Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Martin Klesment: Sündimuse hariduserisused Eestis

1,534 views

Published on

Syndimuse hariduserisused Eestis
Martin Klesment
Tallinna Ülikool
Ettekanne Eesti Statistikaseltsi 23. konverentsil „Kas Eesti rahvas jääb püsima“ 20.-21.aprillil 2011

Vt lisa http://www.stat.ee/ess-23


Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Martin Klesment: Sündimuse hariduserisused Eestis

 1. 1. Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ Kokkuvote Sundimuse hariduserisused Eestis ¨ Martin Klesment Eesti Demograafia Instituut 21. aprill 2011
 2. 2. Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteSisu 1 Sissejuhatus 2 Eesti taust 3 Kusimused, meetod, andmed ¨ 4 Tulemused 5 ˜ Kokkuvote
 3. 3. Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteSundimuse ja haridustaseme seoste uurimine ¨ Mikromajanduslik teooria (Becker 1993) ˜ ˜ (–) Korgema haridusega kaasnev suurem loobumiskulu mojutab sundimust negatiivselt ¨ ˜ ˜ (+) Korgema haridusega kaasnev suurem sissetulek mojutab positiivselt ˜ Empiirilised vaatlused. Kui vaadelda teises- ja korgemaid sunde, ¨ siis selged geograafilised erinevused: ˜ ˜ ¨¨ ˜ Pohja- ja monedes Laane-Euroopa maades korgharidus ˜ ¨ sunnitoenaosust suurendav (Gerster et al 2007; Hoem and ¨ Hoem 1989; Kravdal 2007; Vikat 2004; Hoem et al 2001; ¨ Kreyenfeld 2002; Koppen 2006). Kesk- ja Ida-Euroopas vastupidi (e.g. Koytcheva 2006; ´ Muresan 2007; Olah 2003; Perelli-Harris 2008; Rieck 2006), s.t. vastab nn loobumiskulu teooriale.
 4. 4. Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ Kokkuvote ¨Kaesolev ettekanne ˜ Millised on Eesti polisrahvastiku teisessunni ¨ hariduserisused? ˜ ˜ Miks vaadelda teisessunni (voi korgemate pariteetide) intensiivsust? ¨ Esmassund otseselt seotud teiste protsessidega (haridustee ¨ ˜ lopp, koosellumus). ¨ Erisused riikide ja rahvaste vahel selgemini margatavamad. ˜ Miks ainult polisrahvastik? ˜ Eeldame, et hariduserisus voib olla tingitud pikaajalisest ˜ ¨ ¨ rahvastikuarengust, mis polis- ja valisparituolu ruhmadel on ¨ erinev. ¨ Alternatiiv mikromajanduslikule teooriale – kultuuriline eripara, ˜ rahvastikuarengu erisused. (Toestus – uhesuguse hariduserisusega, ¨ ˜ kuid sots.majanduslikult erinevad riigid; voi haridustaseme moju˜ erinev, kuid sama sots.majanduslik taust.)
 5. 5. Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteSisu 1 Sissejuhatus 2 Eesti taust 3 Kusimused, meetod, andmed ¨ 4 Tulemused 5 ˜ Kokkuvote
 6. 6. Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ Kokkuvote ¨Sundimuse perioodnaitaja ¨
 7. 7. Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteTeisessunni progressioonkordaja Eestis ¨haridustasemeti ˜ (a) Polisrahvastik ¨ ¨ (b) Valisparitolu ˜ Sunnipolvkonnad. Allikas: Rahvaloendus 2000 ¨ ˜ Sama sots.majanduslik taust, aga erinev haridustaseme moju.
 8. 8. Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ Kokkuvote ˜Hariduse moju palgale 1950–1980ndad ¨ ˜ Markus: keskharidus = 1. Eraldi palgavorrandid iga aasta kohta. ˜ Kontrollmuutujad: sugu, vanus, ISCO, perekonnaseis, elukoht, polisus.
 9. 9. Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteSisu 1 Sissejuhatus 2 Eesti taust 3 Kusimused, meetod, andmed ¨ 4 Tulemused 5 ˜ Kokkuvote
