Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projekty bibliotek akademickich jako platformy wywiadu badawczego

684 views

Published on

Prezentacja z wystąpienia dr inż. Jacka Willeckiego w trakcie ogólnopolskiej konferencji dla brokerów informacji i branż pokrewnych: IV Warsztat Pracy Infobrokera - 4.0 WPI

Prelegent: dr inż. Jacek Willecki | Biblioteka Politechniki Poznańskiej
Wydarzenie: IV Warsztat Pracy Infobrokera - WPI 4.0
Miejsce: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków
Data: 28-29.05.2019

Więcej informacji o konferencji znajdziesz na www.spi.org.pl

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Projekty bibliotek akademickich jako platformy wywiadu badawczego

 1. 1. PROJEKTY BIBLIOTEK AKADEMICKICH JAKO PLATFORMY WYWIADU BADAWCZEGO INIB KRAKÓW WPI 4.0 KONFERENCJA - NETWORKING - WARSZTATY 28-29 MAJA 2019
 2. 2. P R O G R A M O P E R A C Y J N Y P O L S K A C Y F R O W A Źródła finansowania projektów bibliotek akademickich D Z I A Ł A L N O Ś Ć U P O W S Z E C H N I A J Ą C A N A U K Ę P R O G R A M O P E R A C Y J N Y W I E D Z A E D U K A C J A R O Z W Ó J R E G I O N A L N E P R O G R A M Y O P E R A C Y J N E Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
 3. 3. P O P C I I O Ś P R I O R Y T E T O W A E - A D M I N I S T R A C J A I O T W A R T Y U R Z Ą D 4 M L N P L N - 5 0 M L N E U R Budżety projektów bibliotek akademickich D U N T Y P W N I O S K U B I B L I O T E K I 1 0 T Y S . P L N - 5 0 T Y S . P L N T Y P W N I O S K U U P O W S Z E C H N I A N I E 1 0 0 T Y S . P L N - 1 M L N P L N P O W E R I I I O Ś P R I O R Y T E T O W A S Z K O L N I C T W O W Y Ż S Z E D L A G O S P O D A R K I I R O Z W O J U 0 , 5 M L N P L N - 2 , 5 M L N P L N R P O C Y F R O W E O S I E P R I O R Y T E T O W E 2 , 5 M L N P L N - 4 M L N P L N Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
 4. 4. P O P C P O D D Z I A Ł A N I E 2 . 3 . 1 U D O S T Ę P N I E N I E I S P W S P O S Ó B O T W A R T Y Z A P E W N I E N I E I N T E R O P E R A C Y J N O Ś C I Z K R A J O W Y M I I Z A G R A N I C Z N Y M I R E P O Z Y T O R I A M I D A N Y C H P U B L I C Z N Y C H Zakres merytoryczny projektów bibliotek akademickich D U N T Y P W N I O S K U B I B L I O T E K I R E T R O K O N W E R S J A , D I G I T A L I Z A C J A , U D O S T Ę P N I A N I E T Y P W N I O S K U U P O W S Z E C H N I A N I E R E P O Z Y T O R I A C Y F R O W E , P O R T A L E N A U K O W E P O W E R D Z I A Ł A N I E 3 . 5 W S P A R C I E I N F O R M A T Y C Z N Y C H N A R Z Ę D Z I Z A R Z Ą D Z A N I A U C Z E L N I A M I T W O R Z E N I E O T W A R T Y C H Z A S O B Ó W E D U K A C Y J N Y C H Z A R Z Ą D Z A N I E I N F O R M A C J Ą W C E L U D O S K O N A L E N I A J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A R P O W L D Z I A Ł A N I E 2 . 1 C Y F R O W E L U B E L S K I E D I G I T A L I Z A C J A Z A S O B Ó W N A U K O W Y C H R E P O Z Y T O R I A C Y F R O W E U D O S T Ę P N I A N I E Z A S O B Ó W W S P O S Ó B O T W A R T Y Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
 5. 5. P O P C 3 6 M I E S I Ę C Y O K R E S T R W A Ł O Ś C I 6 0 M I E S I Ę C Y Okres realizacji projektów bibliotek akademickich D U N 1 2 M I E S I Ę C Y 2 4 M I E S I Ą C E P O W E R 1 8 - 4 8 M I E S I Ę C Y O K R E S T R W A Ł O Ś C I R E Z U L T A T Ó W I P R O D U K T Ó W 2 4 M I E S I Ą C E R P O 2 4 - 3 6 M I E S I Ę C Y O K R E S T R W A Ł O Ś C I 3 6 - 6 0 M I E S I Ę C Y Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
 6. 6. A T L A S Z A S O B Ó W O T W A R T E J N A U K I P O L I T E C H N I K A W R O C Ł A W S K A Z A S O B Y N A U K I . P L 3 3 6 9 2 0 3 0 , 0 0 P L N Wybrane platformy wywiadu badawczego finansowane z POPC M U L T I D Y S C Y P L I N A R N Y O T W A R T Y S Y S T E M T R A N S F E R U W I E D Z Y P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A M O S T W I E D Z Y . P L 9 7 0 8 4 7 5 , 2 1 P L N P O L S K A P L A T F O R M A M E D Y C Z N A U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y W E W R O C Ł A W I U P P M . E D U . P L 3 7 2 7 9 3 4 1 , 6 0 P L N L E O P O L D I N A O N L I N E U N I W E R S Y T E T W R O C Ł A W S K I U N I . W R O C . P L / P R O J E K T Y 1 4 0 4 0 2 9 3 , 8 4 P L N Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
