Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tuulikki Sillajõe: Raamatupidamine, statistika ja unistuste aruandlus

1,024 views

Published on

Statistikaameti peadirektori asetäitja Tuulikki Sillajõe rääkis Eesti Raamatupidajate Kogu juubelikonverentsil (25.11.2016) raamatupidamisest, statistika ja unistuste aruandlusest.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

Tuulikki Sillajõe: Raamatupidamine, statistika ja unistuste aruandlus

 1. 1. Raamatupidamine, statistika ja unistuste aruandlus Eesti Raamatupidajate Kogu konverentsil, 25.11.2016 Tuulikki Sillajõe Statistikaameti peadirektori asetäitja
 2. 2. Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016 NURR NURR Sisend Keskkond Ühiskonna kasu Protsess
 3. 3. Eesmärk on info (statistika) Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016 Andmeallikad Statistikatarbijad
 4. 4. Näe, alustav ettevõte, temalt pole veel midagi küsinud … Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016 Teenusedisain, mis see veel on? eSTAT jääb nii nagu see 2005 loodi! Vaatame, kas oskab vastata. Mis siis, et need andmed on MTAs olemas, küsime uuesti! Kas see küsimus on ikka piisavalt keeruline?
 5. 5. Huvigruppide risttules  Tarbijad, nt  ministeeriumid  EL poliitikapeadirektoraadid  Eurostat  Andmeesitajad, nt  ettevõtted  registripidajad  suurandmete omanikud Sama asutus/ettevõte/inimene võib olla korraga mitmes rollis Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016
 6. 6. Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016 Rahastaja: Näidake, kes ja milleks teie statistikat tarbib! Tõestage, et metoodikat on vaja arendada! IT-arendusteks raha vaid struktuurifondidest, kui nad annavad! Mis te seal üldse nii paljude inimestega teete? Ministeeriumid: Midagi ei tohi ära jätta! Andke rohkem statistikat! Valla kohta on liiga üldine! Vaja on statistikat kaardil vabalt joonistatud piirkonna kohta! EL poliitikapeadirektoraadid: Sotsiaalstatistikat samas mahus kui majandusstatistikat! Ökoloogilise jalajälje mõõtmine on oluline! Rahavastiku prognoos mitte 5 aasta tagant, vaid igal aastal! Pagulaste statistika! Migratsioonistatistika! Eluasemehinnaindeks!
 7. 7. Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016 Poliitikud: Lõpetage andmete kogumine, kasutage mudeleid! Statistikat on rohkem vaja! Eurostat, IMF: Metoodika pange täpsemalt kirja! Need andmed ei läbi kontrolli! Analüüsige veel, kuigi me ei tea, kas see annab täpsema tulemuse! Suurandmete omanikud: Kas me ikka võime andmeid anda, kui, me peame neid kaitsma? Tõestage, milleks andmeid vaja on! Andmeesitajad: Parandage eSTATi kasutusmugavust ja töökindlust! MTA-l on ju kõik olemas! Miks neid andmeid ei saa raamatupidamise aastaaruandes esitada? Teadlased: Andmeanalüüs on hädavajalik kirjaoskus!
 8. 8. Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016 IT-asjatundjad: Statistilised meetodid on ajalugu, ostku meie karbitarkvara ja vajutagu nuppu! (kuigi karbis töötavad ka statistilised meetodid) Pange andmed välja, las igaüks analüüsib ise! Töötajad: Pangas saab sama töö eest vähemalt kaks korda rohkem palka! Registripidajad: Meie registrisse küll ühtegi andmevälja juurde ei pane, mis sellest, et ettevõtjal oleks nii mugavam! Halduskoormust mõõdetakse ju asutuse kaupa, meie register põhjustab kõige vähem halduskoormust!
 9. 9. Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016 Ei pea enam ettevõtetelt andmeid küsima. Ettevõtete andmed tulevad otse majandusarvestussüsteemist või registritest. Ettevõtja esitab kõik ühe valdkonna andmed ühte registrisse. On palju mikrosimulatsio onimudeleid.. Tarkvara on mugav ja töökindel. Arvutid on võimsamad ja kiiremad. SA on metoodikat arendav teadusasutus, kes nõustab teisi nii Eestis kui ka välismaal. SA on kompetentsikeskus, kes teeb statistikat ka teistele ELis ning selle eest makstakse hästi. Halduskoormust mõõdetakse kogu riigi kohta. Suurandmed voolavad ladusalt SAsse.
