Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Business analysis: ontwikkeling, toepassing, ervaringen

4,429 views

Published on

Business analysis (BA) is een van de snelst groeiende disciplines in de wereld van business en ICT-consultancy. Een snelle opeenvolging van veranderingen in markten en bedrijfsorganisaties, waarvan de impact steeds groter wordt, zorgen hiervoor.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Business analysis: ontwikkeling, toepassing, ervaringen

 1. 1. BUSINESS ANALYSIS Ed Kruithof BPM2010 22 september 2010 business analysis
 2. 2. SKA <ul><li>bedrijfskundigen met een ‘ICT-tic’ </li></ul><ul><li>sinds 1984 </li></ul><ul><li>energie & water, pensioenen, overheid en zorg (m.n. GGZ) </li></ul><ul><li>takken van sport: </li></ul><ul><ul><li>management grote ICT-projecten </li></ul></ul><ul><ul><li>ICT-organisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>bedrijfs- en informatiearchitectuur </li></ul></ul><ul><ul><li>bedrijfsprocessen en AO/IC </li></ul></ul><ul><ul><li>kwaliteitssystemen </li></ul></ul><ul><ul><li>specialisten in elektronische dossiers </li></ul></ul>business analysis
 3. 3. Hoofdtrajecten <ul><li>van strategie naar werkende processen en systemen </li></ul><ul><li>van informatieanalyse naar business analysis </li></ul><ul><li>van requirements naar implementatie </li></ul><ul><li>van Nederlands naar Werelds </li></ul>business analysis Nederlands en Engels door elkaar
 4. 4. business analysis 1a Van strategie naar werkende processen en systemen
 5. 5. BA-eiland Met de eeuwige zoektocht van bestuurders en managers .... Ketenwouden Competentie Bergen De Top De ICT-moerassen De klantenpoort De waardevallei Gorges du Carrière Leveranciershaven Burn out Gates Velden van Nabuur De proces wateren Ketens 5. Welke samenwerkings- verbanden willen we? Mensen 3. Wiens competenties hebben we nodig? Middelen 6. Welke middelen zetten we in? 1. Wat willen we bereiken? Resultaten Het Kanaal van Diensten en Producten De golf van Kwaliteit Beek van de Afstemming Demington Input Meer Troughput Meer Output Meer Principes Paradijs Cultuur 4. Hoe gaan we met elkaar om? Vrij naar: The art of Management De grote ICT-projecten weg .....en de businessanalist als gids. business analysis Structuur 2. Hoe pakken we dat aan?
 6. 6. Grand Canyon business analysis Business- management ICT- management Client server ITIL groupware CTI Object oriëntatie Windows RAD Thin cliënt RDBMS Data warehouse OLAP CORBA e-commerce Legacy systemen Capability maturity model
 7. 7. Brug over Grand Canyon business analysis Business- management ICT- management Business analysis bedrijfs-architectuur informatie-architectuur
 8. 8. Business Analysis <ul><li>Kern-propositie: </li></ul><ul><ul><li>Succesvolle sociale en economische ontwikkeling van organisaties door de toepassing van ICT </li></ul></ul><ul><li>Business integration </li></ul><ul><li>Business intelligence </li></ul><ul><li>Requirement engineering </li></ul><ul><li>Maar ook: </li></ul><ul><li>Enterprise architecture </li></ul><ul><li>BPI en BPM </li></ul><ul><li>Implementeren van informatiesystemen </li></ul><ul><li>Change management </li></ul>“ filling the semantic gap” business analysis Business management ICT management Middle ware ITIL groupware CTI Outsourcing Windows RAD Thin cliënt RDBMS Data warehouse OLAP SOA e-business Legacy systemen Capability maturity model
 9. 9. Business Analysis <ul><li>Wikipedia </li></ul><ul><li>Examples of business analysis include: </li></ul><ul><ul><li>Enterprise analysis or company analysis </li></ul></ul><ul><ul><li>Requirements planning and management </li></ul></ul><ul><ul><li>Requirements elicitation (describes techniques for collecting requirements from stakeholders in a project) </li></ul></ul><ul><ul><li>Requirements analysis </li></ul></ul><ul><ul><li>Requirements communication </li></ul></ul><ul><ul><li>Solution assessment and validation </li></ul></ul>business analysis
