SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
trendy
   trendy
   trendy
    trendy
      …
              Telewizja uwolniona
              Decyzja w sprawie przyszłości telewizji już zapadła. Tytuł raportu IBM autorstwa
              Saula Bermana mówi sam za siebie: „The end of TV as we know it” – „Koniec
58
   marketing w praktyce
              telewizji, jaką znamy”.

               Wybiegnijmy myślami w przyszłość. Wracasz z wy-     dlatego, że trzeba odrzucić schematy myślowe związa-
              czerpującej konferencji. Pociąg TGV relacji Gdańsk    ne z barierami tradycyjnych mediów.
              – Katowice rusza. W ciepłe domowe kapcie włożysz
              swoje zmęczone stopy dopiero za jakieś 3 godziny.     WOLNE MEDIUM I KONIEC TEGO,
              Warto ten czas wykorzystać na odrobinę rozrywki, za-   CO ZNAMY
              nim usiądziesz do pisania szefowi raportu. Włączasz
              więc swój kieszonkowy PDA i wchodzisz na stronę       Futurystyczne zapowiedzi rzadko się sprawdzają. W
              serialową TVP. Oglądasz listę ostatnio emitowanych    kwestii telewizji jesteśmy jednak świadkami daleko
              seriali, w tym „M jak miłość”, odcinek nr 2109 – „Ewo-  idących zmian. Ich kierunek to interaktywność i perso-
              lucja miłości”. Klikasz PLAY, bo czasy się zmieniają,   nalizacja. Już dziś w strategii rozwoju telewizji należy
              ale rzeczywistość telewizyjna zawsze jest fajniejsza.   uwzględniać niszowe i rozproszone grupy odbiorców.
              Z twojego konta pobierane jest 5 zł opłaty (do stre-   Do nich właśnie należy dopasowywać program telewi-
              fy euro jeszcze nie weszliśmy z powodu niestabilnej    zyjny i kanały dotarcia. Właśnie w tym z pomocą tele-
              sytuacji politycznej). Po obejrzeniu ulubionego serialu  wizji przychodzi internet. W obu mediach szukamy tego
              przeglądasz zapowiedzi kolejnych odcinków i zama-     samego: rozrywki i informacji, internet jest jednak w sta-
              wiasz przedpremierową emisję kolejnego odcinka za     nie dać nam coś, czego nigdy nie zagwarantuje tradycyj-
              25 zł (drogo, ale przecież jesteś serialowym mania-    na telewizja – mianowicie wolność. Internet uwolni te-
              kiem) – będzie dostępny już jutro!            lewizję, co oznacza, że każdy będzie oglądał to, co chce,
               Ten scenariusz technologicznie jest do zrealizowania  kiedy chce, gdziekolwiek będzie miał na to ochotę i przy
              już teraz. Problem stanowi opóźniona reakcja rynku.    użyciu różnorodnych (głównie przenośnych) urządzeń.
              Dlaczego, skoro możliwości są tak ogromne? Po części    W przeszłości podobne rewolucje dotyczyły treści
                                           audio. Stosunkowo niedawno to, co zaczęło się od
                                           dystrybucji plików mp3 przez Napstera, teraz jest w
                                           doskonały sposób rozwijane przez Apple, jego iTunes i
                                           iPoda. Patrząc w jeszcze szerszej perspektywie – wcze-
śniej było Sony i debiut rewolucyjnego walkmana w      w nim ogromna ilość niewielkich nadawców, których
                                                                         trendy
1980 roku. Wtedy słuchaliśmy jeszcze całych albumów,    programy nigdy nie dostałyby czasu antenowego, po-                  trendy
a teraz tylko pojedynczych utworów lub własnych,      nieważ są adresowane do bardzo oddanych, ale sto-                   trendy
                                                                         trendy
amatorskich kompilacji. Takie spojrzenie pozwala nam,    sunkowo nielicznych widzów. Przykładem internetowej                  …
metodą analogii, zrozumieć podobny proces zmian       telewizji może być sail.tv. Telewizja ta, utworzona przez
związany z telewizją.                    Andy’ego Stewarda – zapalonego żeglarza i biznesme-
 W analizie Bermana i IBM Institute for Business Value   na, ze względu na niszową tematykę została udostęp-
prognozuje się, że w ciągu najbliższych 5–7 lat zmiany   niona tylko w internecie przy zdecydowanie niższym
