Projekty bibliotek akademickich jako platformy wywiadu badawczego

Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
Stowarzyszenie Profesjonalistów InformacjiStowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
PROJEKTY
BIBLIOTEK
AKADEMICKICH
JAKO
PLATFORMY
WYWIADU
BADAWCZEGO
INIB
KRAKÓW
WPI 4.0
KONFERENCJA - NETWORKING - WARSZTATY
28-29 MAJA 2019
P R O G R A M
O P E R A C Y J N Y
P O L S K A C Y F R O W A
Źródła finansowania
projektów bibliotek
akademickich
D Z I A Ł A L N O Ś Ć
U P O W S Z E C H N I A J Ą C A
N A U K Ę
P R O G R A M
O P E R A C Y J N Y W I E D Z A
E D U K A C J A R O Z W Ó J
R E G I O N A L N E
P R O G R A M Y
O P E R A C Y J N E
Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
P O P C
I I O Ś P R I O R Y T E T O W A
E - A D M I N I S T R A C J A
I O T W A R T Y U R Z Ą D
4 M L N P L N - 5 0 M L N E U R
Budżety projektów
bibliotek akademickich
D U N
T Y P W N I O S K U B I B L I O T E K I
1 0 T Y S . P L N - 5 0 T Y S . P L N
T Y P W N I O S K U U P O W S Z E C H N I A N I E
1 0 0 T Y S . P L N - 1 M L N P L N
P O W E R
I I I O Ś P R I O R Y T E T O W A
S Z K O L N I C T W O W Y Ż S Z E
D L A G O S P O D A R K I
I R O Z W O J U
0 , 5 M L N P L N - 2 , 5 M L N P L N
R P O
C Y F R O W E O S I E
P R I O R Y T E T O W E
2 , 5 M L N P L N - 4 M L N P L N
Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
P O P C
P O D D Z I A Ł A N I E 2 . 3 . 1
U D O S T Ę P N I E N I E I S P W S P O S Ó B O T W A R T Y
Z A P E W N I E N I E I N T E R O P E R A C Y J N O Ś C I
Z K R A J O W Y M I I Z A G R A N I C Z N Y M I
R E P O Z Y T O R I A M I D A N Y C H P U B L I C Z N Y C H
Zakres merytoryczny
projektów bibliotek
akademickich
D U N
T Y P W N I O S K U B I B L I O T E K I
R E T R O K O N W E R S J A , D I G I T A L I Z A C J A , U D O S T Ę P N I A N I E
T Y P W N I O S K U U P O W S Z E C H N I A N I E
R E P O Z Y T O R I A C Y F R O W E , P O R T A L E N A U K O W E
P O W E R
D Z I A Ł A N I E 3 . 5
W S P A R C I E
I N F O R M A T Y C Z N Y C H
N A R Z Ę D Z I Z A R Z Ą D Z A N I A
U C Z E L N I A M I
T W O R Z E N I E O T W A R T Y C H
Z A S O B Ó W E D U K A C Y J N Y C H
Z A R Z Ą D Z A N I E I N F O R M A C J Ą
W C E L U D O S K O N A L E N I A
J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A
R P O W L
D Z I A Ł A N I E 2 . 1
C Y F R O W E L U B E L S K I E
D I G I T A L I Z A C J A
Z A S O B Ó W N A U K O W Y C H
R E P O Z Y T O R I A C Y F R O W E
U D O S T Ę P N I A N I E
Z A S O B Ó W W S P O S Ó B
O T W A R T Y
Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
P O P C
3 6 M I E S I Ę C Y
O K R E S T R W A Ł O Ś C I
6 0 M I E S I Ę C Y
Okres realizacji
projektów bibliotek
akademickich
D U N
1 2 M I E S I Ę C Y
2 4 M I E S I Ą C E
P O W E R
1 8 - 4 8 M I E S I Ę C Y
O K R E S T R W A Ł O Ś C I
R E Z U L T A T Ó W I P R O D U K T Ó W
2 4 M I E S I Ą C E
R P O
2 4 - 3 6 M I E S I Ę C Y
O K R E S T R W A Ł O Ś C I
3 6 - 6 0 M I E S I Ę C Y
Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
A T L A S Z A S O B Ó W O T W A R T E J N A U K I
P O L I T E C H N I K A W R O C Ł A W S K A
Z A S O B Y N A U K I . P L
3 3 6 9 2 0 3 0 , 0 0 P L N
Wybrane platformy
wywiadu badawczego
finansowane
z POPC
M U L T I D Y S C Y P L I N A R N Y
O T W A R T Y S Y S T E M
T R A N S F E R U W I E D Z Y
P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A
M O S T W I E D Z Y . P L
9 7 0 8 4 7 5 , 2 1 P L N
P O L S K A P L A T F O R M A
M E D Y C Z N A
U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y
W E W R O C Ł A W I U
P P M . E D U . P L
3 7 2 7 9 3 4 1 , 6 0 P L N
L E O P O L D I N A O N L I N E
U N I W E R S Y T E T
W R O C Ł A W S K I
U N I . W R O C . P L / P R O J E K T Y
