Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Provinciaal stedelijk gebiedbeleid

457 views

Published on

Toelichting studenten Erasmus Hogeschool Brussel

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Provinciaal stedelijk gebiedbeleid

 1. 1. Aarschot – Diest – TienenStedelijk gebiedsbeleid www.vlaamsbrabant.be
 2. 2. Werking dienst Ruimtelijke ordeningBouwberoepen: 7 architecten•Deputatie als administratief rechtscollege•Toekomst: omgevingsvergunning? 8 planologenPlanning:•Planningsdecreet 1996 (relatief nieuwe bevoegdheid +/- 15j) • Goedkeuringsbevoegdheid gemeentelijke plannen • Planningsbevoegdheid – Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplannenVan visie tot uitvoering !!
 3. 3. Werking dienst Ruimtelijke ordening• Advisering gemeentelijke plannen 1. Vooroverleg (indien nodig) : Aftoetsen beleidsopties 2. Plenaire vergadering (overheidsinstanties) : Beoordeling concrete uitwerking 3. Openbaar onderzoek: Overzicht onaanvaardbare elementen 4. Goedkeuring: Schrapping onaanvaardbare elementen
 4. 4. Werking dienst Ruimtelijke ordening• Projectwerking  Subsidiariteit + hiërarchieVlaams niveau: Provinciaal niveau: Gemeentelijk niveau:RSV RSVB GRSVLACORO PROCORO GECOROToezicht op provincie en gemeenten Toezicht op gemeenten Adviesvereiste Goedkeuring provinciale plannen Goedkeuring gemeentelijke plannen op provincale en gewestelijk plannen Beroep gemeentelijke plannenUitvoeringsplannen Uitvoeringsplannen Uitvoeringsplannen• natuurlijke en agrarische structuur • bovenlokale recreatieve structuur • lokale recreatieve structuur(VEN, IVON, herbevestigde agrarische • kleinstedelijke gebieden • hoofddorpen, woonkernen, kernen ingebieden, bosuitbreiding, zones non – regionale bedrijvenzones buitengebiedaedificandi) – woonuitbreidingsgebieden – deelgebieden/projecten• grootstedelijke gebieden – stationsomgevingen – woonuitbreidingsgebieden• regionaalstedelijke gebieden – stadsbossen – openbare voorzieningen en groen – regionale bedrijvenzones • economische knooppunten – ... – woonuitbreidingsgebieden • secundaire wegen • lokale bedrijvenzones (5ha) – stationsomgevingen • lokale wegen – stadsbossen • zonevreemde constructies• primaire wegen
 5. 5. Werking dienst Ruimtelijke ordening• Projectwerking
 6. 6. Werking dienst Ruimtelijke ordening• Projectwerking  Opstartfase (partners, doel, middelen,…)  Onderzoek bestaande toestand, problemen  Visievorming  PRUP  Uitvoering
 7. 7. Projectwerking• Projectwerking  Kleinstedelijke gebieden
 8. 8. Situering van het project• Afbakening kleinstedelijke gebieden Stedelijk gebiedbeleid • Visie op versterken van wonen, werken, recreëren en beleven in de stad en ondersteunen centrumrol binnen de regio. • Niet enkel taakstelling harde functies, ook visie op open (publieke) ruimte PRUP afbakening KSG Masterplan stedelijk gebiedbeleid
 9. 9. Aanpak• Proces
 10. 10. Visievorming• Thematiek  Inplanting van regionale bedrijventerreinen  Mobiliteit: missing-links  Publieke ruimte: fortengordel, stadsboulevard, vesten, water door de stad  Wonen: taakstelling / fasering  Open ruimte: valleien, landschapspark, recreatieve poort, getuigenheuvels
 11. 11. Situering van het project• Masterplan stedelijk gebiedsbeleid MASTERPLAN STEDELIJK GEBIEDBELEID Gezamenlijk engagement van provincie en stad voor de uitvoering van het stedelijk gebiedsbeleid STRATEGISCHE PROJECTEN AUTONOME ACTIES die de geformuleerde visie, de die voortkomen uit het stedelijk bestaande en toekomstige acties, gebiedbeleid initiatieven en ambities het koppelen aan de verschillende dragers van de stedelijke structuur
 12. 12. Een beproefde aanpak Samenwerkingverband 1. Vlaams Gewest 2. NMBS Holding 3. De Lijn 4. Provincie 5. Stad 6. Toerisme Vlaanderen 7. Interleuven 8. Vlaamse Milieumaatschappij
 13. 13. Inhoud masterplannen• link naar presentatie masterplan (G-schijf)
 14. 14. Evaluatie• Proces  Samenwerking provincie – stad  Arrondissement Leuven vs Arrondissement Halle/Vilvoorde  Samenwerking steden onderling  Inbreng provincie 2004-2012  Aarschot en Diest: elk 650.000 euro (+ europese subsidies Interreg en EFRO)  Tienen: 400.000  Ondersteuning Vlaanderen  Inhoudelijk  Procedureel  Politiek  Financieel• Doorwerking na afbakeningsproces  Vertaling in insteeknota en beleidsnota 2013-2018  Provinciaal stedenbeleid  +/- 200.000 euro per jaar

×