Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tema: it-strategi                                                     ...
forretningsmessige endringer. Det er utvil-somt en strategisk blunder. Under arbeidetmed it-strategien må ledelsen derfor ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Slik får du en effektiv it-strategi _ 3-minutters guide

1,935 views

Published on

En god strategi for dine informasjonssystemer og informasjonsteknologi kan spare deg for mange kostnader. Denne guiden lærer deg trinn for trinn hvordan du går frem for å utvikle en effektiv it-strategi. Den forteller deg hvor kan du hente ut de største gevinstene og gir deg fire tommelfingerregler for hvordan du skal lykkes med din nye it-strategi.

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Slik får du en effektiv it-strategi _ 3-minutters guide

 1. 1. Tema: it-strategi è www.steria.no/guide è Slik får du en effektiv it-strategiDet beste med å ha en god strategi for dine informasjonssystemer, er den positive effektenpå resten av virksomheten, mener seniorrådgiver Trond Johnsen i Steria. Til tross fornytteverdien blir utvikling av it-strategier ofte et pliktløp og man tar ikke vare påmulighet til å få bekreftet at it brukes riktig og til å utvikle et veikart for fremtiden.è STERIAS 6-PUNKTS LISTE planer. It-ledere kan være veldig operativeI mange virksomheter får arbeidet med it- i sin tankegang og derfor ikke vant med å – I Steria definerer vi it-strategistrategien føringer fra periodiske strategi- tenke strategisk. Andre ser bare på hva som retningen, organiseringenprosesser. Med tanke på at dette er noe som har vært gjort før og kopierer det og omfanget til it i en virksom-mange arbeider mye med, er det overras- uten å reflektere over hva en it-strategi het over tid.kende hvor mange it-strategidokumenter skal brukes til.som samler støv i kontorskuffer rundtomkring. Særlig tatt i betraktning at bruken Hva skal så være med i en it-strategi? La planer for å nå målet.av it stadig gir flere og flere muligheter. oss ta et eksempel: Jeg blir ofte spurt omHer kan du lese Sterias 6 kjennetegn på en det å satse på Open Source løsninger er en Fremtidsretteteffektiv it-strategi. strategi? For en it-avdeling er det en ope- I Steria definerer vi it-strategi som ret- rativ løsning. Kanskje valgt som en konse- ningen, organiseringen og omfanget til it i1. Strategisk fokus kvens av et strategisk mål om å være leve- en virksomhet over tid. En virksomhets-2. Fremtidsrettet randøruavhengig på it-siden. Et slikt strategi vil ha et langt tidsperspektiv,3. Realistisk og gjennomførbar strategisk mål kan igjen være avledet av vanligvis fra 5 til 10 år. En it-strategi vil ha4. Levende, justerbar og tilpasningsdyktig en overordnet strategisk målsetning om et kortere tidsperspektiv, normalt 1 til 3 år.5. Forankret i ledelse og organisasjon virksomhetmessig fleksibilitet.6. Tydelig og forståelig for alle En it-strategi skal være relatert til både Kort sagt skal en it-strategi fange opp og virksomhetens situasjon og utviklingen iStrategisk fokus konkretisere virksomhetens strategiske it-bransjen. Noen virksomheter har havnetPussig nok syndes det ofte mot dette planer gjennom føringer, behov, krav og i situasjoner hvor avhengighet av utdatertpunktet. Mange it-strategidokumenter er mål for it-funksjonen. Dette skal beskrives programvare har gjort det vanskelig åikke strategier, men operative handlings- i it-strategidokumentet sammen med gjennomføre større organisatoriske eller
 2. 2. forretningsmessige endringer. Det er utvil-somt en strategisk blunder. Under arbeidetmed it-strategien må ledelsen derfor sørgefor å vurdere forventede endringer i it-bransjen, også utover it-strategiens tids-horisont. Dette må sees i sammenheng medvirksomhetens strategier for håndtering avendringer i rammebetingelser. Så gjøresdet en konsekvensanalyse for å fange oppeventuelle problemområder.La oss ta et eksempel: Gartner påpekte i2006 at det ikke er nok nyrekruttering avkompetanse på stormaskin til å erstatte desom går av med pensjon. Dette vil fåkonsekvenser for alle virksomheter som har Spiller alle deler av virksomheten på lag? En forutsetning for en levende, jus-stormaskinsapplikasjoner. En it-strategi må terbar og tilpasningsdyktig it-strategi er nelig åpenhet og god kommunikasjonderfor inneholde mål