Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
En engasjert hverdag
– på jobb i KanvasEn engasjert hverdag
– på jobb i Kanvas
Småbarn–storemuligheter
Helt siden 1986 har barnehagestiftelsen Kanvas vært pådriver
for å bedre barns oppvekstvilkår og f...
Ideell
Kanvas er en stiftelse som driver etter ideelle prinsipper.
Det betyr at vi ikke tar ut utbytte og at overskudd som...
Pedagogisk plattform
Menneskesynet i Kanvas bygger på at barn og voksne
er likeverdige. I Kanvas skal de ansatte se handli...
Kompetentognyskapende
50% andel barnehagelærere
Barn lærer fra de er født, og de lærer mest de seks første
årene av livet....
Kanvas | Små barn – store muligheter
Bedriftsdemokrati
I Kanvas legges det vekt på bedriftsdemokrati som gjør
det mulig fo...
Arbeidsmiljø
Kanvas arbeider kontinuerlig med å kvalitetssikre og
videreutvikle det gode arbeidsmiljøet, bl.a. gjennom årl...
Levanger
Bærum
SørumOSLO
Asker
Røyken
Stavanger
Sandnes
Bergen
Tønsberg
Larvik
Sandefjord
Askøy
Design:mrwho.noFoto:www.gu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

På jobb i Kanvas

6,039 views

Published on

Folder - på jobb i Kanvas

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

På jobb i Kanvas

  1. 1. En engasjert hverdag – på jobb i KanvasEn engasjert hverdag – på jobb i Kanvas
  2. 2. Småbarn–storemuligheter Helt siden 1986 har barnehagestiftelsen Kanvas vært pådriver for å bedre barns oppvekstvilkår og foreldres hverdag. Vi er stolte av å få være med på å utforme premissene for vår sektor. For at barna skal trives i våre barnehager må også de ansatte trives. Skal vi få til det er vi avhengige av et godt arbeidsmiljø der kompetanse, engasjement og mulighet for påvirkning står sentralt. Denne folderen gir et innblikk i hva Kanvas står for, samt oppsummerer de tilbud og muligheter som gis til de som er ansatt i vår virksomhet. Litthistorie ognoenfakta: Kanvas ble etablert i 1986, og er i dag en av Norges største private aktører innen utvikling og drift av barnehager. Vi har 63 barnehager fordelt på 13 kommuner i Norge. Vi er 1200 engasjerte medarbeidere med ansvar for fler enn 4000 barn. God lesning! Robert Ullmann daglig leder i Kanvas Kanvas | Små barn – store muligheter
  3. 3. Ideell Kanvas er en stiftelse som driver etter ideelle prinsipper. Det betyr at vi ikke tar ut utbytte og at overskudd som genereres føres tilbake til virksomheten. Vi er en forvalter av fellesskapets midler, og pengene vi får i offentlig støtte skal komme barna og barnehagesektoren til gode. Det gjør vi blant annet ved å investere i kompetansen til de ansatte. Samfunnsansvarlig Samfunnsansvar i Kanvas handler om hvordan verdier skapes og hvordan vår tilstedeværelse i samfunnet påvirker mennesker, miljø og samfunnet generelt. Dette innebærer å integrere samfunns- og miljømessige hensyn i strategi og daglig drift. I Kanvas’ rapport for samfunnsansvar står det mer om hvordan Kanvas jobber med følgende: •• Utvikling av samfunnet ved å fremme demokratiske verdier og mangfold i møte med barn, foreldre og ansatte •• Miljøhensyn og forbruk •• Etterrettelighet, transparens og bedriftsdemokrati •• Samarbeid med ideelle og humanitære organisasjoner | 3 |
  4. 4. Pedagogisk plattform Menneskesynet i Kanvas bygger på at barn og voksne er likeverdige. I Kanvas skal de ansatte se handlinger og situasjoner fra barnets perspektiv, og spørre seg om valg de gjør er til det beste for barnet. Læringssynet i Kanvas bygger på at læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis. De ansatte gir barna mulighet til å bygge opp egen forståelse ved å oppmuntre dem til å være utforskende, medvirkende og deltagende i egen læringsprosess. Didaktisk modell I 2014 lanserte Kanvas sin nyutviklede didaktiske modell, som en videreutvikling av Kanvas’ pedagogiske plattform. Barnehagepedagogikken i Kanvas skal bygge på barns perspektiv og innspill i lek og læring. Kanvas’ didaktiske modell tar derfor opp to viktige sider ved det pedagogiske arbeidet i barnehagen – det å planlegge for læring, samtidig som barns medvirkning har innflytelse på innhold og metoder. Den didaktiske modellen bidrar til et systematisk og reflektert pedagogisk tilbud i barnehagen i tråd med Kanvas’ pedagogiske plattform. Mål for læringsarbeidet I 2015 lanserte Kanvas sine «mål for læringsarbeidet i Kanvas», som rommer både mål for hvordan de ansatte skal være i møte med barn og hvilke kjennetegn vi skal se etter og jobbe mot hos hvert enkelt barn. Kanvas’ mål for læringsarbeidet kan oppsummeres i 3 hovedpunkter. Læringsarbeidet i Kanvas-barnehagene: 1. preges av trygg tilknytning og støtter barns emosjonelle utvikling. 2. er målrettet og preges av bevegelig praksis og pedagogisk improvisasjon. 3. gir barn kroppslige erfaringer. VURDERING REFLEKSJON Dokumentasjon Pedagogisk dokumentasjon MedvirkningMål Barns lærings- og erfaringsmål Likeverdighet Innflytelse Innhold og metode LOVOMBARNEHAGER KANVAS’ PEDAGOGISKE PLATTFORM RAMMEPLANFORBAR NEHAGEN Måloppnåelse Relasjonskvalitet Kanvas | Små barn – store muligheter
