Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

10052012 marius monen semantische operabiliteit in let's connect

892 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

10052012 marius monen semantische operabiliteit in let's connect

 1. 1. Semantische interoperabiliteit in Let’s Connect STEPS Expertmeeting 10 mei 2012Marius Monen
 2. 2. Participanten in Let’s ConnectBedrijven Kennisinstellingen: (semi-)overheden:NTS-group Hogeschool Zuyd Brainport Development NVSpecial Coatings BV Leeuwenborgh Opleidingen Provincie LimburgHurks Groep (ROC)Sappi Universiteit van Tilburg Cofin:Huijbregts Groep TU/e Provincie Brabant/ProvincieMondriaan ROC ter Aa Limburg/SREZorggroep Fontys Hogeschool(zorginstelling) Kennis- en adviescentra: Projectleiders: Kenteq Marius Monen Colo (TU/e/Brainport) Inge Willems (Wise up)
 3. 3. Doelstelling Let’s Connect:• Beter functionerende regionale arbeidsmarkt door stimulering gebruik van uitwisselbare e-portfolio’s• Concrete pilots binnen werkgevende organisaties met bestaande e-portfolio’s van leveranciers.• Pilot met uitwisseling van e-portfoliodata tussen partners, gebruikmakend van standaardtaal• Proof of concept van een regionaal arbeidsmarktdashboard, gebaseerd op standaardtaal© Brainport Development, 2012
 4. 4. Brainport Kernportfolio ondersteunt de loopbaanontwikkeling en een leven lang leren Leerplicht Pensioen Informeel leren Leren Opleiding Opl1 Opl2 Opl3 Opl4 Arbeid Arb1 Arb2 Arb3 Arb4 Arb5 Bemiddeling Bem1 Bem2 Overige Assess- ment EVC Coaching employability servicesContextspecifieke, tijdgebonden E-portfolio’s Brainport Employability portfolio Kernportfolio
 5. 5. Werkpakketten Let’s Connect WP1 WP3 WP4 Fase 0 Fase 1 Fase 2 Ontwikkelen Pilot 1a: Pilot 1b: Opstellen Programma van bijstellen 2&3 bijstellen 2&3 E-dashboard Evaluatie en Evaluatie en Evaluatie Pilot(s) 0 Testen Pilot 2a: Pilot 2b: Testen WP2 Implementatie Pilot 3a: Pilot 3b: Ontwikkelen E-portfolio Pilot xa: Pilot xb: WP5 Ontwikkelen Pilot Pilot Kernportfolio Kernportfolio R-dashboard Ontwikkelen Regionaal dashboard Structurele inbedding WP6 Projectleiding© Brainport Development, 2012
 6. 6. Fase1: Een lokaal e-portfolio ondersteunt…• ontwikkelingsgesprekken• interne mobiliteit• zelfreflectie werkende/lerende mbt ontwikkeling en inzetbaarheid• zichtbaar maken competenties en bewijsvoering• betere samenstelling interne (project-)teams obv competenties…. in de lokale taal van de gastorganisatie© Brainport Development, 2012
 7. 7. Fase 2 Een Kernportfolio ondersteunt…• Arrangementen om werknemers uit te wisselen tijdens conjuncturele schommelingen• Verbetering externe mobiliteit: sneller van (niet-) werk naar werk; mensen behouden voor de regio• Onderling matchen via e-portfolio’s: minder kosten voor inhuur flexibele arbeid en werving & selectie• Betere afstemming met opleidingen mogelijk op basis van aanwezige en te ontwikkelen competenties van de werkende / lerende.• Uniforme data voor het regionale dashboard … in de (regionale) standaardtaal.© Brainport Development, 2012
 8. 8. Intransparantie arbeidsmarkt Vraag Aanbod• Deels onzichtbaar • Deels onzichtbaar (vacatures, klussen) (profielen)• Zichtbare vraag deels • Zichtbaar aanbod niet herkenbaar deels niet herkenbaar als passend als geschikt (evt. met upskilling)• Ontwikkelingen in • Opleiden en upskilling van (toekomstige) vraag aanbod niet afgestemd op niet zichtbaar toekomstige vraag
 9. 9. Intransparantie arbeidsmarkt Interoperabiliteits- Vraag uitdagingen Aanbod Platform-• Deels onzichtbaar onafhankelijke • Deels onzichtbaar (vacatures, klussen) profielen en (profielen) vacatures• Zichtbare vraag deels Fijnmazige • Zichtbaar aanbod niet herkenbaar matching van deels niet herkenbaar als passend actueel vraag & als geschikt (evt. met aanbod upskilling) Trendgegevens in• Ontwikkelingen in kansen op werk obv• Opleiden en upskilling van (toekomstige) vraag competenties aanbod niet afgestemd op uitgedrukt in niet zichtbaar toekomstige vraag standaardtaal Gebrek aan standaardisatie
 10. 10. Uitwisseling zonder standaardtaal? Forget it!© Brainport Development, 2011
 11. 11. Beschrijving employability- kenmerken• Nominaal: wat kun je (drijft je, ben je)? – Identificeren van gelijksoortigheid en hiërarchische ordening van begrippen (in verschillende taxonomieën) – en van de termen waarmee deze begrippen worden beschreven: woordenboeken, vocabularies• Ordinaal: hoe goed kun je dat? – Prestatieniveau, beheersingsniveau – Meetschaal (x-punts) – Benchmark
