Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ettevõtlus Eestis / Business in Estonia

2,484 views

Published on

Ettevõtlus Eestis /
Business in Estonia

www.stat.ee

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ettevõtlus Eestis / Business in Estonia

 1. 1. ETTEVÕTLUS EESTIS Business in Estonia
 2. 2. Saateks See taskuteatmik on järg 2004. aastal esimest korda lugejani jõudnud väljaandele. Kogumikku on koondatud väike, kuid oluline osa andmetest, mis iseloomustavad Eesti ettevõtete finants- majanduslikku tegevust aastani 2007 (k.a). Ettevõtlus hõlmab mittefinantsteenuseid tootvaid äriühinguid, finantsvahendusäriühinguid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid. Taskuteatmiku kokkupanekul on rõhuasetus äriühingutel, samuti antakse ülevaade finantsvahendusäriühingutest (peatükk „Pangad, elu- ja kahjukindlustus, fondivalitsejad”). Peale selle pakub taskuteatmik huvitavat infot ettevõtete demograafia, infotehnoloogia arengu, teadus- ja arendustegevuse ning keskkonnakaitsekulutuste, samuti ettevõtluse globaliseerumise kohta. Lisaks on sisse toodud ka rahvusvaheline võrdlus, et tarbija saaks tõmmata paralleele teiste riikidega. Inforohkel ajastul esitatakse taskuteatmikus selgeid ja lihtsaid diagramme ning tabeleid, mis peaksid huvi pakkuma kõigile, kes igapäevaelus vähem või rohkem ettevõtluse teemaga kokku puutuvad. Detailsema andmestikuga on võimalik tutvust teha statistika andmebaasis Statistikaameti veebilehel www.stat.ee rubriigis „Statistika”. Meeldivat statistikaga tutvumist Ene Saareoja Ettevõtlusstatistika osakonna juhataja Foreword This pocket-sized reference book “Ettevõtlus Eestis. Business in Estonia“ is a follow-up to the 2004 edition which was the first publication in this series. The publication provides a minor but essential share of information about the financial activities of enterprises in Estonia until the year 2007 (included). Entrepreneurship embraces non-financial corporations, financial corporations and sole proprietors. In this reference book, corporations have mainly been brought into focus. Moreover, an overview of financial corporations has been provided (chapter “Banks, life and non-life insurance, fund management companies“). In addition, the publication provides useful information about business demography, development of information technology, research and development, environmental protection expenditures as well as about globalisation of entrepreneurship. Besides that, a comparison of countries has been added allowing to draw parallels with other countries. In our information-abundant era, the publication presents simple and clear-cut diagrams and tables that should be of interest to everybody who in their everyday life have something to do with business. More detailed information is available in the Statistical Database located under the heading “Statistics” on the website of Statistics Estonia www.stat.ee. Pleasant contacts with statistics! Ene Saareoja Head of Enterprise Statistics Department ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA
 3. 3. Teatmik annab ülevaate äriühingute tegevusest kuni aastani 2007 tegevusala järgi, pakub infot ettevõtete demograafia, infotehnoloogia arengu, teadus- ja arendustegevuse, innovaatilisuse ning keskkonnakaitsekulutuste, samuti ettevõtluse internatsionaliseerumise kohta. Koostanud Statistkaameti ettevõtlusstatistika osakond (Ene Saareoja, tel 625 9230, e-post: ene.saareoja@stat.ee; Tiina Pärson, tel 625 9233, e-post: tiina.parson@stat.ee). The reference book provides an overview of the activity of commercial undertak- ings until the year 2007 by economic activities, presents information about business demography, development of information technology, research and development, innovation and environmental protection expenditures as well as about globalisa- tion of entrepreneurship. Compiled by the Enterprise Statistics Department of Statistics Estonia (Ene Saareoja, tel +372 625 9230, email: ene.saareoja@stat.ee; Tiina Pärson, tel +372 625 9233, email: tiina.parson@stat.ee). Märkide seletus Explanation of symbols … andmeid ei ole saadud või need on avaldamiseks ebakindlad data not available or too uncertain for publication x andmete avaldamist ei võimalda andmekaitse data are confidential 0 näitaja väärtus väiksem kui pool kasutatud mõõtühikust 0,0 magnitude less than half of the unit employed 0,00 ISBN 978-9985-74-467-3 Autoriõigus/Copyright: Statistikaamet, 2009 Kaanefoto autoriõigus/Copyright to cover photo: Bulls Väljaande andmete kasutamisel või tsiteerimisel palume viidata allikale When using or quoting the data included in this issue, please indicate the source 2 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA
 4. 4. Sisukord Üldandmed 4 Ettevõtluse demograafia 16 Väliskaubandus 20 Teadus- ja arendustegevus 22 Innovatsioon 26 Infotehnoloogia 27 Töötlev tööstus 29 Ehitus 37 Transport 41 Äriteenindus 45 Kaubandus 49 Pangad, elu- ja kahjukindlustus, fondivalitsejad 54 Kontsernid 55 Välisriikide kontrollitud ettevõtted 58 Selgitused 59 Contents General data 4 Business demography 16 Foreign trade 20 Research and development 22 Innovation 26 Information technology 27 Manufacturing 29 Construction 37 Transport 41 Business services 45 Trade 49 Banks, life and non-life insurance, fund management companies 54 Enterprise groups 55 Foreign controlled enterprises 58 Explanations 62 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA 3
 5. 5. ÜLDANDMED GENERAL DATA Ettevõtete arv, 1995, 2000–2007 a, b Number of enterprises, 1995, 2000–2007 a, b Tuhat — Thousands Keskmine töötajate arv, 1995, 2000–2007 Average number of employees, 1995, 2000–2007 Tuhat — Thousands a Siin ja edaspidi ainult äriühingute andmed. b Andmed ei hõlma finantsvahendusäriühinguid. a Here and herinafter only the data of commercial undertakings. b Data of finanacial undertakings are excluded. 4 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA
 6. 6. ÜLDANDMED GENERAL DATA Müügitulu, 1995, 2000–2007 Net sales, 1995, 2000–2007 Lisandväärtus, 2000–2007 Value added, 2000–2007 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA 5
 7. 7. ÜLDANDMED GENERAL DATA Vara kokku, 1995, 2000–2007 Assets total, 1995, 2000–2007 Investeeringud põhivarasse, 1996, 2000–2007 Investments in fixed assets, 1996, 2000–2007 6 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA
 8. 8. ÜLDANDMED GENERAL DATA Lisandväärtus jooksevhindades institutsionaalse sektori järgi, 1995, 2000, 2005–2007 Value added at current prices by institutional sector, 1995, 2000, 2005–2007 Ettevõtete lisandväärtus tegevusala järgi, 2007 Value added of enterprises by economic activity, 2007 Teised tegevusalada Other activitiesa a 14% Teised tegevusalad — põllundus, metsandus, kalandus, mäetööstus, elektrienergia-, gaasi- ja Business services veevarustus, hotellid ja restoranid, haridus, tervishoid, muu teenindus. a Other activities — agriculture, forestry and fishing, mining, electri- city, gas and water supply, hotels and Trade restaurants, education, health, other service activities. ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA 7