w sektorze będą determinowane przez jedną z dwóch      budżecie początkowym. Niektóre z programów i relacji
diametralnie odmiennych grup odbiorców. Jedna z tych    z niewielkich regat nigdy nie miałyby szansy pojawić
grup to widzowie, którzy pozostaną na swoich kana-     się w tradycyjnej telewizji i zdobyć szerokiej widowni.
pach z piątkowym dodatkiem telewizyjnym w ręku (kon-    Dzięki internetowi telewizja dociera do wielbicieli wy-                           59
                                                                         marketing w praktyce
sument pasywny). Druga zaś poszukiwać będzie ulubio-    ścigów i sprzętu żeglarskiego z całego świata, a koszty
nych programów o dowolnej porze, gdziekolwiek i przy    utrzymują się na niskim poziomie.
użyciu dowolnej aparatury – będzie ona wpływała w       Telewizja internetowa niesie ze sobą jeszcze jedną
coraz większym stopniu na zmianę charakteru branży na    zmianę. Z marketingowego punktu widzenia istotne
interaktywny. Na oczekiwania tego właśnie aktywnego     jest wydłużenie cyklu życia programu telewizyjnego
segmentu powinni zwracać szczególną uwagę specjali-     umieszczonego w sieci.
ści od marketingu, myśląc strategicznie o wykorzystaniu
telewizji i nowych technologii. Jak zaznacza Berman: „Ci  TELEWIZJA NA PRZEKĄSKĘ
aktywnie poszukujący nowych rozwiązań konsumenci
poprowadzą nas do świata płynnej mobilności odbioru      Od niedawna kompanie mediowe udostępniają swoje
mediów i zindywidualizowanej taryfy cenowej.”        produkcje do ściągnięcia na iPod lub w przekazie stre-
                              amingowym do obejrzenia przy szybkim łączu interneto-
ATOMIZACJA ROZRYWKI                     wym. Wielkim sukcesem okazało się udostępnienie od-
                              cinków popularnego (również w Polsce) serialu „Despe-
 Bariery wejścia na rynek tradycyjnej telewizji są     rate Housewifes” do ściągnięcia z iTunes. Amerykańska
ogromne. Koszty infrastruktury, zakup lub realizacja    stacja ABC – również we współpracy z iTunes – wpu-
programów, które przyciągną masową widownię,        ściła do sieci serial „Lost” (także emitowany w Polsce).
koncesja (którą najczęściej trzeba wylobbować). Te     To posunięcie także okazało się strzałem w dziesiątkę, o
ogromne nakłady muszą się zwrócić po pewnym cza-      czym świadczą miliony ściągnięć! Co znamienne, z ba-
sie, program musi więc być na tyle atrakcyjny, żeby     dań iMediaConnection wynika, że fenomen wideo na
przyciągnąć do odbiornika miliony.             iTunes nie wpłynął negatywnie na widownię tradycyjną
 Obecnie najpopularniejszy model biznesowy stacji te-   wspomnianych seriali. Jest to istotne z punktu widzenia
lewizyjnych bazuje na transmisji programu (produktu)    stacji telewizyjnej i wpływów z reklamy.
do masowego odbiorcy i sprzedaży czasu reklamowe-       MobiTV, firma której hasło brzmi: „Telewizja na
go. Czas reklamowy zapewnia zleceniodawcom dostęp      żywo. Kiedykolwiek. Gdziekolwiek” obsługuje 500 000
do masowego konsumenta.                   Cykl życia kontentu telewizyjnego
 Analizując trendy zachodzące po stronie popytu (wi-    Liczba oglądających/użytkowników
downi) oraz zmiany technologiczne, można przewi-
                                                      tradycyjny cykl życia kontentu
dzieć, że telewizja będzie zmuszona szukać nowych                             przedłużony cykl życia kontentu
dróg. Telewizja z medium masowego skupionego na
liniowej (ze względu na czas) transmisji pojedynczych
wydarzeń/programów stanie się medium bardziej kom-
pleksowym. Medium, u którego biznesowych podstaw
będzie znajdowała się większa ilość, mniej licznych
grup aktywnych odbiorców. Będziemy mieli do czynie-
nia z fragmentacją widowni.
                                                                     Czas
  Pamiętajmy, że internet skupia odbiorców z prawie
                               W przypadku telewizji interaktywnej BBC oferowanie „kontentu na żądanie” przez
całego świata, ale są oni podzieleni na niezliczoną licz-  7 dni po jego pierwotnej transmisji w stacji spowodowało wzrost liczby oglądających
bę specyficznych grup docelowych. Rację bytu ma więc    daną pozycję o 50 proc.
60
        marketing w praktyce
          reklama


