Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Warmte Uit Het Riool In De James Wattstraat

949 views

Published on

kansen voor warmte uit afvalwater in de watergraafsmeer

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Warmte Uit Het Riool In De James Wattstraat

 1. 1. Warmte uit het riool in de James Wattstraat Stadsdeel Oost - Eenhoorn M55b - Don Bosco M55d 2 augustus 2011
 2. 2. Inleiding
 3. 3. CO2 reductie potentie bron capaciteit (kton CO2/jr) oppervlaktewater koude 35 oppervlaktewater warmte 100 afvalwater biogas 30 afvalwater thermisch 165 afvalwater douche wtw 185 grondwater wko 140 drink- en industriewater w&k 75 overige biomassa 3 totaal >700 Amsterdam heeft nodig 3000 (in 2025)
 4. 4. Casa 400 I II III BPF BPF BPF Ymere 2010 2011 2010 2012 <- 176 -> IV 1 2 3 4 ? Ymere Ymere 2015 2013 2013 55 39 44 37 5 6 7 8 V ? Ymere Ymere 2015 2013 2013 rioolrenovatie 2015 42 47 40 VI 9 10 11 BPF ? 2013 2015 600 28 VII Pieter Nieuwland College 2009 gereed in aanbouw start bouw # woningen
 5. 6. stadswarmte?
 6. 7. Riothermie
 7. 8. Overamstel - koeling - verwarming 45 °C - warm tapwater 45 / 60 °C warmte / koude uit de Amstel stadswarmte W&K centrale Nuon WKO WKO koude uit GOS/GET warmte / koude uit drinkwater warmte / koude uit de riolering aardgas zonneboilers douche warmtewisselaars
 8. 10. Betrokken partijen <ul><li>Bouwinvest </li></ul><ul><li>Ymere </li></ul><ul><li>Projectbureau </li></ul><ul><li>Waternet </li></ul><ul><li>ESCo </li></ul><ul><li>Leveranciers </li></ul>
 9. 11. Proces <ul><li>duurzaamheidsambities </li></ul><ul><li>beste oplossing vs. belangen </li></ul><ul><li>split incentive / verdienmodel </li></ul><ul><li>infrastructuur, fasering </li></ul>
 10. 12. Verwachte opbrengsten <ul><li>bij positieve business case: samenwerking </li></ul><ul><li>Waternet sector ‘energie uit water’ </li></ul><ul><li>bijdrage aan klimaatdoelstellingen Amsterdam </li></ul>
 11. 13. Waternet <ul><li>Rioolrenovatie </li></ul><ul><ul><li>Toelichting: Eljakim Koopman </li></ul></ul><ul><li>Renovatie volgt woningbouw, start renovatie 2015 </li></ul>
 12. 14. Debietberekening <ul><ul><li>M55b Eenhoorn: 1124 inwoners (2010) </li></ul></ul><ul><ul><li>M55d Don Bosco: 60% * 2002 inwoners (bij renovatie) </li></ul></ul><ul><ul><li>Totaal 2300 inwoners </li></ul></ul><ul><ul><li>Grootverbruik: Casa 400, brandweer, politie </li></ul></ul><ul><ul><li>Verwachting: 20 l/s (piek 31 l/s - berekening Bas de Nijs) </li></ul></ul><ul><ul><li>Capaciteit gemaal 380 James Wattstraat: 34 l/s </li></ul></ul>
 13. 15. Bouwinvest <ul><li>Roeland Roomer </li></ul><ul><li>Bouwveld 9: 23.500 m2 wonen </li></ul><ul><ul><li>600 studentenkamers met douche wtw, regenwater afkoppeling en -opvang </li></ul></ul><ul><li>In de plint ruimte voor een gemengd programma </li></ul><ul><li>Start bouw 2013 </li></ul><ul><li>Herontwikkeling casa wordt gekoppeld aan dubbel doublet nieuwe Casa + I (179 woningen) </li></ul><ul><li>tracé kruist rioolrenovatie </li></ul><ul><li>thermische onbalans verwacht (warmte) </li></ul><ul><li>eind 2011 energieplan met Waternet </li></ul>
 14. 16. Ymere <ul><li>Hieke Bakker, Yuri Pelser </li></ul><ul><li>Bouwveld 3, 4, 7, 8: 24.000 m2 wonen </li></ul><ul><li>in de plint ruimte voor een gemengd programma </li></ul><ul><li>Verhuizingen 2012, sloop 2013 </li></ul><ul><li>Start bouw september 2013, bouwduur 18 maanden </li></ul><ul><li>EPC 0,6 (bij bouwvergunning vóór 2015) </li></ul><ul><li>Behoefte aan goedkope totaaloplossing, bijvoorbeeld warmte voor een lage prijs aan de deur </li></ul><ul><li>Koppeling met bestaande WKO van INAX? </li></ul>
 15. 17. Nog geen ontwikkelaar <ul><li>Bouwveld 2, 6, 10 </li></ul><ul><li>18.500 m2 grotendeels wonen </li></ul><ul><li>ca 9.000 kantoor </li></ul><ul><li>Planning: nog erg onzeker, na 2015 </li></ul>
 16. 18. Projectbureau Wibaut ad Amstel <ul><li>Hester Ombre </li></ul><ul><li>Gestart met hoge duurzaamheidsambitie, nu matige inspanningsambitie </li></ul><ul><li>Afstemming met stadswarmte (ambitie DMB)? </li></ul><ul><li>Ligging WKO systemen (Casa 400 + oude WKO?) </li></ul><ul><li>Aanwezigheid koelsysteem op OW met gietijzeren leiding? </li></ul>
 17. 19. Warmte uit de riolering <ul><li>Riothermie: </li></ul><ul><ul><li>Brochure Tauw </li></ul></ul><ul><ul><li>Rapport Sergio Nauffal over de James Wattstraat </li></ul></ul><ul><ul><li>Schatting 10 – 30 (piek) l/s </li></ul></ul><ul><li>Fasering bij toepassing: </li></ul><ul><ul><li>Vooraanleg warmtenet </li></ul></ul><ul><ul><li>Overbruggende warmtevoorziening </li></ul></ul>
 18. 20. Dennis Swaan <ul><li>Combinatie met piekvoorziening (gas?) </li></ul><ul><li>Piekvoorziening ook voor overbrugging </li></ul><ul><li>Oprichting Energy Service Company (ESCo) via Strukton </li></ul><ul><li>Inclusief voorinvestering in infrastructuur en piekvoorziening </li></ul>

×