Successfully reported this slideshow.

Projekty bibliotek akademickich jako platformy wywiadu badawczego

0

Share

1 of 12
1 of 12

Projekty bibliotek akademickich jako platformy wywiadu badawczego

0

Share

Download to read offline

Prezentacja z wystąpienia dr inż. Jacka Willeckiego w trakcie ogólnopolskiej konferencji dla brokerów informacji i branż pokrewnych: IV Warsztat Pracy Infobrokera - 4.0 WPI

Prelegent: dr inż. Jacek Willecki | Biblioteka Politechniki Poznańskiej
Wydarzenie: IV Warsztat Pracy Infobrokera - WPI 4.0
Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków
Data: 28-29.05.2019

Więcej informacji o konferencji znajdziesz na www.spi.org.pl

Prezentacja z wystąpienia dr inż. Jacka Willeckiego w trakcie ogólnopolskiej konferencji dla brokerów informacji i branż pokrewnych: IV Warsztat Pracy Infobrokera - 4.0 WPI

Prelegent: dr inż. Jacek Willecki | Biblioteka Politechniki Poznańskiej
Wydarzenie: IV Warsztat Pracy Infobrokera - WPI 4.0
Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków
Data: 28-29.05.2019

Więcej informacji o konferencji znajdziesz na www.spi.org.pl

More Related Content

More from Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Projekty bibliotek akademickich jako platformy wywiadu badawczego

