Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DEN-studiedag 'Baas over eigen metadata?', workshop 3: "Kwaliteit van metadata"

588 views

Published on

Door Marco Streefkerk en Robert Gillesse (DEN), Reinier Deinum (KB), Tine van Nierop (WieWasWie)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DEN-studiedag 'Baas over eigen metadata?', workshop 3: "Kwaliteit van metadata"

 1. 1. Workshop verbeteren kwaliteitvan metadataStudiedag Baas over eigen metadata21 juni 2012DEN: Marco Streefkerk, Robert GillesseKB: Reinier DeinumWieWasWie: Tine van Nierop
 2. 2. Mand! http://www.youtube.com/watch?v=ypSKDY4Jp3g
 3. 3. Mand – het vervolg Zoeken op mandje makkum tichelaar
 4. 4. Opzet workshop• Afbakening• Instrumenten DEN – Kennisbank, DE BASIS, kennisdossiers, standaarden• Use cases• Interactief gedeelte• Terugkoppeling en reflectie
 5. 5. Afbakening• Beschrijvende metadata• Nodig voor het identificeren en vinden van objecten• Dus geen structurele, administratieve of technische metadata• Wat verstaan onder “kwaliteit” in deze context?• Bepaald door de uitwisselbaarheid en interoperabiliteit van de metadata
 6. 6. Interoperabiliteit• Het kunnen uitwisselen van (meta)data tussen verschillende informatiesystemen• Veel voorkomend probleem: metadata sluit niet goed op elkaar aan• Kan zowel extern als intern probleem zijn
 7. 7. Doel worshop• Hoe kun je er voor zorgen dat de metadata wel beter op elkaar aansluit?
 8. 8. Kwaliteit metadata opdrie niveau´s1. Instelling2. Aggregator of portal3. Landelijke richtlijnen of aanbevelingen
 9. 9. Instrumenten DENDe kennisbank• Kwaliteitscyclus• DE BASIS• Kennisdossiers• Terminologiebronnen
 10. 10. Kwaliteitscyclus Voorbereiding Vervaardiging Beschrijving B - Plannen Opslag A – Informatie C - Uitvoering Toegang beleid Presentatie D - Evaluatie Beheer & gebruik Interoperabiliteit DuurzaamheidKwaliteitscyclus Digitaal erfgoed
 11. 11. Beleid• Beschrijvingsconventies worden idealiter bepaald door beleid en (informatiebeleids)plannen• Uniforme manier van beschrijven binnen een instelling
 12. 12. Wat is DE BASIS? http://www.den.nl/debasis• Digitaal Erfgoed: Bouwen Aan Succesvolle ICT- Strategie• Minimale kwaliteitseisen voor digitalisering• 29 standaarden t.o.v. 176 in het ICT-register• Richtlijnen voor de verschillende fasen digitalisering• Zelfregulering door de erfgoedsector
 13. 13. DE BASIS voor beschrijvingen • Minimale eis “gebruik van een terminologiebron voor onderwerpsontsluiting ” • Aanbeveling: gebruik van terminologiebronnen voor toekenning van persoons- en instellingsnamen, tijds- en plaatsaanduidingen, materialen en technieken” • Voorkeur gebruik bestaande gangbare terminologiebron
 14. 14. DE BASIS voor vindbaarheid • Lijst van standaarden die doorzoekbaarheid, vindbaarheid en uitwisselbaarheid van digitale collecties en objecten stimuleert • Maakt deelname aan de nationale aggregator en andere portals mogelijk
 15. 15. DE BASIS voor vindbaarheid •HTTP maakt erfgoedinformatie bereikbaar via het web; •URI zorgt ervoor dat ieder digitaal object in een collectie op een unieke wijze geïdentificeerd kan worden; •XML structureert alle (meta)data op een wijze die computers snel en flexibel kunnen verwerken; •UTF-8 codeert tekst in willekeurig welke internationale tekenset; •Dublin Core beschrijft de erfgoedobjecten in een collectie op een wijze die wereldwijd wordt toegepast; •OAI-PMH kopieert informatie over collectie-items ten behoeve van andere informatiesystemen die de vindbaarheid vergroten; •SRU maakt het eigen informatiesysteem rechtstreeks doorzoekbaar voor anderen.
 16. 16. Kennisdossiers • Beschrijving – Metadata – Inhoudelijke ontsluiting