 9. 9. ÜLDANDMED GENERAL DATA Tulud, kulud, kasum, 2000, 2005–2007 Income statement, 2000, 2005–2007 (miljardit krooni — billion kroons) Näitaja 2000 2005 2006 2007 Indicator Müügitulu 254,6 494,1 590,6 701,6 Net sales Kulud 243,7 464,4 553,7 658,4 Costs kaubad 103,2 196,4 233,9 278,9 merchandise materjal, ostetud 43,2 82,7 97,3 114,1 materials, supplies tooted ja pooltooted and intermediate goods ostetud tööd 47,0 97,5 117,9 139,0 laid-out work ja teenused ostetud elekter, kütus 9,4 15,1 17,3 20,2 purchases of energy ja energia products tööjõukulud 27,7 52,2 64,6 81,2 personnel expenses kulum 10,3 15,8 17,7 20,2 depreciation Kogukasum (-kahjum) 10,9 29,7 36,9 43,2 Total profit (loss) Muud äritulud 5,2 10,4 22,3 18,8 Other revenue Muud ärikulud 3,6 2,8 3,3 3,7 Other expenses Ärikasum (-kahjum) 12,6 37,2 55,9 58,4 Operating profit (loss) Finantstulud 5,3 13,5 20,0 20,7 Financial income Finantskulud 6,1 9,1 11,5 14,0 Financial costs Kasum (kahjum) 11,8 41,6 64,3 65,0 Profit (loss) from majandustegevusest normal operations Erakorralised tulud 0,1 0,1 0,3 0,1 Extraordinary income Erakorralised kulud 0,1 0,0 0,0 0,0 Extraordinary costs Kasum (kahjum) enne 11,8 41,7 64,6 65,1 Profit (loss) before maksustamist taxes Ettevõtte tulumaks ... 1,8 2,2 3,0 Provision for taxes Puhaskasum 11,8 39,9 62,3 62,1 Net profit (loss) (-kahjum) 8 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA
 10. 10. ÜLDANDMED GENERAL DATA Tulud, kulud, kasum, 2000, 2005–2007 Income statement, 2000, 2005–2007 (protsenti — percentages) 2007 võrreldes Osatähtsus netokäibes 2007 compared to Share in net sales Näitaja 2000 2005 2006 2007 Indicator Müügitulu 276 142 119 100 Net sales Kulud 270 142 119 94 Costs kaubad 270 142 119 40 merchandise materjal, ostetud 264 138 117 16 materials, supplies tooted ja pool- and intermediate tooted goods ostetud tööd ja 295 142 118 20 laid-out work teenused ostetud elekter, 214 133 117 3 purchases of energy kütus ja energia products tööjõukulud 293 155 126 12 personnel expenses kulum 196 127 114 3 depreciation Kogukasum 395 146 117 6 Total profit (loss) (-kahjum) Muud äritulud 362 181 84 3 Other revenue Muud ärikulud 103 130 110 1 Other expenses Ärikasum (-kahjum) 464 157 104 8 Operating profit (loss) Finantstulud 392 153 103 3 Financial income Finantskulud 231 154 122 2 Financial costs Kasum (kahjum) 552 156 101 9 Profit (loss) from majandus- normal operations tegevusest Erakorralised tulud 150 143 49 0 Extraordinary income Erakorralised kulud 58 131 96 0 Extraordinary costs Kasum (kahjum) 551 156 101 9 Profit (loss) before enne maksustamist taxes Ettevõtte tulumaks ... 165 133 0 Provision for taxes Puhaskasum 526 156 100 9 Net profit (loss) (-kahjum) ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA 9
 11. 11. ÜLDANDMED GENERAL DATA Vara, kohustused, omakapital, 2000, 2005–2007 Assets, liabilities, equity, 2000, 2005–2007 (miljardit krooni — billion kroons) Näitaja 2000 2005 2006 2007 Indicator Vara 180,0 421,2 518,8 634,1 Assets Käibevara 67,5 174,5 224,2 273,6 Current assets Varud 21,8 43,9 59,7 80,2 Inventories Põhivara 112,5 246,8 294,7 360,5 Fixed assets Finantsvara 21,5 64,7 76,4 94,9 Long-term finan- cial assets total Kinnisvara- ... 31,8 46,5 64,9 Investment investeeringud properties (jääkmaksumuses) Materiaalne 90,1 146,1 166,0 192,1 Tangible assets in põhivara original cost less (jääkmaksumuses) depreciation Bioloogilised varad ... 1,7 2,2 2,7 Biological assets Immateriaalne 0,9 2,4 3,6 5,9 Intangible assets põhivara (jääkmaksumuses) Kohustused 180,0 421,2 518,8 634,1 Liabilities and ja omakapital equity Kohustused 94,9 207,5 249,5 312,1 Liabilities Lühiajalised kohus- 59,8 123,3 146,5 187,7 Current liabilities tused Pikaajalised kohus- 35,1 84,3 103,0 124,5 Long-term tused liabilities Omakapital 85,1 213,7 269,3 322,0 Equity Põhikapital 40,5 60,1 62,0 68,1 Capital stock 10 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA
 12. 12. ÜLDANDMED GENERAL DATA Vara, kohustused, omakapital, 2000, 2005–2007 Assets, liabilities, equity, 2000, 2005–2007 (protsenti — percentages) Näitaja 2007 võrreldes Osatähtsus Indicator varas 2007 compared Share in assets 2000 2005 2006 2007 Vara 352 151 122 100 Assets Käibevara 406 157 122 43 Current assets Varud 368 183 134 13 Inventories Põhivara 320 146 122 57 Fixed assets Finantsvara 440 147 124 15 Long-term financial assets total Kinnisvara- ... 204 140 10 Investment investeeringud properties (jääkmaksumuses) Materiaalne 213 132 116 30 Tangible assets in põhivara (jääk- original cost less maksumuses) depreciation Bioloogilised varad ... 155 120 0 Biological assets Immateriaalne 684 243 166 1 Intangible assets põhivara (jää- kmaksumuses) Kohustused ja 352 151 122 100 Liabilities and omakapital equity Kohustused 329 150 125 49 Liabilities Lühiajalised kohus- 314 152 128 30 Current liabilities tused Pikaajalised kohus- 355 148 121 20 Long-term liabilities tused Omakapital 379 151 120 51 Equity Põhikapital 168 113 110 11 Capital stock ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA 11
 13. 13. ÜLDANDMED GENERAL DATA Tööviljakus hõivatu kohta lisandväärtuse järgi, 2000, 2005, 2007 Apparent labour productivity per person employed by value added, 2000, 2005, 2007 Tegevusalad Töötlev Ehitus Kaubandus Transport Äriteenindus kokku tööstus Construction Trade Transport Business Economic Manufacturing services activities total Lisandväärtus hõivatu kohta komponendi järgi, 2000–2007 Value added per person employed by components, 2000–2007 Depreciation 12 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA
 14. 14. ÜLDANDMED GENERAL DATA Tööviljakus hõivatu kohta lisandväärtuse järgi, 2006 Apparent labour productivity per person employed by value added, 2006 Tuhat eurot hõivatu kohta Thousand euros per person employed ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA 13
 15. 15. ÜLDANDMED GENERAL DATA Ettevõtete arv, müügitulu, tööga hõivatud isikute arv ja lisand- väärtus ettevõtte suurusgrupi järgi, 2007 Number of enterprises, net sales, number of persons employed and value added by size of enterprise, 2007 Ettevõtete arv Müügitulu Number of enterprises Net sales Large enterprises Tööga hõivatud isikute arv Lisandväärtus Number of persons employed Value added 14 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA
 16. 16. ÜLDANDMED GENERAL DATA Ettevõtted omaniku liigi järgi, 1995, 2000, 2005–2007 Enterprises by type of owner, 1995, 2000, 2005–2007 Aasta Riik Kohalik omavalitsus Eesti eraomanik Välismaine omanik Year State Local government Estonian private Foreign owner owner 1995 579 580 27 387 1 981 2000 72 278 32 090 2 369 2005 74 246 40 453 3 928 2006 70 243 45 393 4 428 2007 68 238 50 800 4 723 Ettevõtted maakondades, 2007 Enterprises by county, 2007 (1000 elaniku kohta — per 1000 inhabitants) Aastal 2007 oli Eestis keskmiselt 42 ja Tallinnas 70 ettevõtet 1000 elaniku kohta. In 2007 the average number of enterprises per 1000 inhabitants in Estonia was 42 and in Tallinn 70. ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA 15