 1. 1. PROJEKTY BIBLIOTEK AKADEMICKICH JAKO PLATFORMY WYWIADU BADAWCZEGO INIB KRAKÓW WPI 4.0 KONFERENCJA - NETWORKING - WARSZTATY 28-29 MAJA 2019
 2. 2. P R O G R A M O P E R A C Y J N Y P O L S K A C Y F R O W A Źródła finansowania projektów bibliotek akademickich D Z I A Ł A L N O Ś Ć U P O W S Z E C H N I A J Ą C A N A U K Ę P R O G R A M O P E R A C Y J N Y W I E D Z A E D U K A C J A R O Z W Ó J R E G I O N A L N E P R O G R A M Y O P E R A C Y J N E Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
 3. 3. P O P C I I O Ś P R I O R Y T E T O W A E - A D M I N I S T R A C J A I O T W A R T Y U R Z Ą D 4 M L N P L N - 5 0 M L N E U R Budżety projektów bibliotek akademickich D U N T Y P W N I O S K U B I B L I O T E K I 1 0 T Y S . P L N - 5 0 T Y S . P L N T Y P W N I O S K U U P O W S Z E C H N I A N I E 1 0 0 T Y S . P L N - 1 M L N P L N P O W E R I I I O Ś P R I O R Y T E T O W A S Z K O L N I C T W O W Y Ż S Z E D L A G O S P O D A R K I I R O Z W O J U 0 , 5 M L N P L N - 2 , 5 M L N P L N R P O C Y F R O W E O S I E P R I O R Y T E T O W E 2 , 5 M L N P L N - 4 M L N P L N Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
 4. 4. P O P C P O D D Z I A Ł A N I E 2 . 3 . 1 U D O S T Ę P N I E N I E I S P W S P O S Ó B O T W A R T Y Z A P E W N I E N I E I N T E R O P E R A C Y J N O Ś C I Z K R A J O W Y M I I Z A G R A N I C Z N Y M I R E P O Z Y T O R I A M I D A N Y C H P U B L I C Z N Y C H Zakres merytoryczny projektów bibliotek akademickich D U N T Y P W N I O S K U B I B L I O T E K I R E T R O K O N W E R S J A , D I G I T A L I Z A C J A , U D O S T Ę P N I A N I E T Y P W N I O S K U U P O W S Z E C H N I A N I E R E P O Z Y T O R I A C Y F R O W E , P O R T A L E N A U K O W E P O W E R D Z I A Ł A N I E 3 . 5 W S P A R C I E I N F O R M A T Y C Z N Y C H N A R Z Ę D Z I Z A R Z Ą D Z A N I A U C Z E L N I A M I T W O R Z E N I E O T W A R T Y C H Z A S O B Ó W E D U K A C Y J N Y C H Z A R Z Ą D Z A N I E I N F O R M A C J Ą W C E L U D O S K O N A L E N I A J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A R P O W L D Z I A Ł A N I E 2 . 1 C Y F R O W E L U B E L S K I E D I G I T A L I Z A C J A Z A S O B Ó W N A U K O W Y C H R E P O Z Y T O R I A C Y F R O W E U D O S T Ę P N I A N I E Z A S O B Ó W W S P O S Ó B O T W A R T Y Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
 5. 5. P O P C 3 6 M I E S I Ę C Y O K R E S T R W A Ł O Ś C I 6 0 M I E S I Ę C Y Okres realizacji projektów bibliotek akademickich D U N 1 2 M I E S I Ę C Y 2 4 M I E S I Ą C E P O W E R 1 8 - 4 8 M I E S I Ę C Y O K R E S T R W A Ł O Ś C I R E Z U L T A T Ó W I P R O D U K T Ó W 2 4 M I E S I Ą C E R P O 2 4 - 3 6 M I E S I Ę C Y O K R E S T R W A Ł O Ś C I 3 6 - 6 0 M I E S I Ę C Y Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
 6. 6. A T L A S Z A S O B Ó W O T W A R T E J N A U K I P O L I T E C H N I K A W R O C Ł A W S K A Z A S O B Y N A U K I . P L 3 3 6 9 2 0 3 0 , 0 0 P L N Wybrane platformy wywiadu badawczego finansowane z POPC M U L T I D Y S C Y P L I N A R N Y O T W A R T Y S Y S T E M T R A N S F E R U W I E D Z Y P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A M O S T W I E D Z Y . P L 9 7 0 8 4 7 5 , 2 1 P L N P O L S K A P L A T F O R M A M E D Y C Z N A U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y W E W R O C Ł A W I U P P M . E D U . P L 3 7 2 7 9 3 4 1 , 6 0 P L N L E O P O L D I N A O N L I N E U N I W E R S Y T E T W R O C Ł A W S K I U N I . W R O C . P L / P R O J E K T Y 1 4 0 4 0 2 9 3 , 8 4 P L N Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
 7. 7. A Z O N K O L E K C J E M A K R O S K O P O W E K O L E K C J E O B R A Z Ó W , R Y S U N K Ó W , S Z K I C Ó W P R Ó B K I G L E B O W E Zasoby naukowe wybranych platform wywiadu badawczego finansowanych z POPC M O S T W I E D Z Y Z E S P O Ł Y B A D A W C Z E K A T A L O G P R O J E K T Ó W W Y N A L A Z K I I W Z O R Y P R Z E M Y S Ł O W E P P M R O Z P R A W Y D O K T O R S K I E W Y N I K I B A D A Ń B A Z A E K S P E R T Ó W Z R Ó Ż N Y C H D Z I E D Z I N M E D Y C Y N Y L E O N S K A M I E N I A Ł O Ś C I R O Ś L I N N E I Z W I E R Z Ę C E M I N E R A Ł Y I M E T E O R Y T Y W Y N I K I B A D A Ń S P E K T R O S K O P O W Y C H Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
 8. 8. A Z O N S T U D E N C I , D O K T O R A N C I , P R A C O W N I C Y N A U K O W I I N A U K O W O - D Y D A K T Y C Z N I , U C Z N I O W I E , P R Z E D S I Ę B I O R C Y Grupy docelowe wybranych platform wywiadu badawczego finansowanych z POPC M O S T W I E D Z Y P R A C O W N I C Y N A U K O W I , D O K T O R A N C I , S T U D E N C I , P R Z E D S I Ę B I O R C Y , S P O Ł E C Z E Ń S T W O I N F O R M A C Y J N E P P M P R A C O W N I C Y N A U K O W I , D O K T O R A N C I , P R Z E D S I Ę B I O R C Y , R E D A K C J E C Z A S O P I S M N A U K O W Y C H , U Ż Y T K O W N I C Y I N D Y W I D U A L N I L E O N P R A C O W N I C Y N A U K O W I , S T U D E N C I , P R Z E D S T A W I C I E L E S E K T O R A , G O S P O D A R C Z E G O , N A U C Z Y C I E L E , A M A T O R Z Y I H O B B Y Ś C I , U C Z N I O W I E Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
 9. 9. A Z O N R E P O Z Y T O R I A K O D Ó W Ź R Ó D Ł O W Y C H M O D E L E 3 D B A Z A P R E P A R A T Ó W H I S T O L O G I C Z N Y C H Innowacje wybranych platform wywiadu badawczego finansowanych z POPC M O S T W I E D Z Y R E G I O N A L N E C E N T R U M K O M P E T E N C Y J N E W O B S Z A R Z E O P E N A C C E S S I O P E N R E S E A R C H D A T A P R Z E S T R Z E N N Y A T L A S T K A N E K I K O M Ó R E K P P M I N F O R M A C J E D L A P A C J E N T Ó W D O B I E R A N I E P R O P O Z Y C J I G R A N T O W Y C H W O P A R C I U O P R O F I L P U B L I K A C Y J N Y K R E A T O R D O R O B K U N A U K O W E G O L E O N U S Ł U G I C Y F R O W E W C H M U R Z E W I R T U A L N E L A B O R A T O R I U M T R A N S K R Y P C J I C Y F R O W E S T R U M I E N I O W A N I E M A T E R I A Ł Ó W Ź R Ó D Ł O W Y C H Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
 10. 10. P O N O W N E W Y K O R Z Y S T A N I E Z A S O B Ó W N A U K I I N T E R O P E R A C Y J N O Ś Ć Z I N N Y M I R E P O Z Y T O R I A M I D A N Y C H Zalety wybranych platform wywiadu badawczego finansowanych z POPC M O Ż L I W O Ś Ć S A M O D Z I E L N E G O W P R O W A D Z A N I A D A N Y C H R Ó Ż N O R O D N O Ś Ć F O R M Z A S O B Ó W N A U K I S U R O W E D A N E N A U K O W E D O S T Ę P O P E N A C C E S S Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
 11. 11. P O D W Ó J N E F I N A N S O W A N I E P U B L I K A C J I / D O S T Ę P U D O A R T Y K U Ł Ó W N A U K O W Y C H Wady komercyjnych elektronicznych baz naukowych J E D N O L I T A , T R A D Y C Y J N A F O R M A Z A S O B Ó W N A U K I O G R A N I C Z O N Y C Z A S O W O D O S T Ę P I N S T Y T U C J O N A L N Y P O S T Ę P U J Ą C Y , S T A Ł Y W Z R O S T C E N W Y S O K I E K O S Z T Y P U B L I K A C J I O P E N A C C E S S Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
 12. 12. e-mail: jacek.willecki@put.poznan.pl INIB Dziękuję za uwagę! WPI 4.0 ŹRÓDŁA INFORMACJI - NARZĘDZIA I APLIKACJE - TECHNIKI PRACY 28 MAJA 2019

×