1 4 0 4 0 2 9 3 , 8 4 P L N
Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
A Z O N
K O L E K C J E M A K R O S K O P O W E
K O L E K C J E O B R A Z Ó W , R Y S U N K Ó W , S Z K I C Ó W
P R Ó B K I G L E B O W E
Zasoby naukowe
wybranych platform
wywiadu badawczego
finansowanych
z POPC
M O S T W I E D Z Y
Z E S P O Ł Y B A D A W C Z E
K A T A L O G P R O J E K T Ó W
W Y N A L A Z K I I W Z O R Y P R Z E M Y S Ł O W E
P P M
R O Z P R A W Y D O K T O R S K I E
W Y N I K I B A D A Ń
B A Z A E K S P E R T Ó W
Z R Ó Ż N Y C H D Z I E D Z I N
M E D Y C Y N Y
L E O N
S K A M I E N I A Ł O Ś C I
R O Ś L I N N E I Z W I E R Z Ę C E
M I N E R A Ł Y I M E T E O R Y T Y
W Y N I K I B A D A Ń
S P E K T R O S K O P O W Y C H
Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
A Z O N
S T U D E N C I , D O K T O R A N C I , P R A C O W N I C Y N A U K O W I
I N A U K O W O - D Y D A K T Y C Z N I , U C Z N I O W I E ,
P R Z E D S I Ę B I O R C Y
Grupy docelowe
wybranych platform
wywiadu badawczego
finansowanych
z POPC
M O S T W I E D Z Y
P R A C O W N I C Y N A U K O W I , D O K T O R A N C I ,
S T U D E N C I , P R Z E D S I Ę B I O R C Y ,
S P O Ł E C Z E Ń S T W O I N F O R M A C Y J N E
P P M
P R A C O W N I C Y N A U K O W I ,
D O K T O R A N C I ,
P R Z E D S I Ę B I O R C Y ,
R E D A K C J E C Z A S O P I S M
N A U K O W Y C H ,
U Ż Y T K O W N I C Y
I N D Y W I D U A L N I
L E O N
P R A C O W N I C Y N A U K O W I ,
S T U D E N C I ,
P R Z E D S T A W I C I E L E
S E K T O R A ,
G O S P O D A R C Z E G O ,
N A U C Z Y C I E L E ,
A M A T O R Z Y I H O B B Y Ś C I ,
U C Z N I O W I E
Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
A Z O N
R E P O Z Y T O R I A K O D Ó W Ź R Ó D Ł O W Y C H
M O D E L E 3 D
B A Z A P R E P A R A T Ó W H I S T O L O G I C Z N Y C H
Innowacje wybranych
platform wywiadu
badawczego
finansowanych
z POPC
M O S T W I E D Z Y
R E G I O N A L N E C E N T R U M K O M P E T E N C Y J N E
W O B S Z A R Z E O P E N A C C E S S I O P E N R E S E A R C H D A T A
P R Z E S T R Z E N N Y A T L A S T K A N E K I K O M Ó R E K
P P M
I N F O R M A C J E D L A P A C J E N T Ó W
D O B I E R A N I E P R O P O Z Y C J I
G R A N T O W Y C H W O P A R C I U
O P R O F I L P U B L I K A C Y J N Y
K R E A T O R D O R O B K U
N A U K O W E G O
L E O N
U S Ł U G I C Y F R O W E
W C H M U R Z E
W I R T U A L N E
L A B O R A T O R I U M
T R A N S K R Y P C J I
C Y F R O W E
S T R U M I E N I O W A N I E
M A T E R I A Ł Ó W
Ź R Ó D Ł O W Y C H
Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
P O N O W N E W Y K O R Z Y S T A N I E
Z A S O B Ó W N A U K I
I N T E R O P E R A C Y J N O Ś Ć
Z I N N Y M I R E P O Z Y T O R I A M I D A N Y C H
Zalety wybranych
platform wywiadu
badawczego
finansowanych
z POPC
M O Ż L I W O Ś Ć S A M O D Z I E L N E G O
W P R O W A D Z A N I A D A N Y C H
R Ó Ż N O R O D N O Ś Ć F O R M Z A S O B Ó W N A U K I
S U R O W E
D A N E N A U K O W E
D O S T Ę P
O P E N A C C E S S
Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
P O D W Ó J N E F I N A N S O W A N I E
P U B L I K A C J I / D O S T Ę P U
D O A R T Y K U Ł Ó W N A U K O W Y C H
Wady komercyjnych
elektronicznych
baz naukowych
J E D N O L I T A , T R A D Y C Y J N A
F O R M A Z A S O B Ó W N A U K I
O G R A N I C Z O N Y C Z A S O W O
D O S T Ę P I N S T Y T U C J O N A L N Y
P O S T Ę P U J Ą C Y ,
S T A Ł Y W Z R O S T C E N
W Y S O K I E K O S Z T Y
P U B L I K A C J I
O P E N A C C E S S
Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
e-mail: jacek.willecki@put.poznan.pl
INIB
Dziękuję za uwagę!
WPI 4.0
ŹRÓDŁA INFORMACJI - NARZĘDZIA I APLIKACJE - TECHNIKI PRACY
28 MAJA 2019
1 of 12