 17. 17. ETTEVÕTLUSE DEMOGRAAFIA BUSINESS DEMOGRAPHY Ettevõtete sünnimäära tegevusala järgi, 2000, 2002, 2004, 2006 Enterprise birth ratesa by economic of activity, 2000, 2002, 2004, 2006 a Tegevust alustanud ettevõtete osatähtsus tegutsevate ettevõtete arvus. a The share of newly born enterprises in the number of active enterprises. 16 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA
 18. 18. ETTEVÕTLUSE DEMOGRAAFIA BUSINESS DEMOGRAPHY Ettevõtete surmamäära tegevusala järgi, 2000, 2002, 2004, 2006 Enterprise death ratesa by economic activity, 2000, 2002, 2004, 2006 Mäetööstus Mining and quarrying 2000 2002 Töötlev tööstus Manufacturing 2004 2006 Elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus Electricity, gas and water supply Ehitus Construction Hulgi- ja jaekaubandus Wholesale and retail trade Hotellid ja restoranid Hotels and restaurants Veondus, laondus ja side Transport, storage and communications Finantsvahendus Financial intermediation Kinnisvara, rentimine ja äritegevus Real estate, renting and business activities Haridus Education Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Health and social work Muu ühiskonna-, sotsiaal- ja isikuteenindus Other community, social and personal service activities % 0 5 10 15 20 25 a Tegevust alustanud ettevõtete osatähtsus tegutsevate ettevõtete arvus. a The share of newly born enterprises in the number of active enterprises. ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA 17
 19. 19. ETTEVÕTLUSE DEMOGRAAFIA BUSINESS DEMOGRAPHY Tegevust alustanud ettevõtted palgatud töötajate arvu järgi, 2000, 2002, 2004, 2006 Newly born enterprises by number of employees, 2000, 2002, 2004, 2006 Vähemalt 10 10 or more Tegevuse lõpetanud ettevõtted palgatud töötajate arvu järgi, 2000, 2002, 2004, 2006 Dead enterprises by number of employees, 2000, 2002, 2004, 2006 Vähemalt 10 10 or more 18 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA
 20. 20. ETTEVÕTLUSE DEMOGRAAFIA BUSINESS DEMOGRAPHY 2002. aastal tegevust alustanud ettevõtete elujõulisus tegevusala järgi, 2003–2006 Survival rates of enterprises born in 2002 by economic activity, 2003–2006 2003 2005 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA 19
 21. 21. VÄLISKAUBANDUS FOREIGN TRADE Kütuse tarbimine ettevõtetes, 2000–2007 Consumption of fuel by enterprises, 2000–2007 Teradžauli — Terajoules Kaupade eksport ja import kaubajaotiste järgi, 2007 Exports and imports of goods by commodity section, 2007 (miljardit krooni — billion kroons) Kaubajaotis KN-i järgi Eksport Import Bilanss (+/-) Commodity section by CN Exports Imports Balance (+/-) Kaubad kokku 125,7 178,8 -53,1 Total Masinad ja seadmed 26,4 38,6 -12,2 Machinery and equipment Mineraalsed tooted 15,7 25,2 -9,5 Mineral products Metallid ja metall- 13,0 19,0 -6,0 Metals and articles tooted thereof Puit ja puittooted 12,8 6,7 6,1 Wood and articles thereof Põllumajandus- 11,1 16,6 -5,5 Agricultural products and saadused ja toidu- food preparations kaubad Transpordivahendid 10,8 25,1 -14,3 Transport equipment Mitmesugused 9,8 4,4 5,4 Miscellaneous manufac- tööstustooted tured articles Tekstiiltooted 6,0 8,7 -2,7 Textile products Keemiatööstuse 5,7 11,9 -6,1 Raw materials and prod- tooraine ja tooted ucts of chemical industry Kummi- ja plasttooted 4,0 8,9 -4,9 Articles of plastics and rubber Paber ja pabertooted 3,8 3,6 0,1 Paper and articles thereof Muud kaubad 6,7 10,2 -3,5 Other 20 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA
 22. 22. VÄLISKAUBANDUS FOREIGN TRADE Eesti väliskaubandus, 1997–2007 Estonia´s external trade, 1997–2007 Miljardit krooni — Billion kroons Kaubaimport Imports of goods Eesti kaubavahetus peamiste partnerriikidega, 2007 Estonia´s external trade with main partner countries, 2007 Venemaa Russian Federation ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA 21
 23. 23. TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS RESEARCH AND DEVELOPMENT Ettevõttesisesed kulutused teadus- ja arendustegevusele tegevusala järgi, 2000, 2005–2007 Intramural research and development expenditures by economic activity, 2000, 2005–2007 (miljonit krooni — million kroons) Tegevusala 2000 2005 2006 2007 Economic activity Kokku 130,4 733,8 1 049,8 1 281,1 Total Põllumajandus, jahin- ... x 0,6 x Agriculture, hunting and dus ja metsamajandus; forestry; fishing kalapüük Mäe- ja töötlev tööstus 61,2 324,3 323,3 431,2 Mining and manufacturing toiduainete, jookide ja 4,9 45,0 13,2 58,9 manufacture of food products tubaka tootmine and beverages koksi, puhastatud 21,6 50,9 109,9 141,1 manufacture of coke, oil naftatoodete ja shale, nuclear fuel and chemi- tuumkütuse ning cals and chemical products keemiatoodete tootmine metalli, metalltoodete 1,1 25,0 31,6 42,6 manufacture of metals and ning mujal liigitamata metal products, manufacture masinate tootmine of machinery and equipment not elsewhere classified elektri- ja optikasead- 9,3 125,4 102,5 102,9 manufacture of electrical and mete tootmine optical instruments transpordivahendite 18,3 25,5 17,3 25,3 manufacture of transport tootmine equipment mööblitootmine; 2,3 7,7 6,0 8,2 manufacture of furniture; mujal liigitamata toot- other manufacturing not mine; ringlussevõtt elsewhere classified Elektrienergia-, gaasi- ja 0,4 8,3 9,0 27,2 Electricity, gas and water supply veevarustus Ehitus x x x x Construction Hulgi- ja jaekaubandus; 3,4 12,7 30,5 41,2 Wholesale and retail trade; mootorsõidukite ja repair of motor vehicles, kodumasinate remont motorcycles and personal and household goods Hotellid ja restoranid 0,0 0,0 0,0 0,0 Hotels and restaurants Veondus, laondus 18,6 12,8 x 138,4 Transport, storage and com- ja side munications Finantsvahendus ... 96,4 152,0 97,5 Financial intermediation Kinnisvara, rentimine x 275,4 439,7 540,9 Real estate, renting and ja äritegevus; haridus; business activities; education; tervishoid; muu health and social work; other teenindus service activities 22 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA
 24. 24. TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS RESEARCH AND DEVELOPMENT Ettevõtete teadus- ja arendustegevuse kulutuste ja investeerin- gute osatähtsus, 2007 Share of enterprises’ research and development expenditures and invest- ments, 2007 (protsenti — percentages) Tegevusala T&A kogukulutused T&A investeeringud ettevõtete Economic ettevõtete kogukuludesa koguinvesteeringutes activity Total R&D expenditures in R&D investments in total total costs of enterprisesa investments of enterprises Kokku 0,17 0,55 Total Põllumajandus, jahindus ja metsa- 0,02 0,00 Agriculture, hunting and forestry; majandus; kalapüük fishing Mäe- ja töötlev tööstus 0,21 2,08 Mining and manufacturing toiduainete, jookide ja tubaka 0,09 3,03 manufacture of food products and tootmine beverages koksi, puhastatud naftatoodete 0,55 7,86 manufacture of coke, oil shale, nu- ja tuumkütuse ning keemia- clear fuel and chemicals and chemical toodete tootmine products metalli, metalltoodete ning 0,12 1,52 manufacture of metals and metal mujal liigitamata masinate products, manufacture of machinery tootmine and equipment not elsewhere classified elektri- ja optikaseadmete 0,75 2,13 manufacture of electrical and optical tootmine instruments transpordivahendite tootmine 0,62 0,66 manufacture of transport equipment mööblitootmine; mujal liigita- 0,10 0,09 manufacture of furniture; other mata tootmine; ringlussevõtt manufacturing not elsewhere clas- sified Elektrienergia-, gaasi- ja vee- 0,19 0,31 Electricity, gas and water supply varustus Ehitus 0,00 0,00 Construction Hulgi- ja jaekaubandus; 0,02 0,08 Wholesale and retail trade; repair mootorsõidukite ja of motor vehicles, motorcycles and kodumasinate remont personal and household goods Hotellid ja restoranid 0,00 0,00 Hotels and restaurants Veondus, laondus ja side 0,13 0,43 Transport, storage and communica- tions Kinnisvara, rentimine ja äri- 1,03 0,17 Real estate, renting and business tegevus; haridus; tervishoid; muu activities; education; health and social teenindus work; other service activities a Teadus- ja arendustegevuse kogukulutused — ettevõtte teadus- ja arendustegevuse sisemised kulud ja ettevõttevälised kulud kokku. a Total R&D expenditures — intramural and extramural research and development expenditures in total. ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA 23