 7. 7. A Z O N K O L E K C J E M A K R O S K O P O W E K O L E K C J E O B R A Z Ó W , R Y S U N K Ó W , S Z K I C Ó W P R Ó B K I G L E B O W E Zasoby naukowe wybranych platform wywiadu badawczego finansowanych z POPC M O S T W I E D Z Y Z E S P O Ł Y B A D A W C Z E K A T A L O G P R O J E K T Ó W W Y N A L A Z K I I W Z O R Y P R Z E M Y S Ł O W E P P M R O Z P R A W Y D O K T O R S K I E W Y N I K I B A D A Ń B A Z A E K S P E R T Ó W Z R Ó Ż N Y C H D Z I E D Z I N M E D Y C Y N Y L E O N S K A M I E N I A Ł O Ś C I R O Ś L I N N E I Z W I E R Z Ę C E M I N E R A Ł Y I M E T E O R Y T Y W Y N I K I B A D A Ń S P E K T R O S K O P O W Y C H Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
 8. 8. A Z O N S T U D E N C I , D O K T O R A N C I , P R A C O W N I C Y N A U K O W I I N A U K O W O - D Y D A K T Y C Z N I , U C Z N I O W I E , P R Z E D S I Ę B I O R C Y Grupy docelowe wybranych platform wywiadu badawczego finansowanych z POPC M O S T W I E D Z Y P R A C O W N I C Y N A U K O W I , D O K T O R A N C I , S T U D E N C I , P R Z E D S I Ę B I O R C Y , S P O Ł E C Z E Ń S T W O I N F O R M A C Y J N E P P M P R A C O W N I C Y N A U K O W I , D O K T O R A N C I , P R Z E D S I Ę B I O R C Y , R E D A K C J E C Z A S O P I S M N A U K O W Y C H , U Ż Y T K O W N I C Y I N D Y W I D U A L N I L E O N P R A C O W N I C Y N A U K O W I , S T U D E N C I , P R Z E D S T A W I C I E L E S E K T O R A , G O S P O D A R C Z E G O , N A U C Z Y C I E L E , A M A T O R Z Y I H O B B Y Ś C I , U C Z N I O W I E Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
 9. 9. A Z O N R E P O Z Y T O R I A K O D Ó W Ź R Ó D Ł O W Y C H M O D E L E 3 D B A Z A P R E P A R A T Ó W H I S T O L O G I C Z N Y C H Innowacje wybranych platform wywiadu badawczego finansowanych z POPC M O S T W I E D Z Y R E G I O N A L N E C E N T R U M K O M P E T E N C Y J N E W O B S Z A R Z E O P E N A C C E S S I O P E N R E S E A R C H D A T A P R Z E S T R Z E N N Y A T L A S T K A N E K I K O M Ó R E K P P M I N F O R M A C J E D L A P A C J E N T Ó W D O B I E R A N I E P R O P O Z Y C J I G R A N T O W Y C H W O P A R C I U O P R O F I L P U B L I K A C Y J N Y K R E A T O R D O R O B K U N A U K O W E G O L E O N U S Ł U G I C Y F R O W E W C H M U R Z E W I R T U A L N E L A B O R A T O R I U M T R A N S K R Y P C J I C Y F R O W E S T R U M I E N I O W A N I E M A T E R I A Ł Ó W Ź R Ó D Ł O W Y C H Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
 10. 10. P O N O W N E W Y K O R Z Y S T A N I E Z A S O B Ó W N A U K I I N T E R O P E R A C Y J N O Ś Ć Z I N N Y M I R E P O Z Y T O R I A M I D A N Y C H Zalety wybranych platform wywiadu badawczego finansowanych z POPC M O Ż L I W O Ś Ć S A M O D Z I E L N E G O W P R O W A D Z A N I A D A N Y C H R Ó Ż N O R O D N O Ś Ć F O R M Z A S O B Ó W N A U K I S U R O W E D A N E N A U K O W E D O S T Ę P O P E N A C C E S S Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
 11. 11. P O D W Ó J N E F I N A N S O W A N I E P U B L I K A C J I / D O S T Ę P U D O A R T Y K U Ł Ó W N A U K O W Y C H Wady komercyjnych elektronicznych baz naukowych J E D N O L I T A , T R A D Y C Y J N A F O R M A Z A S O B Ó W N A U K I O G R A N I C Z O N Y C Z A S O W O D O S T Ę P I N S T Y T U C J O N A L N Y P O S T Ę P U J Ą C Y , S T A Ł Y W Z R O S T C E N W Y S O K I E K O S Z T Y P U B L I K A C J I O P E N A C C E S S Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
 12. 12. e-mail: jacek.willecki@put.poznan.pl INIB Dziękuję za uwagę! WPI 4.0 ŹRÓDŁA INFORMACJI - NARZĘDZIA I APLIKACJE - TECHNIKI PRACY 28 MAJA 2019

×