 17. 17. Terminologiebronnen• Data -> informatie -> kennis• Collecties -> instellingen -> deskundigen -> sector -> wereld• Specialist versus gebruiker• Presentabel-> Vindbaar -> koppelbaar ->• Je partner (1): CMS leverancier• Je partner (2): DEN
 18. 18. Terminologiebronnen • Inventarisatie terminologiebronnen • Overzicht van 63 in Nederland en Vlaanderen gebruikte terminologiebronnen • Gecontroleerde woordenlijsten, trefwoordenlijsten, taxonomieën, classificaties, ontologieën en thesauri
 19. 19. Gelaagd model
 20. 20. SKOS en Semantisch web• OPENSKOS.nl• Concepten in plaats van termen• Concepten kunnen over schema’s gelinkt worden (MATCH): – exact, close, broad, narrow, related• Voorwaarde: (http)URI• Concepten linken met data op web (LOD)• Inhoudelijke coordinatie
 21. 21. Interactief gedeelte • Verdelen in groepen van 5 tot 7 personen • Reflectie op eigen praktijk van beschrijven • Hoe die praktijk mogelijk te verbeteren? • Welke rol zouden portal of aggretors kunnen spelen in mogelijke verbeteringen? • Opstellen lijst van de beste voorstellen
 22. 22. Terugkoppeling en reflectie • Lijsten met voorstellen samensmeden tot shortlist van 10 punten • Shortlist vormt basis van lijst aanbevelingen op de DEN website
 23. 23. Kat in ‘t bakkie (of mandje?)
 24. 24. Advies gebruikslicenties metadata Metadata vervaardigd door erfgoedinstelling In deze categorie vallen gegevens die nodig zijn voor In deze categorie vallen gegevens die een context identificatie en lokalisering van erfgoed(objecten). Het betreft bieden voor (de interpretatie van) het gegevens over vervaardiger(s), uitgevers, de titel of een korte erfgoed(object). Deze context kan aanvullende omschrijving, informatie over plaats en tijd van vervaardiging, informatie zijn op basis van kennis of onderzoek, geo-aanduiding, periodisering en fysieke kenmerken maar ook een persoonlijke observatie van een erfgoedmedewerker. Ook inhoudelijke ontsluiting Advies: deze gegevens dienen beschikbaar gesteld te op basis van thesauri of andere kennissystemen worden met de Creative Commons Zero Public Domain - valt hieronder. verklaring. Dit geldt voor metadata van alle instellingen met een publieke taakstelling. Advies: de licentievorm is een eigen keuze van de instelling. Instellingen die voor meer dan 50% N.B. Objectieve gegevens voor beheer en door een overheid worden gefinancierd, behoud vallen hier niet onder (bijv. gegevens worden gestimuleerd deze gegevens met een over acquisitie, provenance, bewaarplaats, CC0-verklaring beschikbaar te maken. DeObjectief verzekeringswaarde e.d.) eerstvolgende voorkeur heeft de CC-BY-SA- SubjectiefMetadata zijn direct licentie (Naamsvermelding-Gelijk delen). Metadata zijnherleidbaar uit gebaseerd ophet erfgoed(object) kennis of opinie Tot deze categorie behoren verifieerbare gegevens die Tot deze categorie behoren persoonlijke reacties en gebruikers aandragen ten behoeve van nadere identificatie, observaties van gebruikers, zoals persoonlijke verhalen, tags, zoals personen of gebouwen op een foto en correcties op de aanvullende fotos etc., beschrijving van de instelling . Advies: deze aanvullende informatie wordt met een CC0- Advies: voor deze categorie kan vooraf niet één licentievorm verklaring vrijgegeven. Dit dient vastgelegd te worden in worden bepaald. Deze is afhankelijk van de vorm en inhoud gebruikersovereenkomsten. van de reactie (tags kunnen vaak als CC0 in het publieke domein komen, voor persoonlijke verhalen kan soms CC BY- NC-ND Naamsvermelding-NietCommercieel- GeenAfgeleideWerken) gepast zijn. Metadata vervaardigd door gebruiker

×