 25. 25. TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS RESEARCH AND DEVELOPMENT Ettevõtete teadus- ja arendustegevuse kulutuste osatähtsus SKPs riigi järgi, 2007 Share of enterprises’ research and development expenditures in GDP by country, 2007 Allikas: Eurostat. Source: Eurostat. a 2006. aasta andmed. a Data of 2006. 24 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA
 26. 26. TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS RESEARCH AND DEVELOPMENT Ettevõttesisesed kulutused teadus- ja arendustegevusele regiooni järgi, 2007 Intramural research and development expenditures by region, 2007 (tuhat krooni — thousand kroons) Põhja-Eesti Kirde-Eesti Northern Estonia Northeastern Kesk-Eesti Estonia Central Estonia Lääne-Eesti Western Estonia Lõuna-Eesti Southern Estonia ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA 25
 27. 27. INNOVATSIOON INNOVATION Tehnoloogiliselt uuenduslikud ettevõtteda, 2000, 2004, 2006 Technologically innovative enterprisesa, 2000, 2004, 2006 51 — Hulgi- ja vahenduskaubandus; Wholesale trade and commission trade 72 — Arvutid ja nendega seotud tegevus; Computer and related activities 74.2 — Arhitekti- ja inseneritegevused; Architectural and engineering activities 74.3 — Teimimine ja analüüs; Technical testing and analysis Uuendustega ettevõtteda riigi järgi, 2006 Enterprisesa with innovations by country, 2006 a 10–249 hõivatut. a 10–249 employed persons. 26 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA
 28. 28. INFOTEHNOLOOGIA INFORMATION TECHNOLOGY Interneti-ühenduse ja veebileheküljega vähemalt 10 hõivatuga ettevõttedª, 2004–2008 jaanuar Enterprisesª with 10 or more employed persons with Internet and websites in, 2004– January 2008 ID-kaarti kasutavad vähemalt 10 hõivatuga ettevõtted, jaanuar 2008 Enterprises with 10 or more employed persons using ID cards, January 2008 - ª Tegevusalad: töötlev tööstus; ehitus; hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite, mootorrataste, isiklike tarbeesemete ning kodumasinate remont; hotellid ja restoranid; veondus, laondus ja side; kinnisvara, rentimine ja äritegevus; muu ühiskonna-, sotsiaal- ja isikuteenindus. ª Activities: manufacturing; construction; wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods; hotels and restaurants; transport, storage and communication; real estate, renting and business activities; other community, social and personal service activities. ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA 27
 29. 29. INFOTEHNOLOOGIA INFORMATION TECHNOLOGY Interneti-ühendus ja lairibaühendus ettevõtetesª riigi järgi, jaanuar 2008 Internet and broadband connections in enterprisesª by country, January 2008 (vähemalt 10 hõivatuga ettevõtted — enterprises with 10 or more employees) Allikas/Source: Eurostat. ª Tegevusalad: töötlev tööstus; ehitus; hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite, mootorrataste, isiklike tarbeesemete ning kodumasinate remont; hotellid ja restoranid; veondus, laondus ja side; kinnisvara, rentimine ja äritegevus; muu ühiskonna-, sotsiaal- ja isikuteenindus. ª Economic activities: manufacturing; construction; wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods; hotels and restaurants; transport, stor- age and communication; real estate, renting and business activities; other community, social and personal service activities. 28 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA
 30. 30. TÖÖTLEV TÖÖSTUS MANUFACTURING Töötleva tööstuse ettevõtete arv, 1995, 2000–2007 Number of enterprises in manufacturing, 1995, 2000–2007 Töötleva tööstuse ettevõtete töötajate arv, 1995, 2000–2007 Number of employees in manufacturing enterprises, 1995, 2000–2007 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA 29
 31. 31. TÖÖTLEV TÖÖSTUS MANUFACTURING Töötleva tööstuse ettevõtete müügitulu, 1995, 2000–2007 Net sales of manufacturing enterprises, 1995, 2000–2007 Töötleva tööstuse ettevõtete lisandväärtus, 2000–2007 Value added of manufacturing enterprises, 2000–2007 30 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA
 32. 32. TÖÖTLEV TÖÖSTUS MANUFACTURING Töötleva tööstuse ettevõtete vara, 1995, 2000–2007 Assets of manufacturing enterprises, 1995, 2000–2007 Töötleva tööstuse ettevõtete investeeringud põhivarasse, 1996, 2000–2007 Investments in fixed assets of manufacturing enterprises, 1996, 2000–2007 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA 31
 33. 33. TÖÖTLEV TÖÖSTUS MANUFACTURING Töötleva tööstuse müügitulu jaotus tehnoloogia intensiivsuse järgi, 2000, 2005–2007 Distribution of net sales in manufacturing by technological intensity, 2000, 2005–2007 Töötleva tööstuse müügitulu jaotus tehnoloogia intensiivsuse järgi riigiti, 2006 Distribution of net sales in manufacturing by technological intensity by countries, 2006 Läti — Latvia Leedu — Lithuania Eesti — Estonia Rootsi — Sweden Soome — Finland EL-27 — EU-27 HIT — Kõrgtehnoloogia — High technology MHT — Keskkõrgtehnoloogia — Medium-high technology MLT — Keskmadaltehnoloogia — Medium-low technology LOT — Madaltehnoloogia — Low technology 32 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA
 34. 34. TÖÖTLEV TÖÖSTUS MANUFACTURING Olulisemad töötleva tööstuse tooted, 1995, 2000, 2005–2007 The most important products in manufacturing, 1995, 2000, 2005–2007 Toode 1995 2000 2005 2006 2007 Product Piim, tuhat t 38,4 59,1 79,9 84,6 88,3 Milk, thousand t Või, tuhat t 12,1 8,7 8,3 7,3 7,7 Butter, thousand t Juust, tuhat t 8,6 9,9 15,6 20,5 17,3 Cheese, thousand t Kohupiim ja kohu- 8,5 10,6 15,9 17,6 17,8 Uncured cheese, piimatooted, tuhat t thousand t Jäätis, tuhat t 1,7 6,1 9,9 11,2 10,5 Ice-cream, thousand t Liha (k.a toidu- 41,3 37,4 45,6 48,3 45,7 Meat (incl. edible rupskid), tuhat t offal), thousand t sealiha, tuhat t 18,4 19,9 30,4 33,7 32,3 pork, thousand t veise- ja vasika- 17,0 9,2 9,7 9,7 9,6 beef and veal, liha, tuhat t thousand t Vorstitooted, 32,8 29,7 34,2 35,1 32,4 Sausages, tuhat t thousand t Suitsulihatooted, 4,0 5,4 8,9 9,8 10,1 Smoked meat tuhat t products, thousand t Kalatooted, tuhat t 63,9 55,1 76,4 76,8 69,7 Fish products, thousand t Kalakonservid, 35,6 44,4 9,7 7,4 5,1 Canned fish, tuhat t thousand t Leib, tuhat t 53,4 41,7 35,2 34,2 32,2 Black fresh bread, thousand t Sai, sepikulised, 40,0 30,0 29,8 30,0 35,1 White fresh bread, tuhat t thousand t Jahust kondiitri- 5,0 4,4 9,2 9,4 9,7 Flour confectionery, tooted, tuhat t thousand t Mahl, tuhat hl 74,9 49,7 154,6 208,1 217,1 Juices, thousand hl Õlu, tuhat hl 499,6 950,1 1 342,5 1 431,1 1 411,6 Beer, thousand hl Viin ja teised piiri- 176,0 86,4 167,9 183,1 216,0 Distilled spirits, tusjoogid, tuhat hl thousand hl Karastusjoogid, 435,0 698,5 1 090,3 1 318,1 1 217,7 Soft drinks, tuhat hl thousand hl ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA 33