 10. 10. business analysis 1b Voorbeeld uit de praktijk
 11. 11. business analysis naar: Porter /Teisberg, 2006
 12. 12. Waardeketen Zorg Porter/Teisberg business analysis moni-toring / preven-ting diag-no-sing pre-paring inter-vening reco-vering / reha-bing informing & engaging measuring accessing moni-toring / manag-ing patient value (health outcomes per unit of costs) naar: Porter /Teisberg, 2006
 13. 13. business analysis bron: PWC Health Tactics HealthCast Tactics: geestelijke gezondheidszorg Zorgkantoor etc Indicatiestelling MARKTWERKING IN ZORGKETEN Maatschappelijk ondernemerschap: <ul><li>verantwoording </li></ul><ul><li>marketing </li></ul>EXTERNE ONTWIKKELINGEN <ul><li>Output financiering tot? </li></ul><ul><li>Productieprotocol </li></ul><ul><li>Maximering psycho- therapie </li></ul><ul><li>Inperking verslavings- reclassering </li></ul><ul><li>Krappe arbeidsmarkt, met name psychiaters </li></ul><ul><li>Medische ontwikkelingen </li></ul><ul><li>Wachtlijsten </li></ul><ul><li>Treeknormen </li></ul><ul><li>Transparantie </li></ul><ul><li>Certificering </li></ul><ul><li>Modernisering AWBZ <=> DBC traject </li></ul><ul><li>Bezuinigingskorting </li></ul><ul><li>Mondige klant, </li></ul><ul><li>Cliëntenraden </li></ul><ul><li>Patiëntenvertrouwens- persoon </li></ul>Inkoop PGB Zorgkantoor Eerste lijn Ambulant Welzijn/diensten Woningcorporaties Ziekenhuizen / RGC’s Poliklinisch, dagbehandeling, dagactiviteiten Klinisch Begeleid wonen <ul><li>Wonen en Zorg: </li></ul><ul><li>woonconcepten (wonen naar wens) </li></ul><ul><li>samenwerken binnen zorgketen </li></ul><ul><li>Sturing: </li></ul><ul><li>besturingsconcept </li></ul><ul><li>managementinformatie </li></ul><ul><li>productie-kostprijzen </li></ul><ul><li>liquiditeitsbewaking </li></ul><ul><li>Organisatie structuur: </li></ul><ul><li>Business Proces Redesign (BPR) </li></ul><ul><li>postfusievraagstukken </li></ul><ul><li>ICT: </li></ul><ul><li>EPD </li></ul><ul><li>productieregistratie </li></ul><ul><li>roosterplanning </li></ul><ul><li>datawarehouse </li></ul><ul><li>HRM: </li></ul><ul><li>opleiding </li></ul><ul><li>AMS </li></ul><ul><li>flexibele beloningen </li></ul><ul><li>planning </li></ul><ul><li>ziekteverzuim </li></ul><ul><li>Publiek-Private </li></ul><ul><li>Systemen (PPS): </li></ul><ul><li>Bedrijfs-RIAGG </li></ul><ul><li>Arbeidsrehabilitatie </li></ul>GEVOLGEN VOOR DE BEDRIJFSVOERING Vrijgevestigden
 14. 14. business analysis Strategische kernthema's geestelijke gezondheidszorg Meerwaarde Kansen Oplossingen Ontwikkelingen <ul><li>Grote diversiteit GGZ-instellingen </li></ul><ul><ul><li>verschillende fasering en belangen </li></ul></ul><ul><li>Mogelijke knip in de GGZ </li></ul><ul><li>Financiering </li></ul><ul><ul><li>AWBZ-gefinancierd </li></ul></ul><ul><ul><li>basisverzekering </li></ul></ul><ul><li>Productieregistratie </li></ul><ul><li>Keuze systematiek en combinaties </li></ul><ul><li>Registratie, productie/EPD </li></ul><ul><li>Keuze model kostprijsberekening </li></ul><ul><li>Privacy </li></ul>Risico’s <ul><li>Onvoldoende gelijke belangen en visie voor goede centrale belangenbehartiging </li></ul><ul><li>Opheffing sector —> V&V en ZH(?) </li></ul><ul><li>Nieuwe toetreders die de markt overnemen </li></ul><ul><li>Inadequate bekostiging </li></ul><ul><li>Niet-passend zorgaanbod </li></ul><ul><li>ONTWIKKELEN STRATEGIE </li></ul><ul><li>Strategiebepaling op instellings-, regio- en landelijk niveau </li></ul><ul><li>Geïntegreerde instellingen </li></ul><ul><li>Zelfstandige subsectoren </li></ul><ul><li>Samenwerking woningcorporaties </li></ul><ul><li>Circuits en zorgprogramma’s </li></ul><ul><li>CREËREN EIGEN PLAATS