Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Helerin Rannala: Registreeritud ränne aastail 2000-2009

1,850 views

Published on

Ülevaade Eesti sise-ja välisrändest ning rahvastikuarvetuse probleemidest viimasel kümnendil.

Helerin Rannala, Statistikaamet

Ettekanne Eesti Statistikaseltsi 23. konverentsil „Kas Eesti rahvas jääb püsima“ 20.-21.aprillil 2011

Vt lisa http://www.stat.ee/ess-23

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Helerin Rannala: Registreeritud ränne aastail 2000-2009

 1. 1. Registreeritud ränne aastail 2000-2009 Helerin Rannala Juhtivstatistik Statistikaamet
 2. 2. <ul><li>Statistikaameti 2 avaldatavat rahvaarvu </li></ul><ul><li>Eesti siseränne </li></ul><ul><li>Eesti välisränne </li></ul>
 3. 3. Rahvaarvude metoodika <ul><li>Nii rändega kui rändeta rahvaarvu aluseks on 2000. aasta rahvaloendus. </li></ul><ul><li>Rändeta rahvaarvule lisatakse igal aastal sünnid ja lahutatakse surmad. </li></ul><ul><li>Rändega rahvaarvule liidetakse lisaks sisseränne ja lahutatakse väljaränne. </li></ul>
 4. 4. 2 rahvaarvu võrdlus näitena <ul><li>2001. aastal oli rändega rahvaarv rändeta rahvaarvust </li></ul><ul><li>1300 inimese võrra väiksem. Järgmist aastat arvutades </li></ul><ul><li>võetakse aluseks eelmise aasta rändeta/rändega </li></ul><ul><li>rahvaarv, millele lisatakse rahvastikusündmused. </li></ul><ul><li>Seega ei näita 2002. aasta rahvaarvude erinevus 3200 </li></ul><ul><li>ühe aasta rändesaldot vaid kahe aasta oma. </li></ul>
 5. 5. Siseränne <ul><li>Aastas vahetab 2-3 inimest sajast oma elukohta üle omavalitsusüksuse piiri. </li></ul><ul><li>Siserändes on toimunud peamiselt eeslinnastumine– suuremate linnade lähiümbruste ehk tagamaade rahvastiku kasv ja äärealade tühjenemine. </li></ul><ul><li>Enim on rände tõttu kasvanud Viimsi , Kiili ja Harku vald. </li></ul><ul><li>Suurim lahkujate osakaal on Püssi linnas, Kareda ja Tootsi vallas. </li></ul>
 6. 7. Laste osatähtsus KOVides, 1.1.2010
 7. 8. Siserände suunad <ul><li>Äärealadelt kolijate peamisteks sihtkohtadeks tähtsuse järjekorras on pealinn, regioonikeskused (nagu Tartu ja Pärnu) ning oma maakonna keskused. </li></ul><ul><li>Pealinnast, regioonikeskustest ja maakonnakeskustest omakorda rännatakse linna tagamaale. </li></ul>
 8. 9. Tallinna rände tagamaa 2000-2009
 9. 10. Harju maakonna omavalitsusüksuste rändesaldo Tallinnaga 2000-2009
 10. 11. Maakondadevaheline ränne, 2009 <ul><li>2009. aastal oli Harjumaa ainuke maakond, mille rändesaldo kõigi teiste maakondadega oli positiivne, ulatudes Ida-Virumaaga kuni 700 inimeseni. </li></ul><ul><li>Arvuliselt liikus enim inimesi Harjumaale Ida-Virumaalt (1192) ja Tartusmaalt (1016). </li></ul><ul><li>Teiste maakondade omavahelised rändesaldo jäid alla 100. </li></ul>
 11. 12. Eesti siseränne soo järgi
 12. 13. Välisränne (VR)
 13. 14. Välisrändesaldo <ul><li>On olnud negatiivne juba 90ndatest alates. </li></ul><ul><li>Oli negatiivne üle 3000 inimesega aastatel 2005 ja 2006. </li></ul><ul><li>On negatiivne Soome, Saksamaa, Suurbritannia, Iirimaa ja Rootsiga. </li></ul><ul><li>On positiivne SRÜ riikidega (Venemaa, Ukraina, Valgevene). </li></ul><ul><li>On positiivne Leedu ja Lätiga. </li></ul>
 14. 15. Rändesaldo 2000-2009
 15. 16. Välisrändesaldo
 16. 17. Välisrändesaldo maakonniti 2000-2009
 17. 18. Välisränne vanusgrupiti, 2009
 18. 19. Keskmine vanus (välisränne)
 19. 20. Sihtriigid
 20. 21. Kokkuvõte (1) <ul><li>Rändeta rahvaarv ei anna õiget ülevaadet eestlaste regionaalsest asetsemisest. </li></ul><ul><li>Eesti-siseselt liigutakse enim suurematesse linnadesse ja nende lähiümbrusesse. </li></ul><ul><li>Enim kaotavad rahvastikku maakondade äärealad. </li></ul>
 21. 22. Kokkuvõte (2) <ul><li>Välisrände suunad on viimasel kümnendil jäänud samaks, kuigi väljaränne Soome on viimase paari aastaga vähenenud. </li></ul><ul><li>Seevastu liigub üha enam inimesi Eestist kaugemale nagu Suurbritanniasse, Saksamaale ja Iirimaale. </li></ul><ul><li>Väljarändes osalejate hulgas on enim 20-29-aastaseid noori. </li></ul>

×