Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Memoria

1,087 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Memoria

 1. 1. FEDERACIÓ CATALANA D’AUTOMOBILISME CIRCUIT DE KARTING DE CATALUNYA, S.L. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLINARS DEL VALLÈS, PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE ESPORTIU PER A LA PRÀCTICA D’ESPORTS DEL MOTOR Ref: 09P1108 Abril de 2009 Xavier Masip i Otzet Enginyer de camins, canals i ports Col·legiat núm.8036
 2. 2. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLINARS DEL VALLÈS, PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE ESPORTIU, PER A LA PRÀCTICA D’ESPORTS DEL MOTOR ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ 1. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA ................................................................................................ 2 1.1. Consideracions generals. ......................................................................................... 2 1.2. Ordre de redacció. .................................................................................................... 2 1.3. Descripció de la proposta. ....................................................................................... 2 1.4. Base legal i justificació............................................................................................. 4 1.5. Descripció de la Modificació Puntual........................................................................ 5 1.6. Modificació de les Normes Urbanístiques del P.G.O.U............................................ 6 1.7. Catàleg de bens protegits....................................................................................... 14 1.8. Avaluació de la mobilitat generada......................................................................... 15 1.9. Sostenibilitat econòmica. ........................................................................................ 15 1.10. Memòria social........................................................................................................ 15 1.11. Àmbit subjecte a suspensió de la tramitació d’instruments urbanístics i de ............. l’atorgament de llicències. ...................................................................................... 16 1.12. Utilització de cartografia oficial, en el contingut d’aquesta Modificació Puntual. ... 16 1.13. Annex 3: Llistat d’usos admesos en sòl no urbanitzable....................................... 17 ANNEXES Annex núm. 1: Avaluació de la mobilitat generada Annex núm. 2: Sostenibilitat Econòmica 2. PLÀNOLS 2.1. PLÀNOLS D’INFORMACIÓ. I.1. SITUACIÓ. I.2. EMPLAÇAMENT. I.3. PLANEJAMENT VIGENT: CLASSIFICACIÓ DEL SÒL I USOS GLOBALS. I.4. PLANEJAMENT VIGENT: ESTRUCTURA ORGÀNICA DEL TERRITORI. 2.2. PLÀNOLS D’ORDENACIÓ. O.1 ÀMBIT DE REDACCIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL. O.2 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL I USOS GLOBALS. O.3 ZONIFICACIÓ PROPOSADA PER L’ÀMBIT OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL. O.4 ÀMBIT SUBJECTE A SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ D’INSTRUMENTS URBANÍSTICS I DE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES (Art.102 RLUC). -1-
 3. 3. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLINARS DEL VALLÈS, PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE ESPORTIU, PER A LA PRÀCTICA D’ESPORTS DEL MOTOR 1. MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 1.1. Consideracions generals. La Revisió del Pla General d’Ordenació Municipal de Llinars del Vallès, es va aprovar definitivament en data de 21 de gener de 2003, i es va publicar al D.O.G. en data de 14 de maig de 2003. El desenvolupament de la present Modificació Puntual es fa a l’empara del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, i del Pla General d’Ordenació Urbana de Llinars del Vallès. La Modificació redactada, projecta la ubicació d’un Centre Esportiu per a la pràctica d’esports del motor, en sòl no urbanitzable, mantenint aquesta classificació del territori establerta pel Pla General d’Ordenació Urbana del municipi, adaptant però la seva qualificació, per tal que permeti els usos esportius i les instal·lacions que s’hi preveuen. Per altra banda, cal fer esment que l’Avantprojecte del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, actualment en procés d’exposició pública, qualifica l’espai on es preveu la construcció del Centre Esportiu per a la pràctica d’esports del motor, com espai de protecció preventiva del mosaic agroforestal. 1.2. Ordre de redacció. Qui promou aquesta Modificació Puntual és la FEDERACIÓ CATALANA D’AUTOMOBILISME, amb C.I.F. G-08582785, domiciliada al carrer Consell de Cent, núm. 445, de Barcelona (amb codi postal 08013), i qui la representa és el seu President, el Sr. Joan Ollé i Bartolomé, amb N.I.F. 37325882-X, juntament amb la societat CIRCUIT DE KÀRTING DE CATALUNYA, S.L, amb C.I.F. B-64823750, domiciliada a la Ctra. C-25, Km 129, de Rajadell (amb codi postal 08256), i qui la representa es el Sr. Pau Martínez i Fedi, amb N.I.F. 35038345-F, domiciliat al carrer Farigola, núm. 10, de Sant Antoni de Vilamajor (08459). 1.3. Descripció de la proposta. La proposta d’implantació esportiva pretén ocupar un espai fins ara buit en el món de l’automobilisme. És un projecte orientat, tant a la formació i tecnificació de pilots en la modalitat de karting, com a l’aficionat de l’esport del motor en general, permetent la celebració de grans esdeveniments esportius a Catalunya, que promocionin la imatge del nostre país a l’exterior. La pràctica del kàrting s’ha desenvolupat força els últims anys a Espanya malgrat la mancança d’instal·lacions adequades, amb diferència d’altres països europeus, on aquesta categoria es promou com a plataforma d’iniciació per a categories d’automòbil i disposen d’instal·lacions adients. -2-