   Mariusz Bednarko         posiadaczy komórek różnych operatorów w USA, Kana-    skorzysta. Z pewnością będzie to dostawca produk-
w Infinity Interactive pełni funkcję  dzie i Wielkiej Brytanii. Za około 10 dolarów miesięcz-  tu/usługi pozwalającej korzystać z różnych formatów
      kierownika marketingu.   nie mogą oglądać trzyminutowe klipy informacyjne,     wideo i przenosić kontent na inne urządzenia – PC, ko-
                    rozrywkowe lub z wydarzeń sportowych na żywo. Paul    mórki, PDA czy różnego rodzaju odtwarzacze mediów.
            kontakt:
       m.bednarko@i-g.pl    Scanlon z MobiTV nazywa to „telewizyjną przekąską”.    Standaryzacja i prostota korzystania z kontentu telewi-
                    Skrócenie przekazu wideo można łatwo zauważyć od-     zyjnego oraz łatwość umieszczania go w sieci pozwolą
                    wiedzając takie serwisy, jak www.atomfilms.com (nale-   na dynamiczny rozwój internetowej telewizji. Zyskają
   Paweł Stempniak         żący do Atom Entertainment; miesięczna widownia na    też ci, którzy nauczą się zjednywać sobie klientów w
 pracuje w Infinity Interactive na  poziomie 30 milionów!). Na stronie znajdują się klipy   nieco innych realiach, czyli te media, które będą po-
  stanowisku Account Executive.
                    o długości od 1 do 15 minut w podziale na kategorie:   trafiły się przystosować. Największym beneficjentem
            kontakt:
                    komedie, obyczajowe, muzyka, animacja, sensacja itd.   przemian będzie jednak widz.
  p.stempniak@infinitygroup.pl    Także www.youtube.com stawia na krótkie skondenso-     To dopiero początek zmian, jakie nas czekają.
                    wany przekaz. Serwis ten umożliwia każdemu umiesz-    W Polsce powinniśmy uważnie śledzić reakcję marke-
                    czanie krótkich amatorskich filmów wideo o niemal     tingowców na nowinki z USA. Tam bowiem rewolucję
                    dowolnej treści (udostępnia blisko 3 miliony klipów).   można obserwować niczym relację na żywo spod Bia-
                     Popularność wspomnianych serwisów dowodzi, że      łego Domu. Zwyciężą jednak ci, którzy w porę ruszą się
                    porównanie do przekąski jest wyjątkowo trafne. Nie    sprzed telewizora i przygotują do zmian.
                    tylko ze względu na krótką formę – internetowa tele-    Przypomnijmy sobie, z jaką łatwością użytkownicy
                    wizja, niczym pyszne ciastko, budzi pożądanie wśród    internetu porzucili używane przez nich wyszukiwarki,
                    użytkowników sieci i staje się zwyczajnie modna.     aby korzystać z usług obecnego lidera rynku – Google,
                                                 bo z dnia na dzień wyszukiwanie stało się proste. Za-
                    GDZIE POPYT, TAM... TV INTERNETOWA            cytujmy truizm – królem jest zawsze konsument – pa-
                                                 mięć o tym pomaga przewidywać zmiany, a nawet je
                     Wiemy już, że (r)ewolucja rynku telewizyjnego jest   inicjować. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                    nieunikniona. Warto się więc zastanowić, kto na tym

More Related Content

Similar to Telewizja Uwolniona

2010.08 Wideo w internecie - krótko i na temat. Raport Interaktywnie.com
2010.08 Wideo w internecie - krótko i na temat. Raport Interaktywnie.com2010.08 Wideo w internecie - krótko i na temat. Raport Interaktywnie.com
2010.08 Wideo w internecie - krótko i na temat. Raport Interaktywnie.comARBOinteractive Polska
 