for håndtering av mellom it-avdelingen og resten av virksomheten.slike utfordringer. disse rollene fordi de i stor grad vil påvirkeNår man ser en slik utfordring i et langsik- vår evne til å gjennomføre en it-strategi. – Innholdet i it-strategien skal væretig perspektiv finnes det alltid løsnings- forståelig for alle deler av virksom-alternativer, men de behøver ikke nødven- Levende, justerbar og tilpasningsdyktig heten, både ledelse og ansatte.digvis være it-relaterte. Hva som er riktig for En virksomhet må ha mekanismer for kunnedin virksomhet er avhengig av virksomhets- måle effekten av en strategi ned på it-nivå.strategien og forventede rammebetingelser. Hvis de forventede resultater ikke oppnås, Tydelig og forståelig for alleAlternativene avdekkes i arbeidet med it- må it-strategien endres. Slike endringer vil Innholdet i it-strategien skal være forståe-strategien. Noen eksempler er: Sikre til- som oftest påvirke andre enheter. En forut- lig for andre deler av virksomheten, bådegang på intern eller ekstern kompetanse, setning for en levende, justerbar og tilpas- ledelse og ansatte. Unngå derfor å brukegjøre applikasjoner plattformuavhengige, ningsdyktig it-strategi er derfor åpenhet og stammespråket til it-folk. Det gjelder bådefase ut produkter og tjenester som bruker god kommunikasjon mellom it-avdelingen utforming av it-strategidokumentet og istormaskinapplikasjoner, flytte problemet og resten av virksomheten. presentasjoner.til eksterne leverandører gjennomoutsourcing, osv. Internett har visket ut grensene mellom it Husk hvem du henvender deg til. Når stra- og andre funksjoner. Derfor er definisjoner tegien skal kommuniseres til virksomhets- av ansvarsområder en viktig del av it- ledelsen må du bruke deres terminologi, – En suksessfull strategi bygger strategien: Hva er it-avdelingens ansvar, ord og vendinger. Det gir legitimitet tilalltid på en organisasjons styrke. hva skal ligge andre steder og hvordan sammenhengen mellom virksomhetsstrate- Det er viktig at arbeidet med it- skal samspillet være? Nødvendigheten av gien og it-strategien. Likeledes knytter du strategien identifiserer disse. dette ble tydelig på slutten av 1990-tallet it tettere til andre funksjoner i din virk- da alle skulle etablere seg på internett. somhet når du uttrykker it-strategien på Det er allikevel like aktuelt i dag gjennom språket til saksbehandlere, markedsførere, fremveksten av sosiale media. selgere eller HR-personell.Realistisk og gjennomførbarMange trodde president Kennedy satte et Forankring i ledelse og organisasjonuoppnåelig mål når han tidlig på 60-tallet Det er vanskelig å dytte en kjetting. En it-deklarerte at USA skulle sette en mann på strategi må derfor engasjere og motiveremånen innen utgangen av tiåret. ledelse og ansatte, både innenfor og uten-Derimot så var strategien som ble valgt for it-funksjonen. Kontaktrealistisk og gjennomførbar: Vi bruker ogutvikler teknologi vi kjenner (flertrinnsra- Mennesker vil til syvende og sist bestemmeketter), vi bruker ressurser som allerede har om en strategi blir vellykket. Derfor må inn-tilsvarende kompetanse (jagerflygere), osv. holdet i it-strategien vurderes opp mot uskrevene regler og gjøremåter som er ned-En suksessfull strategi bygger alltid på en felt i organisasjonskulturen. En endrings-organisasjons styrke. Det er derfor viktig modenhetsanalyse er et nyttig verktøy somat it-strategiarbeidet identifiserer disse. kan brukes i denne sammenhengen. Trond JohnsenSWOT-analysen er et godt hjelpemiddel, seniorrådgivermen det er essensielt at perspektivet er For å få en god forståelse av den uformelle E-post: trj@steria.no / Tlf: 905 85 361overordnet og at vurderingene reflekterer posisjonen it har i organisasjonen må ana- Steria ASvirksomhetsstrategien, rammebetingelser lysen omfatte hele ”it-økologien” i virk- Biskop Gunnerus’ gate 14Aog rollen it har i virksomheten. somheten. Virksomheter som outsourcer it- Postboks 2, N-0051 OSLO funksjoner må forholde seg til leverandø- è Gå inn på www.steria.no/guide ogFor eksempel så har it både en formell og renes ledere og ansatte, deres holdninger, få tilgang til et helt bibliotek med gratisuformell rolle i en organisasjon. Det er væremåter og organisasjonskulturer. 3-minutters guider.nødvendig at vi identifiserer og forstår© 2010 Steria AS. Versjon: 2010-07-05

×