 4. 4. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLINARS DEL VALLÈS, PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE ESPORTIU, PER A LA PRÀCTICA D’ESPORTS DEL MOTOR Per les seves característiques de seguretat, simplicitat i baix cost, el kàrting és un mitjà idoni per la iniciació en el món del motor. El kàrting permet un acostament del públic en general, al món del motor de competició. Actualment no existeix a Catalunya cap circuit de kàrting d’aquestes característiques. Per aquest motiu durant aquest temps s’han realitzat diverses gestions amb la Federació Internacional d’Automobilisme (F.I.A)., encaminades a poder complir totes les directrius fixades per la normativa d’aquest organisme, que puguin permetre l’homologació tipus “A” internacional d’aquest circuit, apte per a la realització de campionats del món. També s’han realitzat gestions amb el Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, amb l’Ajuntament de Llinars del Vallès, amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental i amb les diverses companyies de serveis, que hauran d’abastir aquest sector. El projecte vol millorar tot el que s’ha fet fins ara, pel que fa a instal·lacions permanents, aconseguint un circuit homologat internacionalment per a encabir les competicions internacionals d’aquest esport. Per aquest motiu aquesta instal·lació està qualificada d’interès públic per la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu final és el de l’organització de grans esdeveniments; i també que aquestes instal·lacions siguin el planter de pilots, on es pugui fer el seguiment d’aquests, des del seu inici, fins arribar a les categories d’alta competició, aconseguint que els pilots catalans puguin competir amb els millors pilots mundials sense haver de sortir a l’estranger. Les instal·lacions obririen les seves portes a l’aficionat, oferint-li un Centre Esportiu dins de l’àrea d’influència que té el complex automobilístic de Montmeló. La proposta de Modificació Puntual, està encaminada cap a la construcció del Circuit de Kàrting de Catalunya, circuit internacional que podria acollir curses del campionat del món, i que disposaria d’un circuit de velocitat, d’edifici administratiu i de serveis, de l’àrea tècnica corresponent, d’una zona de paddock (transformable en un circuit de lloguer, quan no hi hagi cursa), i de les instal·lacions complementàries necessàries per al desenvolupament de l’activitat. La proposta encabiria les àrees següents: - Pista de velocitat - Acampada - Circuit de kàrting de lloguer i paddock - Allotjament - Edifici social, administració i serveis - Restaurant / Bar - Àrees tècniques - Magatzems i hangars - Activitats esportives complementàries - Gimnàs - Zona de picnic - Museu - Zona d’esbarjo - Centre de primers auxilis - Aparcaments - Zones tècniques - Bosc - Accessos -3-
 5. 5. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLINARS DEL VALLÈS, PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE ESPORTIU, PER A LA PRÀCTICA D’ESPORTS DEL MOTOR Les activitats que es portarien a terme en aquest àmbit, serien les que segueixen. Entrenament, tecnificació i competició : - Kàrting de velocitat, per a competicions - Kàrting de lloguer, per a aficionats Altres activitats que s’hi podrien desenvolupar : - Cursets de perfeccionament de conducció. - Cursets de seguretat vial per a escoles. - Cursets d’aprenentatge de mecànica de motors. - Presentació d’equips de competició. 1.4. Base legal i justificació. El marc urbanístic i legal ve donat pel que disposen la legislació catalana a través del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme (LU), el Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol), i la legislació estatal del “Texto Refundido de la Ley del Suelo (R.D. Leg. 2/2008, de 20 de juny). En termes generals, la present Modificació queda regulada per l’article 92 del DL 1/2005, que disposa: Article 92 Vigència indefinida del planejament urbanístic. El planejament urbanístic, atès que és una disposició administrativa de caràcter general, té vigència indefinida i és susceptible de suspensió, modificació i revisió. Tal i com fixa l’article 83 del DL 1/2005, correspon a l’Ajuntament el tràmit d’aprovació inicial i provisional del document. Article 83 Tramitació dels plans d’ordenació urbanística i dels plans urbanístics derivats 1 L’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans d’ordenació urbanística municipal i dels plans urbanístics derivats que afecten el territori d’un únic municipi pertoquen, sens perjudici del que estableix l’apartat 3, a l’Ajuntament corresponent. En el cas dels plans urbanístics derivats en què la competència d’aprovació definitiva correspongui a l’Ajuntament, es pot adoptar directament l’acord d’aprovació definitiva, un cop complert el tràmit d’informació pública, prescindint de l’aprovació provisional. -4-
 6. 6. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLINARS DEL VALLÈS, PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE ESPORTIU, PER A LA PRÀCTICA D’ESPORTS DEL MOTOR Finalment i tal com fixa l’article 78 del DL 1/2005, correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme el tràmit d’aprovació definitiva del document. Article 78 Competències de les Comissions Territorials d’Urbanisme Correspon a les Comissions Territorials d’Urbanisme l’aprovació definitiva de: a) Els plans d’ordenació urbanística municipal i els programes d’actuació urbanística municipal, l’aprovació definitiva dels quals no correspongui al conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques. b) Els plans especials urbanístics a què fa referència l’article 67.1.d, els plans de millora urbana i els plans parcials urbanístics, en el cas que els ens locals no tinguin atribuïda, o no hagin d’exercir aquesta competència, d’acord amb el que estableix aquesta Llei. c) Els plans especials i urbanístics a què fan referència les lletres a, b, c i f de l’article 67.1 d) Els plans i els programes urbanístics plurimunicipals, l’aprovació definitiva dels quals no correspongui al conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques. e) Els plans parcials urbanístics de delimitació que no correspongui d’aprovar al conseller o consellera de Política Territorial i Obres Públiques. En quant a la justificació de la Modificació Puntual, la seva conveniència i oportunitat ve donada sobretot a nivell social, per l’interès en poder disposar d’un equipament esportiu d’aquestes característiques, el qual contribuirà de manera molt especial en la formació de pilots, i en l’acostament del públic en general al món del motor, a través d’una instal·lació que acomplirà les directrius internacionals en la matèria, i que podrà servir d’escenari a competicions d’aquest caire. Tal i com s’ha plantejat el projecte, la seva influència vol sobrepassar l’àmbit estrictament local, per convertir-se en un equipament a nivell nacional, amb projecció de competicions tant nacionals com internacionals. A nivell urbanístic, es vol ser el màxim de respectuós en quant a la seva implantació, sense modificar la classificació de sòl no urbanitzable en el qual es situa, i només adequar-la als usos i activitats previstos en aquest àmbit. 