Użyteczność jako przewaga konkurencyjna w eBiznesi
Użyteczność jako przewaga konkurencyjna w eBiznesiUżyteczność jako przewaga konkurencyjna w eBiznesi
Użyteczność jako przewaga konkurencyjna w eBiznesiDivante
 
TV w Internecie
TV w InternecieTV w Internecie
TV w Interneciep3l3k
 
Nie zawsze jest czas na sushi - Express Bydgoski
Nie zawsze jest czas na sushi - Express BydgoskiNie zawsze jest czas na sushi - Express Bydgoski
Nie zawsze jest czas na sushi - Express BydgoskiTVPuls
 
Trendy w reklamie w prasie cyfrowej
Trendy w reklamie w prasie cyfrowej Trendy w reklamie w prasie cyfrowej
Trendy w reklamie w prasie cyfrowej Katarzyna Bednarska
 
Wprowadzenie pomiaru stream wideo i audio w Polsce
Wprowadzenie pomiaru stream wideo i audio w PolsceWprowadzenie pomiaru stream wideo i audio w Polsce
Wprowadzenie pomiaru stream wideo i audio w PolscePolish Internet Research
 
Second screen. O przyszłości romansu mediów społecznościowych z telewizją
Second screen. O przyszłości romansu mediów społecznościowych z telewizjąSecond screen. O przyszłości romansu mediów społecznościowych z telewizją
Second screen. O przyszłości romansu mediów społecznościowych z telewizjąAnja U
 
Material informacyjny telewizja_cyfrowa
Material informacyjny telewizja_cyfrowaMaterial informacyjny telewizja_cyfrowa
Material informacyjny telewizja_cyfrowaagatawaltrowska
 
Jak wyprzedzic konkurencje - Tomasz Karwatka - Divante
Jak wyprzedzic konkurencje - Tomasz Karwatka - DivanteJak wyprzedzic konkurencje - Tomasz Karwatka - Divante
Jak wyprzedzic konkurencje - Tomasz Karwatka - DivanteDivante
 
infoShare 2011 - Joanna Chwastowska - Google TV rewolucja w salonie
infoShare 2011 - Joanna Chwastowska - Google TV rewolucja w salonieinfoShare 2011 - Joanna Chwastowska - Google TV rewolucja w salonie
infoShare 2011 - Joanna Chwastowska - Google TV rewolucja w salonieInfoshare
 
Wojak 18 12 09
Wojak 18 12 09Wojak 18 12 09
Wojak 18 12 09Synkreo
 
Wojak 18 12 09
Wojak 18 12 09Wojak 18 12 09
Wojak 18 12 09Synkreo
 
Wojak 18 12 09
Wojak 18 12 09Wojak 18 12 09
Wojak 18 12 09Synkreo
 
Wojak 18 12 09
Wojak 18 12 09Wojak 18 12 09
Wojak 18 12 09Synkreo
 

Similar to Telewizja Uwolniona (20)

2010.08 Wideo w internecie - krótko i na temat. Raport Interaktywnie.com
2010.08 Wideo w internecie - krótko i na temat. Raport Interaktywnie.com2010.08 Wideo w internecie - krótko i na temat. Raport Interaktywnie.com
2010.08 Wideo w internecie - krótko i na temat. Raport Interaktywnie.com
 
Użyteczność jako przewaga konkurencyjna w eBiznesi
Użyteczność jako przewaga konkurencyjna w eBiznesiUżyteczność jako przewaga konkurencyjna w eBiznesi
Użyteczność jako przewaga konkurencyjna w eBiznesi
 
Smartphone + TV
Smartphone + TVSmartphone + TV
Smartphone + TV
 
TV w Internecie
TV w InternecieTV w Internecie
TV w Internecie
 
Nie zawsze jest czas na sushi - Express Bydgoski
Nie zawsze jest czas na sushi - Express BydgoskiNie zawsze jest czas na sushi - Express Bydgoski
Nie zawsze jest czas na sushi - Express Bydgoski
 
Nowe Media, Prof. Marek Hołynski
Nowe Media, Prof. Marek HołynskiNowe Media, Prof. Marek Hołynski
Nowe Media, Prof. Marek Hołynski
 
Netcamp #3 - Wszystko co chcielibyście wiedzieć o podcastingu
Netcamp #3 - Wszystko co chcielibyście wiedzieć o podcastinguNetcamp #3 - Wszystko co chcielibyście wiedzieć o podcastingu
Netcamp #3 - Wszystko co chcielibyście wiedzieć o podcastingu
 