IN DE MARKT </li></ul><ul><li>SWOT </li></ul><ul><li>Benutten strategische voordelen </li></ul><ul><ul><li>doen waar je goed in bent </li></ul></ul><ul><ul><li>financieel en zorginhoudelijk positief scoren </li></ul></ul><ul><li>Structureren interne en externe communicatie met behulp van ICT </li></ul><ul><li>Overnemen Paaz-afdelingen </li></ul><ul><li>Ontwikkelen private zorg </li></ul><ul><li>Goede aansluiting bij de vraag </li></ul><ul><li>Duidelijke positionering in de markt </li></ul><ul><li>Effectieve en efficiënte behandeling </li></ul><ul><li>Goede toe- en doorleiding cliëntenstromen </li></ul><ul><li>Adequate bekostiging, kostendekkende uitvoering </li></ul><ul><li>Positieve resultaten door efficiënter werken </li></ul><ul><li>Maximale toegevoegde waarde tegen minimale kosten </li></ul><ul><li>Leermogelijkheden in commerciële omgeving </li></ul><ul><li>Intreding van concurrentie </li></ul><ul><li>Curecare functies </li></ul><ul><li>Wonen en zorg </li></ul><ul><li>Berekening kostprijzen </li></ul>CURE <—>CARE MODERNISERING AWBZ DIAGNOSE-BEHANDELCOMBINATIES (DBC'S) <ul><li>Hoe kan ik het meest effectief en efficiënt de benodigde zorg realiseren </li></ul><ul><li>Samenwerking met 1e/2e/3e lijn </li></ul><ul><li>Groeien in de breedte of in de diepte </li></ul><ul><li>Opstellen interne standaard-kostprijzen </li></ul><ul><li>Dekking versus werkelijke kosten </li></ul><ul><li>Analyse prijs- en hoeveelheidverschillen </li></ul><ul><li>Analyse kosten versus opbrengsten </li></ul><ul><li>Activity based costing </li></ul><ul><li>Business Process Redesign </li></ul><ul><li>Adequate managementinformatie </li></ul><ul><li>Volledigheid productieregistratie </li></ul><ul><li>ICTDatawarehouse </li></ul>INTERNE BEHEERSING <ul><li>Herverdeling aanbod </li></ul><ul><li>Herkenbaarheid in de markt </li></ul>ZORGINHOUDELIJKE SPECIALISATIE <ul><li>Creëren nieuwe geldstromen </li></ul><ul><li>Ontwikkelen nieuwe aanpak </li></ul>PRIVATE ZORG bron: PWC Health Tactics DENKEN VANUIT DE VRAAGZIJDE KOSTPRIJZEN
 15. 15. Ontwikkeling ICT in GGZ <ul><li>Ketenintegratie </li></ul><ul><ul><li>Interfaces met systemen van verwijzers en financiers </li></ul></ul><ul><ul><li>E-health </li></ul></ul><ul><li>Integrale planning </li></ul><ul><ul><li>FO / MO / BO - organisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>EPD én ERP (besturingslogica) </li></ul></ul><ul><li>Standaardisering </li></ul><ul><ul><li>KOOP </li></ul></ul>business analysis
 16. 16. Ontwikkeling ICT in GGZ <ul><li>Toegankelijkheid </li></ul><ul><ul><li>Zorgportaal </li></ul></ul><ul><ul><li>Gepersonificeerde werkomgevingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobiele decives </li></ul></ul><ul><ul><li>User interface onafhankelijk </li></ul></ul><ul><ul><li>Single sign on </li></ul></ul><ul><ul><li>Authenticatie, identificatie en autorisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Self service cliënt </li></ul></ul><ul><ul><li>Any time, any place </li></ul></ul><ul><ul><li>Multidisciplinaire werkomgeving </li></ul></ul><ul><ul><li>On line werken voor alle stakeholders </li></ul></ul>business analysis
 17. 17. Ontwikkeling ICT in GGZ <ul><li>Integratie bedrijfsprocessen en ICT-functionaliteit </li></ul><ul><ul><li>Workflow gebaseerd op best practices werkprocessen </li></ul></ul><ul><ul><li>STP </li></ul></ul><ul><ul><li>Patiëntenlogistiek </li></ul></ul><ul><li>Facturering en factoring </li></ul><ul><li>Techniek </li></ul><ul><ul><li>SOA </li></ul></ul><ul><ul><li>Generiek objectmodel </li></ul></ul><ul><ul><li>Kanaalonafhankelijke procesuitvoering </li></ul></ul><ul><ul><li>Scheiding proceslogistiek- en uitvoering </li></ul></ul><ul><li>Outsourcing </li></ul>business analysis
 18. 18. business analysis 2a Van informatieanalyse naar business analysis