1.5. Descripció de la Modificació Puntual. Dins de la classificació de SÒL NO URBANITZABLE, establerta pel Pla General d’Ordenació Urbanística municipal, es crea una nova zona (clau 28), amb qualificació de CENTRE ESPORTIU, PER A LA PRÀCTICA D’ESPORTS DEL MOTOR, complementant les ja existents al municipi de Llinars: la d’especial interès ecològic i paisatgístic (clau 21), la de protecció dels espais naturals d’interès forestal (clau 24), la d’especial protecció de la biodiversitat (clau 26), la de protecció de les connexions biològiques (clau 23), la de mosaic agroforestal d’especial interès (clau 25), la de protecció del Mogent (clau 22), i la d’àrees extractives (clau 27). -5-
 7. 7. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLINARS DEL VALLÈS, PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE ESPORTIU, PER A LA PRÀCTICA D’ESPORTS DEL MOTOR La nova zona proposada, contemplaria els usos específics relacionats amb el món del motor, i la possibilitat d’encabir-hi les instal·lacions i infraestructures necessàries per aquests usos. Degut a que es volen preservar totes les àrees forestals incloses dins d’aquest àmbit, a la vegada que ubicar aquelles instal·lacions i infraestructures necessàries, es determinen dins de l’àmbit de la Modificació Puntual, unes subzones que més endavant es relacionen. La superfície de l’àmbit objecte d’aquesta Modificació Puntual, amidada topogràficament, és de 133.423,35 m². Per al desenvolupament de l’àmbit definit a la Modificació Puntual, es redactarà un Informe de sostenibilitat Ambiental, així com un Pla Especial d’Ordenació i Assignació d’Usos, per tal de resoldre la proposta adequadament. 1.6. Modificació de les Normes Urbanístiques del P.G.O.U. Les modificacions que es proposen introduir, dins de l’articulat de les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana, són les següents (es remarquen en negreta): TÍTOL III. RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL Capítol cinquè. Ordenació del sòl no urbanitzable d’especial valor o protecció SECCIÓ PRIMERA. DISPOSICIONS GENERALS DEL SÒL NO URBANITZABLE D’ESPECIAL VALOR O PROTECCIÓ Article 281 Zones i Sistemes en el Sòl no urbanitzable. Els Sòls inclosos en el Sòl No Urbanitzable, estaran qualificats com a: 1. Zones: Especial interès ecològic i paisatgístic 21 Protecció del Mogent 22 Protecció de les connexions biològiques 23 Protecció dels espais naturals d’interès forestal 24 Mosaic agroforestal d’especial interès: Forestal 25a Agrícola 25b Especial protecció de la biodiversitat Forestal 26a Agrícola 26b Àrees extractives 27 Centre Esportiu, per a la pràctica d’esports del motor 28 -6-
 8. 8. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLINARS DEL VALLÈS, PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE ESPORTIU, PER A LA PRÀCTICA D’ESPORTS DEL MOTOR 2. Sistemes: els definits a l’article 145 i que se situen en sòl no urbanitzable. Aquestes zones i sistemes es delimiten en els plànols d’Ordenació de les sèries N.1. i N.2. (escala 1:10.000). SECCIÓ SEGONA. REGULACIÓ D’USOS I ACTIVITATS AL SÒL NO URBANITZABLE Subsecció I. Aspectes generals Article 295. Usos no admesos en sòl no urbanitzable. No es permeten en sòl no urbanitzable i s’hauran d’emplaçar en sòls urbans o urbanitzables delimitats, els usos o instal·lacions següents: 1. Edificis d’habitatge no vinculats a les activitats agràries, forestals i ramaderes. 2. Usos comercials excepte els admesos a l’article 296. 3. Usos d’oficines i serveis. 4. Ús sanitari-assistencial, excepte el complementari dels usos admesos. 5. Ús educatiu no relacionat amb l’ensenyament obligatori o la natura. 6. Ús recreatiu. 7. Ús socio-cultural no relacionat amb aspectes culturals o del lloc. 8. Ús industrial excepte els relacionats a l’article 296. 9. Ús d’estacionament, excepte els relacionats amb activitats pròpies del sòl lliure. 10. Ús públic-administratiu. 11. Ús d’abastament. 12. Qualsevol altre ús anàleg amb els anteriors i que no estigui comprés en l’article següent. S’exceptua el cas del Centre esportiu, per a la pràctica d’esports del motor (clau 28), quins usos admesos venen establerts a l’Article 324bis2 d’aquestes Normes i al seu Annex número 3. Article 296. Usos admesos en sòl no urbanitzable. En coherència amb el model d’ordenació territorial definit pel present Pla, seran usos i instal·lacions permesos en sòl lliure: 1. Amb caràcter general, les construccions i instal·lacions vinculades amb explotacions agrícoles, ramaderes, forestals o cinegètiques, així com les vinculades a l’execució, el manteniment i el servei de les obres públiques. -7-
 9. 9. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLINARS DEL VALLÈS, PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE ESPORTIU, PER A LA PRÀCTICA D’ESPORTS DEL MOTOR 2. Excepcionalment, prèvia autorització de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, tramitada pel procediment establert per la Llei d’Urbanisme i el seu Reglament, podran admetre’s en les zones del sòl no urbanitzable que específicament s’indiquen per a cada un, els usos i les instal·lacions de la llista següent. En la llista es defineixen numèricament els usos al qual es fa correspondre una o més zones, d’acord amb aquesta relació alfabètica: Especial interès ecològic i paisatgístic 21 Protecció del Mogent 22 Protecció de les connexions biològiques 23 Protecció dels espais naturals d’interès forestal 24 Mosaic agroforestal d’especial interès: Forestal 25a Agrícola 25b Especial protecció de la biodiversitat: Forestal 26a Agrícola 26b Àrees extractives 27 Centre Esportiu, per a la pràctica d’esports del motor 28 El llistat d’usos admesos s’adjunta com a Annex número 3, a les presents Normes Urbanístiques. SECCIÓ TERCERA. REGULACIÓ DETALLADA DE LES ZONES SUBSECCIÓ VIII. ZONA DE CENTRE ESPORTIU, PER A LA PRÀCTICA D’ESPORTS DEL MOTOR (clau 28) Article 324 bis. 1. Definició i objectius 1. Correspon a l’àmbit definit per a la implantació del Centre Esportiu, per a la pràctica d’esports del motor, amb una superfície total de 133.423,35 m2. 2. Per a desenvolupar aquesta àrea, caldrà redactar un Pla Especial que contempli les determinacions d’ordenació, usos, edificació i urbanització, d’acord amb les especificacions que s’estableixen en aquestes Normes Urbanístiques. 3. El Pla Especial per a la implantació del Centre Esportiu, per a la pràctica d’esports del motor, diferenciarà les àrees següents: -8-