 10. 10. Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016 Ettevõtete halduskoormus väheneb Palju lisastatistikat Eesti inimeste elu läheb paremaks (kuningriik puhkeb õitsele) – paraneb loomulik ja mehhaaniline iive jne Faktipõhised otsused
 11. 11. Parendusprojekte  Töötamise registri (TÖR) täiendamine  Aruandlus 3.0  SIMSTAT -- Single Market Statistics Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016
 12. 12. TÖRi täiendamine otsustatud  Perioodil 2013-2016 kaaluti SA ettepanekut täiendada TÖR-i kahe tunnusega:  residendist töötaja ametiala kood  residendist töötaja töökoha aadress  Positiivne otsus september 2016 Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016
 13. 13. TÖRi täiendamise eesmärk  Vähendada halduskoormust, lõpetades ja vähendades SA-le ja TAI-le esitatavaid aruandeid  Rakendada nullbürokraatiale esitatud ettepanekuid, asendades palga ja töötasu lähedaste andmete kolme kanali kaudu (MTA, SA ja TAI) kogumise ühe kanaliga (MTA)  Teha 2020. aasta loendusvoorus REGREL, kus on kohustuslikud tunnused amet ja töökoha asukoht  Teha palga- ja tööturu kohta senisest sagedamini ja detailsemat (sh piirkondlikku) statistikat Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016
 14. 14. Ühiskonna kasu TÖRi täiendamisest (1)  Ettevõtjad on huvitatud senisest detailsemast palgastatistikast, näiteks keskmine töötasu ja mediaan ametiala järgi piirkonniti  SoM vajab senisest detailsemaid andmeid, soolise palgalõhe, Sotsiaalkindlustuskoodeksi näitajate arvutamiseks, pensioni- ja sotsiaalkindlustussüsteemi arendamiseks, Töötukassa teenuste ja toetuste taotlemisel andmete saamiseks, tervishoiutöötajate palgapoliitika kujundamiseks Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016
 15. 15. Ühiskonna kasu TÖRi täiendamisest (2)  MKM huvi on saada TÖRist ametikoha andmed tööjõuvajaduse prognoosi tegemiseks praegusest sagedamini. Praegu kasutatavad 2011. a rahvaloenduse andmed kaotavad aastatega aktuaalsuse ning prognoosi kvaliteet langeb  HTM vajab andmeid koolitusvajaduse täpsemaks hindamiseks erialade lõikes (Sihtasutus Kutsekoda vajab seireraportite koostamiseks lisaks MKM tööjõuvajaduse prognoosile ka TÖRist ametikohti ja töökoha asukohta) Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016
 16. 16. Ühiskonna kasu TÖRi täiendamisest (3)  RM vajab lisatavaid tunnuseid regionaalse tööjõuvajaduse hindamise seiresüsteemi loomiseks, Eesti regionaalarengu strateegia eesmärkide ja meetmete seiramiseks  SiM on huvi andmekoosseisude laiendamise ja ühendatud registriandmete kasutamise vastu seoses sisserände mõjude analüüsimisega Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016
 17. 17. Näiteid teiste riikide kogemusest  Läti maksuamet alustas ametiala kogumist 2013  Norras, Portugalis, Hollandis on jõutud veelgi kaugemale ‒ ettevõte saab esitada andmed riigile koos hoolimata sellest, milline asutus neid vajab Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016
 18. 18. Poemüüjate keskmine töötasu, 2014 Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016 699 558 504 658 601 685 545 543 622 528 584 624 471 587 616 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Allikas: Töötasu struktuur, 2014, Statistikaamet
 19. 19. Raamatupidamise keskastme spetsialistide keskmine töötasu, 2014 Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016 1098 702 777 706 872 781 811 926 989 752 787 967 748 855 692 0 200 400 600 800 1000 1200 Allikas: Töötasu struktuur, 2014, Statistikaamet
