nakłada na administratorów obowiązek przekazywania osobom, których dane dotyczą szerokiego zakresu informacji 13
 14. 14. Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą swoją tożsamość i dane kontaktowe /precyzyjne określenie/ gdy ma to zastosowanie - dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych /e-mail; adres korespondencyjny; nr telefonu/ cele przetwarzania danych oraz podstawę prawną /wyartykułowanie celu/ jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora /opisanie interesu/
 15. 15. Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą 15 gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu /czas musi być podany i z czegoś wynikać/ informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją /unikanie określenia “MOŻEMY”, a precyzyjne wskazanie/
 16. 16. Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą 16 informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 17. 17. Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą 17 informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego /pełen adres/ informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych; informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
 18. 18. Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą 18 źródło pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych; Dodatkowo
 19. 19. Kiedy informować 19
 20. 20. Obowiązek informacyjny 20 Spełnienie obowiązku informacyjnego nie musi być czynnością jednorazową!
 21. 21. Obowiązek informacyjny 21 Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym te dane zostały pozyskane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu Ponownie informujemy,:
 22. 22. Ułatwienia w wykonaniu obowiązku informacyjnego 22 Administrator będący mikroprzedsiębiorcą może zrealizować obowiązek informacyjny poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorstwa lub udostępnienie na swojej stronie internetowej stosownych informacji (art. 4a ust. 1 ustawy o prawach konsumenta)
 23. 23. Jakość komunikacji 23
 24. 24. Sposób przekazywania informacji Zasada przejrzystości wymaga, by wszelkie informacje kierowane do ogółu społeczeństwa lub osoby, której dane dotyczą, były zwięzłe, łatwo dostępne i zrozumiałe, by były formułowane jasnym i prostym językiem, a w stosownych przypadkach, dodatkowo wizualizowane. (...) Motyw 58 24
 25. 25. Sposób przekazywania informacji Administrator podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem – w szczególności gdy informacje są kierowane do dziecka – udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14 (...) Art 12 RODO 25
 26. 26. Sposób przekazywania informacji (...)Zasada przejrzystości wymaga, by wszelkie informacje i wszelkie komunikaty związane z przetwarzaniem tych danych osobowych były łatwo dostępne i zrozumiałe oraz sformułowane jasnym i prostym językiem. Zasada ta dotyczy w szczególności informowania osób, których dane dotyczą, o tożsamości administratora i celach przetwarzania (...) Motyw 39 26
 27. 27. Rozliczalność 27
 28. 28. Czy klauzula informacyjna musi być podpisana? ● Tak ● Nie ● Nie zaszkodzi 28
 29. 29. Rok z RODO 29
 30. 30. Rok z RODO 25.05. 18 Wejście w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 12.18 03.19 ??? 30 10 tysięcy skarg, pytań i zgłoszeń odnotował UODO 943 tys zł pierwsza kara finansowa w Polsce 05.19 ustawa wdrażająca RODO 55 tys zł druga kara finansowa w Polsce
 31. 31. Dziękuję 31 Sławomir Głaz www.sefo.pl kontakt@sefo.pl

×