  5. 5. Kompetentognyskapende 50% andel barnehagelærere Barn lærer fra de er født, og de lærer mest de seks første årene av livet. Utgangspunktet barn har når de går ut av barnehagen danner grunnlag for senere læring. De ansattes kunnskap og kompetanse er avgjørende for å fremme barns utvikling. Derfor leder Kanvas an med et mål om at minst halvparten av de ansatte i våre barnehager skal være utdannet barnehagelærer. I 2014 gjennomførte Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) et følgeforskningsprosjekt på oppdrag fra Kanvas, for å belyse hvilke konsekvenser det får når minst halvparten av de ansatte i en barnehage er barnehagelærere. Følgeforskningen viser flere viktige kvalitetsgevinster; kvaliteten i det pedagogiske tilbudet heves, pedagogene får et mer attraktivt fagmiljø å jobbe i, assistentenes kompetanse styrkes og motivasjonen til alle ansatte øker. Kanvas-skolen For å ivareta og forsterke god kvalitet bruker Kanvas mye tid og ressurser på å videreutvikle de ansattes kompetanse, både på individ- og gruppenivå. I mai 2014 fikk Kanvas tildelt en særskilt utmerkelse fra HR Norge for vårt arbeid innen kompetanseutvikling. Juryens begrunnelse var at intern og ekstern kompetanseutvikling bidrar til nytenkning og utvikling, og at det i Kanvas arbeides planmessig og med stor bredde. ´¨ Kanvas-skolen omfatter både undervisning, veiledning, rådgivning og nettverksarbeid. Kanvas tilbyr et lederutviklingsprogram for daglig ledere og et barnehagelærerprogram, hvor ulike nettverk bidrar til faglig utveksling og inspirasjon. Alle nyansatte deltar på et introduksjonskurs. Nyutdannede barnehagelærere har et obligatorisk veiledningsprogram som går over et år. Fagarbeidere og assistenter deltar på faglige frokostseminarer. Kanvas tilbyr også utviklings- og kursprogrammer til barnehagesektoren, bl.a. Toddler-konferansen. | 5 |
  6. 6. Kanvas | Små barn – store muligheter Bedriftsdemokrati I Kanvas legges det vekt på bedriftsdemokrati som gjør det mulig for alle ansatte å være involvert. Valg av ansatterepresentanter i styret og i Arbeidsmiljøutvalget (AMU), samt valg av hovedtillitsvalgte, gjennomføres av de ansatte. I tillegg er det etablert prosjektgrupper og fokusgrupper som inkluderer ansatte i Kanvas’ beslutninger og strategiske valg. Studiestøtte og karriereutvikling Kanvas tilbyr studiestipend til ansatte som ønsker å ta barnehagelærerutdanningen på deltid, og til ansatte som ønsker å ta videreutdanning - også på masternivå. I Kanvas skal ansatte tydelig kunne se hvilke muligheter om finnes for egen utvikling og karriere. I tråd med organisasjonens behov søker Kanvas internt etter medarbeidere med rett kompetanse. Karrieremuligheter i Kanvas kan være deltagelse i strategiprosjekter eller spesielle oppdrag i andre Kanvas-barnehager eller for Kanvas Kompetanse, f.eks. som veileder og kursholder.
  7. 7. Arbeidsmiljø Kanvas arbeider kontinuerlig med å kvalitetssikre og videreutvikle det gode arbeidsmiljøet, bl.a. gjennom årlige medarbeider- og brukerundersøkelser. Resultater fra disse undersøkelsene bekrefter at både ansatte og kunder er svært fornøyde. I medarbeiderundersøkelsen for 2014 sier 95% av de ansatte at de gjør en meningsfull jobb og 93% sier at de medvirker aktivt til et godt arbeidsmiljø. 97% sier at de ble tatt godt i mot i Kanvas. Nærvær Kanvas har et mål om 96,5% nærvær i sine barnehager fordi vi vet at fravær er en av barnehagenes største effektivitetsbarrierer. Derfor jobber Kanvas med å skape en kultur for nærvær og for å redusere sykefravær. Vi samarbeider med og mottar psykologtjenester og bistand fra kvalifisert helsepersonell gjennom bedriftshelsetjenesten. Mangfold og likestilling Kanvas ønsker en mangfoldig organisasjon fordi mangfold gir variert og utfyllende kompetanse i våre barnehager. Det innebærer klare mål om 30% andel menn og en flerkulturell personalgruppe. Kanvas har to ganger blitt tildelt Kunnskapsdepartementets likestillingspris for vårt arbeid med å rekruttere menn. Kanvas ønsker også seniorer i arbeid. Dette for å ivareta kompetansen og erfaringen ansatte med mange års yrkeserfaring kan tilføre vår organisasjon. Gode betingelser •• PBLs hovedavtale og hovedtariffavtale •• Konkurransedyktig lønn •• God pensjonsavtale med mulighet for AFP •• Gode særavtaler •• Mulighet for støtte til utdanning og videreutdanning •• Bedriftshelsetjeneste og avtale med psykologbistand | 7 |
  8. 8. Levanger Bærum SørumOSLO Asker Røyken Stavanger Sandnes Bergen Tønsberg Larvik Sandefjord Askøy Design:mrwho.noFoto:www.gundersenogmeg.no|OleBruun Kanvas Møllergt. 12 0179 Oslo Tel.: 22 40 58 40 ASKER - 1 ASKØY - 1 BERGEN - 8 BÆRUM - 3 LARVIK - 1 LEVANGER - 1 OSLO - 33 RØYKEN - 7 SANDEFJORD - 4 SANDNES - 1 STAVANGER - 1 SØRUM - 1 TØNSBERG - 1 Kanvas-barnehager 63

×