 20. 20. Palgastatistika arvutamise mudel Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016 Haigekassa Ettevõtjad (statistika aruanne 40 näitajat) MTA TÖR Töötukassa MTA TSD lisa 4 Ettevõtjad (statistika aruanne 3 näitajat) Statistikaametis arvutused ettevõtte ja näitaja tasemele Statistika arvutamine Praegu 2018 Statistika arvutamine Palgastatistika MTA TSD lisa 1 ja 2 Palgastatistika
 21. 21. Aruandlus 3.0 Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016  Lõpetada aruannete kogumine nende andmete puhul, mida on võimalik saada ettevõtete majandusarvestussüsteemidest  Eest veab MTA  Hõlmatud peamiselt MTA, EP ja SA andmekogumine, edaspidi laiendamisvõimalus
 22. 22. SA vaade 25.11.2016 Statistika ja unistuste aruandlus
 23. 23. SA vaade 25.11.2016 Statistika ja unistuste aruandlus
 24. 24. SA vaade 1 25.11.2016 Statistika ja unistuste aruandlus
 25. 25. SA vaade 2 25.11.2016 Statistika ja unistuste aruandlus
 26. 26. SA vaade 3 25.11.2016 Statistika ja unistuste aruandlus
 27. 27. Palga- ja tööjõunäitajate kasutamine Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016  Projekti „Aruandlus 3.0“ raames selgitati välja SA toodetava palga- ja tööjõustatistika väärtus  Uuringu käigus tehti kindlaks, mis eesmärgil riigiasutused väljundnäitajaid kasutavad ja kas andmete esitamise kohustusega tekitatud halduskoormus on piisavalt põhjendatud  Uuriti 18 statistikatöö 411 väljundnäitajat
 28. 28. Palga- ja tööjõunäitajate kasutamine Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016 RaM EestiPank Riigikontroll VM KeM M KM SoM HTM M eM Riigikantselei JuM KuL Riigikohus KaM SiM 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 % Kasutatud näitajate arv Osatähtsus Arv • 411 väljundnäitajat • Uuringutulemuste analüüs näitas, et palga- ja tööjõustatistika kõiki väljundnäitajaid kasutatakse • Ei ole ühtki sellist näitajat, mida ei kasutata
 29. 29. Järgmised etapid Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016  Tulud-kulud  Kaupade väliskaubandus ja tööstustooted  Teenuste väliskaubandus  Finantsvara  Mittefinantsvara  Finantskohustused  Mittefinantskohustused  Omakapital  Hinnad
 30. 30. Väliskaubandusstatistikat ettevõtjale Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016 Andmeesitaja Intrastat küsimustik MTA tollideklaratsioon Väliskaubandusstatistika arvutamine Kui palju ja milliseid kaupu müüakse/ostetakse Kuhu müüakse, kust ostetakse Milline on keskmine ostu/müügi hind Milline on kauba, ettevõtte, tegevusalas toimunud muutus Milline on ettevõtte turuosa Milline on nõudlus partnerriikides Milline võiks olla ettevõtte konkurentsi võimalus? Ekspordi ja impordi andmed riikide ja päritolu lõikes Milline muutus on toimunud pikas aegreas Millise hinnaga võiks kaupa turustada, et pakkuda konkurentsi Kui suurt turuosa omab tegevusalas eksporti/impordi käibest, kaubagrupist Millistesse riikidesse võiks kaupa pakkuda
 31. 31. Kui suure turuosa moodustab minu firma eksport? Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016 Puitmajade eksport 2015. aastal – 289,8 miljonit eurot Minu firma eksport 30% Teiste firmade eksport 70%
 32. 32. Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 jaan.15 veebr.15 märts.15 apr.15 mai.15 juuni.15 juuli.15 aug.15 sept.15 okt.15 nov.15 dets.15 Soome import Rootsi import Taani import Läti import Soome impordi hind Rootsi impordi hind Taani impordi hind Läti impordi hind tonn €/tonn Kuhu oleks võimalik müüa sibulat? Sibula sisseost naaberriikides, kogus ja keskmine hind
 33. 33. Aruandluskoormus statistikatöö järgi Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016 Intrastat 47% Palk 12% Ettevõtete majandusnäitajad (aasta) 8% Ettevõtete majandusnäitajad (kvartal) 6% Vabad ametikohad ja tööjõu liikumine 3% Muud statistikatööd 24%