Recommended

Bezdroża internetu – czy pieniądze leżą na ulicy (w internecie)? Wykorzystani... by
Bezdroża internetu – czy pieniądze leżą na ulicy (w internecie)? Wykorzystani...Bezdroża internetu – czy pieniądze leżą na ulicy (w internecie)? Wykorzystani...
Bezdroża internetu – czy pieniądze leżą na ulicy (w internecie)? Wykorzystani...Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
1.1K views32 slides
Działania informacyjne w środowisku międzynarodowym, na podstawie udziału w o... by
Działania informacyjne w środowisku międzynarodowym, na podstawie udziału w o...Działania informacyjne w środowisku międzynarodowym, na podstawie udziału w o...
Działania informacyjne w środowisku międzynarodowym, na podstawie udziału w o...Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
1.1K views10 slides
RODO – Jak skutecznie wypełnić obowiązek informacyjny i uniknąć kary by
RODO – Jak skutecznie wypełnić obowiązek informacyjny i uniknąć karyRODO – Jak skutecznie wypełnić obowiązek informacyjny i uniknąć kary
RODO – Jak skutecznie wypełnić obowiązek informacyjny i uniknąć karyStowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
1.2K views31 slides
Szukając pani S***k*n*us, czyli jak łączyć kompetencje informatyczne i resear... by
Szukając pani S***k*n*us, czyli jak łączyć kompetencje informatyczne i resear...Szukając pani S***k*n*us, czyli jak łączyć kompetencje informatyczne i resear...
Szukając pani S***k*n*us, czyli jak łączyć kompetencje informatyczne i resear...Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
1.4K views11 slides
Informacja gospodarcza a open data - obecne bariery technologiczne i nietechn... by
Informacja gospodarcza a open data - obecne bariery technologiczne i nietechn...Informacja gospodarcza a open data - obecne bariery technologiczne i nietechn...
Informacja gospodarcza a open data - obecne bariery technologiczne i nietechn...Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
1.3K views14 slides
Anonimowe sieci dystrybucji informacji na przykładzie sieci TOR by
Anonimowe sieci dystrybucji informacji na przykładzie sieci TORAnonimowe sieci dystrybucji informacji na przykładzie sieci TOR
Anonimowe sieci dystrybucji informacji na przykładzie sieci TORStowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
1.7K views19 slides

More Related Content

More from Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji

Market Intelligence - monitorowanie konkurencji i działań konkurencyjnych by
Market Intelligence - monitorowanie konkurencji i działań konkurencyjnychMarket Intelligence - monitorowanie konkurencji i działań konkurencyjnych
Market Intelligence - monitorowanie konkurencji i działań konkurencyjnychStowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
3.8K views22 slides
Rezultaty projektów jako źródła informacji by
Rezultaty projektów jako źródła informacjiRezultaty projektów jako źródła informacji
Rezultaty projektów jako źródła informacjiStowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
1K views17 slides
Metody poszukiwania informacji w sieci TOR (i dlaczego nie są skuteczne) by
Metody poszukiwania informacji w sieci TOR (i dlaczego nie są skuteczne)Metody poszukiwania informacji w sieci TOR (i dlaczego nie są skuteczne)
Metody poszukiwania informacji w sieci TOR (i dlaczego nie są skuteczne)Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
2K views29 slides
Facebook jako źródło informacji by
Facebook jako źródło informacjiFacebook jako źródło informacji
Facebook jako źródło informacjiStowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
1.2K views19 slides