 10. 10. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLINARS DEL VALLÈS, PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE ESPORTIU, PER A LA PRÀCTICA D’ESPORTS DEL MOTOR Àrea A-1. Circuit de velocitat, zones de seguretat, graderies i tribunes. Es tracta d’una àrea on s’hi ubicaria el circuit de velocitat per al kàrting, totes les zones de seguretat necessàries pel mateix, les graderies i les tribunes. -Àrea A-2. Àrea reservada a l’organització i serveis. Es tracta d’una àrea on s’hi ubicarien totes les activitats relacionades amb el circuit de velocitat del kàrting, inclòs tribunes, amb els serveis que s’hi relacionin, inclòs el de formació, menys l’allotjament. -Àrea A-3. Àrea destinada a Paddock, circuit de kàrting de lloguer i magatzem de karts de lloguer. Es tracta d’una àrea on es situaria el Paddock (lloc a on s’instal·len les carpes dels participants d’una cursa de competició). Fora dels dies de competició, s’utilitzaria aquest espai com a circuit de kàrting de lloguer. En aquesta àrea es situaria l’emmagatzematge dels karts de lloguer, el dipòsit provisional de residus especials, i un petit espai destinat al subministrament de combustible, de capacitat inferior a 2000 l. -Àrea A-4. Àrea destinada a residència especial, per l’hostatge temporal de pilots, i vigilància. Es tracta d’una àrea on s’hi ubicaria la residència i hostatge de pilots en formació/tecnificació. Acolliria també vigilància, per tal de possibilitar el control permanent de les instal·lacions existents. Es prioritzarà la rehabilitació de les edificacions agràries ja existents. -Àrea A-5. Àrea destinada a aparcament, acampada i activitats esportives complementàries. Es tracta d’una àrea on es situarien els aparcaments per a tot tipus de vehicles, inclosos els autocars i els motor-home (autocaravanes), les zones d’acampada a l’aire lliure, així com s’hi podrien dur a terme activitats esportives complementàries, com ara el kàrting sobre terra, futbol, cotxes teledirigits a escala, etc. -Àrea A-6. Àrea forestal. Es tracta d’una àrea on existeix una bosquina de pi blanc i alzina, que es respectarà. Si podrà encabir alguna instal·lació de depuració o de reserva d’aigua. -9-
 11. 11. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLINARS DEL VALLÈS, PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE ESPORTIU, PER A LA PRÀCTICA D’ESPORTS DEL MOTOR -Àrea A-7. Àrea destinada al lleure, picnic, acampada i jocs infantils. Es tracta d’una àrea de descans, on s’hi situarien zones de picnic (aptes per menjar a l’aire lliure), zones d’acampada a l’aire lliure i zones de joc i d’esbarjo per als infants. -Àrea A-8. Àrea destinada a allotjar elements tècnics de les instal·lacions i serveis. Es tracta d’una àrea on s’hi ubicarien elements tècnics de les instal·lacions necessàries pel bon funcionament del sector, com ara estacions transformadores elèctriques, dipòsits de reg, depuració i decantació d’aigües, etc. Article 324 bis. 2. Usos compatibles En el conjunt de l’àmbit, s’admeten els següents usos globals, sense perjudici de particularització, en cada una de les àrees del Centre: a) Residència mòbil: Acampada. b) Residència Especial (4B), per a hostatge temporal de pilots i vigilància. c) Restauració. d) Comercial petit, fix o temporal, i al servei exclusiu de les activitats del Centre Esportiu. e) Oficines - Serveis, al servei de l’Organització del Centre Esportiu. f) Industrial, grups 3r. i 4rt, pel que fa a garatges, tallers de reparació de vehicles i estacions de servei, al servei exclusiu de les activitats i funcionament del Centre Esportiu. g) Sanitari-Assistencial, corresponents als serveis mèdics destinats a primers auxilis, pels participants que puguin resultar accidentats i pel públic en general. h) Educatiu, quant a aspectes relacionats amb el món del motor. i) Socio-Cultural, per aquelles activitats lligades al món del motor, com el Museu d’esports a motor, del kàrting, o similar, etc. j) Espai lliure i recreatiu, com parcs infantils, atraccions, etc. k) Esportiu, de tot tipus, a més dels propis del Centre Esportiu per a la pràctica d’esports del motor. l) Administratiu, lligat al Centre Esportiu. m) Vialitat i estacionament. - 10 -
 12. 12. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLINARS DEL VALLÈS, PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE ESPORTIU, PER A LA PRÀCTICA D’ESPORTS DEL MOTOR Article 324 bis. 3. Condicions d’edificació Les edificacions actuals es podran conservar i rehabilitar, adequant-les als usos que es requereixin per aquest Centre Esportiu. Per a les noves construccions necessàries per a la implantació del Centre Esportiu, per a la pràctica d’esports del motor, regiran els següents paràmetres: -Àrea A-1. Circuit de velocitat, zones de seguretat, graderies i tribunes. Paràmetres d’edificabilitat: Només 6,00 m2 de sostre, com a màxim, pels comissaris de pista, amb una alçada màxima de 3,50 metres, corresponent a planta baixa. Els coberts no tancats, no tindran la consideració d’edificació. El sostre màxim edificable, considerant els llocs de vigilància de pista, serà de 0,014 m2/m2. Ocupació: L’ocupació permesa serà del 1,40 %. Les tribunes d’estructura de formigó armat o d’entramat metàl·lic, comptabilitzaran al 50 % als efectes d’edificabilitat, sempre i quan estiguin totalment obertes per dessota. En cas de tancament d’aquesta part, es comptabilitzaran al 100 %. En ambdós casos, la seva ocupació es comptabilitzarà al 100 %. No comptabilitzaran als efectes d’edificabilitat, ni d’ocupació, aquelles graderies que s’emplacin directament sobre atalussaments del terreny. L’alçada de les tribunes no superarà els 6,00 metres, en el seu punt màxim. -Àrea A-2. Àrea reservada a l’organització i serveis. El sistema d’ordenació serà d’edificació aïllada. Paràmetres d’edificabilitat: El sostre màxim edificable serà de 0,70 m2/m2. L’alçada màxima de les edificacions serà de 13,50 metres, corresponent a tres nivells, amb excepció feta d’una torre singular de seguretat-transmissions, que podria sobrepassar aquesta alçada. Ocupació: L’ocupació màxima de les edificacions, respecte del total d’aquesta àrea, serà d’un 40,00 %. Les tribunes d’estructura de formigó armat o d’entramat metàl·lic, comptabilitzaran al 50 % als efectes d’edificabilitat, sempre i quan estiguin totalment obertes per dessota. En cas de tancament d’aquesta part, es comptabilitzaran al 100 %. En ambdós casos, la seva ocupació es comptabilitzarà al 100 %. No comptabilitzaran als efectes d’edificabilitat, ni d’ocupació, aquelles graderies que s’emplacin directament sobre atalussaments del terreny. - 11 -