 34. 34. SIMSTAT – Single Market Statistics  Ühe liikmesriigi eksport teise liikmesriiki on selle liikmesriigi import  Ekspordi detailandmete edastamine  Lähetamise voos lisandub uus näitaja – ostja ID (ostja käibemaksukohustuslase number)  andmed tuleb esitada ostja ID järgi  lähetuse küsimustikes kirjete arv kasvab  Saabumise voogu näitavate andmete edastus peaks pärast üleminekuperioodi lõppema Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016
 35. 35. Kes võidab, kes kaotab?  Enim võidavad ettevõtted, kes tegelevad ainult kaupade soetusega EL-ist, nt hulgifirmad  2016 – valimis 1629 ettevõtet  Aruandluskoormus väheneb ka neil ettevõtetel, kes esitavad Intrastati küsimustiku mõlema kaubavoo kohta  2016 – 1290 ettevõtet  Koormus kasvab enim ettevõtetel, kes esitavad andmeid ainult kauba lähetamise kohta  2016 – 1114 ettevõtet Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016
 36. 36. Andmed kogutakse Eesti statistikaametis Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016 Ostja Läti ettevõte Läti statistikaamet Eesti statistikaamet Müüja Eesti ettevõte Info Läti ostja ja kauba kohta Kaup Intrastati kauba lähetuse küsimustik
 37. 37. Andmed kogutakse Läti statistikaametis Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016 Ostja Eesti ettevõte Eesti statistikaamet Läti statistikaamet Müüja Läti ettevõte Intrastati kauba lähetuse küsimustik Kaup Info Eesti ostja ja kauba kohta
 38. 38. Milliseid andmeid vahetatakse? Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016 Eestis SIMSTAT-is kogutavad andmed (kauba lähetuse voos) SIMSTAT-i andmete vahetusega liikmesriikide statistikaasutustele edastatavad andmed Periood (kuu, aasta) Periood (kuu, aasta) Voog (kauba lähetamine) Voog (kauba lähetamine) Eesti ettevõtte registrikood – Ostja käibemaksukohustuslase number Ostja käibemaksukohustuslase number Kaubakood (8-kohaline) Kaubakood (8-kohaline) Tehinguliik Tehinguliik Sihtriik Sihtriik Päritoluriik Päritoluriik Netomass (kg) Netomass (kg) Täiendav mõõtühik koos kogusega Täiendav mõõtühik koos kogusega Kaubaarve summa Kaubaarve summa Transpordiliik* Transpordiliik* Statistiline väärtus* Statistiline väärtus * Kohustus esitada vaid suurtel ettevõtetel
 39. 39. Ettevõte  Personaliarvestus  Boonused töötajatele – jõulupidu, sportimistoetus jms  Töötajate rahulolu uuring  Raamatupidamisarvestus  Kasumiarvestus  Laoarvestus  …. Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016
 40. 40. Statistikaamet on riigi arvestus- ja analüüsikeksus Ettevõte Riik Personaliarvestus Rahvastiku- ja tööturustatistika Boonused töötajatele Sotsiaalteenused Töötajate rahulolu uuring Sotsiaaluuringud Toodangu arvestus Ettevõtlusstatistika Kasum Sisemajanduse koguprodukt (SKP) Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016
 41. 41. Kokkuvõte 1. SA ülesanne ei ole koguda andmeid, vaid teha statistikat. Andmed on statistika tegemiseks hädavajalik sisend 2. SA on ligipääs kõikidele riigi ja eraandmekogudele, s.t puudub vajadus koguda andmeid dubleerivalt 4. Riik on nagu suur ettevõte, mis vajab statistikat nagu ettevõte vajab raamatupidamist, personaliarvestust, laoarvestust jms 5. Tulekul on andmekogumine majandusarvestuse süsteemidest, väliskaubandusandmete vahetus riikide vahel Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016
 42. 42. Tänan tähelepanu eest! tuulikki.sillajoe@stat.ee Statistika ja unistuste aruandlus25.11.2016
 43. 43. 25.11.2016 Statistika ja unistuste aruandlus

×