Magazyn THEY.PL - nr 8 (2014)
Magazyn THEY.PL - nr 8 (2014)Magazyn THEY.PL - nr 8 (2014)
Magazyn THEY.PL - nr 8 (2014)
 
Trendy w reklamie w prasie cyfrowej
Trendy w reklamie w prasie cyfrowej Trendy w reklamie w prasie cyfrowej
Trendy w reklamie w prasie cyfrowej
 
Wprowadzenie pomiaru stream wideo i audio w Polsce
Wprowadzenie pomiaru stream wideo i audio w PolsceWprowadzenie pomiaru stream wideo i audio w Polsce
Wprowadzenie pomiaru stream wideo i audio w Polsce
 
Second screen. O przyszłości romansu mediów społecznościowych z telewizją
Second screen. O przyszłości romansu mediów społecznościowych z telewizjąSecond screen. O przyszłości romansu mediów społecznościowych z telewizją
Second screen. O przyszłości romansu mediów społecznościowych z telewizją
 
Startrack 2009
Startrack 2009Startrack 2009
Startrack 2009
 
Material informacyjny telewizja_cyfrowa
Material informacyjny telewizja_cyfrowaMaterial informacyjny telewizja_cyfrowa
Material informacyjny telewizja_cyfrowa
 
Prezentacja Lookr.Tv
Prezentacja Lookr.TvPrezentacja Lookr.Tv
Prezentacja Lookr.Tv
 
Jak wyprzedzic konkurencje - Tomasz Karwatka - Divante
Jak wyprzedzic konkurencje - Tomasz Karwatka - DivanteJak wyprzedzic konkurencje - Tomasz Karwatka - Divante
Jak wyprzedzic konkurencje - Tomasz Karwatka - Divante
 
infoShare 2011 - Joanna Chwastowska - Google TV rewolucja w salonie
infoShare 2011 - Joanna Chwastowska - Google TV rewolucja w salonieinfoShare 2011 - Joanna Chwastowska - Google TV rewolucja w salonie
infoShare 2011 - Joanna Chwastowska - Google TV rewolucja w salonie
 
Wojak 18 12 09
Wojak 18 12 09Wojak 18 12 09
Wojak 18 12 09
 
Wojak 18 12 09
Wojak 18 12 09Wojak 18 12 09
Wojak 18 12 09
 
Wojak 18 12 09
Wojak 18 12 09Wojak 18 12 09
Wojak 18 12 09
 
Wojak 18 12 09
Wojak 18 12 09Wojak 18 12 09
Wojak 18 12 09
 

More from Paweł Stempniak

Social media i ecommerce. 8 sekund, które decyduje o twoim biznesie.
Social media i ecommerce. 8 sekund, które decyduje o twoim biznesie.Social media i ecommerce. 8 sekund, które decyduje o twoim biznesie.
Social media i ecommerce. 8 sekund, które decyduje o twoim biznesie.Paweł Stempniak
 
How video goes viral on Facebook - Peugeot case study
How video goes viral on Facebook - Peugeot case studyHow video goes viral on Facebook - Peugeot case study
How video goes viral on Facebook - Peugeot case studyPaweł Stempniak
 
Internet konsument obywatel
Internet konsument obywatelInternet konsument obywatel
Internet konsument obywatelPaweł Stempniak
 
Social Media - jak mogą pomóc w karierze
Social Media - jak mogą pomóc w karierzeSocial Media - jak mogą pomóc w karierze
Social Media - jak mogą pomóc w karierzePaweł Stempniak
 
Mikromarka i Mikromarketing
Mikromarka i MikromarketingMikromarka i Mikromarketing
Mikromarka i MikromarketingPaweł Stempniak
 
Stoi na stacji lokomotyWWWa... rzecz o serwisie korporacyjnym
Stoi na stacji lokomotyWWWa... rzecz o serwisie korporacyjnymStoi na stacji lokomotyWWWa... rzecz o serwisie korporacyjnym
Stoi na stacji lokomotyWWWa... rzecz o serwisie korporacyjnymPaweł Stempniak
 

More from Paweł Stempniak (7)

Social media i ecommerce. 8 sekund, które decyduje o twoim biznesie.
Social media i ecommerce. 8 sekund, które decyduje o twoim biznesie.Social media i ecommerce. 8 sekund, które decyduje o twoim biznesie.
Social media i ecommerce. 8 sekund, które decyduje o twoim biznesie.
 