 35. 35. TÖÖTLEV TÖÖSTUS MANUFACTURING Olulisemad töötleva tööstuse tooted, 1995, 2000, 2005–2007 The most important products in manufacturing, 1995, 2000, 2005–2007 Järg — Cont. Toode 1995 2000 2005 2006 2007 Product Turvas, tuhat t 1 051,8 770,2 1 034,0 1 208,2 964,0 Peat, thousand t Põlevkivi, mln t 13,3 11,7 14,6 14,0 16,4 Oil shale, million t Seinamaterjal (ehi- 78,0 151,0 556,8 718,4 899,3 Wall materials (incl. tusplokid ja building bricks and -tellised), mln blocks), million tingtellist conventional bricks Ehitusdetailid elamu- 106,5 135,3 333,8 384,1 450,0 Prefabricated structural ja tsiviilehitusele, k.a components for civil en- raudbetoon, põranda gineering, thousand m3 komponendid, tuhat m3 Tsement, tuhat t 417,6 329,1 726,0 848,9 937,4 Cement, thousand t Saematerjal, 363,8 1 436,5 2 062,5 1 958,4 1 583,5 Sawn timber, 3 tuhat m thousand m3 Liimitud vineer, 11,2 18,4 71,0 .. 122,9 Plywood, thousand m3 tuhat m3 Puitkiudplaadid, 11,0 17,7 22,4 21,5 5,9 Fibreboard, mln m2 million m2 Puitlaastplaadid, 128,4 175,8 230,6 248,7 275,4 Particle board, 3 tuhat m thousand m3 Liimpuit, tuhat m3 … 71,9 218,5 256,5 240,5 Glue-laminated timber, thousand m3 Puuvillane lõng, 16,0 23,0 13,0 9,0 7,0 Cotton yarn, tuhat t thousand t Puuvillane riie, 90 346 121 378 83 523 58 815 42 549 Cotton fabrics, tuhat m2 thousand m2 Trikootooted, 5 989 10 027 7 761 8 253 7 074 Knitwear, thousand tuhat tk units Laki- ja värvitooted, 11,7 13,1 21,6 24,1 28,7 Paints and varnishes, tuhat t thousand t Seep, pesemis-, … 4,0 4,5 8,0 6,9 Soap, detergents, clean- puhastus - ja poleeri- ing and polishing prepa- misvahendid, tuhat t rations, thousand t Pesupulber, tuhat t 1,9 0,6 0,5 1,4 1,3 Washing powders, thousand t Arvutid, tuhat tk … 22,3 70,4 57,1 59,3 Computers, thousand units Elektronkomponen- … 2,3 2,7 3,2 3,6 Electronic components, did, mln tk million units Malmivalu, tuhat t 3,3 3,8 2,6 1,9 2,2 Casting of iron, thousand t Terasevalu, tuhat t 1,9 1,1 0,4 1,1 1,1 Casting of steel, thousand t Konstruktsioonilised … 102,6 176,4 235,9 319,7 Metal structures and metalltooted ja parts of structures, nende osad, tuhat t thousand t 34 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA
 36. 36. TÖÖTLEV TÖÖSTUS MANUFACTURING Töötleva tööstuse müügitulujaotus jaotus, 2000–2007 Distribution of the net sales in manufacturing, 2000–2007 Töötleva tööstuse ettevõttesisesed kulutused teadus- ja arendus- tegevusele tegevusala järgi, 2000, 2005, 2007 Intramural research and development expenditures in manufacturing by economic activity, 2000, 2005, 2007 DA — toiduainete, jookide ja tubaka tootmine. Manufacture of food products and beverages DB — tekstiilitootmine. Manufacture of textiles. DD+DE — puidu- ja paberitootmine, kirjastamine ja trükkimine. Manufacture of wood and paper products, publishing and printing. DF+DG — koksi, puhastatud naftatoodete ja tuumkütuse ning keemiatoodete tootmine. Manufacture of coke, oil shale, nuclear fuel and chemicals and chemical products. DH+DI — kummi-, plast- ja muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine. Manufacture of rubber, plastics and other non-metallic mineral products. DJ+DK — metalli, metalltoodete ning mujal liigitamata masinate tootmine. Manufacture of metals and metal products, manufacture of machinery and equipment not elsewhere classified. DL — elektri- ja optikaseadmete tootmine. Manufacture of electrical and optical instruments. DM — transpordivahendite tootmine. Manufacture of transport equipment. DN — mööblitootmine; mujal liigitamata tootmine; ringlussevõtt. Manufacture of furniture; other manufacturing not elsewhere classified; recycling . ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA 35
 37. 37. TÖÖTLEV TÖÖSTUS MANUFACTURING Töötleva tööstuse ettevõtete keskkonnakaitseinvesteeringud, 2001–2007 Environmental protection investments of manufacturing enterprises, 2001–2007 Töötleva tööstuse ettevõtete keskkonnakaitseinvesteeringud tegevusvaldkonna järgi, 2007 Environmental protection investments of manufacturing enterprises by economic activity, 2007 36 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA
 38. 38. EHITUS CONSTRUCTION Ehitusettevõtete arv, 1995, 2000–2007 Number of construction enterprises, 1995, 2000–2007 Ehitusettevõtete töötajate arv, 1995, 2000–2007 Number of employees in construction enterprises, 1995, 2000–2007 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA 37
 39. 39. EHITUS CONSTRUCTION Ehitusettevõtete müügitulu, 1995, 2000–2007 Net sales of construction enterprises, 1995, 2000–2007 Ehitusettevõtete lisandväärtus, 2000–2007 Value added of construction enterprises, 2000–2007 38 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA
 40. 40. EHITUS CONSTRUCTION Ehitusettevõtete vara, 1995, 2000–2007 Assets of construction enterprises, 1995, 2000–2007 Ehitusettevõtete investeeringud põhivarasse, 1996, 2000–2007 Investments in fixed assets of construction enterprises, 1996, 2000–2007 Miljonit krooni — Million kroons 3000 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA 39
 41. 41. EHITUS CONSTRUCTION Ehitustööd ehitise tüübi järgi, 1995, 2000, 2005–2007 Construction activities by type of construction, 1995, 2000, 2005–2007 Ehitamine Tallinnas ja maakondades, 1995, 2000, 2005–2007 Construction in Tallinn and in counties, 1995, 2000, 2005–2007 40 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA
 42. 42. TRANSPORT TRANSPORT Transpordiettevõtete arv, 1995, 2000–2007 Number of transport enterprises, 1995, 2000–2007 Tuhat — Thousands 5 4 3 2 1 44,6 0 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Transpordiettevõtete töötajate arv, 1995, 2000–2007 Number of employees in transport enterprises, 1995, 2000–2007 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA 41
 43. 43. TRANSPORT TRANSPORT Transpordiettevõtete müügitulu, 1995, 2000–2007 Net sales of transport enterprises, 1995, 2000–2007 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Transpordiettevõtete lisandväärtus, 2000–2007 Value added of transport enterprises, 2000–2007 42 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA
 44. 44. TRANSPORT TRANSPORT Transpordiettevõtete vara, 1995, 2000–2007 Assets of transport enterprises, 1995, 2000–2007 Transpordiettevõtete investeeringud põhivarasse, 1996, 2000–2007 Investments in fixed assets of transport enterprises, 1996, 2000–2007 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA 43