 13. 13. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLINARS DEL VALLÈS, PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE ESPORTIU, PER A LA PRÀCTICA D’ESPORTS DEL MOTOR L’alçada de les tribunes no superarà els 6,00 metres, en el seu punt màxim. -Àrea A-3. Àrea destinada a Paddock, circuit de kàrting de lloguer i magatzem de karts de lloguer. El sistema d’ordenació serà d’edificació aïllada. Paràmetres d’edificabilitat: El sostre màxim edificable serà de 0,03 m2/m2. L’alçada màxima de les edificacions serà de 3,50 metres. Ocupació: L’ocupació permesa serà del 3,00 %. -Àrea A-4. Àrea destinada a residència especial, per l’hostatge temporal de pilots, i vigilància. Les edificacions existents es podran conservar i rehabilitar, adequant- les als usos que es requereixin per aquest Centre Esportiu. Per a les noves edificacions, regiran els següents paràmetres d’edificabilitat, i podran consistir en ampliacions dels edificis actuals: Edificabilitat: El sostre màxim edificable serà de 0,28 m2/m2. L’alçada màxima de les edificacions serà d’11,00 metres, que correspon a tres nivells. Ocupació: L’ocupació permesa per a les noves edificacions, serà del 14,00 %. -Àrea A-5. Àrea destinada a aparcament, acampada i activitats esportives complementàries. Paràmetres d’edificabilitat: El sostre màxim edificable serà de 0,02 m2/m2. L’alçada màxima de les edificacions serà de 3,50 metres. Ocupació: L’ocupació permesa serà del 2,00 %. -Àrea A-6. Àrea forestal. Paràmetres d’edificabilitat: No s’admet cap tipus de construcció fixa, amb excepció de les instal·lacions tècniques com depuradora, dipòsit d’aigües, decantació d’aigües o similars. Àrea A-7. Àrea destinada al lleure, picnic, acampada i jocs infantils. Paràmetres d’edificabilitat: El sostre màxim edificable serà de 0,03 m2/m2. L’alçada màxima de les edificacions serà de 3,50 metres. Ocupació: L’ocupació permesa serà del 3,00 %. - 12 -
 14. 14. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLINARS DEL VALLÈS, PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE ESPORTIU, PER A LA PRÀCTICA D’ESPORTS DEL MOTOR -Àrea A-8. Àrea destinada a allotjar elements tècnics de les instal·lacions i serveis. Paràmetres d’edificabilitat: S’hi podrà construir el sostre edificable necessari, per tal d’ubicar les instal·lacions adients pel bon funcionament del sector, com ara estacions transformadores elèctriques, dipòsits de reg, depuració i decantació d’aigües, etc. L’alçada màxima de les edificacions serà de 4,00 metres. Ocupació: L’ocupació que sigui necessària per implantar aquestes instal·lacions i serveis Article 324 bis.4. Aspectes ambientals 1. Topografia i adaptació topogràfica. Per tal de conformar la pista de velocitat o les plataformes on es situaran les diferents àrees de l’actuació, serà necessària l’execució de murs de contenció de terres i obres de fàbrica, que salvin els desnivells topogràfics existents. Per minimitzar en lo possible el seu impacte, s’estableix com a dimensió màxima de murs de contenció vertical, els 3,00 metres d’alçada. Quan es tracti de talussos o de murs de contenció inclinats en escullera, podran arribar als 6,00 metres d’alçada. A partir d’aquesta alçada, caldrà realitzar plataformes successives, graonades, amb trams de talús o escullera que no superin l’alçada de 6,00 metres, cadascun. Les plataformes s’enjardinaran. 2. Integració de les noves edificacions en el paisatge. Si bé la composició deu gaudir del suficient grau de llibertat, perquè sorgeixi l’al·licient i varietat necessària per a l’interès formal del conjunt, es fixen, no obstant, uns criteris bàsics per aconseguir el màxim grau possible d’integració de les noves edificacions dins del paisatge. En les condicions estètiques caldrà seguir un concepte tradicional de composició. Es reconeix que l’aspecte de modernitat hi ha de ser present, al tractar-se d’un Centre on la tècnica i l’esport a motor hi tindran la seva màxima raó de ser. No obstant, tots els materials utilitzats, inclosos aquells amb aspecte de “tecnificació”, hauran de buscar la integració paisatgística amb l’entorn, i utilitzar tractaments cromàtics de les façanes i de les cobertes, que integrin els edificis en el paisatge. 3. Preservació de les bosquines. Es respectarà la bosquina de pi blanc (pinus halepensis) i d’alzines (quercus sp. i querqus ilex), delimitada per l’àrea A-6 d’aquesta actuació i també present a l’àrea A-7. - 13 -
 15. 15. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLINARS DEL VALLÈS, PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE ESPORTIU, PER A LA PRÀCTICA D’ESPORTS DEL MOTOR 4. Hidrologia. Es recuperaran les aigües pluvials netes, per al manteniment de les superfícies verdes de l’àmbit. Es preveurà de conduir el drenatge de la plataforma del circuit, cap a un dipòsit de sedimentació i separació d’hidrocarburs, per al control accidental de substàncies perilloses pel medi natural. 5. Revegetació. Es preveurà la plantació d’espècies autòctones adaptades a la zona i de baix consum hídric, amb l’objectiu de minimitzar les necessitats d’aigua pel seu manteniment. 6. Impacte edafològic Durant les obres, s’haurà de preveure l’ús de la terra vegetal, extreta durant les tasques de moviment de terres, en la restauració de les zones verdes i talussos del circuit. Es preveurà una hidrosembra utilitzant una barreja de llavors de gramínies, de baixes necessitats hídriques, per a la restauració de talussos i zones verdes. S’admetran també altres tractaments vegetals, sempre que aquests no impliquin un elevat consum d’aigua. 7. Impacte geològic. S’intentarà compensar el balanç de terres de l’obra, evitant així zones de préstec, a excepció dels materials de cantera (tot-ú natural i artificial). Els excedents de terres s’utilitzaran per la restauració de canteres properes. 