How video goes viral on Facebook - Peugeot case study
How video goes viral on Facebook - Peugeot case studyHow video goes viral on Facebook - Peugeot case study
How video goes viral on Facebook - Peugeot case study
 
Internet konsument obywatel
Internet konsument obywatelInternet konsument obywatel
Internet konsument obywatel
 
Social Media - jak mogą pomóc w karierze
Social Media - jak mogą pomóc w karierzeSocial Media - jak mogą pomóc w karierze
Social Media - jak mogą pomóc w karierze
 
Mikromarka i Mikromarketing
Mikromarka i MikromarketingMikromarka i Mikromarketing
Mikromarka i Mikromarketing
 
Witryna Wielkiego Miasta
Witryna Wielkiego MiastaWitryna Wielkiego Miasta
Witryna Wielkiego Miasta
 
Stoi na stacji lokomotyWWWa... rzecz o serwisie korporacyjnym
Stoi na stacji lokomotyWWWa... rzecz o serwisie korporacyjnymStoi na stacji lokomotyWWWa... rzecz o serwisie korporacyjnym
Stoi na stacji lokomotyWWWa... rzecz o serwisie korporacyjnym
 

Telewizja Uwolniona

 • 1. trendy trendy trendy trendy … Telewizja uwolniona Decyzja w sprawie przyszłości telewizji już zapadła. Tytuł raportu IBM autorstwa Saula Bermana mówi sam za siebie: „The end of TV as we know it” – „Koniec 58 marketing w praktyce telewizji, jaką znamy”. Wybiegnijmy myślami w przyszłość. Wracasz z wy- dlatego, że trzeba odrzucić schematy myślowe związa- czerpującej konferencji. Pociąg TGV relacji Gdańsk ne z barierami tradycyjnych mediów. – Katowice rusza. W ciepłe domowe kapcie włożysz swoje zmęczone stopy dopiero za jakieś 3 godziny. WOLNE MEDIUM I KONIEC TEGO, Warto ten czas wykorzystać na odrobinę rozrywki, za- CO ZNAMY nim usiądziesz do pisania szefowi raportu. Włączasz więc swój kieszonkowy PDA i wchodzisz na stronę Futurystyczne zapowiedzi rzadko się sprawdzają. W serialową TVP. Oglądasz listę ostatnio emitowanych kwestii telewizji jesteśmy jednak świadkami daleko seriali, w tym „M jak miłość”, odcinek nr 2109 – „Ewo- idących zmian. Ich kierunek to interaktywność i perso- lucja miłości”. Klikasz PLAY, bo czasy się zmieniają, nalizacja. Już dziś w strategii rozwoju telewizji należy ale rzeczywistość telewizyjna zawsze jest fajniejsza. uwzględniać niszowe i rozproszone grupy odbiorców. Z twojego konta pobierane jest 5 zł opłaty (do stre- Do nich właśnie należy dopasowywać program telewi- fy euro jeszcze nie weszliśmy z powodu niestabilnej zyjny i kanały dotarcia. Właśnie w tym z pomocą tele- sytuacji politycznej). Po obejrzeniu ulubionego serialu wizji przychodzi internet. W obu mediach szukamy tego przeglądasz zapowiedzi kolejnych odcinków i zama- samego: rozrywki i informacji, internet jest jednak w sta- wiasz przedpremierową emisję kolejnego odcinka za nie dać nam coś, czego nigdy nie zagwarantuje tradycyj- 25 zł (drogo, ale przecież jesteś serialowym mania- na telewizja – mianowicie wolność. Internet uwolni te- kiem) – będzie dostępny już jutro! lewizję, co oznacza, że każdy będzie oglądał to, co chce, Ten scenariusz technologicznie jest do zrealizowania kiedy chce, gdziekolwiek będzie miał na to ochotę i przy już teraz. Problem stanowi opóźniona reakcja rynku. użyciu różnorodnych (głównie przenośnych) urządzeń. Dlaczego, skoro możliwości są tak ogromne? Po części W przeszłości podobne rewolucje dotyczyły treści audio. Stosunkowo niedawno to, co zaczęło się od dystrybucji plików mp3 przez Napstera, teraz jest w doskonały sposób rozwijane przez Apple, jego iTunes i iPoda. Patrząc w jeszcze szerszej perspektywie – wcze-