 45. 45. TRANSPORT TRANSPORT Sõitjavedu sõiduliigi järgi, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005–2007 Passenger transport by type of transport, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005–2007 Kaubavedu sõiduliigi järgi, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005–2007 Transport of goods by type of transport, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005–2007 44 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA
 46. 46. ÄRITEENINDUS BUSINESS SERVICES Äriteenindusettevõtete arva, 1995, 2000–2007 Number of business services enterprisesa, 1995, 2000–2007 a Äriteenindus — kinnisvara-alane tegevus; masinate ja seadmete rentimine, tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine; arvutid ja nendega seotud tegevus; teadus- ja arendustegevus; muu äritegevus (õigusabi, raamatupidamine, arhitekti- ja inseneritegevus, reklaamindus, personaliotsing jne). a Business services — real estate activities; renting of machinery and equipment; renting of personal and household goods; computer and related activities; research and development; other business activities (legal activities, accounting activities, architectural and engineering activities, advertising, labour recruitment and provision of personnel, etc.). Äriteenindusettevõtete töötajate arv, 1995, 2000–2007 Number of employees in business services enterprises, 1995, 2000–2007 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA 45
 47. 47. ÄRITEENUSED BUSINESS SERVICES Äriteenindusettevõtete müügitulu, 1995, 2000–2007 Net sales of business services enterprises, 1995, 2000–2007 Äriteenindusettevõtete lisandväärtus, 2000–2007 Value added of business services enterprises, 2000–2007 46 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA
 48. 48. ÄRITEENUSED BUSINESS SERVICES Äriteenindusettevõtete vara, 1995, 2000–2007 Assets of business services enterprises, 1995, 2000–2007 Äriteenindusettevõtete investeeringud põhivarasse, 1996, 2000–2007 Investments in fixed assets of business services enterprises, 1996, 2000–2007 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA 47
 49. 49. ÄRITEENUSED BUSINESS SERVICES Äriteenindusettevõtete müügitulu tegevusala järgi, 2007 Net sales of business services enterprises by economic activity, 2007 Kinnisvarabüroode vahendusel ostetud-müüdud korterite kesk- mine väärtus, 2000–2007 Average value of purchase-sale contracts of dwellings intermediated by real estate agencies, 2000–2007 48 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA
 50. 50. KAUBANDUS TRADE Kaubandusettevõtete arv, 1995, 2000–2007 Number of trading enterprises, 1995, 2000–2007 Kaubandusettevõtete töötajate arv, 1995, 2000–2007 Number of employees in trading enterprises, 1995, 2000–2007 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA 49
 51. 51. KAUBANDUS TRADE Kaubandusettevõtete müügitulu, 1995, 2000–2007 Net sales of trading enterprises, 1995, 2000–2007 Kaubandusettevõtete lisandväärtus, 2000–2007 Value added of trading enterprises, 2000–2007 50 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA
 52. 52. KAUBANDUS TRADE Kaubandusettevõtete vara, 1995, 2000–2007 Assets of trading enterprises, 1995, 2000–2007 Kaubandusettevõtete investeeringud põhivarasse, 1996, 2000–2007 Investments in fixed assets of trading enterprises, 1996, 2000–2007 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA 51
 53. 53. KAUBANDUS TRADE Jaekaubandusettevõtete kaupluste arv ja pind, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006 Number and area of stores of retail trade enterprises, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006 , 1000 m2 Kaubanduslik marginaal (juurdehindluse protsent), 2007 Trade margin, 2007 Retail sale of automotive fuel Acquisition cost Trade margin 52 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA
 54. 54. KAUBANDUS TRADE Esmaselt registreeritud uued sõidukid, 1995, 2000–2007 New vehicles registered for the first time, 1995, 2000–2007 Allikas: Eesti Riiklik Autoregistrikeskus. Source: Estonian Motor Vehicle Registration Centre. Kaupade jaemüük jaekaubandusettevõtetes, 1995, 2000–2007 Retail sale of goods in retail trade enterprises, 1995, 2000–2007 Miljardit krooni — Billion kroons 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Muud kaubad Mootorsõidukid, nende varuosad, mootorikütus Other goods Motor vehicles, their parts and accessories, automotive fuel Valmisriided, kangad, jalatsid Alkoholjoogid, tubakatooted Clothing, woven materials, footwear Alcoholic beverages and tobacco products Toiduained Foodstuffs ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA 53
 55. 55. PANGAD, ELU- JA KAHJUKINDLUSTUS, FONDIVALITSEJAD BANKS, LIFE AND NON-LIFE INSURANCE, FUND MANAGEMENT COMPANIES Pangad, 2000, 2005–2007 Banks, 2000, 2005–2007 Aasta 2000 2005 2006 2007 Year Ettevõtete arv 7 10 14 14 Number of enterprises Töötajate arv 3 558 4 742 5 572 6 166 Number of employees Laenud, miljardit krooni 34,3 125,5 177,7 239,2 Loans, billion kroons Hoiused, miljardit krooni 34,8 95,3 123,0 142,9 Deposits, billion kroons Elukindlustus, 2000, 2005–2007 Life insurance, 2000, 2005–2007 Aasta 2000 2005 2006 2007 Year Ettevõtete arv 6 5 5 5 Number of enterprises Töötajate arva 144 228 230 229 Number of employeesa Brutopreemiad, 0,3 1,3 1,5 1,9 Gross premiums, miljardit krooni billion kroons Eraldised (bruto), miljar- 0,5 3,2 3,8 3,9 Provisions (gross), dit krooni billion kroons Kahjukindlustus, 2000, 2005–2007 Non-life insurance, 2000, 2005–2007 Aasta 2000 2005 2006 2007 Year Ettevõtete arv 7 7 7 10 Number of enterprises Töötajate arva 903 1273 1112 1014 Number of employeesa Brutopreemiad, miljonit 1,3 2,7 3,1 3,8 Gross premiums, krooni million kroons Pensionifonde haldavad fondivalitsejad, 2005–2007 Fund management companies managing pension funds, 2005–2007 Aasta 2005 2006 2007 Year Ettevõtete arv 5 5 5 Number of enterprises Pensionifondide puhas- 4,2 7,4 11,0 Value of assets of funded väärtus, miljardit krooni pension, billion kroons a Alates aastast 2002 hõlmab seltside töötajate arv ka palgalehel olevaid müügitöötajaid. a Since 2002, sales personnel listed on the payroll are also included in the number of employees of undertakings. 54 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA
 56. 56. KONTSERNID ENTERPRISE GROUPS Hõivatud töötajad kontsernidesse kuuluvates ning mittekuulu- vates üksustes tegevusala järgi, 2007 Persons employed in enterprise groups and independent enterprises by economic activity, 2007 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA 55
 57. 57. KONTSERNID ENTERPRISE GROUPS Eesti ja väliskontsernide ning kontsernidesse mittekuuluvate üksuste osatähtsus, 2007 Proportions of domestically and foreign controlled enterprise groups and independent enterprises, 2007 Eestis tegutsevad väliskontsernid riigi järgi, 2004 ja 2007 Foreign controlled enterprise groups operating in Estonia by country, 2004 and 2007 Riik/Regioon Väliskontsernide % Väliskontsernide % Country/Region arv arv Number of Number of foreign foreign controlled controlled enterprise enterprise groups groups 2004 2004 2007 2007 Euroopa 1 258 86,6 1 549 89,4 Europe Soome 492 33,9 499 28,8 Finland Rootsi 213 14,7 263 15,2 Sweden Saksamaa 77 5,3 94 5,4 Germany Holland 66 4,5 69 4,0 Netherlands Ühendkuningriik 60 4,1 90 5,2 United Kingdom Taani 61 4,2 78 4,5 Denmark Läti 51 3,5 100 5,8 Latvia Leedu 35 2,4 54 3,1 Lithuania Norra 46 3,2 69 4,0 Norway Šveits 25 1,7 29 1,7 Switzerland Venemaa 19 1,3 29 1,7 Russia Muud 113 7,8 175 10,1 Other USA 117 8,1 106 6,1 USA Muud riigid 77 5,3 77 4,5 Other countries KOKKU 1 452 100,0 1 732 100,0 TOTAL 56 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA
 58. 58. KONTSERNID ENTERPRISE GROUPS Ettevõtete arv (vähemalt 20 hõivatuga) kontrolliva riigi järgi, 2003–2006a Number of enterprises (with 20 or more persons employed) by controlling country, 2003–2006a Riik/Regioon Ettevõtete Ettevõtete Ettevõtete Ettevõtete % Country/ arv arv arv arv Region Number of Number of Number of Number of enterprises enterprises enterprises enterprises 2003 2004 2005 2006 2006 Eesti 2 784 2 842 2 926 3 041 79,5 Estonia Euroopa Liit 524 547 604 633 16,5 European (v.a Eesti) Union (exl. Estonia) Soome 215 220 237 241 6,3 Finland Rootsi 110 124 133 142 3,7 Sweden Saksamaa 51 45 51 57 1,5 Germany Ühend- 24 34 38 41 1,1 United kuningriik Kindom Taani 37 29 40 37 1,0 Denmark Holland 32 31 28 28 0,7 Nether- lands Läti 6 9 14 18 0,5 Latvia Prantsusmaa 9 12 14 15 0,4 France Leedu 5 7 11 14 0,4 Lithuania Austria 12 12 13 12 0,3 Austria Muu 23 24 25 28 0,7 Other Muu 41 52 64 70 1,8 Other Euroopa Europe Norra 18 27 35 32 0,8 Norway Šveits 9 10 13 16 0,4 Switzerland Venemaa 6 7 10 15 0,4 Russia Muu 8 8 6 7 0,2 Other USA 45 48 42 44 1,2 USA Austraalia 6 6 3 3 0,1 Australia Muu 29 31 32 20 0,5 Other Jagatud 22 11 13 14 0,4 Shared kontroll control KOKKU 3 451 3 537 3 684 3 825 100,0 TOTAL a V.a põllundus-, metsandus- ja kalandus- ning finantsvahendusettevõtted. a Excl. agricultural, forestry, fishing and financial intermediation enterprises. ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA 57
 59. 59. VÄLISRIIKIDE KONTROLLITUD ETTEVÕTTED FOREIGN CONTROLLED ENTERPRISES Vähemalt 20 hõivatuga ettevõtete hõivatute arv kontrolliva riigi ja tegevusala järgi, 2006 Number of persons employed in enterprises with 20 or more persons employed by controlling country and economic activity, 2006 a a a a Vähemalt 20 hõivatuga ettevõtete lisandväärtus kontrolliva riigi ja tegevusala järgi, 2006 Value added of enterprises with 20 or more persons employed by controlling country and economic activity, 2006 a a a a a V.a põllundus-, metsandus- ja kalandus- ning finantsvahendusettevõtted. a Excl. agricultural, forestry, fishing and financial intermediation enterprises. 58 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA
 60. 60. SELGITUSED EXPLANATIONS Selgitused Ettevõtted — tegutsevate ettevõtete arv ehk ettevõtted, kellel oli aruandeperioodil finants- majanduslik tegevus (müügitulu, kulud jne). Väljaanne hõlmab vaid äriühingute (aktsiaseltsid, osaühingud, täisühingud, usaldusühingud, tulundusühistud) andmeid. Tööga hõivatud isikud — kõik ettevõttes töötavad isikud (k.a omanikud ja nende tasuta töötavad pereliikmed, täis- või osaajaga töötajad, ajutiselt töölt puuduvad isikud, töö- võtulepinguga töötavad isikud), olenemata nende töönädala pikkusest. Tööga hõivatud isikute arvu mõõdetakse aastakeskmisena. Töötajad — ettevõttes tööandjaga kokkuleppe (lepingu) alusel töötavad isikud, kes saavad töö eest rahalist tasu (palk, töötasu, preemia, tükitöötasu, kompensatsioon). Töötajate arvu mõõdetakse aastakeskmisena. Müügitulu — nii põhi- kui ka kõrvaltegevusena valmistatud toodete, teenuste ja kaupade müügist saadud või saadaolev tulu, mis ei hõlma käibemaksu ega aktsiise. Lisandväärtus — toodang rahalises väärtuses, millest on maha arvatud vahetarbimine; tootmisprotsessis lisandunud väärtus. Investeeringud põhivarasse — aruandeperioodil soetatud ehitiste, maa, masinate, seadmete, transpordivahendite, sisseseade ja muu inventari maksumus; uusehituse ning olemasoleva põhivara laiendamise, rekonstrueerimise ja renoveerimise puhul ka tehtud tööde maksumus; investeeringud immateriaalsesse põhivarasse ja väärisesemetesse. Tööviljakus — loodud lisandväärtus tööga hõivatud isiku kohta (lisandväärtuse ja tööga hõivatud isikute arvu suhe). Ettevõtte sünd — ettevõtte tegutsemiseks vajalike tootmistegurite (tööjõud, maa, kapital) kombinatsiooni loomine tingimusel, et teised ettevõtted ei osale selles sündmuses. Ettevõtte surm — ettevõtte tegutsemiseks vajalike tootmistegurite (tööjõud, maa, kapital) kombinatsiooni likvideerimine tingimusel, et teised ettevõtted ei osale selles sündmuses. Eksport — Eestis toodetud ja välismaalt sisse toodud kaupade väljavedu, ajutiseks töötle- miseks sisse toodud kaupade taasväljavedu ning välisriikide vee- ja õhusõidukite varude tarned. Ei hõlma transiiti ega teenuseid. Import — kaupade sissevedu Eestisse sisetarbimiseks ja välismaale edasimüügiks, taasvälja- veo kohustusega ajutine sissevedu töötlemise eesmärgil ning taassissevedu pärast töötlemist väljaspool Eestit. Ei hõlma transiiti ega teenuseid. Kombineeritud nomenklatuur ehk KN — Euroopa Liidus kasutatav väliskaubanduse kau- pade klassifikaator, mis jaguneb kaubajaotisteks ja -gruppideks. Teadus- ja arendustegevus — loov süstemaatiline töö, mille eesmärk on uute teadmiste saamine ja nende teadmiste rakendamine uute materjalide, toodete ja seadmete tootmiseks, protsesside, süsteemide ja teenuste juurutamiseks või nende oluliseks täiustamiseks. ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA 59
 61. 61. SELGITUSED EXPLANATIONS Tehnoloogiline uuendus — uus või oluliselt täiustatud toode või protsess. Mittetehnoloogiline uuendus — organisatsiooni- või turundusuuendus. Tehnoloogiliselt uuenduslik ettevõte — viimase kolme aasta jooksul tehnoloogilise uuenduse eesmärgil innovaatiliselt tegutsenud ettevõte. Lairiba- ehk püsiühendus — pidev Interneti-ühendus (ADSL, kaabelmodem jne). Vastu- pidiselt sissehelistamisteenusele on lairibaühenduse korral ka infoedastuskiirus suurem. Kontsern — juriidiliselt või finantsiliselt seotud ettevõtete assotsiatsioon, kuhu kuuluvad emaettevõte ja tema otseselt või kaudselt kontrollitavad ettevõtted. Kontroll ettevõtte üle — kontroll eksisteerib, kui teisel üksusel on ettevõtte hääleõiguslikest aktsiatest või osakutest üle 50% või kui teisel üksusel on ettevõtte tegevus- ja finantspoliitika üle mõjuvõim muul viisil. Omaniku liik — ettevõtjate klassifitseerimise alus, lähtudes nende kapitaliosalusest (häälte- enamuse kuuluvusest) äriühingus. Kui äriühingus on riigi ja kohaliku omavalitsuse kapitali- osalus 50% või suurem, on tegemist avaliku sektoriga. Erasektorisse kuulub äriühing juhul, kui Eesti Vabariigil või kohalikul omavalitsusel ei ole äriühingus kapitaliosalust või kui see on alla 50%. EMTAK — Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator, mis on välja töödatud Euroopa Liidu tegevusalade klassifikaatori NACE alusel. Selles taskuteadmikus on tegevusala määramise alus EMTAK 2003. A — Põllumajandus, jahindus ja metsamajandus B — Kalandus C — Mäetööstus D — Töötlev tööstus E — Elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus F — Ehitus G — Kaubandus (hulgi- ja jaemüük; mootorsõidukite, mootorrataste ja isiklike tarbeesemete ning kodumasinate remont) H — Hotellid ja restoranid I — Transport (veondus, laondus ja side) J — Finantsvahendus K — Äriteenindus (kinnisvara-, üürimis- ja äritegevus) M — Haridus N — Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne O — Muu ühiskonna-, sotsiaal- ja isikuteenindus 60 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA
