Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Liina Malk: Eesti tööealise rahvastiku väljarändepotentsiaal aastal 2010

1,997 views

Published on

Eesti tooealise rahvastiku valjarandepotentsiaal aastal 2010
Liina Malk
Sotsiaalministeerium

Ettekanne Eesti Statistikaseltsi 23. konverentsil „Kas Eesti rahvas jääb püsima“ 20.-21.aprillil 2011
Vt lisa http://www.stat.ee/ess-23

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Liina Malk: Eesti tööealise rahvastiku väljarändepotentsiaal aastal 2010

 1. 1. Eesti tööealise rahvastiku väljarändepotentsiaal aastal 2010 Poliitikaanalüüs: Brit Veidemann, 2010 Ettekanne: Liina Malk, 2011
 2. 2. Millest täna räägin? <ul><li>Välismaal töötavad eestimaalased </li></ul><ul><li>Väljarändekavatsused </li></ul><ul><ul><li>Kui palju on välismaale tööle asumise plaaniga inimesi? </li></ul></ul><ul><ul><li>Välismaale tööleasumise kindlus ja teadlikkus ning ootused välismaal asuva töö suhtes </li></ul></ul><ul><ul><li>Välismaal töötamise soovitav kestus </li></ul></ul><ul><ul><li>Eelistatumad sihtriigid </li></ul></ul><ul><li>Välismaal töötada soovijate sotsiaal-demograafiline profiil </li></ul><ul><li>Välismaal töötada soovijate tööalane taust </li></ul><ul><li>Välismaal töötamise soovi soodustavad ja takistavad tegurid </li></ul>
 3. 3. Välismaal töötavate inimeste osakaal on suurenenud <ul><li>Tööjõu-uuring: 2010. aastal töötas välismaal 2,1% tööealisest rahvastikust ehk umbes 22 000 inimest. </li></ul><ul><li>Käesolev uuring: 2010. aasta märtsis-aprillis töötas välismaal 3% tööealisest rahvastikust ehk umbes 28 000 inimest. Viimase viie aasta jooksul on välismaal töötanud umbes 112 000 inimest. </li></ul>
 4. 4. Umbes 43 000 inimest (4,7% tööealisest rahvastikust) on teinud konkreetseid ettevalmistusi ja soovivad kindlasti tulevikus välismaale tööle minna
 5. 5. Välismaale tööleasumise kindlus ja teadlikkus ning ootused välismaal asuva töö suhtes <ul><li>Välismaale tööle minna soovijad praegu halvemini kursis välismaal töö saamise võimalustega kui eelnenud aastatel – hästi või pigem hästi informeerituid 47% (2006: 60%) </li></ul><ul><li>Töölesaamise võimalusi hinnatakse madalamalt kui varem – kindlasti arvavad tööd leidvat kuni 20% minna kavatsenutest (2006: 37%) </li></ul><ul><li>29% potentsiaalsetest väljarändajatest valmis töötama veidi madalamat kvalifikatsiooni nõudval töökohal (2006: 19%) </li></ul><ul><li>21% valmis tegema ükskõik millist tööd (2006: 15%) </li></ul><ul><li>Välismaal soovitakse enim töötada: ehitus- ja lihttööliste, koristajate ja toateenindajate, klienditeenindajate ning auto- ja bussijuhtidena </li></ul><ul><li>Palgaootused allapoole tulnud: 54% tahab saada vähemalt sama suurt töötasu kui sama tööd tegevad kohalikud saavad (2006: 61%) </li></ul>
 6. 6. Ajutise rändesooviga inimeste hulk kahanenud, pikemaks ajaks ja alatiseks minna soovijate hulk kasvanud
 7. 7. Eelistatumad sihtriigid
 8. 8. Välismaale tööleasumise sooviga inimesi on rohkem meeste seas, samuti on mehed valmis mujal töötama pikema perioodi jooksul
 9. 9. Enim on väljarände sooviga inimesi noorte seas, ent nende plaanid on vähem läbi mõeldud kui vanemaealistel
 10. 10. Mitte-eestlased… <ul><li>… skeptilised ja vähem usku oma kvalifikatsioonile vastava töö leidmise võimalusse nii Eestis kui ka mujal; </li></ul><ul><li>… rohkem nõus välismaal tegema ükskõik millist tööd, olenemata kvalifikatsioonist; </li></ul><ul><li>… vähem informeeritud võimalustest välismaal töötada ja kehvema ettevalmistusega; </li></ul><ul><li>… pikema väljarände ajalise horisondiga; </li></ul><ul><li>… peavad Eesti väikeseid palkasid ja suurt tööpuudust olulisemateks äramineku motivaatoriteks kui eestlased; </li></ul><ul><li>… eelistavad Põhjamaid vähem, Venemaad ja Saksamaad rohkem; </li></ul><ul><li>… sihtriikide eelistamisel peavad tuttavate ning elu- ja töökoha olemasolu sihtriigis määravamaks kui eestlased; </li></ul><ul><li>… nimetavad kõige olulisemaks välismaale mineku takistuseks ebapiisavat keeleoskust. </li></ul>
 11. 11. Kõrgharidusega inimeste osakaal on potentsiaalsete väljarändajate seas madalam kui tööealise rahvastiku seas, ilma keskhariduseta inimeste osakaal vastupidiselt suurem
 12. 12. Väljarändepotentsiaal on kasvanud igal haridustasemel; Kõrgema haridusega inimesed vähem huvitatud välismaal töötamisest
 13. 13. Kui 2006. aastal jagus välismaale minna soovijaid ühtmoodi kõikidesse oskustasemetesse, siis 2010. aastal on nende osakaal hüppeliselt kasvanud oskustööliste seas
 14. 14. Väljarändekavatsustega inimeste seas on kõrgemate ametipositsioonide esindajaid vähem kui tööealises rahvastikus; Lühiajaliste välismaal töötamise kavatsustega inimeste seas valgekraesid rohkem kui pikemaajaliste lahkumise kavatsustega inimeste seas
 15. 15. Lühemat aega välismaal viibida soovijatest iga neljas nõus tegema ükskõik millist tööd, pikemaajaliste kavatsustega inimeste seas selliseid vähem; Pikemaajaliste kavatsustega inimestest tahaks pea pooled teha samale kvalifikatsioonitasemele vastavat tööd, lühiajaliste kavatsustega inimestest vaid kolmandik
 16. 16. Hõivatutest sooviks välismaale tööle minna iga kuues, õppuritest iga neljas ning töötutest iga kolmas; Õppurite ja töötute osakaal potentsiaalsete väljarändajate seas on suurem kui tööealise rahvastiku seas; Potentsiaalsete väljarändajate seas õppurite osakaal vähenenud, töötute osakaal tunduvalt kasvanud
 17. 17. Kolmandik väljarändeplaaniga inimestest ehitussektoris; Töötlevas tööstuses, hulgi- ja jaekaubanduses ning veonduses, laonduses kõigis umbes kümnendik väljarände kavatsustega inimestest
 18. 18. Peamised välismaale tööle asumise põhjused: Eesti väikesed palgad ja suur tööpuudus, lisaks ka soov oma silmaringi avardada ja uusi kogemusi saada; Soov leida tööd on muutunud tunduvalt tähtsamaks välismaal töötamise soovi põhjustavaks teguriks kui varem
 19. 19. Suurimate väljarände takistustena nähakse perekondlikke põhjuseid ning kehva keeleoskust, lisaks ka välismaale minekuga kaasnevaid suuri kulutusi (selle tähtsus kasvanud)
 20. 20. Aitäh! http://www.sm.ee/meie/valjaanded/toimetised.html

×