8. Impacte Acústic Per tal de reduir l’impacte acústic, es proposa situar el circuit de velocitat a una cota topogràfica que permeti, aprofitant la reglamentació de la FIA, que limita el màxim pendent de la pista, la formació de diferents talussos, que reduiran l’impacte acústic que puguin produir les emissions sonores dels karts que circulen pel circuit de velocitat a les diferents àrees residencials. 1.7. Catàleg de bens protegits. No existeix cap bé catalogat o protegit dins de l’àmbit objecte d’aquesta Modificació Puntual, d’acord amb el que s’estableix a l’Annex 5 de les Normes Urbanístiques del P.G.O.U. de Llinars del Vallès, on hi figura l’inventari d’elements d’interès i patrimoni arqueològic, i al contingut dels plànols N7.1 i N7.2 de la documentació gràfica del Pla, d’inventari d’edificacions d’interès i restes arqueològiques. - 14 -
 16. 16. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLINARS DEL VALLÈS, PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE ESPORTIU, PER A LA PRÀCTICA D’ESPORTS DEL MOTOR 1.8. Avaluació de la mobilitat generada. No serà obligatòria la redacció d’un Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada, per l’actuació d’implantació del Centre Esportiu, per a la pràctica d’esports del motor, atès que el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, indica en el seu Article 3.3 a l’apartat c, que s’haurà d’incorporar un Estudi de Mobilitat Generada, sempre i quan en instal·lacions esportives se superi un aforament de 2.000 persones. Aquesta xifra no es superarà, ja que l’aforament màxim previst es produirà quan es realitzin curses internacionals, en les quals s’assolirà un aforament màxim de 1.600 persones. A la resta de campionats, així com als cursos d’aproximació al kàrting, l’aforament estarà molt per dessota de les 2.000 persones diàries. No obstant això, s’ha redactat un Estudi d’aquestes característiques, per tal d’assegurar l’assoliment d’una mobilitat sostenible, el qual s’adjunta com Annex 1 d’aquesta Modificació Puntual. 1.9. Sostenibilitat econòmica. La implantació del Centre Esportiu, per a la pràctica d’esports del motor, es projecta de realitzar sobre sòl classificat com no urbanitzable, determinat pel Pla General d’Ordenació Urbana de Llinars del Vallès. L’actuació no suposarà un canvi en la classificació d’aquest sòl, el qual mantindrà la seva condició de no urbanitzable. Només es proposa de crear una nova zona, anomenada “Implantació del Centre Esportiu, per a la pràctica d’esports del motor” que tindria la Clau 28, dins d’aquest tipus de sòl. La Modificació Puntual proposada, no suposaria cap increment del valor dels terrenys afectats, atesa la nova legislació estatal específica en matèria de valoracions “Texto Refundido de la Ley del Suelo” (R.D. Leg. 2/2008, de 20 de Juny). Per tal d’assegurar l’assoliment de la sostenibilitat econòmica d’aquesta actuació, s’ha redactat un complert Estudi, el qual s’adjunta com Annex 2 d’aquesta Modificació Puntual. 1.10. Memòria social. La implantació del Centre Esportiu, per a la pràctica d’esports del motor, no suposaria cap creixement demogràfic pel municipi de Llinars del Vallès, ni cap increment en les necessitats en matèria d’habitatge. Només implicaria la creació de nous llocs de treball. - 15 -
 17. 17. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLINARS DEL VALLÈS, PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE ESPORTIU, PER A LA PRÀCTICA D’ESPORTS DEL MOTOR 1.11. Àmbit subjecte a suspensió de la tramitació d’instruments urbanístics i de l’atorgament de llicències. D’acord amb el que estableixen l’Article 71.2 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i l’Article 102 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, en aquesta Modificació Puntual i més concretament al seu plànol núm. 7, es delimita l’àmbit que serà objecte de suspensió de la tramitació d’instruments urbanístics i de l’atorgament de llicències, un cop així ho acordi l’Ajuntament de Llinars del Vallès. Tal i com ho determinen els Articles 71 i 72 del TRLU, l’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l’administració competent a l’esmentada suspensió, pel termini d’un any, en el cas regulat per l’apartat 1 de l’Article 71, o de dos anys en cas d’acumulació dels supòsits regulats pels apartats 1 i 2 de l’Article 71. 1.12. Utilització de cartografia oficial, en el contingut d’aquesta Modificació Puntual. D’acord amb el que estableix la Disposició Addicional Cinquena, del Reglament de la Llei d’’Urbanisme, per l’elaboració dels plànols d’aquesta Modificació Puntual, s’ha utilitzat cartografia oficial de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, pels plànols núms. I.1. (Situació) i I.2. (Emplaçament). Pels plànols núms. I.3. (Planejament vigent: Classificació del sòl i usos globals), I.4. (Planejament vigent: Estructura orgànica del territori), i O.2. (Proposta de modificació de la classificació del sòl i usos globals), s’ha utilitzat la informació gràfica del P.G.O.U vigent de Llinars del Vallès, a la vegada realitzada sobre la base de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Pel que fa als plànols núms. O.1. (Àmbit de redacció de la Modificació Puntual), O.3. (Zonificació proposada per l’àmbit de la Modificació Puntual), i O.4. (Àmbit subjecte a suspensió de la tramitació d’instruments urbanístics i de l’atorgament de llicències), i en defecte de cartografia oficial registrada à l’escala exigida, s’ha elaborat una nova cartografia referenciada sobre coordenades UTM. - 16 -