 • 2. śniej było Sony i debiut rewolucyjnego walkmana w w nim ogromna ilość niewielkich nadawców, których trendy 1980 roku. Wtedy słuchaliśmy jeszcze całych albumów, programy nigdy nie dostałyby czasu antenowego, po- trendy a teraz tylko pojedynczych utworów lub własnych, nieważ są adresowane do bardzo oddanych, ale sto- trendy trendy amatorskich kompilacji. Takie spojrzenie pozwala nam, sunkowo nielicznych widzów. Przykładem internetowej … metodą analogii, zrozumieć podobny proces zmian telewizji może być sail.tv. Telewizja ta, utworzona przez związany z telewizją. Andy’ego Stewarda – zapalonego żeglarza i biznesme- W analizie Bermana i IBM Institute for Business Value na, ze względu na niszową tematykę została udostęp- prognozuje się, że w ciągu najbliższych 5–7 lat zmiany niona tylko w internecie przy zdecydowanie niższym w sektorze będą determinowane przez jedną z dwóch budżecie początkowym. Niektóre z programów i relacji diametralnie odmiennych grup odbiorców. Jedna z tych z niewielkich regat nigdy nie miałyby szansy pojawić grup to widzowie, którzy pozostaną na swoich kana- się w tradycyjnej telewizji i zdobyć szerokiej widowni. pach z piątkowym dodatkiem telewizyjnym w ręku (kon- Dzięki internetowi telewizja dociera do wielbicieli wy- 59 marketing w praktyce sument pasywny). Druga zaś poszukiwać będzie ulubio- ścigów i sprzętu żeglarskiego z całego świata, a koszty nych programów o dowolnej porze, gdziekolwiek i przy utrzymują się na niskim poziomie. użyciu dowolnej aparatury – będzie ona wpływała w Telewizja internetowa niesie ze sobą jeszcze jedną coraz większym stopniu na zmianę charakteru branży na zmianę. Z marketingowego punktu widzenia istotne interaktywny. Na oczekiwania tego właśnie aktywnego jest wydłużenie cyklu życia programu telewizyjnego segmentu powinni zwracać szczególną uwagę specjali- umieszczonego w sieci. ści od marketingu, myśląc strategicznie o wykorzystaniu telewizji i nowych technologii. Jak zaznacza Berman: „Ci TELEWIZJA NA PRZEKĄSKĘ aktywnie poszukujący nowych rozwiązań konsumenci poprowadzą nas do świata płynnej mobilności odbioru Od niedawna kompanie mediowe udostępniają swoje mediów i zindywidualizowanej taryfy cenowej.” produkcje do ściągnięcia na iPod lub w przekazie stre- amingowym do obejrzenia przy szybkim łączu interneto- ATOMIZACJA ROZRYWKI wym. Wielkim sukcesem okazało się udostępnienie od- cinków popularnego (również w Polsce) serialu „Despe- Bariery wejścia na rynek tradycyjnej telewizji są rate Housewifes” do ściągnięcia z iTunes. Amerykańska ogromne. Koszty infrastruktury, zakup lub realizacja stacja ABC – również we współpracy z iTunes – wpu- programów, które przyciągną masową widownię, ściła do sieci serial „Lost” (także emitowany w Polsce). koncesja (którą najczęściej trzeba wylobbować). Te To posunięcie także okazało się strzałem w dziesiątkę, o ogromne nakłady muszą się zwrócić po pewnym cza- czym świadczą miliony ściągnięć! Co znamienne, z ba- sie, program musi więc być na tyle atrakcyjny, żeby dań iMediaConnection wynika, że fenomen wideo na przyciągnąć do odbiornika miliony. iTunes nie wpłynął negatywnie na widownię tradycyjną Obecnie najpopularniejszy model biznesowy stacji te- wspomnianych seriali. Jest to istotne z punktu widzenia lewizyjnych bazuje na transmisji programu (produktu) stacji telewizyjnej i wpływów z reklamy. do masowego odbiorcy i sprzedaży czasu reklamowe- MobiTV, firma której hasło brzmi: „Telewizja na go. Czas reklamowy zapewnia zleceniodawcom dostęp żywo. Kiedykolwiek. Gdziekolwiek” obsługuje 500 000 do masowego konsumenta. Cykl życia kontentu telewizyjnego Analizując trendy zachodzące po stronie