More from Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji(18)

Recently uploaded

Netflix Inc. by
Netflix Inc.Netflix Inc.
Netflix Inc.125071027
13 views11 slides
yasin-ppt.pptx by
yasin-ppt.pptxyasin-ppt.pptx
yasin-ppt.pptxsamanolia75
21 views6 slides
sample.potx by
sample.potxsample.potx
sample.potxMaryna Yurchenko
22 views3 slides
Imports Next Level.pdf by
Imports Next Level.pdfImports Next Level.pdf
Imports Next Level.pdfBloomerang
161 views32 slides
December 2023 - Meat on the Bones by
December 2023 - Meat on the BonesDecember 2023 - Meat on the Bones
December 2023 - Meat on the BonesNZSG
29 views11 slides
Cattery Warrington by
Cattery WarringtonCattery Warrington
Cattery WarringtonOutlandGroup Ltd
10 views6 slides

Recently uploaded(20)

Netflix Inc. by 125071027
Netflix Inc.Netflix Inc.
Netflix Inc.
12507102713 views
Imports Next Level.pdf by Bloomerang
Imports Next Level.pdfImports Next Level.pdf
Imports Next Level.pdf
Bloomerang161 views
December 2023 - Meat on the Bones by NZSG
December 2023 - Meat on the BonesDecember 2023 - Meat on the Bones
December 2023 - Meat on the Bones
NZSG29 views
Bloomerang Thank Yous Dec 2023.pdf by Bloomerang
Bloomerang Thank Yous Dec 2023.pdfBloomerang Thank Yous Dec 2023.pdf
Bloomerang Thank Yous Dec 2023.pdf
Bloomerang163 views
voice logger software aegis.pdf by Nirmal Sharma
voice logger software aegis.pdfvoice logger software aegis.pdf
voice logger software aegis.pdf
Nirmal Sharma48 views
Super Solar Mounting Solutions 20230509(1).pdf by carrie55bradshaw
Super Solar Mounting Solutions 20230509(1).pdfSuper Solar Mounting Solutions 20230509(1).pdf
Super Solar Mounting Solutions 20230509(1).pdf
carrie55bradshaw13 views
davood_keshavarz_david_keshavarz_criminal_conviction_prison_sentence_judgemen... by morshedislam3
davood_keshavarz_david_keshavarz_criminal_conviction_prison_sentence_judgemen...davood_keshavarz_david_keshavarz_criminal_conviction_prison_sentence_judgemen...
davood_keshavarz_david_keshavarz_criminal_conviction_prison_sentence_judgemen...
morshedislam320 views
Learning from Failure_ Lessons from Failed Startups.pptx by Codeventures
Learning from Failure_ Lessons from Failed Startups.pptxLearning from Failure_ Lessons from Failed Startups.pptx
Learning from Failure_ Lessons from Failed Startups.pptx
Codeventures14 views
Nevigating Sucess.pdf by TEWMAGAZINE
Nevigating Sucess.pdfNevigating Sucess.pdf
Nevigating Sucess.pdf
TEWMAGAZINE27 views
Why are KPIs(key performance indicators) important? by Epixel MLM Software
Why are KPIs(key performance indicators) important? Why are KPIs(key performance indicators) important?
Why are KPIs(key performance indicators) important?