 19. 19. Keten van beschrijvingen Visie, missie, doelen en strategie Bedrijfsarchitectuur Informatiearchitectuur Informatiebeleid ICT-projecten voor ICT-infrastructuur en informatiesystemen business analysis
 20. 20. ORGANISATIE-EENHEDEN BEDRIJFSPROCESSEN BEDRIJFSFUNCTIES worden uitgevoerd in door BEDRIJFSOBJECTEN die gegevens vastleggen van De warme kant business analysis
 21. 21. APPLICATIES DATA BASES INFORMATIEGEBIEDEN beschrijven die worden benaderd met TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR die draaien in een De De koude kant business analysis
 22. 22. Functie architecturen <ul><li>strategie met technologie op logische wijze verbinden </li></ul><ul><li>bestemmingsplan -functie </li></ul><ul><ul><li>voor management </li></ul></ul><ul><li>blauwdruk -functie </li></ul><ul><ul><li>voor ontwikkelaars </li></ul></ul><ul><li>M.a.w. het koppelvlak tussen bestuur en de uitvoering van ICT-projecten </li></ul>Bedrijfsarchitectuur Informatiearchitectuur business analysis
 23. 23. Competencies of a Business Analyst Business knowledge Behavioural skills and Personal qualities Techniques Range of competencies business analysis
 24. 24. Business Case COMPETENCIES Implementing Change Managing the Information Resource IT Improvement Process Improvement Business Improvement Enabling business change business analysis
 25. 25. EI & IQ working together Low High High Emotional Intelligence Hearts Minds Hearts & Minds Logically right. Good strategy “ Traditional position for IT projects” Formula for transformation Inspired. “ people are Joined up” Mental Intelligence business analysis
 26. 26. business analysis 3a Van requirements naar implementatie
 27. 27. <ul><li>Category </li></ul><ul><li>Facets </li></ul>Meta data (rheumatoid is a type of arthritis) Enables user-intuitive presentation of information business analysis
 28. 28. The ontology is the model business analysis
 29. 29. Semantic technology: the next step <ul><li>Semantics – focus on meaning (not structure) </li></ul><ul><li>Resource Description Format (RDF) </li></ul><ul><ul><li>Graphs are the universal data structure </li></ul></ul><ul><ul><li>Metadata is just more data in the graph </li></ul></ul><ul><ul><li>World-wide identification of nodes, links </li></ul></ul><ul><li>More powerful, logical deduction </li></ul><ul><ul><li>Description logic (e.g., OWL-DL) </li></ul></ul><ul><ul><li>Logic programming (e.g., Prolog) </li></ul></ul><ul><ul><li>Predicate calculus (i.e., first-order logic) </li></ul></ul><ul><ul><li>HiLog (higher-order syntax for FOL) </li></ul></ul><ul><li>More powerful ontology (OWL) </li></ul>business analysis
 30. 30. What should we be dreaming of? Business-driven solution development Business engineers & Business experts <ul><li>Process model </li></ul><ul><li>Product model </li></ul><ul><li>Task model </li></ul><ul><li>Domain model </li></ul><ul><li>Interaction model </li></ul>Model = Solution business analysis Business Content Repository Business Engineering Studio Specify, verify & validate 5GL 5GL Simulate & Test Generic Business Engines Real time Machine readable Business workers Use 5GL (MDA) Software Factory Specific Executables Developer readable publication Use & Test 3/4GL Business & Global Functional Requirements
 31. 31. What should we be dreaming of? Single point of maintenance, multiple points of execution Business Engineering Studio Specify, verify & validate Business engineers & Business experts Business-driven development business analysis Business Content Repository Business Engines Application X model (XML) Business Engines Application X model (XML) Application Y model (XML) ESB Publish Execution platforms Service request Service request Publish Publish Portal XML Business workers
 32. 32. business analysis 4a Van Nederlands naar Werelds