 10. 10. Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteKusimused ¨ 1 ˜ Kas Eestis on tuvastatav haridustaseme moju teisessunnile? ¨ 2 ˜ ¨¨ ˜ On see positiivne (sarnane Pohja- ja Laane-Euroopale) voi negatiivne (nagu Kesk- ja Ida-Euroopas)? 3 ¨ ˜ Kuidas on hariduse-teisessunni seosele mojunud suured uhiskondlikud muutused? ¨ Hupoteesid: ¨ ˜ enne 1990ndaid haridustasemel ei ole moju (hariduse seos ˜ ¨¨ ˜ ˜ palgatuludega nork, karjaarivoimalused piiratud) voi see on negatiivne nagu teistes Ida-Euroopa maades. ˜ Alates 1990ndates peaks moju olema negatiivne, kuna ˜ loobumiskulu suureneb (hariduslikud palgaerinevused tousevad, ¨¨ ˜ avanevad karjaarivoimalused jne).
 11. 11. Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteAndmed Eesti Pere- ja Sundimusuuring 2004-2005, GGP osa (UNECE ¨ 2005; Vikat et al 2007). ¨ Elukaiku kirjeldavad koosellumuse, lahutumuse, sundimuse, ¨ ¨¨ ¨ hariduse, tootamise, rande ja tervise sundmused. ¨ Sunnikohordid 1924 − 1983, s.t. 20 − 79 aastased 2004. aastal. ¨ Koguvalimist (11,197) 5034 naist ja 2821 meest intervjueeritud. ¨ ˜ ¨ Kaesoleva analuusi jaoks valitud ainult poliselanikud ja vahemalt 1 ¨¨ lapsega naised (kokku 2923), kellest 2086-l toimub ka teisessunni ¨ sundmus. ¨ ¨ Deskriptiivsed naitajad – progressioonikordajate jaoks kasutatud 2000. a. rahvaloenduse andmed.
 12. 12. Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteModelleerimise meetod Sundmuslooline analuus osaliselt konstantse riskifunktsiooniga: ¨ ¨¨ ˜ ˜ riskiaeg algab esmassunniga ja lopeb teisessunni voi ¨ ¨ intervjuuga. ˜ soltuvaks muutujaks on teisessunni intensiivsus. ¨ ˜ kontrollmuutujatena kasutatakse aegsoltuvaid ja fikseeritud muutujaid. r(t) = h(t) exp[αx1 + βx2(t) ] kus r on teisessunni intensiivsus ajahetkel t, h on ajast tingitud ¨ ¨ baasrisk, αx tahistab ajas fikseeritud kontrollmuutujaid ja βx ajas muutuvaid kontrollmuutujaid. Riskiaeg on kaasatud ka kategoorilise muutujana 1-aastase intervalliga ja intervallide vahel eeldatakse riski ¨ ¨¨ konstantsust. Tsenseeritud parast 15 aasta moodumist esmassunnist ¨ ˜ voi intervjuuga.
 13. 13. Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteMuutujad ˜˜ ¨ Ajas muutuvad (moodetud 1-kuulise tapsusega): 1 haridustase (I, II, III ja kutseharidus) 2 ¨¨ ˜ tegevus (tootav, oppiv, kodune) 3 perekonnaseis (abielus, vabaabielus, uksik) ¨ 4 partneri haridustase (I, II, III) 5 kalendriaeg (kuni 1968, 1968–1989, 1990–2004) 6 kategooriline ajamuutuja alates esmassunnist (1-aastane ¨ intervall kuni 10. aastani) Ajas fikseeritud: 1 ˜ odede-vendade arv (0, 1, 2, 3+) 2 vanematekodu asukoht (linn, maa).
 14. 14. Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteSisu 1 Sissejuhatus 2 Eesti taust 3 Kusimused, meetod, andmed ¨ 4 Tulemused 5 ˜ Kokkuvote
 15. 15. Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteEsmassunni progressioonikordaja ¨ Allikas: Rahvaloendus 2000
 16. 16. Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteTeisessunni progressioonikordaja ¨ Allikas: Rahvaloendus 2000
 17. 17. Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteSundmuslooline mudel (esitatud suhtriskid) ¨ Haridustase (Kesk=1) Alg 1.09 Kutseharidus 1.18 *** ˜ Korg 1.20 ** ¨¨ Tegevus (Tootab=1) ˜ Opib Kodune Vanus esmassunnil (23-26=1) ¨ 14 - 18 19 - 22 27 - 30 31 - 35 36+ Perek.seis (Abielus=1) Vabaabielus ¨ Uksik Partneri haridus (Kesk=1) Alg ˜ Korg + Kalendriaeg ˜ ˜ + oed-vennad + lapsepolvekodu
 18. 18. Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteSundmuslooline mudel (esitatud suhtriskid) ¨ Haridustase (Kesk=1) Alg 1.09 Kutseharidus 1.17 *** ˜ Korg 1.19 ** ¨¨ Tegevus (Tootab=1) ˜ Opib 0.89 Kodune 1.16 *** Vanus esmassunnil (23-26=1) ¨ 14 - 18 19 - 22 27 - 30 31 - 35 36+ Perek.seis (Abielus=1) Vabaabielus ¨ Uksik Partneri haridus (Kesk=1) Alg ˜ Korg + Kalendriaeg ˜ ˜ + oed-vennad + lapsepolvekodu