Projekty bibliotek akademickich jako platformy wywiadu badawczego

 • 2. P R O G R A M O P E R A C Y J N Y P O L S K A C Y F R O W A Źródła finansowania projektów bibliotek akademickich D Z I A Ł A L N O Ś Ć U P O W S Z E C H N I A J Ą C A N A U K Ę P R O G R A M O P E R A C Y J N Y W I E D Z A E D U K A C J A R O Z W Ó J R E G I O N A L N E P R O G R A M Y O P E R A C Y J N E Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
 • 3. P O P C I I O Ś P R I O R Y T E T O W A E - A D M I N I S T R A C J A I O T W A R T Y U R Z Ą D 4 M L N P L N - 5 0 M L N E U R Budżety projektów bibliotek akademickich D U N T Y P W N I O S K U B I B L I O T E K I 1 0 T Y S . P L N - 5 0 T Y S . P L N T Y P W N I O S K U U P O W S Z E C H N I A N I E 1 0 0 T Y S . P L N - 1 M L N P L N P O W E R I I I O Ś P R I O R Y T E T O W A S Z K O L N I C T W O W Y Ż S Z E D L A G O S P O D A R K I I R O Z W O J U 0 , 5 M L N P L N - 2 , 5 M L N P L N R P O C Y F R O W E O S I E P R I O R Y T E T O W E 2 , 5 M L N P L N - 4 M L N P L N Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
 • 4. P O P C P O D D Z I A Ł A N I E 2 . 3 . 1 U D O S T Ę P N I E N I E I S P W S P O S Ó B O T W A R T Y Z A P E W N I E N I E I N T E R O P E R A C Y J N O Ś C I Z K R A J O W Y M I I Z A G R A N I C Z N Y M I R E P O Z Y T O R I A M I D A N Y C H P U B L I C Z N Y C H Zakres merytoryczny projektów bibliotek akademickich D U N T Y P W N I O S K U B I B L I O T E K I R E T R O K O N W E R S J A , D I G I T A L I Z A C J A , U D O S T Ę P N I A N I E T Y P W N I O S K U U P O W S Z E C H N I A N I E R E P O Z Y T O R I A C Y F R O W E , P O R T A L E N A U K O W E P O W E R D Z I A Ł A N I E 3 . 5 W S P A R C I E I N F O R M A T Y C Z N Y C H N A R Z Ę D Z I Z A R Z Ą D Z A N I A U C Z E L N I A M I T W O R Z E N I E O T W A R T Y C H Z A S O B Ó W E D U K A C Y J N Y C H Z A R Z Ą D Z A N I E I N F O R M A C J Ą W C E L U D O S K O N A L E N I A J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A R P O W L D Z I A Ł A N I E 2 . 1 C Y F R O W E L U B E L S K I E D I G I T A L I Z A C J A Z A S O B Ó W N A U K O W Y C H R E P O Z Y T O R I A C Y F R O W E U D O S T Ę P N I A N I E Z A S O B Ó W W S P O S Ó B O T W A R T Y Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
 • 5. P O P C 3 6 M I E S I Ę C Y O K R E S T R W A Ł O Ś C I 6 0 M I E S I Ę C Y Okres realizacji projektów bibliotek akademickich D U N 1 2 M I E S I Ę C Y 2 4 M I E S I Ą C E P O W E R 1 8 - 4 8 M I E S I Ę C Y O K R E S T R W A Ł O Ś C I R E Z U L T A T Ó W I P R O D U K T Ó W 2 4 M I E S I Ą C E R P O 2 4 - 3 6 M I E S I Ę C Y O K R E S T R W A Ł O Ś C I 3 6 - 6 0 M I E S I Ę C Y Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
 • 6. A T L A S Z A S O B Ó W O T W A R T E J N A U K I P O L I T E C H N I K A W R O C Ł A W S K A Z A S O B Y N A U K I . P L 3 3 6 9 2 0 3 0 , 0 0 P L N Wybrane platformy wywiadu badawczego finansowane z POPC M U L T I D Y S C Y P L I N A R N Y O T W A R T Y S Y S T E M T R A N S F E R U W I E D Z Y P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A M O S T W I E D Z Y . P L 9 7 0 8 4 7 5 , 2 1 P L N P O L S K A P L A T F O R M A M E D Y C Z N A U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y W E W R O C Ł A W I U P P M . E D U . P L 3 7 2 7 9 3 4 1 , 6 0 P L N L E O P O L D I N A O N L I N E U N I W E R S Y T E T W R O C Ł A W S K I U N I . W R O C . P L / P R O J E K T Y 1 4 0 4 0 2 9 3 , 8 4 P L N Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