 18. 18. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLINARS DEL VALLÈS, PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE ESPORTIU, PER A LA PRÀCTICA D’ESPORTS DEL MOTOR 1.13 Annex 3: Llistat d’usos admesos en sòl no urbanitzable USOS Clau 21 Clau 22 Clau 23 Clau 24 Clau 25 Clau 26 Clau 27 Clau 28 Especial Protecció del Protecció de les Protecció dels espais Mosaïc agroforestal Especial Protecció de la Àrees Centre interès Mogent connexions naturals d'interès d'especial interès Biodiversitat extractives Esportiu per ecològic i biològiques forestal a la pràctica paisatgístic d’esports del motor a. forestal b.agrícola a.forestal b. agrícola 1. Edificis d’habitatge vinculats a les activitats agràries, forestals i ramaderes Masia tradicional Compatible Habitatge rural de nova Compatible Compatible Prohibit Prohibit planta Residències temporals per al Prohibit Prohibit personal que treballa en Prohibit Compatible Prohibit Compatible feines agràries 2. Comercials Comercials dependents d'activitats agropecuàries, Prohibit Compatible forestals i extractives Prohibit Centre de jardineria amb Prohibit Compatible Prohibit Compatible vivers o planters annexos Exposició i venda de pedres Prohibit Compatible naturals i àrids del lloc Prohibit Usos comercials d'alt risc i obligats a estar separats de Prohibit Compatible la població amb EIA Gasos liquats de petroli, Prohibit Compatible fins a 15 m3 propans i butans 3. Industrials Elaboració de productes Prohibit Compatible Compatible Prohibit naturals i artesans Indústries artesanes: tallers de ceràmica i d'escultura, Prohibit Compatible Prohibit Prohibit Prohibit Compatible rajoleria artesana, picapedrer Compatible i altres Cooperativa agrària Prohibit Compatible Prohibit - 17 -
 19. 19. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLINARS DEL VALLÈS, PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE ESPORTIU, PER A LA PRÀCTICA D’ESPORTS DEL MOTOR USOS Clau 21 Clau 22 Clau 23 Clau 24 Clau 25 Clau 26 Clau 27 Clau 28 Especial Protecció del Protecció de les Protecció dels espais Mosaïc agroforestal Especial Protecció de la Àrees Centre interès Mogent connexions naturals d'interès d'especial interès Biodiversitat extractives Esportiu per ecològic i biològiques forestal a la pràctica paisatgístic d’esports del motor a. forestal b.agrícola a.forestal b. agrícola Obres en indústries preexistents, ampliacions, canvis d'ús industrials, Compatible amb EIA adequació d'accessos, tanques, molls de càrrega Indústries a emplaçar prop Compatible Prohibit de la matèria primera amb EIA Serradores Compatible Prohibit amb Compatible distàncies Prohibit Bòbiles Prohibit nova planta Plantes de trituració i forns Prohibit de guix Tractament de pedres Prohibit Prohibit Prohibit Compatible naturals i marbres Fàbriques de pinsos Prohibit Fàbriques de cartró i paper orientades per l'energia de l'aigua Fàbriques d'electròlisi orientades per l'energia de Prohibit l'aigua Indústria d'alt risc per la població Fàbrica i magatzem de productes pirotècnics i polvorins Plantes d'aglomerats i Compatible morters amb EIA - 18 -
 20. 20. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLINARS DEL VALLÈS, PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE ESPORTIU, PER A LA PRÀCTICA D’ESPORTS DEL MOTOR USOS Clau 21 Clau 22 Clau 23 Clau 24 Clau 25 Clau 26 Clau 27 Clau 28 Especial Protecció del Protecció de les Protecció dels espais Mosaïc agroforestal Especial Protecció de la Àrees Centre interès Mogent connexions naturals d'interès d'especial interès Biodiversitat extractives Esportiu per ecològic i biològiques forestal a la pràctica paisatgístic d’esports del motor a. forestal b.agrícola a.forestal b. agrícola Pedreres Compatible 4. Usos Turístics Instal·lacions d'acollida en àrees rurals per a turisme no Compatible massiu Residències casa de pagès, en edificis existents i subjectes al reconeixement Prohibit del Dpt. D'Indústria, comerç i Compatible Prohibit Compatible turisme Prohibit Refugi de muntanya Càmping Prohibit Compatible Prohibit Compatible Compatible Cafè, bar Compatible Hotel, hostal, motel, aparthotel Compatible en instal·lacions existents Alberg de Joventut Casa de Colònies Pupil·latge de caravanes Prohibit Compatible Residència casa de pagès en Segons Compatible Compatible Compatible edificacions de nova planta condicionants Prohibit Compatible 25 ha Prohibit 3 ha 25 ha 3 ha PE Montnegre Envelats per a la celebració de festes i esdeveniments Prohibit firals Compatible amb Compatible Compatible Prohibit Prohibit Prohibit Instal·lacions desmuntables autorit. amb autorit. amb autorit. per a ball a l'aire lliure - 19 -
 21. 21. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLINARS DEL VALLÈS, PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE ESPORTIU, PER A LA PRÀCTICA D’ESPORTS DEL MOTOR USOS Clau 21 Clau 22 Clau 23 Clau 24 Clau 25 Clau 26 Clau 27 Clau 28 Especial Protecció del Protecció de les Protecció dels espais Mosaïc agroforestal Especial Protecció de la Àrees Centre interès Mogent connexions naturals d'interès d'especial interès Biodiversitat extractives Esportiu per ecològic i biològiques forestal a la pràctica paisatgístic d’esports del motor a. forestal b.agrícola a.forestal b. agrícola Pic-nic Compatible Compatible Compatible amb EIA Compatible Compatible Compatible Compatible amb EIA amb EIA Parc Infantil Compatible Compatible amb EIA Compatible Compatible Parc Temàtic, parc aquàtic o Prohibit Prohibit parc lúdic esportiu Residencial temporal vinculat Compatible Prohibit a l’activitat 5. Instal·lacions per a serveis tècnics de telecomunicacions Centres emissors de radiodifusió, televisió i antenes Compatible Compatible Antenes de telefonia i Compatible Compatible amb EIA Compatible Compatible amb EIA amb EIA Prohibit hertzianes Centre de comunicacions i antenes per satèl·lit 6. Instal·lacions de proveïment Oleoductes Compatible Gasoductes Prohibit Estació receptora- transformadora d'energia Compatible elèctrica cogenerador d'energia Prohibit Compatible Prohibit elèctrica Centre de distribució de gas Compatible natural Tanc de gas liquat de petroli Prohibit Compatible - 20 -
 22. 22. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLINARS DEL VALLÈS, PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE ESPORTIU, PER A LA PRÀCTICA D’ESPORTS DEL MOTOR USOS Clau 21 Clau 22 Clau 23 Clau 24 Clau 25 Clau 26 Clau 27 Clau 28 Especial Protecció del Protecció de les Protecció dels espais Mosaïc agroforestal Especial Protecció de la Àrees Centre interès Mogent connexions naturals d'interès d'especial interès Biodiversitat extractives Esportiu per ecològic i biològiques forestal a la pràctica paisatgístic d’esports del motor a. forestal b.agrícola a.forestal b. agrícola Dipòsit d'abastament d'aigua Compatible Cisterna d'aigua de pluja Planta de tractament d'aigua Compatible Prohibit potable Dipòsit contra incendi Compatible Centres generadors d'energia Prohibit Prohibit Compatible Prohibit Compatible Prohibit eòlica 7. Serveis i instal·lacions vinculats a la xarxa viària Estacions de Servei Compatible Prohibit Prohibit Àrees de manteniment Magatzems del servei de Prohibit Prohibit conservació de carreters Prohibit Centres de control de carreteres i trànsit 8. Instal·lacions mediambientals Radars meteorològics Prohibit Compatible Prohibit Estacions de meteorologia Planta depuradora industrial Compatible Compatible Prohibit Planta depuradora urbana amb EIA Altres infraestructures incloses al programa de sanejament Abocador de residus sòlids Prohibit urbans Prohibit Prohibit (1) Abocador de runes de la Compatible Prohibit Prohibit Compatible Prohibit Comp. EIA construcció i terres amb EIA Deixalleries Prohibit Descontaminació i desballestament de vehicles Prohibit fora d'us - 21 -