popytu (wi- Liczba oglądających/użytkowników downi) oraz zmiany technologiczne, można przewi- tradycyjny cykl życia kontentu dzieć, że telewizja będzie zmuszona szukać nowych przedłużony cykl życia kontentu dróg. Telewizja z medium masowego skupionego na liniowej (ze względu na czas) transmisji pojedynczych wydarzeń/programów stanie się medium bardziej kom- pleksowym. Medium, u którego biznesowych podstaw będzie znajdowała się większa ilość, mniej licznych grup aktywnych odbiorców. Będziemy mieli do czynie- nia z fragmentacją widowni. Czas Pamiętajmy, że internet skupia odbiorców z prawie W przypadku telewizji interaktywnej BBC oferowanie „kontentu na żądanie” przez całego świata, ale są oni podzieleni na niezliczoną licz- 7 dni po jego pierwotnej transmisji w stacji spowodowało wzrost liczby oglądających bę specyficznych grup docelowych. Rację bytu ma więc daną pozycję o 50 proc.
 • 3. 60 marketing w praktyce reklama Mariusz Bednarko posiadaczy komórek różnych operatorów w USA, Kana- skorzysta. Z pewnością będzie to dostawca produk- w Infinity Interactive pełni funkcję dzie i Wielkiej Brytanii. Za około 10 dolarów miesięcz- tu/usługi pozwalającej korzystać z różnych formatów kierownika marketingu. nie mogą oglądać trzyminutowe klipy informacyjne, wideo i przenosić kontent na inne urządzenia – PC, ko- rozrywkowe lub z wydarzeń sportowych na żywo. Paul mórki, PDA czy różnego rodzaju odtwarzacze mediów. kontakt: m.bednarko@i-g.pl Scanlon z MobiTV nazywa to „telewizyjną przekąską”. Standaryzacja i prostota korzystania z kontentu telewi- Skrócenie przekazu wideo można łatwo zauważyć od- zyjnego oraz łatwość umieszczania go w sieci pozwolą wiedzając takie serwisy, jak www.atomfilms.com (nale- na dynamiczny rozwój internetowej telewizji. Zyskają Paweł Stempniak żący do Atom Entertainment; miesięczna widownia na też ci, którzy nauczą się zjednywać sobie klientów w pracuje w Infinity Interactive na poziomie 30 milionów!). Na stronie znajdują się klipy nieco innych realiach, czyli te media, które będą po- stanowisku Account Executive. o długości od 1 do 15 minut w podziale na kategorie: trafiły się przystosować. Największym beneficjentem kontakt: komedie, obyczajowe, muzyka, animacja, sensacja itd. przemian będzie jednak widz. p.stempniak@infinitygroup.pl Także www.youtube.com stawia na krótkie skondenso- To dopiero początek zmian, jakie nas czekają. wany przekaz. Serwis ten umożliwia każdemu umiesz- W Polsce powinniśmy uważnie śledzić reakcję marke- czanie krótkich amatorskich filmów wideo o niemal tingowców na nowinki z USA. Tam bowiem rewolucję dowolnej treści (udostępnia blisko 3 miliony klipów). można obserwować niczym relację na żywo spod Bia- Popularność wspomnianych serwisów dowodzi, że łego Domu. Zwyciężą jednak ci, którzy w porę ruszą się porównanie do przekąski jest wyjątkowo trafne. Nie sprzed telewizora i przygotują do zmian. tylko ze względu na krótką formę – internetowa tele- Przypomnijmy sobie, z jaką łatwością użytkownicy wizja, niczym pyszne ciastko, budzi pożądanie wśród internetu porzucili używane przez nich wyszukiwarki, użytkowników sieci i staje się zwyczajnie modna. aby korzystać z usług obecnego lidera rynku – Google, bo z dnia na dzień wyszukiwanie stało się proste. Za- GDZIE POPYT, TAM... TV INTERNETOWA cytujmy truizm – królem jest zawsze konsument – pa- mięć o tym pomaga przewidywać zmiany, a nawet je Wiemy już, że (r)ewolucja rynku telewizyjnego jest inicjować. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 nieunikniona. Warto się więc zastanowić, kto na tym