 62. 62. SELGITUSED EXPLANATIONS Suurusgruppidesse jaotatakse ettevõtted rahvusvaheliselt järgmiselt: mikroettevõtted — alla 10 tööga hõivatud isikuga ettevõtted; väikeettevõtted — 10–49 tööga hõivatud isikuga ettevõtted; keskmised ettevõtted — 50–249 tööga hõivatud isikuga ettevõtted; suurettevõtted — vähemalt 250 tööga hõivatud isikuga ettevõtted. Tehnoloogia intensiivsus EMTAK-i koodid Kõrgtehnoloogia 24.4+30+32.1+32.2+33+35.3 Keskkõrgtehnoloogia (24-24.4)+29+31+32.3+34+35.2 Keskmadaltehnoloogia 23+25+26+27+28+35.1+35.4+35.5+(36-36.1) Madaltehnoloogia 15+16+17+18+19+20+21+22+36.1+37 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA 61
 63. 63. SELGITUSED EXPLANATIONS Explanations Number of enterprises — enterprises, which were economically active in the reference period (had sales, expenditure, etc.). The publication includes information only about commercial under- takings — public and private limited companies, general and limited partnerships, commercial associations. Number of persons employed — total number of persons who work in the enterprise (incl. work- ing proprietors and unpaid family members, full- and part-time employees, persons temporarily absent from work, persons employed under contract for services), irrespective of the length of their working week. The number of persons employed is measured as an annual average. Number of employees — persons who work for an employer and who have a contract of employ- ment and receive compensation in the form of wages, salaries, fees, gratuities, piecework pay or remuneration in kind. Number of employees is measured as an annual average. Net sales — income from the sale of products, goods and services received or to be received, which does not include VAT and excises. Value added — the value of output less the value of intermediate consumption; the measure of the contribution to GDP made by an individual producer, industry or sector. Investments in fixed assets — the cost of buildings, equipment, machinery, vehicles, installa- tion, etc. purchased in the reference period; in the case of construction and reconstruction of the existing fixed assets, it includes also the cost of work done; investments in intangible goods and in valuables. Apparent labour productivity — the value added generated on average per person employed (calculated as value added divided by the number of persons employed). Birth of enterprise — the creation of a combination of production factors with the restriction that no other enterprises are involved in the event. Death of enterprise — the dissolution of a combination of production factors with the restriction that no other enterprises are involved in the event. Exports — exportation of goods produced in Estonia and imported from a foreign country, re-exportation after inward processing and supplies for foreign vessels and aircraft stores. Exports exclude transit and services. Imports — importation of goods into Estonia for domestic consumption and for resale to a foreign country, imports for inward processing with notification of intended return and re-imports after processing outside of Estonia. Imports exclude transit and services. CN, i.e. Combined Nomenclature — the classification used within the European Union for collecting and processing foreign trade data. This classification is based on the “Harmonised com- modity description and coding system” (HS) which covers all products that can be the subject of an international transaction and simultaneously have a physical dimension. Research and development — an activity undertaken for the purpose of discovering or develop- ing new products, including improved versions or qualities of existing products, or discovering or developing new or more efficient processes of production. Technological innovation — new or significantly improved product or process. Non-technological innovation — organisational or marketing innovation. Technologically innovative enterprise — enterprise engaged during last three years in the innovation activities aimed at technological innovation. Broadband — high-quality communication connections with the Internet such as cable, ADSL and other kinds of DSL connections. Enterprise group — an association of enterprises bound together by legal and/or financial links. 62 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA
 64. 64. SELGITUSED EXPLANATIONS Enterprise group is formed by the parent undertaking with its both directly and indirectly controlled subsidiaries. Foreign control — the notion of control implies the ability to direct an enterprise and determine its strategy. This ability can be exercised by an investor with a majority shareholding (more than 50%). Type of owner — enterprises are classified also by type of owner according to shareholding inter- est (i.e. who holds the majority of votes in commercial undertaking). Enterprises are considered to be in public ownership in case the shareholding of the state or local government is 50% or more. Enterprises are considered to be in private ownership in case the shareholding of the state or local government is less than 50%. EMTAK — the Estonian Classification of Economic Activities, which is based on the NACE (Statistical Classification of Economic Activities in the European Communities). The classification EMTAK 2003 is used in this reference book. A — Agriculture, hunting and forestry B — Fishing C — Mining D — Manufacturing E — Electricity, gas and water supply F — Construction G — Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household goods H — Hotels and restaurants I — Transport, storage and communication J — Financial intermediation K — Real estate, renting and business activities M — Education N — Health and social work O — Other community, social and personal service activities The international classification of enterprises by number of persons employed: micro enterprises — with less than 10 persons employed; small enterprises — with 10–49 persons employed; medium-sized enterprises — with 50–249 persons employed; large enterprises — with 250 or more persons employed. Economic activities of technological intensity by EMTAK classification Technological intensity EMTAK High-technology 24.4+30+32.1+32.2+33+35.3 Medium-high-technology (24-24.4)+29+31+32.3+34+35.2 Medium-low-technology 23+25+26+27+28+35.1+35.4+35.5+(36-36.1) Low-technology 15+16+17+18+19+20+21+22+36.1+37 ETTEVÕTLUS EESTIS. BUSINESS IN ESTONIA 63
 65. 65. Toimetanud Liis Haugas Inglise keel: Heli Taaraste Küljendus: Uku Nurges Kaanekujundus: Maris Valk Edited by Liis Haugas English by Heli Taaraste Layout by Uku Nurges Cover design by Maris Valk Kirjastanud Statistikaamet, Endla 15, 15174 Tallinn, Trükkinud Ofset OÜ, Paldiski mnt 25, 10612 Tallinn Aprill 2009 Published by Statistics Estonia, 15 Endla Str, 15174 Tallinn Printed by Ofset Ltd, 25 Paldiski Rd, 10612 Tallinn April 2009

×