 23. 23. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLINARS DEL VALLÈS, PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE ESPORTIU, PER A LA PRÀCTICA D’ESPORTS DEL MOTOR USOS Clau 21 Clau 22 Clau 23 Clau 24 Clau 25 Clau 26 Clau 27 Clau 28 Especial Protecció del Protecció de les Protecció dels espais Mosaïc agroforestal Especial Protecció de la Àrees Centre interès Mogent connexions naturals d'interès d'especial interès Biodiversitat extractives Esportiu per ecològic i biològiques forestal a la pràctica paisatgístic d’esports del motor a. forestal b.agrícola a.forestal b. agrícola Planta de compostatge de Prohibit Compatible residus urbans Abocador de residus Prohibit Prohibit industrials Planta de tractament de purins Prohibit Compatible Prohibit Compatible Planta de compostatge de fems Prohibit Planta de compostatge de productes vegetals i orgànics Prohibit Compatible Prohibit Compatible per adobs Planta incineradora de Prohibit Prohibit residus Planta de transferència de Prohibit Compatible Prohibit Compatible residus Plantes de recuperació del ferro i d'abocaments Prohibit d'escòries 9. Usos d'equipament col.lectiu Equipaments d'ensenyament primari o secundari Equipaments educatius Compatible en instal·lacions existents relacionats amb la natura Prohibit Prohibit Escoles de capacitació Comp. en agrària Compatible en instal·lacions Compatible Compatible en instal·lacions existents Compatible instal·lacions Compatible existents Granja-Escola existents Centre d'informació de la Compatible natura Camp de futbol Prohibit Compatible Prohibit Compatible Prohibit Compatible - 22 -
 24. 24. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLINARS DEL VALLÈS, PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE ESPORTIU, PER A LA PRÀCTICA D’ESPORTS DEL MOTOR USOS Clau 21 Clau 22 Clau 23 Clau 24 Clau 25 Clau 26 Clau 27 Clau 28 Especial Protecció del Protecció de les Protecció dels espais Mosaïc agroforestal Especial Protecció de la Àrees Centre interès Mogent connexions naturals d'interès d'especial interès Biodiversitat extractives Esportiu per ecològic i biològiques forestal a la pràctica paisatgístic d’esports del motor a. forestal b.agrícola a.forestal b. agrícola Camp d'atletisme Prohibit Pista poliesportiva Compatible Prohibit Compatible Prohibit Club de tennis Prohibit Pavelló poliesportiu Prohibit Pavelló de tir Piscines a l'aire lliure d'ús Prohibit Compatible Prohibit Compatible Prohibit públic o col·lectiu Camp de Golf Prohibit Circuit de bicicletes de Compatible muntanya Compatible amb EIA Hípiques, escoles d'equitació Prohibit Prohibit Activitats columbòfiles Compatible Circuit de karts, cotxes i Permès motos Prohibit Camps de tir al plat Camp de vol d'ultralleugers Compatible Compatible Prohibit Compatible EIA Prohibit Prohibit Prohibit Prohibit Prohibit amb EIA amb EIA Museus relacionats amb aspectes naturals o del lloc Equipaments sanitaris Compatible en instal·lacions existents Centres religiosos Prohibit Cementiri Prohibit Prohibit Cementiris d'animals Compatible Prohibit Compatible Casernes Prohibit Prohibit Centres penitenciaris Centres de tractament i Comp. en inst. Prohibit Compatible en instal·lacions existents acollida de menors existents - 23 -
 25. 25. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLINARS DEL VALLÈS, PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE ESPORTIU, PER A LA PRÀCTICA D’ESPORTS DEL MOTOR USOS Clau 21 Clau 22 Clau 23 Clau 24 Clau 25 Clau 26 Clau 27 Clau 28 Especial Protecció del Protecció de les Protecció dels espais Mosaïc agroforestal Especial Protecció de la Àrees Centre interès Mogent connexions naturals d'interès d'especial interès Biodiversitat extractives Esportiu per ecològic i biològiques forestal a la pràctica paisatgístic d’esports del motor a. forestal b.agrícola a.forestal b. agrícola 10. Instal·lacions associades a l'activitat agropecuària Cria, engreix i reproducció Compatible d'animals amb EIA i Compatible amb EIA i control de purins control de purins Guàrdia i cria de gossos Prohibit Prohibit Competició de gossos Prohibit Prohibit Prohibit Nuclis zoològics Granges especials (cinegètica, cria d'estruços i Compatible Compatible amb EIA i control de purins altres) amb EIA i Centres veterinaris especials control de Compatible amb Compatible amb EIA i control de purins Prohibit Cellers de vi i criança purins EIA i control de Compatible en purins Compatible Compatible Prohibit instal·lacions existents en Caves Compatible en Compatible instal·lacions Trulls d'oli instal·lacions Compatible en instal·lacions existents existents existents (1) Compatible en els projectes de restauració de pedreres. EIA: Estudi d’Impacte Ambiental. Llinars del Vallès, abril de 2009. XAVIER MASIP I OTZET Enginyer de Camins, Canals i Ports Col·legiat núm. 8036 - 24 -
 26. 26. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE LLINARS DEL VALLÈS, PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE ESPORTIU, PER A LA PRÀCTICA D’ESPORTS DEL MOTOR 2. PLÀNOLS PLÀNOLS D’INFORMACIÓ. I.1. SITUACIÓ. I.2. EMPLAÇAMENT. I.3. PLANEJAMENT VIGENT: CLASSIFICACIÓ DEL SÒL I USOS GLOBALS. I.4. PLANEJAMENT VIGENT: ESTRUCTURA ORGÀNICA DEL TERRITORI. PLÀNOLS D’ORDENACIÓ. O.1 ÀMBIT DE REDACCIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL. O.2 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DEL SÒL I USOS GLOBALS. O.3 ZONIFICACIÓ PROPOSADA PER L’ÀMBIT OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL. O.4 ÀMBIT SUBJECTE A SUSPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ D’INSTRUMENTS URBANÍSTICS I DE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES (Art.102 RLUC). - 25 -

×