 12. 12. Competentiemodel HTNOSBB: Beroepsprofiel, kerntaken werkprocessen/competenties prestatie-indicatoren
 13. 13. Vertaling van functie- (taken) naar competentieprofiel mbv SBBBenodigde kennis en Voor de taken vereist competentieprofiel metvaardigheden Kennis toenemende (contextgebonden) specificiteitvoorwaardelijk Vaardig-voor effectief heden Competent Gedrags- Gedrags- Competentielabels en componen ankers gedragscomponentenprofessioneel gedrag ies ten gestandaardiseerd obv 25 120 x SHL Gekoppeld via Gekoppeld via Context-specifieke Kerntaken competentie- competentie- observatiepunten 1-5 matrix matrix Functieprofiel met toenemende Gekoppeld via Gekoppeld via Context-specifieke Werk- contextgebonden processen competentie- competentie- observatiepunten specificiteit xxx matrix matrix Termen voor kerntaken, Prestatie- Gekoppeld via werkprocessen slechts indicatoren competentie- Niet gekoppeld Niet gekoppeld ten dele matrix gestandaardiseerd, x prestatieindicatoren volstrekt niet gestandaardiseerd
 14. 14. Het volledige Waarover iemand moetgedragsrepertoire beschikken voor beroep A
 15. 15. Het volledige Waarover iemand moet beschikkengedragsrepertoire voor beroep B
 16. 16. Het volledige Waarover iemand moetgedragsrepertoire beschikken voor beroep C
 17. 17. Competenties Competenties waarovernoodzakelijk voor een bepaald persoonberoepsuitoefening beschikt Matchen
 18. 18. Competenties noodzakelijk Competenties waarover persoonvoor beroepsuitoefening A X beschikt Perfect match
 19. 19. Competenties noodzakelijk Competenties waarovervoor beroepsuitoefening A persoon Y beschikt fair match
 20. 20. Competenties noodzakelijk Competenties waarovervoor beroepsuitoefening A persoon Z beschikt mismatch
 21. 21. Competentie- referentiemodel in standaardtaalCompetenties vereist Competentiesvoor beroep A in de persoon Xstandaardtaal in standaardtaal
 22. 22. Competentie- referentiemodel in standaardtaal vertaling vertalingCompetenties vereist Competenties vereist Competenties Competentiesvoor rol R bij voor beroep A in de persoon X persoon Xbedrijf X in lokale taal standaardtaal in standaardtaal in lokale taal organisatie Y
 23. 23. Competentie- Competentie- Competentie-referentiemodel referentiemodel referentiemodelin lokale taal voor in standaardtaal in lokale taal voorbedrijf X organisatie Y mapping mapping vertaling vertalingCompetenties vereist Competenties vereist Competenties Competentiesvoor rol R bij voor beroep A in de persoon X persoon Xbedrijf X in lokale taal standaardtaal in standaardtaal in lokale taal organisatie Y
 24. 24. ConcluderendUitwisseling competentiegegevens:- NTA2035 ontoereikend (geen referentiemodel)- semantische standaardisatie vereist voor: - behoud van oorsponkelijke betekenis - accurate matching- onderhoudbaarheid referentiemodellen? Join forces!© Brainport Development, 2012
 25. 25. Vervolg• Request for information• Aanbesteding semantisch gestandaardiseerd uitwisselingsplatform (kernportfolio)• Uitdaging: bieden van interessantere business opportunities voor e-portfolioleveranciers dan de bestaande praktijk.© Brainport Development, 2011
 26. 26. Vragen?© Brainport Development, 2012
 27. 27. Brainport Talent Global-EU-NL Global-EU-NLDashboard Talent Vocabulary Work VocabularyLocally used Talent Dictio-nary Brainport Talent Brainport Work Dictio-naryVocabulary Vocabulary Vocabulary Locally used Work VocabularyE-portfolio Brainport talent Job & Brainport Talent Brainport Work provider Coöperation Competence Brainport Brainport Connector Connector Talent Work profile Converter Converter provider Brainport Community Cloud Brainport Brainport Job & Talent Profiles Competence profiles Brainport Certified Webservices Brainport Brainport Employers Talent Community Community Brainport Certified © Brainport Development, Service Providers 2011
 28. 28. Interoperabiliteit en conversie Procedurele interoperabiliteit Conversie van gebruikscontext- specifieke informatie Semantische interoperabiliteitBegripslabels conform Conversie van begripslabels Begripslabels conform lokale taal 1 dmv referentiemodel lokale taal 2 Syntactische interoperabiliteitIngedeelde gegevens Conversie van formaten Ingedeelde gegevens vlgs format 1 dmv standaardformat (NTA, XML) vlgs format 2 Technische interoperabiliteit Conversie van tekens dmv Tekenset 1 Tekenset 2 gegevensstandaarden