 • 7. A Z O N K O L E K C J E M A K R O S K O P O W E K O L E K C J E O B R A Z Ó W , R Y S U N K Ó W , S Z K I C Ó W P R Ó B K I G L E B O W E Zasoby naukowe wybranych platform wywiadu badawczego finansowanych z POPC M O S T W I E D Z Y Z E S P O Ł Y B A D A W C Z E K A T A L O G P R O J E K T Ó W W Y N A L A Z K I I W Z O R Y P R Z E M Y S Ł O W E P P M R O Z P R A W Y D O K T O R S K I E W Y N I K I B A D A Ń B A Z A E K S P E R T Ó W Z R Ó Ż N Y C H D Z I E D Z I N M E D Y C Y N Y L E O N S K A M I E N I A Ł O Ś C I R O Ś L I N N E I Z W I E R Z Ę C E M I N E R A Ł Y I M E T E O R Y T Y W Y N I K I B A D A Ń S P E K T R O S K O P O W Y C H Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
 • 8. A Z O N S T U D E N C I , D O K T O R A N C I , P R A C O W N I C Y N A U K O W I I N A U K O W O - D Y D A K T Y C Z N I , U C Z N I O W I E , P R Z E D S I Ę B I O R C Y Grupy docelowe wybranych platform wywiadu badawczego finansowanych z POPC M O S T W I E D Z Y P R A C O W N I C Y N A U K O W I , D O K T O R A N C I , S T U D E N C I , P R Z E D S I Ę B I O R C Y , S P O Ł E C Z E Ń S T W O I N F O R M A C Y J N E P P M P R A C O W N I C Y N A U K O W I , D O K T O R A N C I , P R Z E D S I Ę B I O R C Y , R E D A K C J E C Z A S O P I S M N A U K O W Y C H , U Ż Y T K O W N I C Y I N D Y W I D U A L N I L E O N P R A C O W N I C Y N A U K O W I , S T U D E N C I , P R Z E D S T A W I C I E L E S E K T O R A , G O S P O D A R C Z E G O , N A U C Z Y C I E L E , A M A T O R Z Y I H O B B Y Ś C I , U C Z N I O W I E Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
 • 9. A Z O N R E P O Z Y T O R I A K O D Ó W Ź R Ó D Ł O W Y C H M O D E L E 3 D B A Z A P R E P A R A T Ó W H I S T O L O G I C Z N Y C H Innowacje wybranych platform wywiadu badawczego finansowanych z POPC M O S T W I E D Z Y R E G I O N A L N E C E N T R U M K O M P E T E N C Y J N E W O B S Z A R Z E O P E N A C C E S S I O P E N R E S E A R C H D A T A P R Z E S T R Z E N N Y A T L A S T K A N E K I K O M Ó R E K P P M I N F O R M A C J E D L A P A C J E N T Ó W D O B I E R A N I E P R O P O Z Y C J I G R A N T O W Y C H W O P A R C I U O P R O F I L P U B L I K A C Y J N Y K R E A T O R D O R O B K U N A U K O W E G O L E O N U S Ł U G I C Y F R O W E W C H M U R Z E W I R T U A L N E L A B O R A T O R I U M T R A N S K R Y P C J I C Y F R O W E S T R U M I E N I O W A N I E M A T E R I A Ł Ó W Ź R Ó D Ł O W Y C H Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
 • 10. P O N O W N E W Y K O R Z Y S T A N I E Z A S O B Ó W N A U K I I N T E R O P E R A C Y J N O Ś Ć Z I N N Y M I R E P O Z Y T O R I A M I D A N Y C H Zalety wybranych platform wywiadu badawczego finansowanych z POPC M O Ż L I W O Ś Ć S A M O D Z I E L N E G O W P R O W A D Z A N I A D A N Y C H R Ó Ż N O R O D N O Ś Ć F O R M Z A S O B Ó W N A U K I S U R O W E D A N E N A U K O W E D O S T Ę P O P E N A C C E S S Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
 • 11. P O D W Ó J N E F I N A N S O W A N I E P U B L I K A C J I / D O S T Ę P U D O A R T Y K U Ł Ó W N A U K O W Y C H Wady komercyjnych elektronicznych baz naukowych J E D N O L I T A , T R A D Y C Y J N A F O R M A Z A S O B Ó W N A U K I O G R A N I C Z O N Y C Z A S O W O D O S T Ę P I N S T Y T U C J O N A L N Y P O S T Ę P U J Ą C Y , S T A Ł Y W Z R O S T C E N W Y S O K I E K O S Z T Y P U B L I K A C J I O P E N A C C E S S Źródło: dane powszechnie dostępne na stronach internetowych.
 • 12. e-mail: jacek.willecki@put.poznan.pl INIB Dziękuję za uwagę! WPI 4.0 ŹRÓDŁA INFORMACJI - NARZĘDZIA I APLIKACJE - TECHNIKI PRACY 28 MAJA 2019