 19. 19. Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteSundmuslooline mudel (esitatud suhtriskid) ¨ Haridustase (Kesk=1) Alg 1.11 Kutseharidus 1.22 *** ˜ Korg 1.55 *** ¨¨ Tegevus (Tootab=1) ˜ Opib 0.77 * Kodune 1.12 * Vanus esmassunnil (23-26=1) ¨ 14 - 18 1.18 * 19 - 22 1.19 *** 27 - 30 0.7 *** 31 - 35 0.41 *** 36+ 0.29 *** Perek.seis (Abielus=1) Vabaabielus ¨ Uksik Partneri haridus (Kesk=1) Alg ˜ Korg + Kalendriaeg ˜ ˜ + oed-vennad + lapsepolvekodu
 20. 20. Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteSundmuslooline mudel (esitatud suhtriskid) ¨ Haridustase (Kesk=1) Alg 1.13 * Kutseharidus 1.23 *** ˜ Korg 1.53 *** ¨¨ Tegevus (Tootab=1) ˜ Opib 0.73 ** Kodune 1.06 Vanus esmassunnil (23-26=1) ¨ 14 - 18 1.36 *** 19 - 22 1.25 *** 27 - 30 0.72 *** 31 - 35 0.42 *** 36+ 0.33 *** Perek.seis (Abielus=1) Vabaabielus 1.06 ¨ Uksik 0.21 *** Partneri haridus (Kesk=1) Alg ˜ Korg + Kalendriaeg ˜ ˜ + oed-vennad + lapsepolvekodu
 21. 21. Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteSundmuslooline mudel (esitatud suhtriskid) ¨ Haridustase (Kesk=1) Alg 1.14 * Kutseharidus 1.24 *** ˜ Korg 1.42 *** ¨¨ Tegevus (Tootab=1) ˜ Opib 0.69 ** Kodune 1.06 Vanus esmassunnil (23-26=1) ¨ 14 - 18 1.37 *** 19 - 22 1.26 *** 27 - 30 0.72 *** 31 - 35 0.42 *** 36+ 0.32 *** Perek.seis (Abielus=1) Vabaabielus 1.07 ¨ Uksik 0.24 ** Partneri haridus (Kesk=1) Alg 1.01 ˜ Korg 1.23 *** + Kalendriaeg ˜ ˜ + oed-vennad + lapsepolvekodu
 22. 22. Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteSundmuslooline mudel (esitatud suhtriskid) ¨ Haridustase (Kesk=1) Alg 1.13 * Kutseharidus 1.26 *** ˜ Korg 1.47 *** ¨¨ Tegevus (Tootab=1) ˜ Opib 0.74 ** Kodune 1.14 ** Vanus esmassunnil (23-26=1) ¨ 14 - 18 1.41 *** 19 - 22 1.28 *** 27 - 30 0.72 *** 31 - 35 0.41 *** 36+ 0.31 *** Perek.seis (Abielus=1) Vabaabielus 1.19 *** ¨ Uksik 0.27 * Partneri haridus (Kesk=1) Alg 0.98 ˜ Korg 1.21 *** + Kalendriaeg ˜ ˜ + oed-vennad + lapsepolvekodu
 23. 23. Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteSundmuslooline mudel (esitatud suhtriskid) ¨ Haridustase (Kesk=1) Alg 1.08 Kutseharidus 1.22 *** ˜ Korg 1.52 *** ¨¨ Tegevus (Tootab=1) ˜ Opib 0.75 * Kodune 1.14 ** Vanus esmassunnil (23-26=1) ¨ 14 - 18 1.43 *** 19 - 22 1.29 *** 27 - 30 0.71 *** 31 - 35 0.41 *** 36+ 0.3 *** Perek.seis (Abielus=1) Vabaabielus 1.18 *** ¨ Uksik 0.22 ** Partneri haridus (Kesk=1) Alg 0.95 ˜ Korg 1.23 *** + Kalendriaeg ˜ ˜ + oed-vennad + lapsepolvekodu
 24. 24. Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ Kokkuvote ˜Haridustaseme ja kalendriaja koosmoju
 25. 25. Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ KokkuvoteSisu 1 Sissejuhatus 2 Eesti taust 3 Kusimused, meetod, andmed ¨ 4 Tulemused 5 ˜ Kokkuvote
 26. 26. Sissejuhatus Eesti taust Kusimused, meetod, andmed ¨ Tulemused ˜ Kokkuvote ˜Kokkuvote ˜ Polvkondlikus vaates teisessunni erinevus haridustasemeti Eesti ¨ ˜ ¨ polisrahvastikus vahenenud aja jooksul. ¨ ˜ Modelleerimise tulemused naitavad korgharitute suuremat ˜ teisessunni intensiivsust. Korgem intensiivsus tingitud hilisemast ¨ ¨¨ sunnikarjaari algusest. ¨ ˜ ¨ Korghariduse positiivne efekt labi erinevate sots.majanduslike ˜ rezhiimide (nii madalate kui korgete palgaerisuste juures). ¨¨ ˜ Kahaneb alates 1990ndatest, kuid jaab siiski korgemaks keskhariduse omast. ˜ Eristumine Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest, kus korgharidus on ˜ enamasti negatiivse efektiga vorreldes keskharidusega. Kas pikaajaline demograafiline areng (Euroopa abiellumistuup, ¨¨ ˜ demograafilise ulemineku ajastus) ja selle sarnasus Pohja- ja ¨ ¨¨ Laane-Euroopa maadega on ka selgitus hariduserisuse kokkulangemisele?

×