Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fysioterapeuternas synpunkter inför möte med Rådet för styrning med kunskap på Socialstyrelsen 160317

Fysioterapeuternas synpunkter inför möte med Rådet för styrning med kunskap på Socialstyrelsen 160317

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Fysioterapeuternas synpunkter inför möte med Rådet för styrning med kunskap på Socialstyrelsen 160317

  1. 1. 1. Utifrån era medlemmars perspektiv vilka är prioriterade frågor där ni ser ett behov av stärkt nationell styrning med kunskap, t. ex genom icke-bindande kunskapsstöd eller föreskrifter? Beskriv även gärna orsaken till varför detta är prioriterat . • Rehabilitering generellt, och fysioterapi i synnerhet ”rehabiliteringen lider av fragmentiserad ansvarsstruktur, komplexitet i form av åtgärder och avsaknad av nationella data och uppföljningar. ” (I Göran Stiernstedts utredning Effektiv vård (SOU 2016:2) ) • Vi saknar relevanta kunskapsstöd och uppföljning av de behandlingar som görs. • Rehabilitering saknas eller prioriteras otillräckligt i många nationella riktlinjer och kvalitetsregister. • En förutsättning för att kvalitetsregister ska följa upp fysioterapeutiska insatser är att de lyfts fram i centrala rekommendationer
  2. 2. 2. Vad finns det för möjligheter och utmaningar för att omsätta myndigheternas kunskapsstyrning så som t.ex. rekommendationer och föreskrifter i er verksamhet? • Rehabiliterings- och preventionsperspektiv saknas i hög grad i de nationella riktlinjerna • En förutsättning är att det finns tydliga rekommendationer, idag saknas det i stor utsträckning • När det finns, så ser vi att det har en stor betydelse, t.ex. hjärtsjukvård och astma- KOL
  3. 3. http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/03/02/fysisk-traning-maste-lyftas-fram-i-riktlinjer-for-ms-och-parkinson/
  4. 4. 3. Hur skapar vi förutsättningar för en bra dialog och samverkan? Hur kan ni som profession bidra? Hur kan myndigheterna bidra? Hur ser ni på förutsättningarna för att stärka patient- och brukarperspektivet i arbetet med kunskapsstöd och styrning? • arbetet med nationella riktlinjer reproducerar idag alltför mycket befintliga arbetssätt • representationen i expert- och prioriteringsgrupper är ojämnt fördelad mellan olika professioner, vilket lätt gör att god evidens kommer bort • Fysioterapeuterna kan bistå med att hitta experter inom fysioterapi • Myndigheterna skulle kunna göra stor skillnad med ett annat arbetssätt som säkerställer att vi inte bara återskapar det vi redan gör. • Fysioterapeuterna arbetar med att stärka patienters inflytande i hälso- och sjukvården bl.a. genom framtidsdialoger. Fråga patienter direkt: Vad är viktigt för dig?
  5. 5. http://www.regeringen.se/contentassets/42b0aef4431c4ebf9410b8ee771830eb/effektiv-vard---slutbetankande-av-en-nationell-samordnare-for-effektivare-resursutnyttjande-inom-halso--och-sjukvarden_sou-2016-2.pdf Effektiv vård Slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och Sjukvården, januari 2016
  6. 6. Fysioterapeuternas framtidsdialog https://twitter.com/hashtag/fysioframtid
  7. 7. www.fysioterapeuterna.se Stefan Jutterdal Förbundsordförande stefan.jutterdal@fysioterapeuterna.se www.stefanjutterdal.se www.fysioterapeuterna.se

×