 29. 29. Competentiemodel HTNO
 30. 30. Nominaal: Gedragsprofiel HBO Gedragsprofiel HBO
 31. 31. Ordinaal: niveauaanduiding
 32. 32. Uitwisselbare e-portfolio-data: * via regionale rotonde(s) * mbv een kernportfolio in standaardtaal Employability “Werkmap” services, EVC, Bemiddeling, coaching werk naar werk regionale rotonde(s): - Regionaal transitiecentrum - Werkgeversplein - Leer-werkloketten - Etc.Lokaal e-portfolio Lokaal e-portfolio Werknemers-tbv individu in Onderwijs- e-portfolio e-portfolio tbv individu bijonderwijsinstelling werkgever © Brainport Development, 2012
 33. 33. Issues:• Taal en vertaling: – Keuze van de standaardtaal: KBB/UWV, pi-company,… – Precisie van de (competentie-)beschrijvingen in de lokale e-portfolio’s en kernportfolio –> benodigde precisie van de vertaling• Centraal Kernportfolio-systeem: – Een centrale IT-infrastructuur is in het begin erg duur in verhouding tot gebruiksfrequentie – Bovendien risico’s t.a.v. privacy en beveiliging.© Brainport Development,2012
 34. 34. Alternatieve© Brainport Development, 2011
 35. 35. Functies van een e-portfolio Soort: Ondersteunt: Toepassing: Beoordelings- beoordeling van competenties EVC-procedures; toetsing in portfolio op basis van ‘bewijsmateriaal’ in competentiegericht onderwijs het e-portfolio Reflectie- bewuster leren, op het werk, in Coachings-, POP-, /ontwikkel- het (hoger) onderwijs, in begeleidingsgesprekken portfolio coaching, loopbaanontwikkeling Showcase Ondersteunt matching (tbv Sollicitaties/werving & selectie; portfolio vacatures, opdrachten, etc.); (Tijdelijke) in-/uitleen van kandidaat zet zichzelf in de werknemers; etalage met zijn talenten en Stagebemiddeling competenties© Brainport Development, 2011
 36. 36. Human Capital Roadmap van Topsector HTSM:• “ Arrangementen ontwikkelen om werknemers uit te wisselen tijdens conjuncturele schommelingen”;• “E-portfolio gebruiken als tool om competenties beter zichtbaar te maken”• “Verbetering externe mobiliteit: sneller van (niet-) werk naar werk; mensen behouden voor de regio”• Onderling matchen via e-portfolio’s: minder kosten voor inhuur flexibele arbeid en werving & selectie © Brainport Development, 2011
 37. 37. Andere voordelen e-portfolio’s• Bruikbaar voor verbetering interne mobiliteit door beter inzicht in competenties• Betere afstemming met opleidingen mogelijk op basis van aanwezige en te ontwikkelen competenties van de werkende / lerende.© Brainport Development, 2011
 38. 38. Ambities Convenant 2020• 95% van de werkenden heeft een e-portfolio• 100% van de afgestudeerden heeft een e-portfolioDaarom nu vanuit het RAP actief uitdragen van nut ennoodzaak van een uitwisselbaar e-portfolio© Brainport Development, 2011
 39. 39. E-portfolio: Employability-portfolio LinkedIn voor je netwerk Facebook voor je vrienden Employability-portfolio voor Leven Lang Leren© Brainport Development, 2011
 40. 40. Generieke Metadata- Uitgangspunt: metadata- referentie- vocabulaires in termen, database nationaal toepassings- los van (vocabulaires met profiel van individuen drijfveren, internationale generieke standaard(-en) IMS (en competenties etc.) HR-XML)“Vakspecifieke” meta-datatermen metadata-referentie- metadata-referentie- metadata-referentie- metadata-referentie- (per sector/branche),database sector database sector database sector database sector Xlos van individuen Gezondheidszorg (Calibris) Techniek (Kenteq) Procesindustrie (Vapro) Toegekende sector-onafhankelijke standaard-metadata Toegekende sectorale vakspecifieke Toegekende sectorale (Meta-)data Toegekende standaardmeta-data vakpecifieke toegekend bemiddelaars- Toegekende meta-data specifieke meta- Data dienstverlener- (o.a. competentie- aan een data specifieke meta- labels) individu data Data Data Data (portfoliocontent, Toegekende Toegekende opleidings- bewijsmateriaal) bedrijfsspecifieke specifieke meta- meta-data data Data Data Via een e-portfolio- “Werkmap” Employability applicatie Bemiddeling, Werknemers- Onderwijs- services, EVC, e-portfolio e-portfolio raadpleegbare/ werk naar coaching muteerbare werk Life Long data over een Learning & Employability individu portfolio

×