 33. 33. International Institute of Business Analysis TM Develop and maintain standards for the practice of business analysis and for the certification of its practitioners The IIBA TM is an international not-for-profit professional association for business analysis professionals. Vision The world's leading association for Business Analysis professionals Mission KBa business analysis
 34. 34. IIBA™ Goals <ul><li>Create and develop awareness and recognition of the value and contribution of the role of the Business Analysis Professional </li></ul><ul><li>Define and maintain the Business Analysis Body of Knowledge TM </li></ul><ul><li>Publicly recognize qualified practitioners through an internationally acknowledged certification program </li></ul><ul><li>Provide a forum for knowledge sharing </li></ul>business analysis
 35. 35. <ul><li>March 2004 </li></ul><ul><ul><li>37 members </li></ul></ul><ul><ul><li>2 countries (Canada & US) </li></ul></ul><ul><li>December 2008 </li></ul><ul><ul><li>7,791 members </li></ul></ul><ul><ul><li>81 chapters </li></ul></ul><ul><ul><li>68 countries </li></ul></ul><ul><ul><li>462 CBAP’s (Certified Business Analysis Professional) </li></ul></ul>IIBA facts business analysis
 36. 36. Business Analysis <ul><li>Business Analysis is the set of tasks, knowledge and techniques required to identify business needs and determine solutions to business problems. </li></ul><ul><li>Solutions often include a systems development component, but may also consist of process improvement or organizational change. </li></ul><ul><li>International Institute of Business Analysis – Body of Knowledge (BABOK) </li></ul>business analysis
 37. 37. <ul><li>A Business Analyst works: </li></ul><ul><li>as a liaison among stakeholders </li></ul><ul><li>in order to elicit, analyze, communicate and validate requirements </li></ul><ul><li>for changes to business processes, policies, and information systems </li></ul>Business Analyst business analysis
 38. 38. Knowledge Area Relationships 1. Required table stakes 2. Directly related to typical project or solutions development lifecycles 3. Business Architecture Enterprise Analysis Requirements Planning and Management Requirements Communication Requirements Gathering Requirements Analysis & Documentation Requirements Implementation Underlying Fundamentals Glossary business analysis
 39. 39. Business Analysis Body of Knowledge <ul><li>The BABOK is the collection of knowledge within the profession of Business Analysis and reflects generally accepted practice </li></ul><ul><li>Describes business analysis areas of knowledge, their associated activities and tasks and the skills necessary to be effective in their execution </li></ul><ul><li>Provides the basis for the CBAP certification </li></ul>business analysis
 40. 40. Business Analysis Body of Knowledge TM <ul><li>Identifies currently accepted practices </li></ul><ul><li>Recognizes business analysis is more than requirements </li></ul><ul><li>Defined and enhanced by the professionals who apply it </li></ul><ul><li>Aligns with CMMI - Requirements Development and Requirements Management </li></ul><ul><li>It is NOT a methodology nor does it prescribe or favor a methodology </li></ul><ul><li>It is NOT a “how to” business analysis instruction manual </li></ul>business analysis Knowledge Areas Enterprise Analysis Requirements Planning & Management Requirements Elicitation Requirements Analysis Requirements Communications Solution Assessment & Validation Fundamentals
 41. 41. business analysis Slotakkoord
 42. 42. Hoofdtrajecten <ul><li>van strategie naar werkende processen en systemen </li></ul><ul><li>van informatieanalyse naar business analysis </li></ul><ul><li>van requirements naar implementatie </li></ul><ul><li>van Nederlands naar Werelds </li></ul>business analysis

×